Zobrazení sestavy ve službě Power BI pro firemní uživateleView a report in the Power BI service for business users

PLATÍ PRO: Pro toto platí.Služba Power BI pro firemní uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto neplatí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Power BI dostává nový vzhled a některé obrázky v dokumentaci nemusí souhlasit s tím, co v této službě vidíte.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Přečtěte si více o novém vzhledu a vyzkoušejte si ho sami.Learn more about the new look and try it for yourself.

Sestava je jedna stránka nebo více stránek vizuálů.A report is one or more pages of visuals. Sestavy jsou vytvářeny návrháři Power BI a sdíleny s firemními uživateli přímo nebo jako součást aplikace.Reports are created by Power BI designers and shared with business users directly or as part of an app. Abyste mohli otevřít sestavu, budete potřebovat licenci Power BI Pro nebo sestava musí být součástí pracovního prostoru, který je uložený ve vyhrazené kapacitě Premium.To open a report, you'll need either a Power BI Pro license, or for the report to be part of a workspace that is stored in Premium dedicated capacity. Informace o licencích a předplatnýchLearn about licenses and subscriptions

Sestavu lze otevřít mnoha různými způsoby, z nichž vám ukážeme dva: otevření z domovské stránky a otevření z řídicího panelu.There are many different ways to open a report and we'll show you two of them: open from Home and open from a dashboard.

Otevření sestavy z domovské stránky Power BIOpen a report from Power BI Home

Otevřeme sestavu, kterou s vámi někdo přímo sdílí, a potom otevřeme sestavu, která se sdílí jako součást aplikace.Let's open a report that's been shared with you directly and then open a report that was shared as part of an app.

Snímek obrazovky znázorňující plátno domovské stránky služby Power BI a šipku, která ukazuje na sestavy

Otevření sestavy, kterou s vámi někdo přímo sdílíOpen a report that has been directly shared with you

Návrháři Power BI s vámi můžou jednotlivou sestavu přímo sdílet prostřednictvím odkazu v e-mailu nebo automatickým přidáním sestavy na vaši domovskou stránku Power BI.Power BI designers can share an individual report directly with you via a link in email or by adding it automatically to your Power BI content. Sestavy, který jsou sdílené tímto způsobem, se zobrazují v kontejneru Sdílí se se mnou v navigačním podokně a v části Sdílí se se mnou plátna domovské stránky.Reports that are shared this way show up in the Shared with me container on your nav pane and in the Shared with me section of your Home canvas.

 1. Otevřete službu Power BI (app.powerbi.com).Open the Power BI service (app.powerbi.com).

 2. Výběrem možnosti Domovská stránka v navigačním podokně zobrazíte plátno domovské stránky.From the nav pane, select Home to display your Home canvas.

  Plátno domovské stránky

 3. Posuňte se dolů, až uvidíte Sdílí se se mnou .Scroll down until you see Shared with me . Hledejte ikonu sestavy ikona sestavy.Look for the report icon report icon. Na tomto snímku obrazovky je jeden řídicí panel a jedna sestava.In this screenshot we have one dashboard and one report. Sestava má název Ukázka prodeje a marketingu .The report is named Sales and marketing sample .

  část sdílí se se mnou domovské stránky

 4. Když chcete otevřít sestavu, jednoduše vyberte kartu sestavy.Simply select the report card to open the report.

  Stránka sestavy

 5. Všimněte si karet podél levého okraje.Notice the tabs along the left side. Každá karta představuje stránku sestavy.Each tab represents a report page . V tuto chvíli je otevřená stránka Growth Opportunity .We currently have the Growth Opportunity page open. Výběrem karty YTD Category místo ní otevřete tuto stránku sestavy.Select the YTD Category tab to open that report page instead.

  Snímek obrazovky znázorňující karty stránek sestav

 6. Na pravé straně rozbalte podokno Filtry .Expand the Filters pane along the right side. Tady se zobrazují filtry, které jsou použity pro tuto stránku sestavy nebo pro celou sestavu.Filters that have been applied to this report page, or to the entire report, are displayed here. Tyto filtry můžete změnit, abyste viděli dopad na vizuály a sestavu.You can change these filters to see the impact on your visuals and report.

  Služba Power BI s rozbaleným podoknem Filtry

 7. Zobrazte nabídku akcí pro vizuál.Display the actions menu for a visual. Po najetí myší na vizuál sestavy se odhalí akce, které můžete v tomto vizuálu provádět.Hovering over a report visual reveals actions you can take on that visual. Pokud chcete zobrazit filtry použité u určitého vizuálu, vyberte ikonu filtru.To see the filters applied to a specific visual, select the filter icon. Tady jsme vybrali ikonu filtru pro spojnicový graf Total Units podle kategorie Month a Manufacturer .Here we've selected the filter icon for the Total units by month and manufacturer line chart.

  Snímek obrazovky znázorňující filtry pro vybraný vizuál

 8. Můžete také změnit zobrazení stránky sestavy.You can also change the display of the report page. Právě teď se zobrazuje celá stránka sestavy.Right now, we're displaying the entire report page. Pokud chcete změnit zobrazení (přiblížení) stránky, vyberte rozevírací seznam Zobrazení v pravém horním rohu a zvolte Skutečná velikost a potom přepněte na Přizpůsobit šířce .To change the display (zoom) of the page, select the View dropdown from the upper right corner and choose Actual size and then switch to Fit to width . Všimněte si rozdílů mezi jednotlivými možnostmi zobrazení sestavy.Notice the differences each view option makes to the display of your report.

  změna zvětšení

  Změna zobrazení na přizpůsobení šířce

Existuje mnoho způsobů, jak můžete pracovat se sestavou, abyste objevili zajímavé souvislosti a mohli dělat obchodní rozhodnutí.There are many ways for you to interact with a report to discover insights and make business decisions. V obsahu na levé straně si můžete vybrat další články o sestavách Power BI, které byste si chtěli přečíst.Use the table of contents on the left to read through other articles about Power BI reports.

Otevření sestavy, která je součástí aplikaceOpen a report that is part of an app

Pokud jste od kolegů nebo z webu AppSource dostali aplikace, jsou tyto aplikace k dispozici na domovské stránce a v kontejnerech Aplikace a Sdílí se se mnou v navigačním podokně.If you've received apps from colleagues or from AppSource, those apps are available from Home, and from the Apps and Shared with me containers on your nav pane. Aplikace je kolekce řídicích panelů a sestav, které pro vás připravil návrhář Power BI.An app is a collection of dashboards and reports that have been bundled together for you by a Power BI designer .

PředpokladyPrerequisites

Otevření aplikace vyžaduje licenci Power BI Pro, nebo musí být pracovní prostor aplikace uložený v kapacitě Power BI Premium.Opening an app requires a Power BI Pro license, or for the app workspace to be stored in Power BI Premium capacity. Informace o licencích a předplatnýchLearn about licenses and subscriptions

Pokud chcete postup sledovat, stáhněte si prodejní a marketingovou aplikaci.To follow along, download the Sales and Marketing app.

 1. V prohlížeči přejděte na appsource.microsoft.com.In your browser, navigate to appsource.microsoft.com.
 2. Zaškrtněte políčko Power Platform .Select the checkbox for Power Platform .
 3. Vyhledejte termín „prodej a marketing“ a vyberte ukázku Microsoftu – Prodej a marketing .Search for "Sales & Marketing" and select Microsoft sample - Sales & Marketing . Posuňte zobrazení nahoru, ať vidíte výsledky hledání.Scroll down to see the search results.
 4. Pokud chcete aplikaci nainstalovat do kontejneru Aplikace, vyberte Získat > Pokračovat > Nainstalovat .Select Get it now > Continue > Install to install the app in your Apps container.

Aplikaci teď můžete otevřít z kontejneru Aplikace nebo z domovské stránky .You can now open the app from your Apps container or from Home .

 1. Výběrem možnosti Domovská stránka v navigačním podokně se vraťte na domovskou stránku.Go back to Home by selecting Home from the nav pane.

 2. Posuňte se dolů, až uvidíte Moje aplikace .Scroll down until you see My Apps .

  Snímek obrazovky znázorňující oddíl Moje aplikace na domovské stránce Power BI

 3. Abyste vaši novou aplikaci Prodej a marketing otevřeli, vyberte ji.Select your new Sales and marketing app to open it. V závislosti na možnostech nastavených návrhářem aplikace otevře řídicí panel nebo sestavu.Depending on the options set by the app designer , the app will open either a dashboard or a report. Tato aplikace se otevře v řídicím panelu.This app opens to a dashboard.

Otevření sestavy z řídicího paneluOpen a report from a dashboard

Sestavy můžete otevřít z řídicího panelu.Reports can be opened from a dashboard. Většina dlaždic řídicího panelu je připnutá ze sestav.Most dashboard tiles are pinned from reports. Když dlaždici vyberete, otevře se sestava, která byla použita k vytvoření dlaždice.Selecting a tile opens the report that was used to create the tile.

 1. Na řídicím panelu vyberte dlaždici.From the dashboard, select a tile. V tomto příkladu jsme vybrali dlaždici sloupcového grafu Total Units YTD... (Celkový počet jednotek od začátku roku...) .In this example we've selected the Total Units YTD... column chart tile.

  Řídicí panel s vybranou dlaždicí

 2. Otevře se příslušná sestava.The associated report opens. Všimněte si, že jsme na stránce YTD Category (Kategorie Od začátku roku) .Notice that we're on the YTD Category page. Toto je stránka sestavy, která obsahuje sloupcový graf, který jsme vybrali na řídicím panelu.This is the report page that contains the column chart we selected from the dashboard.

  Sestava otevřená v zobrazení pro čtení

Poznámka

Ne všechny dlaždice vedou k sestavě.Not all tiles lead to a report. Pokud vyberete dlaždici, která je vytvořená pomocí otázek a odpovědí (Q&A), otevře se okno Q&A.If you select a tile that was created with Q&A, the Q&A screen will open. Pokud vyberete dlaždici, která byla vytvořena widgetem řídicího panelu Přidat dlaždici, mohou se stát různé věci: může se přehrát video, otevřít webová stránka a podobně.If you select a tile that was created using the dashboard Add tile widget, several different things may happen: a video may play, a website open, and more.

Jsou i další způsoby, jak otevřít sestavuStill more ways to open a report

Až se blíže seznámíte s ovládáním služby Power BI, najdete si pracovní postupy, které vám budou nejvíce vyhovovat.As you get more comfortable navigating the Power BI service, you'll figure out workflows that work best for you. Několik dalších možností, jak se dostat k sestavám:A few other ways to access reports:

Další krokyNext steps

Otevření a zobrazení řídicího panelu Open and view a dashboard
Filtry sestavReport filters