Export dat z vizuáluExport data from a visual

PLATÍ PRO: Platí pro:Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro:Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro:Power BI Desktop Platí pro:Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Pokud se chcete podívat na data, která se používají k vytvoření vizuálu, můžete tato data zobrazit v Power BI nebo je exportovat do Excelu.If you'd like to see the data that is used to create a visual, you can display that data in Power BI or export that data to Excel. K exportu dat je potřeba určitý typ licence a oprávnění k úpravám obsahu.The option to export the data requires a certain type or license and edit permissions to the content. Pokud data nemůžete exportovat, obraťte se na správce Power BI nebo na helpdesk IT.If you cannot export, check with your Power BI administrator or IT help desk.

K exportu dat potřebujete licenci Power BI Pro. Pokud s vámi chce někdo sdílet řídicí panel nebo sestavu, potřebuje kapacitu Premium.Exporting data requires a Power BI Pro license, or for the dashboard or report to be shared with you using Premium capacity. Další informace najdete v tématu Jakou mám licenci?.To learn more, see Which license do I have?.

Z vizuálu na řídicím panelu Power BIFrom a visual on a Power BI dashboard

 1. Začněte na řídicím panelu Power BI.Start on a Power BI dashboard. Tady použijeme řídicí panel z aplikace s ukázkou marketingu a prodeje.Here we're using the dashboard from the Marketing and sales sample app. Tuto aplikaci si můžete stáhnout z AppSource.com.You can download this app from AppSource.com.

  Řídicí panel aplikace

 2. Najeďte myší na vizuál, aby se objevil symbol Další možnosti (...), a kliknutím zobrazte nabídku akcí.Hover over a visual to reveal More options (...) and click to display the action menu.

  Nabídka, která se zobrazí po výběru symbolu tří teček

 3. Vyberte Exportovat do .csv.Select Export to .csv.

 4. Další postup závisí na tom, jaký prohlížeč používáte.What happens next depends on which browser you are using. Může se zobrazit výzva k uložení souboru nebo se může v dolní části prohlížeče zobrazit odkaz na exportovaný soubor.You may be prompted to save the file or your may see a link to the exported file at the bottom of the browser.

  Prohlížeč Chrome se zobrazením odkazu na exportovaný soubor

 5. Otevřete daný soubor v Excelu.Open the file in Excel.

  Poznámka

  Pokud nemáte oprávnění pro přístup k datům, nepůjde soubor otevřít v Excelu.If you don't have permissions to the data, you won't be able to export or open in Excel.

  Total Units YTD v Excelu

Z vizuálu v sestavěFrom a visual in a report

Data z vizuálu v sestavě můžete exportovat ve formátu .csv nebo .xlsx (Excel).You can export data from a visual in a report as .csv or .xlsx (Excel) format.

 1. Na řídicím panelu vyberte dlaždici a otevřete tak příslušnou sestavu.On a dashboard, select a tile to open the underlying report. V tomto příkladu vybereme stejně jako v části výše vizuál Total Units YTD Var %.In this example, we're selecting the same visual as above, Total Units YTD Var %.

  Dlaždice řídicího panelu se zvýrazněním

  Tato dlaždice byla vytvořena ze sestavy s ukázkou prodeje a marketingu, a proto se otevře tato sestava.Since this tile was created from the Sales and Marketing Sample report, that is the report that opens. A otevře se na stránce, která obsahuje vybraný vizuál dlaždice.And, it opens to the page that contains the selected tile visual.

 2. Vyberte vizuál, který je v sestavě.Select the visual in the report. Všimněte si na pravé straně podokna Filtry.Notice the Filters pane to the right. U tohoto vizuálu jsou použity filtry.This visual has filters applied. Další informace o filtrech najdete v článku Použití filtrů v sestavě.To learn more about filters, see Use filters in a report.

  Vybrané podokno Filtry

 3. V pravém horním rohu vizualizace vyberte Další možnosti (...).Select More options (...) from the upper right corner of the visualization. Zvolte Exportovat data.Choose Export data.

  Rozevírací seznam s vybranou možností Exportovat data

 4. Zobrazí se možnosti pro export souhrnných dat nebo podkladových dat.You'll see options to export Summarized data or Underlying data. Když použijete aplikaci s ukázkou prodeje a marketingu, bude možnost Podkladová data deaktivovaná.If you're using the Sales and marketing sample app, Underlying data will be disabled. Můžete se ale setkat se sestavami, u kterých jsou obě možnosti aktivované.But you may encounter reports where both options are enabled. Teď si vysvětlíme, jak se tyto možnosti liší.Here's an explanation of the difference.

  Souhrnná data: Tuto možnost vyberte, pokud chcete exportovat data, která se právě zobrazují ve vizuálu.Summarized data: select this option if you want to export data for what you currently see in the visual. Při tomto typu exportu se zobrazí jenom data, která byla použita k vytvoření vizuálu v aktuálním stavu.This type of export shows you only the data that was used to create the current state of the visual. Pokud jsou ve vizuálu použity filtry, budou exportovaná data také vyfiltrovaná.If the visual has filters applied, then the data you export will also be filtered. Například u tohoto vizuálu by export zahrnoval jenom data za rok 2014 pro centrální oblast a pro čtyři výrobce: VanArsdel, Natura, Aliqui a Pirum.For example, for this visual, your export will include only data for 2014 and the central region, and only data for four of the manufacturers: VanArsdel, Natura, Aliqui, and Pirum. Pokud jsou ve vizuálu agregace (součet, průměr apod.), bude agregovaný i export.If your visual has aggregates (sum, average, etc.), the export will also be aggregated.

  Podkladová data: Tuto možnost vyberte, pokud chcete exportovat data pro položky, které vidíte ve vizuálu, a navíc další data z podkladové datové sady.Underlying data: select this option if you want to export data for what you see in the visual plus additional data from the underlying dataset. Může to zahrnovat data, která jsou obsažena v datové sadě, ale nepoužívají se ve vizuálu.This may include data that is contained in the dataset but not used in the visual. Pokud jsou ve vizuálu použity filtry, budou exportovaná data také vyfiltrovaná.If the visual has filters applied, then the data you export will also be filtered. Pokud jsou ve vizuálu agregace (součet, průměr apod.), export tyto agregace odebere a data se tím vlastně sloučí.If your visual has aggregates (sum, average, etc.), the export will remove the aggregation; essentially flattening the data.

  Nabídka pro volbu podkladových nebo souhrnných dat

 5. Další postup závisí na tom, jaký prohlížeč používáte.What happens next depends on which browser you are using. Může se zobrazit výzva k uložení souboru nebo se může v dolní části prohlížeče zobrazit odkaz na exportovaný soubor.You might be prompted to save the file or you might see a link to the exported file at the bottom of the browser.

  Exportovaný soubor zobrazený v prohlížeči Microsoft Edge

  Poznámka

  Pokud nemáte oprávnění pro přístup k datům, nepůjde soubor otevřít v Excelu.If you don't have permissions to the data, you won't be able to export or open in Excel.

 6. Otevřete daný soubor v Excelu.Open the file in Excel. Porovnejte množství exportovaných dat s daty, která jsme vyexportovali ze stejného vizuálu na řídicím panelu.Compare the amount of data exported to the data we exported from the same visual on the dashboard. Rozdíl je způsoben tím, že tento export zahrnuje podkladová data.The difference is that this export includes Underlying data.

  Ukázka v Excelu

Další krokyNext steps

Zobrazení dat použitých k vytvoření vizuáluDisplay the data used to create a visual