Export dat použitých k vytvoření vizualizaceExport the data that was used to create a visualization

Důležité

Ne všechna data můžou zobrazit nebo exportovat všichni uživatelé.Not all data can be viewed or exported by all users. Existují bezpečnostní opatření, která návrháři sestav a správci používají při vytváření řídicích panelů a sestav.There are safeguards that report designers and administrators use when building dashboards and reports. Některá data jsou omezená, skrytá nebo důvěrná a nelze je zobrazit nebo exportovat bez zvláštních oprávnění.Some data is restricted, hidden, or confidential, and cannot be seen or exported without special permissions.

Kdo může exportovat dataWho can export data

Máte-li oprávnění k datům, můžete zobrazit a exportovat data, která Power BI používá k vytvoření vizualizace.If you have permissions to the data, you can see and export the data that Power BI uses to create a visualization. Data jsou často důvěrná nebo omezená pouze na konkrétní uživatele.Often, data is confidential or limited to specific users. V těchto případech data nebudete moci zobrazit ani exportovat.In those cases, you will not be able to see or export that data. Podrobnosti najdete v části Omezení a důležité informace na konci tohoto dokumentu.For details, see the Limitations and considerations section at the end of this document.

Zobrazení a export datViewing and exporting data

Pokud se chcete podívat na data, která Power BI používá k vytvoření vizualizace, můžete tato data zobrazit v Power BI.If you'd like to see the data that Power BI uses to create a visualization, you can display that data in Power BI. Tato data můžete také exportovat do Excelu jako soubor .xlsx nebo .csv.You can also export that data to Excel as an .xlsx or .csv file. K exportu dat je potřeba licence Pro nebo Premium a oprávnění k úpravám datové sady a sestavy.The option to export the data requires a Pro or Premium license as well as edit permissions to the dataset and report. Pokud máte k řídicímu panelu nebo sestavě přístup, ale data jsou klasifikována jako vysoce důvěrná, neumožní vám Power BI tato data exportovat.If you have access to the dashboard or report but the data is classified as highly confidential, Power BI will not allow you to export the data.

Podívejte se, jak bude Will exportovat data z jedné z vizualizací ve své sestavě, uloží ji jako soubor .xlsx a otevře ji v Excelu.Watch Will export the data from one of the visualizations in his report, save it as an .xlsx file, and open it in Excel. Potom to podle podrobných pokynů pod videem můžete vyzkoušet sami.Then follow the step-by-step instructions below the video to try it out yourself. Upozorňujeme, že toto video používá starší verzi Power BI.Note that this video uses an older version of Power BI.

Export dat z řídicího panelu Power BIExport data from a Power BI dashboard

 1. V pravém horním rohu vizualizace vyberte Další možnosti (...).Select More actions (...) from the upper-right corner of the visualization.

  Snímek obrazovky vizualizace se šipkou ukazující na tlačítko se třemi tečkami

 2. Zvolte možnost Exportovat do .csv.Choose the Export to .csv option.

  Snímek obrazovky rozevíracího seznamu se třemi tečkami a se zvýrazněnou možností Export dat

 3. Power BI exportuje data do souboru .csv.Power BI exports the data to a .csv file. Pokud jste vizualizaci vyfiltrovali, vyfiltruje se také export do .csv.If you've filtered the visualization, then the .csv export will be filtered as well.

 4. Prohlížeč zobrazí výzvu k uložení souboru.Your browser will prompt you to save the file. Po uložení otevřete soubor .csv v Excelu.Once saved, open the .csv file in Excel.

  Snímek obrazovky souboru .csv se zobrazenými exportovanými daty

Export dat ze sestavyExport data from a report

Pokud si to chcete zároveň vyzkoušet, otevřete si sestavu s ukázkou analýzy zajišťování v zobrazení pro úpravy ve službě Power BI.To follow along, open the Procurement analysis sample report in the Power BI service in Editing view. Přidejte novou prázdnou stránku sestavy.Add a new blank report page. Potom postupujte podle následujících kroků a přidejte agregaci, hierarchii a filtr na úrovni vizualizace.Then follow the steps below to add an aggregation, hierarchy, and a visualization-level filter.

Vytvoření nového skládaného sloupcového grafuCreate a stacked column chart

 1. Vytvořte nový Skládaný sloupcový graf.Create a new Stacked column chart.

  Snímek šablony skupinového sloupcového grafu

 2. V podokně Pole vyberte Location > City (Umístění > Město), Location > Country/Region (Umístění > Země/oblast) a Invoice > Discount Percent (Faktura > Procento slevy).From the Fields pane, select Location > City, Location > Country/Region, and Invoice > Discount Percent. Možná bude nutné přesunout Discount Percent do kontejneru hodnot.You may have to move Discount Percent into the Value well.

  Snímek obrazovky vytvářené vizualizace se zvýrazněnými položkami City a Count of Discount Percent

 3. Změňte agregaci pro Discount Percent z Počet na Průměr.Change the aggregation for Discount Percent from Count to Average. V kontejneru hodnot vyberte šipku napravo od Discount Percent (může tam být uvedeno Count of Discount Percent (Počet procent slevy)) a vyberte Průměr.In the Value well, select the arrow to the right of Discount Percent (it may say Count of Discount Percent), and choose Average.

  Snímek obrazovky se seznamem agregace se zvýrazněnou možností Průměr

 4. Přidejte filtr k položce City, vyberte všechna města a pak odeberte Atlantu.Add a filter to City, select all cities, and then remove Atlanta.

  Snímek obrazovky s filtrem měst se zvýrazněným nezaškrtnutým políčkem pro položku Atlanta, GA

 5. Přejděte v hierarchii o jednu úroveň dolů.Drill down one level in the hierarchy. Zapněte procházení a přejděte k podrobnostem na úrovni City (Město).Turn on drilling and drill down to the City level.

  Snímek obrazovky vizuálu s podrobnostmi na úrovni města

Nyní jsme připraveni vyzkoušet obě možnosti exportu dat.Now we're ready to try out both options for exporting data.

Export souhrnných datExport *summarized _ data

Pokud chcete exportovat data, která vidíte ve vizuálu, vyberte možnost Souhrnná data.Select the option for _ Summarized data* if you want to export data for what you see in that visual. Tento typ exportu vám zobrazí pouze data (sloupce a míry), která používáte k vytvoření vizuálu.This type of export shows you only the data (columns and measures) that are being used to create the visual. Pokud vizuál obsahuje agregaci, exportujete agregovaná data.If the visual has an aggregate, you'll export aggregated data. Například pokud máte pruhový graf zobrazující 4 pruhy, zobrazí se 4 řádky excelových dat.For example, if you have a bar chart showing four bars, you'll get four rows of Excel data. Souhrnná data jsou k dispozici ve službě Power BI ve formátu .xlsx a .csv a v Power BI Desktopu ve formátu .csv.Summarized data is available in the Power BI service as .xlsx and .csv and in Power BI Desktop as .csv.

 1. Vyberte tři tečky v pravém horním rohu vizualizace.Select the ellipsis in the upper-right corner of the visualization. Vyberte možnost Export dat.Select Export data.

  Snímek obrazovky pravého horního rohu s tlačítkem se třemi tečkami a zvýrazněnou možností Export dat

  Vzhledem k tomu, že vaše vizualizace obsahuje agregaci (změnili jste počet na průměr), budete mít ve službě Power BI dvě možnosti:In the Power BI service, since your visualization has an aggregate (you changed Count to average), you'll have two options:

  • Souhrnná dataSummarized data

  • Podkladová dataUnderlying data

  Nápovědu k agregacím najdete v článku Agregace v Power BI.For help understanding aggregates, see Aggregates in Power BI.

  Poznámka

  V Power BI Desktopu budete mít jenom možnost exportovat souhrnná data jako soubor .csv.In Power BI Desktop, you'll only have the option to export summarized data as a .csv file.

 2. V části Export dat vyberte Souhrnná data, vyberte soubor .xlsx nebo .csv a pak vyberte Export.From Export data, select Summarized data, either choose .xlsx or .csv, and then select Export. Power BI exportuje data.Power BI exports the data.

  Snímek obrazovky s dialogem Export dat se zvýrazněnými možnostmi Souhrnná data, xlsx a Export

 3. Když vyberete Exportovat, prohlížeč zobrazí výzvu k uložení souboru.When you select Export, your browser prompts you to save the file. Po uložení otevřete soubor v Excelu.Once saved, open the file in Excel. Pokud aplikaci Power BI používáte v Microsoft Teams, nemusí se vám zobrazit stejné výzvy.If you're using the Power BI app in Microsoft Teams, you may not receive the same prompts. Exportovaný soubor se uloží do místní složky Stažené soubory.Your exported file is saved in your local Downloads folder.

  Snímek obrazovky s výstupem z Excelu

  V tomto příkladu náš excelový export ukazuje jeden souhrn pro každé město.In this example, our Excel export shows one total for each city. Vzhledem k tomu, že jsme odfiltrovali Atlantu, není ve výsledcích.Since we filtered out Atlanta, it isn't included in the results. První řádek naší tabulky ukazuje filtry, které služba Power BI použila při extrahování dat.The first row of our spreadsheet shows the filters that Power BI used when extracting the data.

  • Exportují se všechna data použitá danou hierarchií, nikoli jen data použitá pro aktuální úroveň podrobností vizuálu.All the data used by the hierarchy is exported, not simply the data used for the current drill level for the visual. Například jsme přešli na úroveň města, ale náš export zahrnuje i data zemí.For example, we had drilled down to the city level, but our export includes country data as well.

  • Exportovaná data jsou agregovaná.Our exported data is aggregated. Získáme součet s jedním městem na jednom řádku.We get a total, one row, for each city.

  • Protože jsme na vizualizaci použili filtry, exportují se data tak, jak jsou vyfiltrovaná.Since we applied filters to the visualization, the exported data will export as filtered. Všimněte si, že první řádek zobrazuje Applied filters: City is not Atlanta, GA (Použité filtry: Město není Atlanta, GA).Notice that the first row displays Applied filters: City is not Atlanta, GA.

Export podkladových datExport *underlying _ data

Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit data vizuálu a další data datové sady (podrobnosti viz graf dole).Select this option if you want to see the data in the visual and additional data from the dataset (see chart below for details). Pokud jsou ve vizuálu agregace, výběrem možnosti Podkladová data je odeberete.If your visualization has an aggregate, selecting _ Underlying data* removes the aggregate. V tomto příkladu excelový export zobrazuje jeden řádek pro každý řádek města v naší datové sadě a procento slevy pro tuto jednu položku.In this example, the Excel export shows one row for every single City row in our dataset and the discount percent for that single entry. Power BI data sloučí, neagreguje je.Power BI flattens the data, it doesn't aggregate it.

Když vyberete možnost Export, Power BI exportuje data do souboru .xlsx a prohlížeč zobrazí výzvu k uložení souboru.When you select Export, Power BI exports the data to an .xlsx file and your browser prompts you to save the file. Po uložení otevřete soubor v Excelu.Once saved, open the file in Excel.

 1. Vyberte tři tečky v pravém horním rohu vizualizace.Select the ellipsis from the upper-right corner of the visualization. Vyberte možnost Export dat.Select Export data.

  Snímek obrazovky pravého horního rohu s tlačítkem se třemi tečkami a zvýrazněnou možností Export dat

  Vzhledem k tomu, že vaše vizualizace obsahuje agregaci (změnili jste počet na průměr), budete mít ve službě Power BI dvě možnosti:In the Power BI service, since your visualization has an aggregate (you changed Count to average), you'll have two options:

  • Souhrnná dataSummarized data

  • Podkladová dataUnderlying data

  Nápovědu k agregacím najdete v článku Agregace v Power BI.For help understanding aggregates, see Aggregates in Power BI.

  Poznámka

  V Power BI Desktopu budete mít jenom možnost exportovat souhrnná data.In Power BI Desktop, you'll only have the option to export summarized data.

 2. Na kartě Export dat vyberte Podkladová data a pak vyberte Exportovat.From Export data, select Underlying data, and then select Export. Power BI exportuje data.Power BI exports the data.

  Snímek obrazovky s exportem dat s vyvolanými podkladovými daty

 3. Když vyberete Exportovat, prohlížeč zobrazí výzvu k uložení souboru.When you select Export, your browser prompts you to save the file. Po uložení otevřete soubor v Excelu.Once saved, open the file in Excel. Pokud aplikaci Power BI používáte v Microsoft Teams, nemusí se vám zobrazit stejné výzvy.If you're using the Power BI app in Microsoft Teams, you may not receive the same prompts. Exportovaný soubor se uloží do místní složky Stažené soubory.Your exported file is saved in your local Downloads folder.

  Snímek obrazovky souboru .xlsx se zobrazenými exportovanými daty

  • Tento snímek obrazovky ukazuje jenom malou část excelového souboru, který má více než 100 000 řádků.This screenshot shows you only a small portion of the Excel file; it has more than 100,000 rows.

  • Exportují se všechna data použitá danou hierarchií, nikoli jen data použitá pro aktuální úroveň podrobností vizuálu.All the data used by the hierarchy is exported, not simply the data used for the current drill level for the visual. Například jsme přešli na úroveň města, ale náš export zahrnuje i data zemí.For example, we had drilled down to the city level, but our export includes country data as well.

  • Protože jsme na vizualizaci použili filtry, exportují se data tak, jak jsou vyfiltrovaná.Since we applied filters to the visualization, the exported data will export as filtered. Všimněte si, že první řádek zobrazuje Applied filters: City is not Atlanta, GA (Použité filtry: Město není Atlanta, GA).Notice that the first row displays Applied filters: City is not Atlanta, GA.

Přizpůsobení uživatelského prostředí pro export datCustomize the export data user experience

Uživatelé, kterým je udělen přístup k sestavě, mají udělený přístup k celé podkladové datové sadě, pokud jejich přístup neomezí zabezpečení na úrovni řádků (RLS).Users who are granted access to a report are granted access to the entire underlying dataset, unless row-level security (RLS) limits their access. Tvůrci sestav a správci Power BI můžou uživatelské prostředí přizpůsobit pomocí níže uvedených možností.Report authors and Power BI administrators can use the capabilities described below to customize the user experience.

 • Tvůrci sestav rozhodnou, které možnosti exportu budou uživatelům k dispozici.Report authors decide which export options are available to users.

 • Správci Power BI můžou pro svou organizaci vypnout některé nebo všechny možnosti exportu dat.Power BI administrators can turn off some or all data export options for their organization.

 • Vlastníci datové sady můžou nastavit zabezpečení na úrovni řádků (RLS).Dataset owners can set row level security (RLS). RLS omezí přístup uživatelům s právy jen pro čtení.RLS will restrict access to read-only users. Pokud jste však pracovní prostor aplikace nakonfigurovali tak, aby uživatelé měli oprávnění k úpravám, zabezpečení na úrovni řádků pro ně platit nebude.But if you have configured an app workspace and given members edit permissions, RLS roles will not be applied to them. Další informace najdete v tématu Zabezpečení na úrovni řádků.For more information, see Row-level security.

 • Tvůrci sestav můžou skrýt sloupce, aby se nezobrazovaly v seznamu Pole.Report authors can hide columns so that they don't show up in the Fields list. Další informace najdete v tématu Vlastnosti datové sady.For more information, see Dataset properties

Tato přizpůsobená uživatelská prostředí neomezují to, ke kterým datům v datové sadě mají uživatelé přístup. Pokud chcete, aby přístup uživatelů k datům určovala oprávnění jednotlivých uživatelů, použijte v datové sadě zabezpečení na úrovni řádků.These customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.

Ochrana dat při exportu z Power BIProtect data when it is exported out of Power BI

 • Autoři sestav můžou klasifikovat a označovat sestavy pomocí popisků citlivosti ochrany Microsoft Information Protection.Report authors can classify and label reports using Microsoft Information Protection sensitivity labels. Pokud má popisek citlivosti nastavení ochrany, použije Power BI tato nastavení ochrany při exportu dat sestavy do Excelu, PowerPointu nebo do souborů PDF.If the sensitivity label has protection settings, Power BI will apply these protection settings when export report data to Excel, PowerPoint, or PDF files. Chráněné soubory můžou otevřít jenom autorizovaní uživatelé.Only authorized users can open protected files.

 • Správci zabezpečení a Power BI můžou pomocí služby Microsoft Cloud App Security monitorovat přístup a aktivitu uživatelů, provádět analýzu rizik v reálném čase a nastavovat ovládací prvky specifické pro daný popisek.Security and Power BI a administrators can use Microsoft Cloud App Security to monitor user access and activity, perform real-time risk analysis, and set label-specific controls. S využitím služby Microsoft Cloud App Security může organizace například nakonfigurovat zásady, které uživatelům znemožňují stahování citlivých dat z Power BI do nespravovaných zařízení.For example, organizations can use Microsoft Cloud App Security to configure a policy that prevents users from downloading sensitive data from Power BI to unmanaged devices.

Podrobnosti exportu podkladových datExport underlying data details

To, co se zobrazí po výběru podkladových dat, se může lišit.What you see when you select Underlying data can vary. K pochopení těchto podrobností možná budete potřebovat pomoc od vašeho správce nebo oddělení IT.Understanding these details may require the help of your admin or IT department.

Vizuál obsahujeVisual contains Co uvidíte v exportuWhat you'll see in export
AgregaceAggregates První agregaci a neskrytá data z celé tabulky dané agregace.the first aggregate and non-hidden data from the entire table for that aggregate
AgregaceAggregates Související data – pokud vizuál používá data z jiných datových tabulek, které jsou v relaci s datovou tabulkou obsahující danou agregaci (dokud jde o relaci *:1 nebo 1:1).related data - if the visual uses data from other data tables that are related to the data table that contains the aggregate (as long as that relationship is *:1 or 1:1)
Míry*Measures* Všechny míry ve vizuálu a všechny míry z každé datové tabulky obsahující míru použitou ve vizuálu.all measures in the visual and all measures from any data table containing a measure used in the visual
Míry*Measures* Všechna neskrytá data z tabulek, které obsahují danou míru (dokud je tento vztah *:1 nebo 1:1).all non-hidden data from tables that contain that measure (as long as that relationship is *:1 or 1:1)
Míry*Measures* Všechna data ze všech tabulek, které souvisí s tabulkou nebo tabulkami obsahujícími míry přes řetězec *:1 nebo 1:1.all data from all tables that are related to table(s) containing the measures via a chain of *:1 of 1:1)
Pouze míryMeasures only Všechny neskryté sloupce ze všech souvisejících tabulek (aby bylo možné míru rozbalit).all non-hidden columns from all related tables (to expand the measure)
Pouze míryMeasures only Souhrnná data pro všechny duplicitní řádky modelových měr.summarized data for any duplicate rows for model measures

* V Power BI Desktopu nebo službě Power BI se v zobrazení vytváření sestav v seznamu Pole zobrazuje míra s ikonou kalkulačky zobrazená ikona.* In Power BI Desktop or service, in the reporting view, a measure shows in the Fields list with a calculator icon showing icon. Míry lze vytvořit v Power BI Desktopu.Measures can be created in Power BI Desktop.

Nastavení možností exportuSet the export options

Návrháři sestav Power BI řídí typy možností exportu dat, které jsou dostupné pro jejich zákazníky.Power BI report designers control the types of data export options that are available for their consumers. Volby jsou tyto:The choices are:

 • Povolit koncovým uživatelům exportovat souhrnná data ze služby Power BI nebo Serveru sestav Power BIAllow end users to export summarized data from the Power BI service or Power BI Report Server

 • Povolit koncovým uživatelům exportovat souhrnná i podkladová data ze služby nebo Serveru sestavAllow end users to export both summarized and underlying data from the service or Report Server

 • Nepovolit koncovým uživatelům export dat ze služby nebo Serveru sestavDon't allow end users to export any data from the service or Report Server

  Důležité

  Návrhářům sestav doporučujeme znovu projít staré sestavy a ručně nastavit požadovanou možnost exportu.We recommend that report designers revisit old reports and manually reset the export option as needed.

Nastavení těchto možností:To set these options:

 1. Začněte v Power BI Desktopu.Start in Power BI Desktop.

 2. V levém horním rohu vyberte Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti.From the upper left corner, select File > Options and Settings > Options.

 3. V části AKTUÁLNÍ SOUBOR vyberte Nastavení sestavy.Under CURRENT FILE, select Report settings.

  nastavení sestavy v desktopu

 4. Proveďte výběr v části Export dat.Make your selection from the Export data section.

Toto nastavení můžete také aktualizovat ve službě Power BI.You can also update this setting in the Power BI service.

Je důležité si uvědomit, že pokud nastavení portálu správce Power BI kolidují s nastavením sestavy pro data exportu, má nastavení správy přednost před nastavením dat exportu.It's important to note that if the Power BI admin portal settings conflict with the report settings for export data, the admin settings will override the export data settings.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Tato omezení a důležité informace se týkají Power BI Desktopu a služby Power BI, včetně Power BI Pro a Premium.These limitations and considerations apply to Power BI Desktop and the Power BI service, including Power BI Pro and Premium.

 • Pokud chcete exportovat data z vizuálu, musíte mít oprávnění k sestavení pro podkladové datové sady.To export the data from a visual, you need to have Build permission for the underlying dataset.

 • Maximální počet řádků, které může Power BI Desktop a služba Power BI exportovat ze sestavy v režimu importu do souboru .csv, je 30 000.The maximum number of rows that Power BI Desktop and Power BI service can export from an import mode report to a .csv file is 30,000.

 • Maximální počet řádků, které mohou aplikace exportovat ze sestavy v režimu importu do souboru .xlsx, je 150 000.The maximum number of rows that the applications can export from an import mode report to an .xlsx file is 150,000.

 • Export pomocí možnosti Podkladová data nebude fungovat, pokud:Export using Underlying data won't work if:

  • Verze je starší než 2016.the version is older than 2016.

  • Tabulky v modelu nemají jedinečný klíč.the tables in the model don't have a unique key.

  • Pokud tuto funkci zakázal správce nebo návrhář sestavy.an administrator or report designer has disabled this feature.

 • Export pomocí možnosti Podkladová data nebude fungovat, pokud u vizualizace, kterou Power BI exportuje, povolíte možnost Zobrazit položky, které neobsahují data.Export using Underlying data won't work if you enable the Show items with no data option for the visualization Power BI is exporting.

 • Při použití DirectQuery je maximální množství dat, které může Power BI exportovat, 16 MB nekomprimovaných dat.When using DirectQuery, the maximum amount of data that Power BI can export is 16-MB uncompressed data. Ve výsledku tak můžete neúmyslně vyexportovat menší než maximální počet 150 000 řádků.An unintended result may be that you export less than the maximum number of rows of 150,000. K tomu pravděpodobně dojde, pokud:This is likely if:

  • Existuje příliš mnoho sloupců.There are too many columns. Zkuste snížit počet sloupců a opakujte export.Try reducing the number of columns and exporting again.

  • Existují data, která se obtížně komprimují.There's data that is difficult to compress.

  • Existují další faktory, které zvyšují velikost souboru a snižují počet řádků, které může Power BI exportovat.Other factors are at play that increase file size and decrease the number of rows Power BI can export.

 • Pokud vizualizace používá data z více než jedné datové tabulky a tyto tabulky v datovém modelu mezi sebou nemají žádný vztah, Power BI vyexportuje pouze data z první tabulky.If the visualization uses data from more than one data table, and no relationship exists for those tables in the data model, Power BI only exports data for the first table.

 • Vizuály Power BI ani vizuály jazyka R se v současnosti nepodporují.Power BI visuals and R visuals aren't currently supported.

 • V Power BI můžete přejmenovat pole (sloupec) poklikáním na pole a zadáním nového názvu.In Power BI, you can rename a field (column) by double-clicking the field and typing a new name. Power BI na tento nový název odkazuje jako na alias.Power BI refers to the new name as an alias. V sestavě Power BI mohou být duplicitní názvy polí, ale Excel duplicitní hodnoty nedovoluje.It's possible that a Power BI report can end up with duplicate field names, but Excel doesn't allow duplicates. Proto když Power BI exportuje data do Excelu, použijí se místo aliasů původní názvy polí (sloupců).So when Power BI exports the data to Excel, the field aliases revert to their original field (column) names.

 • Pokud jsou v souboru .csv znaky Unicode, nemusí se text v Excelu zobrazit správně.If there are Unicode characters in the .csv file, the text in Excel may not display properly. Příklady znaků Unicode jsou symboly měn a cizí slova.Examples of Unicode characters are currency symbols and foreign words. Soubor můžete otevřít v Poznámkovém bloku a znaky Unicode se zobrazí správně.You can open the file in Notepad and the Unicode will display correctly. Pokud chcete soubor otevřít v Excelu, je alternativním řešením import souboru .csv.If you want to open the file in Excel, the workaround is to import the .csv. Postup importu souboru do Excelu:To import the file into Excel:

  1. Otevřete Excel.Open Excel.

  2. Přejděte na kartu Data.Go to the Data tab.

  3. Vyberte možnost Načíst externí data > Z textu.Select Get external data > From text.

  4. Přejděte na místní složku, ve které je soubor uložený, a vyberte .csv.Go to the local folder where the file is stored and select the .csv.

 • Při exportu souboru .csv bude u určitých znaků použito uvozovací znaménko ' , aby se při otevření skriptu v Excelu zabránilo jeho spuštění.When exporting to .csv, certain characters will be escaped with a leading ' to prevent script execution when opened in Excel. Kdy k tomu dochází:This happens when:

  • Sloupec má v datovém modelu definovaný typ Text aThe column is defined as type "text" in the data model, and
  • Prvním znakem textu je některý z následujících znaků: =, @, +, - .The first character of the text is one of the following: =, @, +, -
 • Správci Power BI mohou export dat zakázat.Power BI admins can disable the export of data.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community