Zobrazení dat pomocí sestav Power BIShow data with Power BI reports

PLATÍ PRO: Platí pro:Služba Power BI pro podnikové uživatele Platí pro:Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Neplatí pro:Power BI Desktop Platí pro:Vyžaduje licenci Pro nebo Premium APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Vizuál Power BI je vytvořený pomocí dat z podkladových datových sad.A Power BI visual is constructed using data from underlying datasets. Pokud vás zajímá, co se děje v zákulisí, dovolí vám služba Power BI zobrazit data použitá k vytvoření vizuálu v sestavě.If you're interested in seeing behind-the-scenes, the Power BI service lets you display the data that is being used to create a visual in a report. Když vyberete Zobrazit jako tabulku, zobrazí Power BI tato data pod vizuálem (nebo vedle něj).When you select Show as a table, Power BI displays the data below (or next to) the visual.

Pokud chcete zobrazit podkladová data, použijte na řídicím panelu možnost Exportovat do aplikace Excel.On a dashboard, to see the underlying data, use Export to Excel

Zobrazení dat použitých k vytvoření vizuálu sestavyShow the data being used to create a report visual

  1. Ve službě Power BI otevřete sestavu a vyberte vizuál.In the Power BI service, open a report and select a visual.

  2. Pokud chcete zobrazit zdrojová data vizuálu, vyberte Další možnosti (...) a zvolte Zobrazit jako tabulku.To display the data behind the visual, select More options (...) and choose Show as a table.

    Výběr možnosti Zobrazit jako tabulku v rozevírací nabídce

  3. Ve výchozím nastavení se data zobrazí pod vizuálem.By default, the data displays below the visual.

    Svislé zobrazení vizuálu a dat

  4. Pokud chcete změnit orientaci, vyberteTo change the orientation, select vertical layout Ikona rozložení v pravém horním rohu vizualizace svislé rozložení.from the top-right corner of the visualization.

    Vodorovné zobrazení vizuálu a dat

Když se chcete vrátit k sestavě, v levém horním rohu vyberte Zpět k sestavě.To return to the report, select Back to report from the upper left corner.

Snímek obrazovky s odkazem Zpět k sestavě

Další krokyNext steps

Vizuály v sestavách Power BI Visuals in Power BI reports
Sestavy v Power BIPower BI reports