Streamování v reálném čase v Power BIReal-time streaming in Power BI

V Power BI můžete díky této funkci v reálném čase streamovat data a aktualizovat řídicí panely.Power BI with real-time streaming lets you stream data and update dashboards in real time. Jakýkoli vizuál nebo řídicí panel vytvořený v Power BI může v reálném čase zobrazovat a aktualizovat jeho data i celé vizuály.Any visual or dashboard created in Power BI can display and update real-time data and visuals. K zařízením a zdrojům, která streamují data, patří průmyslové snímače, zdroje ze sociálních sítí, metriky využití služeb a řada dalších zařízení a zdrojů shromažďujících nebo přenášejících data, která se v čase mění.The devices and sources of streaming data can be factory sensors, social media sources, service usage metrics, or many other time-sensitive data collectors or transmitters.

Snímek obrazovky s řídicím panelem senzorů prostředí zobrazující výsledky dat v reálném čase

Tento článek popisuje, jak v Power BI nastavit datovou sadu streamování v reálném čase.This article shows you how to set up real-time streaming dataset in Power BI. Nejprve si ale vysvětlíme různé typy datových sad v reálném čase, které jsou navržené k zobrazování na dlaždicích (a řídicích panelech), a řekneme si, čím se tyto datové sady liší.First, it's important to understand the types of real-time datasets that are designed to display in tiles (and dashboards), and how those datasets differ.

Typy datových sad v reálném časeTypes of real-time datasets

Existují tři typy datových sad v reálném čase, které jsou navržené k zobrazování na řídicích panelech v reálném čase:There are three types of real-time datasets, which are designed for display on real-time dashboards:

 • Datové sady nabízených oznámeníPush dataset
 • Datová sada streamováníStreaming dataset
 • Datové sady streamování PubNubPubNub streaming dataset

Nejdřív si (v této části) vysvětlíme, jak se tyto datové sady navzájem liší, a pak si popíšeme, jak do těchto jednotlivých datových sad posílat data.First let's understand how these datasets differ from one another (this section), then we discuss how to push data into those each of these datasets.

Datové sady nabízených oznámeníPush dataset

U datových sad nabízených oznámení se data odesílají do služby Power BI.With a push dataset, data is pushed into the Power BI service. Při vytvoření tohoto typu datové sady vytvoří služba Power BI automaticky novou databázi na ukládání dat.When the dataset is created, the Power BI service automatically creates a new database in the service to store the data. Vzhledem k tomu, že podkladová databáze neustále ukládá příchozí data, lze vytvářet sestavy s těmito daty.Since there is an underlying database that continues to store the data as it comes in, reports can be created with the data. Tyto sestavy a jejich vizuály jsou stejné jako jakékoli jiné vizuály sestav, což znamená, že k vytváření vizuálů Power BI, upozornění na data, připnutých dlaždic řídicích panelů a dalších můžete používat všechny funkce Power BI pro vytváření sestav.These reports and their visuals are just like any other report visuals, which means you can use all of Power BI's report building features to create visuals, including Power BI visuals, data alerts, pinned dashboard tiles, and more.

Po vytvoření sestavy pomocí datové sady nabízených oznámení můžete kterýkoli z jejích vizuálů připnout na řídicí panel.Once a report is created using the push dataset, any of its visuals can be pinned to a dashboard. Vizuály se pak na řídicím panelu aktualizují v reálném čase při každé aktualizaci dat.On that dashboard, visuals update in real-time whenever the data is updated. Řídicí panel ve službě aktualizuje dlaždici pokaždé, když jsou přijata nová data.Within the service, the dashboard is triggering a tile refresh every time new data is received.

Dvě upozornění k připnutým dlaždicím z datové sady nabízených oznámení:There are two considerations to note about pinned tiles from a push dataset:

 • Když pomocí možnosti Připnout živou stránku připnete celou sestavu, data se automaticky aktualizovat nebudou.Pinning an entire report using the pin live page option will not result in the data automatically being updated.
 • Když máte vizuál připnutý na řídicím panelu, můžete v části Q&A pokládat otázky na datovou sadu nabízených oznámení v přirozeném jazyce.Once a visual is pinned to a dashboard, you can use Q&A to ask questions of the push dataset in natural language. Po provedení dotazu prostřednictvím Q&A můžete výsledný vizuál připnout zpět na řídicí panel a ten se bude také aktualizovat v reálném čase.Once you make a Q&A query, you can pin the resulting visual back to the dashboard, and that dashboard will also update in real-time.

Datová sada streamováníStreaming dataset

S datovou sadou streamování se data také odesílají do služby Power BI, je tu však jeden podstatný rozdíl: Power BI ukládá data pouze do dočasné mezipaměti, kde se uchovávají jen po krátkou dobu.With a streaming dataset, data is also pushed into the Power BI service, with an important difference: Power BI only stores the data into a temporary cache, which quickly expires. Dočasnou mezipaměť používají k zobrazení jenom vizuály, které mají časově omezený charakter, třeba spojnicový graf s hodinovým intervalem.The temporary cache is only used to display visuals, which have some transient sense of history, such as a line chart that has a time window of one hour.

U datové sady streamování není žádná podkladová databáze, proto na základě dat ze streamu nemůžete vytvářet vizuály sestavy.With a streaming dataset, there is no underlying database, so you cannot build report visuals using the data that flows in from the stream. Proto také nelze používat funkce sestav, například filtrování, vizuály Power BI a další.As such, you cannot make use of report functionality such as filtering, Power BI visuals, and other report functions.

Jediný způsob vizualizace streamované datové sady spočívá v přidání dlaždice a použití streamované datové sady jako vlastního zdroje streamovaných dat.The only way to visualize a streaming dataset is to add a tile and use the streaming dataset as a custom streaming data source. Dlaždice s vlastním streamováním založené na datové sadě streamování jsou optimalizované pro rychlé zobrazování dat v reálném čase.The custom streaming tiles that are based on a streaming dataset are optimized for quickly displaying real-time data. Mezi odesláním dat do služby Power BI a aktualizací vizuálu je jen malá latence, protože data se nezadávají do databáze ani se z ní nenačítají.There is little latency between when the data is pushed into the Power BI service and when the visual is updated, since there's no need for the data to be entered into or read from a database.

V praxi se datové sady streamování a jejich streamované vizuály uplatňují nejlépe v situacích, kdy je nezbytné minimalizovat latenci mezi odesláním dat a jejich vizualizací.In practice, streaming datasets and their accompanying streaming visuals are best used in situations when it is critical to minimize the latency between when data is pushed and when it is visualized. Kromě toho se data doporučuje odesílat ve formátu, který lze vizualizovat přímo – bez jakékoli další agregace.In addition, it's best practice to have the data pushed in a format that can be visualized as-is, without any additional aggregations. Mezi data, která lze vizualizovat bez dalšího zpracování, patří například teploty nebo předem vypočítané průměry.Examples of data that's ready as-is include temperatures, and pre-calculated averages.

Datové sady streamování PubNubPubNub streaming dataset

U streamované datové sady PubNub používá webový klient Power BI sadu SDK PubNub ke čtení stávajícího datového streamu PubNub.With a PubNub streaming dataset, the Power BI web client uses the PubNub SDK to read an existing PubNub data stream. Služba Power BI neukládá žádná data.No data is stored by the Power BI service. Protože k tomuto volání dochází přímo z webového klienta, museli byste v případě, že u své sítě máte povoleny jen schválené odchozí přenosy, zařadit do tohoto seznamu přenosy do PubNubu.Because this call is made from the web client directly, you would have to list traffic to PubNub as allowed, if you only allowed approved outbound traffic from your network. Pokyny najdete v článku podpory o schvalování odchozích přenosů pro PubNub.Refer to the instructions in the support article about approving outbound traffic for PubNub.

Stejně jako u datových sad streamování není ani u datových sad streamování PubNub v Power BI žádná podkladová databáze, takže na základě příchozích dat není možné vytvářet vizuály sestavy a používat funkce sestav jako filtrování, vizuály Power BI apod.As with the streaming dataset, with the PubNub streaming dataset there is no underlying database in Power BI, so you cannot build report visuals against the data that flows in, and cannot take advantage of report functionality such as filtering, Power BI visuals, and so on. Datovou sadu streamování PubNub jako takovou lze také vizualizovat pouze přidáním dlaždice na řídicí panel a nakonfigurováním datového streamu PubNubu jako zdroje.As such, the PubNub streaming dataset can also only be visualized by adding a tile to the dashboard, and configuring a PubNub data stream as the source.

Dlaždice založené na datové sadě streamování PubNub jsou optimalizované pro rychlé zobrazování dat v reálném čase.Tiles based on a PubNub streaming dataset are optimized for quickly displaying real-time data. Protože Power BI se připojuje přímo k datovému streamu PubNub, je mezi odesláním dat do služby Power BI a aktualizací vizuálu jen malá latence.Since Power BI is directly connected to the PubNub data stream, there is little latency between when the data is pushed into the Power BI service and when the visual is updated.

Tabulka datových sad streamováníStreaming dataset matrix

Následující tabulka srovnává všechny tři typy datových sad z hlediska streamování v reálném čase a uvádí jejich možnosti a omezení.The following table (or matrix, if you like) describes the three types of datasets for real-time streaming, and lists capabilities and limitations of each.

Snímek obrazovky tabulky datových sad streamování

Poznámka

Informace o omezeních objemu odesílaných dat najdete v tomto článku.See this article for information on Push limits on how much data can be pushed in.

Odesílání dat do datových sadPushing data to datasets

Předchozí část popisuje tři hlavní typy datových sad v reálném čase, které můžete použít ke streamování v reálném čase, a uvádí, čím se tyto typy mezi sebou liší.The previous section described the three primary types of real-time datasets you can use in real-time streaming, and how they differ. Následující část vysvětluje, jak vytvořit data a jak je do těchto datových sad odeslat.This section describes how to create and push data into those datasets.

Existují tři základní způsoby, jak můžete do datové sady odesílat data:There are three primary ways you can push data into a dataset:

 • Pomocí rozhraní REST API Power BIUsing the Power BI REST APIs
 • Pomocí uživatelského rozhraní datové sady streamováníUsing the Streaming Dataset UI
 • Pomocí Azure Stream AnalyticsUsing Azure Stream Analytics

Podívejme se postupně na všechny tyto přístupy.Let's take a look at each of those approaches in turn.

Odesílání dat pomocí rozhraní REST API Power BIUsing Power BI REST APIs to push data

Rozhraní REST API Power BI se dají použít k vytvoření a odesílání dat do datových sad nabízených oznámení a do datových sad streamování.Power BI REST APIs can be used to create and send data to push datasets and to streaming datasets. Když v rozhraní REST API Power BI vytvoříte datovou sadu, určíte pomocí příznaku defaultMode, zda se jedná o datovou sadu nabízených oznámení nebo streamování.When you create a dataset using Power BI REST APIs, the defaultMode flag specifies whether the dataset is push or streaming. Pokud příznak defaultMode nenastavíte, bude datová sada typu nabízených oznámení.If no defaultMode flag is set, the dataset defaults to a push dataset.

Pokud hodnotu příznaku defaultMode nastavíte na pushStreaming, bude datová sada typu nabízených oznámení a současně typu streamování, takže budete moct využít výhod obou.If the defaultMode value is set to pushStreaming, the dataset is both a push and streaming dataset, providing the benefits of both dataset types.

Poznámka

Když použijete datovou sadu, u které má příznak defaultMode nastavenou hodnotu pushStreaming a velikost požadavku překročí omezení 15 kB pro datovou sadu streamování, ale nepřekročí omezení 16 MB pro datovou sadu nabízených oznámení, proběhne požadavek úspěšně a data se aktualizují v datové sadě nabízených oznámení.When using datasets with the defaultMode flag set to pushStreaming, if a request exceeds the 15Kb size restriction for a streaming dataset, but is less than the 16MB size restriction of a push dataset, the request will succeed and the data will be updated in the push dataset. Všechny dlaždice streamování však budou dočasně nefunkční.However, any streaming tiles will temporarily fail.

Jakmile vytvoříte datovou sadu, použijte rozhraní REST API k odeslání dat pomocí API PostRows.Once a dataset is created, use the REST APIs to push data using the PostRows API.

Všechny požadavky na rozhraní REST API jsou zabezpečené pomocí Azure AD OAuth.All requests to REST APIs are secured using Azure AD OAuth.

Odesílání dat pomocí uživatelského rozhraní datové sady streamováníUsing the Streaming Dataset UI to push data

Ve službě Power BI můžete vytvořit datovou sadu prostřednictvím rozhraní API, jak je to znázorněno na následujícím obrázku.In the Power BI service, you can create a dataset by selecting the API approach as shown in the following image.

Snímek obrazovky s volbami nové datové sady streamování, který zobrazuje výběr API

Při vytváření nové datové sady streamování můžete povolit možnost Analýza historických dat, jak je to znázorněno níže. Povolení této možnosti má významný dopad.When creating the new streaming dataset, you can select to enable Historic data analysis as shown below, which has a significant impact.

Snímek obrazovky nové datové sady streamování, který zobrazuje povolenou analýzu historických dat

Když je analýza historických dat vypnutá a ve výchozím nastavení tomu tak je, vytvořte streamovanou datovou sadu podle popisu v předchozí části tohoto článku.When Historic data analysis is disabled, and it is by default, you create a streaming dataset as described earlier in this article. Když je Analýza historických dat zapnutá, vytvoří se datová sada, která je současně datovou sadou streamování i datovou sadou nabízených oznámení.When Historic data analysis is enabled, the dataset created becomes both a streaming dataset and a push dataset. Jde o ekvivalent k vytvoření datové sady pomocí rozhraní REST API Power BI s nastavením příznaku defaultMode na hodnotu pushStreaming, jak je to popsáno výše v tomto článku.This is equivalent to using the Power BI REST APIs to create a dataset with its defaultMode set to pushStreaming, as described earlier in this article.

Poznámka

V případě vytvoření datové sady streamování pomocí uživatelského rozhraní služby Power BI, jak je to popsáno v předchozím odstavci, se nevyžaduje ověřování Azure AD.For streaming datasets created using the Power BI service UI, as described in the previous paragraph, Azure AD authentication is not required. U těchto datových sad obdrží majitel datové sady adresu URL s klíčem řádku, který opravňuje žadatele k odesílání dat do datové sady bez použití nosného tokenu Azure AD OAuth.In such datasets, the dataset owner receives a URL with a rowkey, which authorizes the requestor to push data into the dataset with out using an Azure AD OAuth bearer token. K odesílání dat do datové sady je ale nadále možné používat i přístup ověřování Azure AD (AAD).Take now, however, that the Azure AD (AAD) approach still works to push data into the dataset.

Odesílání dat pomocí Azure Stream AnalyticsUsing Azure Stream Analytics to push data

Power BI můžete přidat jako výstup v Azure Stream Analytics (ASA) a pak tyto datové streamy vizualizovat ve službě Power BI v reálném čase.You can add Power BI as an output within Azure Stream Analytics (ASA), and then visualize those data streams in the Power BI service in real time. Tato část popisuje technické podrobnosti tohoto procesu.This section describes technical details about how that process occurs.

Azure Stream Analytics používá k vytvoření výstupního datového streamu směřujícího do Power BI rozhraní REST API Power BI. Příznak defaultMode je nastaven na pushStreaming, aby datová sada mohla využívat nabízená oznámení i streamování.Azure Stream Analytics uses the Power BI REST APIs to create its output data stream to Power BI, with defaultMode set to pushStreaming, resulting in a dataset that can take advantage of both push and streaming. Při vytvoření datové sady nastaví služba Azure Stream Analytics příznak retentionPolicy na basicFIFO.When the dataset is created, Azure Stream Analytics sets the retentionPolicy flag to basicFIFO. V tomto nastavení se do databáze, která podporuje datovou sadu nabízených oznámení, ukládá 200 000 řádků. Při odstraňování řádků se používá metoda FIFO.With that setting, the database supporting its push dataset stores 200,000 rows, and which rows are dropped in a first-in first-out (FIFO) fashion.

Upozornění

Pokud jsou výsledkem vašeho dotazu Azure Stream Analytics rychle se opakující výstupy do Power BI (například jednou nebo dvakrát za sekundu), začne Azure Stream Analytics tyto výstupy dávkovat do jednoho požadavku.If your Azure Stream Analytics query results in very rapid output to Power BI (for example, once or twice per second), Azure Stream Analytics will begin batching those outputs into a single request. V důsledku toho může velikost požadavku překročit limit dlaždice streamování.This may cause the request size to exceed the streaming tile limit. V takovém případě bude vykreslování na dlaždicích streamování nefunkční, jak bylo uvedeno výše v tomto článku.In that case, as mentioned in previous sections, streaming tiles will fail to render. V těchto případech je nejlepší snížit rychlost výstupů dat do Power BI; například místo maximální hodnoty jednou za sekundu nastavit maximum na déle než 10 sekund.In such cases, the best practice is to slow the rate of data output to Power BI; for example, instead of a maximum value every second, set it to a maximum over 10 seconds.

Nastavení datové sady streamování v reálném čase v Power BISet up your real-time streaming dataset in Power BI

Teď, když jsme si popsali tři hlavní typy datových sad pro streamování v reálném čase a ukázali si tři hlavní způsoby, jak odesílat data do datové sady, pojďme si v Power BI nastavit funkční datovou sadu streamování v reálném čase.Now that we've covered the three primary types of datasets for real-time streaming, and the three primary ways you can push data into a dataset, let's get your real-time streaming dataset working in Power BI.

Aby bylo možné začít se streamováním v reálném čase, je potřeba vybrat si jeden ze dvou způsobů zpracování streamovaných dat v Power BI:To get started with real-time streaming, you need to choose one of the two ways that streaming data can be consumed in Power BI:

 • dlaždice s vizuály ze streamovaných dattiles with visuals from streaming data
 • datové sady vytvořené ze streamovaných dat, která se uchovávají v Power BIdatasets created from streaming data that persist in Power BI

Pro obě možnosti je potřeba nastavit v Power BI Streamování dat.With either option, you'll need to set up Streaming data in Power BI. To uděláte tak, že na řídicím panelu (existujícím nebo novém) vyberete Přidat dlaždici a pak vyberete Vlastní streamovaná data.To do this, in your dashboard (either an existing dashboard, or a new one) select Add a tile and then select Custom streaming data.

Snímek obrazovky řídicího panelu zobrazující výběr vlastních streamovaných dat v části Přidat dlaždici

Pokud streamování dat ještě nastavené nemáte, nic se neděje – vyberte správa dat a můžete začít.If you don't have streaming data set up yet, don't worry - you can select manage data to get started.

Snímek obrazovky řídicího panelu se zobrazeným odkazem na správu dat na dlaždici Přidat vlastní dlaždici se streamovanými daty

Na této stránce můžete do textového pole zadat koncový bod vaší datové sady streamování – pokud už ji máte vytvořenou.On this page, you can input the endpoint of your streaming dataset if you already have one created (into the text box). Pokud ji ještě vytvořenou nemáte, vyberte v pravém horním rohu ikonu plus ( + ) a zobrazte dostupné možnosti vytvoření datové sady streamování.If you don't have a streaming dataset yet, select the plus icon ( + ) in the upper right corner to see the available options to create a streaming dataset.

Snímek obrazovky s řídicím panelem zobrazující, jak zadat koncový bod datové sady streamování s ukazatelem na ikoně plus

Po kliknutí na ikonu + se zobrazí dvě možnosti:When you click on the + icon, you see two options:

Snímek obrazovky s volbami nové datové sady streamování, který zobrazuje možnosti API a PubNub

Další část obsahuje popis těchto možností a podrobný postup, jak vytvořit dlaždici streamování a jak vytvořit datovou sadu ze streamovaného zdroje dat, kterou můžete později použít k vytváření sestav.The next section describes these options, and goes into more detail about how to create a streaming tile or how to create a dataset from the streaming data source, which you can then use later to build reports.

Vytvoření datové sady streamování pomocí možnosti, která vám nejvíc vyhovujeCreate your streaming dataset with the option you like best

Existují dva způsoby vytvoření datového kanálu streamování v reálném čase, které lze používat a vizualizovat pomocí Power BI:There are two ways to create a real-time streaming data feed that can be consumed and visualized by Power BI:

 • Rozhraní REST API Power BI používající koncový bod streamování v reálném časePower BI REST API using a real-time streaming endpoint
 • PubNubPubNub

V následující části jsou tyto dva způsoby blíže popsány.The next sections look at each option in turn.

Použití ROZHRANÍ REST API POWER BIUsing the POWER BI REST API

Rozhraní REST API Power BI – nedávná vylepšení rozhraní REST API Power BI zjednodušují vývojářům streamování v reálném čase.Power BI REST API - Recent improvements to the Power BI REST API are designed to make real-time streaming easier for developers. Když v okně Nová streamovaná datová sada vyberete API, zobrazí se použitelné položky, které Power BI umožní připojit se ke koncovému bodu a používat ho:When you select API from the New streaming dataset window, you're presented with entries to provide that enable Power BI to connect to and use your endpoint:

Snímek obrazovky dialogového okna nové datové sady streamování, ve kterém se zobrazují položky REST API Power BI pro připojení

Pokud chcete, aby služba Power BI ukládala data odesílaná prostřednictvím tohoto datového streamu, povolte možnost Analýza historických dat, abyste mohli na základě shromážděného datového streamu vytvářet analýzy a sestavy.If you want Power BI to store the data that's sent through this data stream, enable Historic data analysis and you'll be able to do reporting and analysis on the collected data stream. Můžete si také zjistit více informací o rozhraních API.You can also learn more about the API.

Když úspěšně vytvoříte datový stream, získáte koncový bod adresy URL rozhraní REST API, který může vaše aplikace volat prostřednictvím požadavku POST, a odesílat tak data do datové sady Power BI pro streamování dat, kterou jste vytvořili.Once you successfully create your data stream, you're provided with a REST API URL endpoint, which your application can call using POST requests to push your data to Power BI streaming data dataset you created.

Při provádění požadavků POST si ověřte, že text požadavku odpovídá ukázkovému kódu JSON, který je uvedený v uživatelském rozhraní Power BI.When making POST requests, you should ensure the request body matches the sample JSON provided by the Power BI user interface. Například objekty JSON zabalte do pole.For example, wrap your JSON objects in an array.

Použití PubNubuUsing PubNub

Když do Power BI integrujete streamování PubNub, můžete v Power BI používat datové streamy PubNubu s nízkou latencí (nebo si vytvářet nové).With the integration of PubNub streaming with Power BI, you can use your low-latency PubNub data streams (or create new ones) and use them in Power BI. Když vyberete PubNub a pak Další, zobrazí se následující okno:When you select PubNub and then select Next, you see the following window:

Snímek obrazovky dialogového okna nové datové sady streamování zobrazující položky PubNub pro připojení

Upozornění

Kanály PubNub můžete zabezpečit pomocí ověřovacího klíče PubNub Access Manageru (PAM).PubNub channels can be secured by using a PubNub Access Manager (PAM) authentication key. Tento klíč bude sdílen se všemi uživateli, kteří mají k řídicímu panelu přístup.This key will be shared with all users who have access to the dashboard. Další informace o řízení přístupu k PubNubu najdete tady.You can learn more about PubNub access control.

Datové streamy PubNubu jsou často velkokapacitní a ve svém původním formátu se mnohdy nehodí k ukládání a analýze historických dat.PubNub data streams are often high volume, and are not always suitable in their original form for storage and historical analysis. Pokud chcete v Power BI analyzovat historická data PubNubu, musíte agregovat nezpracovaný datový stream PubNubu a odeslat ho do Power BI.To use Power BI for historical analysis of PubNub data, you'll have to aggregate the raw PubNub stream and send it to Power BI. Můžete k tomu použít například Azure Stream Analytics.One way to do that is with Azure Stream Analytics.

Příklady použití streamování v reálném čase v Power BIExample of using real time streaming in Power BI

Tady je krátká ukázka toho, jak funguje v Power BI streamování v reálném čase.Here's a quick example of how real time streaming in Power BI works. Můžete postupovat podle této ukázky a porovnat výslednou hodnotu streamování v reálném čase.You can follow along with this sample to see for yourself the value of real time streaming.

V této ukázce používáme veřejně dostupný datový stream z PubNubu.In this sample, we use a publicly available stream from PubNub. Postupujte takto:Here are the steps:

 1. Ve službě Power BI vyberte nějaký řídicí panel (nebo vytvořte nový) a vyberte Přidat dlaždici > Vlastní streamovaná data a pak vyberte tlačítko Další.In the Power BI service, select a dashboard (or create a new one) and select Add tile > Custom Streaming Data and then select the Next button.

  Snímek obrazovky řídicího panelu zobrazující přidání dlaždice s výběrem vlastních streamovaných dat

 2. Pokud ještě žádné streamované zdroje dat nemáte, vyberte odkaz na správu dat (přímo nad tlačítkem Další) a pak v odkazu v pravé horní části okna vyberte + Přidat streamovanou datovou sadu.If you don't have and streaming data sources yet, select the manage data link (just above the Next button), then select + Add streaming data from the link in the upper right of the window. Vyberte PubNub a pak Další.Select PubNub and then select Next.

 3. Pojmenujte datovou sadu, do okna, které se zobrazí, zadejte nebo vložte následující hodnoty a potom vyberte Další:Create a name for your dataset, then paste in the following values into the window that appears, then select Next:

  Klíč pro přihlášení k odběru: sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7feSubscribe key: sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe

  Kanál: pubnub-sensor-networkChannel: pubnub-sensor-network

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem nové datové sady streamování, ve kterém se dozvíte, jak vytvořit název a položky datové sady v polích s klíčem předplatného a názvem kanálu

 4. V následujícím okně ponechte výchozí hodnoty (stejné jako na obrázku) a vyberte Vytvořit.In the following window, just select the defaults (which are automatically populated), then select Create.

  Snímek obrazovky dialogového okna nové datové sady streamování se zobrazenými výchozími hodnotami pro název datové sady a hodnoty z polí streamu

 5. Otevře se znovu pracovní prostor Power BI. Vytvořte nový řídicí panel a pak přidejte dlaždici (postup je uvedený výše).Back in your Power BI workspace, create a new dashboard and then add a tile (see above for steps, if you need them). Když vytvoříte dlaždici a vyberete Vlastní streamovaná data, budete mít tentokrát nastavená streamovaná data, se kterými lze pracovat.This time when you create a tile and select Custom Streaming Data, you have a streaming data set to work with. Zkuste chvíli sami experimentovat.Go ahead and play around with it. Přidejte číselná pole do spojnicového grafu a pak přidejte další dlaždice. Výsledkem bude řídicí panel v reálném čase, který bude vypadat nějak takto:Adding the number fields to line charts, and then adding other tiles, you can get a real time dashboard that looks like the following:

  Snímek obrazovky s řídicím panelem senzorů prostředí zobrazující výsledky v reálném čase

Pokračujte ještě chvíli v experimentování s ukázkovou datovou sadou.Give it a try, and play around with the sample dataset. A pak přejděte k vytvoření vlastních datových sad a ke streamování živých dat do Power BI.Then go create your own datasets, and stream live data to Power BI.

Otázky a odpovědiQuestions and answers

Tady najdete některé běžné otázky a odpovědi ke streamování v Power BI v reálném čase.Here are some common questions about real-time streaming in Power BI, and answers.

Můžu u datové sady nabízených oznámení používat filtry?Can I use filters on push dataset? A co u datové sady streamování?How about streaming dataset?

Datové sady streamování bohužel filtrování nepodporují.Unfortunately, streaming datasets do not support filtering. U datových sad nabízených oznámení můžete vytvořit sestavu, tu vyfiltrovat a pak na řídicí panel připnout vizuály s vyfiltrovanými daty.For push datasets, you can create a report, filter the report, and then pin the filtered visuals to a dashboard. Jakmile je však vizuál na řídicím panelu, už filtr měnit nelze.However, there is no way to change the filter on the visual once it's on the dashboard.

Na řídicí panel si ale můžete připnout samostatnou živou dlaždici sestav a v takovém případě filtr měnit lze.Separately, you can pin the live report tile to the dashboard, in which case you can change the filters. Živá dlaždice sestav se ale během načítání nových dat nebude aktualizovat v reálném čase – vizuál budete muset aktualizovat ručně pomocí možnosti Obnovit dlaždice řídicího panelu v nabídce Víc.However, live report tiles will not update in real-time as data is pushed in – you'll have to manually update the visual by using the refresh dashboard tiles option in the More menu.

Když použijete filtry u datových sad nabízených oznámení s poli DateTime definovanými s přesností na milisekundy, nebudou podporovány operátory rovnosti.When applying filters to push datasets with DateTime fields with millisecond precision, equivalence operators are not supported. Operátory typu větší než (>) a menší než (<) však budou fungovat správně.However, operators such as greater than (>) or less than (<) do operate properly.

Jak zjistím poslední hodnotu v datové sadě nabízených oznámení?How do I see the latest value on a push dataset? A co u datové sady streamování?How about streaming dataset?

Datové sady streamování jsou navržené k zobrazování nejnovějších dat.Streaming datasets are designed for displaying the latest data. Poslední numerické hodnoty zobrazíte snadno pomocí vizuálu streamování Karta.You can use the Card streaming visual to easily see latest numeric values. Tato karta však nepodporuje data typu DateTime a Text.Unfortunately, the card does not support data of type DateTime or Text.

Pokud máte v datových sadách nabízených oznámení ve schématu časové razítko, můžete k vytvoření vizuálu sestavy zkusit použít filtr posledních N řádků.For push datasets, when you have a timestamp in the schema you can try creating a report visual with the last N filter.

Můžu se k datové sadě nabízených oznámení nebo streamování připojit v Power BI Desktopu?Can I connect to push or streaming datasets in Power BI Desktop?

Datové sady nabízených oznámení a hybridní datové sady můžou být živě připojené k Power BI Desktopu.Push and hybrid datasets can be live connected in Power BI Desktop. Jiné streamované datové sady k Power BI Desktopu připojeny být nemohou.Other streaming datasets cannot be connected in Power BI Desktop.

Jestliže se k datovým sadám nepřipojím v Power BI Desktopu, jak na nich můžu provádět modelování v reálném čase?Given the previous question, how can I do any modeling on real-time datasets?

Datové sady streamování neumožňují modelování, protože data nejsou ukládána trvale.Modeling is not possible on a streaming dataset, since the data is not stored permanently. U datové sady nabízených oznámení můžete použít rozhraní REST API pro vytvoření datové sady s relacemi a mírami a/nebo můžete použít rozhraní REST API pro aktualizaci tabulky k přidání měr do stávající tabulky.For a push dataset, you can use create dataset REST API to create a dataset with relationship and measures and/or use the update table REST APIs to add measures to an existing table.

Jak můžu vymazat všechny hodnoty v datové sadě nabízených oznámení?How can I clear all the values on a push dataset? A co u datové sady streamování?How about streaming dataset?

U datové sady nabízených oznámení můžete použít metodu rozhraní REST API pro odstranění řádků.On a push dataset, you can use the delete rows REST API call. Momentálně neexistuje žádný způsob, jak vymazat data z datové sady streamování, ovšem data se po hodině odstraňují automaticky.There is currently no way to clear data from a streaming dataset, though the data will clear itself after an hour.

Mám nastavený výstup Azure Stream Analytics na Power BI, ale v Power BI ho nevidím – v čem je problém?I set up an Azure Stream Analytics output to Power BI, but I don't see it appearing in Power BI – what's wrong?

Tady je kontrolní seznam, který můžete použít k odstranění tohoto problému:Here's a checklist you can use to troubleshoot the issue:

 1. Restartujte úlohu Azure Stream Analytics (úlohy vytvořené předtím, než začne streamování verze GA vyžadovat restartování).Restart the Azure Stream Analytics job (jobs created before the streaming GA release will require a restart)
 2. Zkuste v Azure Stream Analytics znovu autorizovat připojení Power BI.Try reauthorizing your Power BI connection in Azure Stream Analytics
 3. Který pracovní prostor jste zadali ve výstupu Azure Stream Analytics?Which workspace did you specify in the Azure Stream Analytics output? Připojujete se ve službě Power BI ke stejnému pracovnímu prostoru?In the Power BI service, are you checking in that (same) workspace?
 4. Je dotaz Azure Stream Analytics nastavený explicitně jako výstup do Power BI?Does the Azure Stream Analytics query explicitly output to the Power BI output? (pomocí klíčového slova INTO)(using the INTO keyword)
 5. Procházejí úlohou Azure Stream Analytics data?Does the Azure Stream Analytics job have data flowing through it? Datová sada se vytváří jenom při přenosu dat.The dataset is only created when data is being transmitted.
 6. Můžete si prohlédnout protokoly Azure Stream Analytics a zjistit, zda neobsahují upozornění nebo chyby?Can you look into the Azure Stream Analytics logs to see if there are any warnings or errors?

Automatická aktualizace stránkyAutomatic page refresh

Automatická aktualizace stránky funguje na úrovni stránky sestavy a umožňuje nastavit interval aktualizace vizuálů, který je aktivní jen při používání stránky.Automatic page refresh works at a report page level, and allows you to set a refresh interval for visuals that's only active when the page is being consumed. Automatická aktualizace stránky je k dispozici jenom pro zdroje dat DirectQuery.Automatic page refresh is only available for DirectQuery data sources. Minimální interval aktualizace závisí na typu pracovního prostoru, ve kterém je sestava publikovaná, a na kapacitě pracovních prostorů Premium nastavené správcem.The minimum refresh interval depends on which type of workspace where the report is published, and capacity admin settings for Premium workspaces.

Další informace o automatické aktualizaci stránky najdete v článku o automatické aktualizaci stránky.Learn more about automatic page refresh in the automatic page refresh article.

Další krokyNext steps

Tady je pár odkazů, které vám můžou pomoct při práci se streamováním v reálném čase v Power BI:Here are a few links you might find useful when working with real-time streaming in Power BI: