Optimalizace sestav v Power BI Desktopu pro mobilní aplikaceOptimize Power BI reports for the mobile app

Uživatelé s mobilními zařízeními si můžou zobrazit libovolnou stránku sestavy Power BI v orientaci na šířku.Mobile users can view any Power BI report page in landscape orientation. Autoři sestav ale můžou vytvořit další zobrazení, které je optimalizované pro mobilní zařízení a zobrazuje se s orientací na výšku.However, report authors can create an additional view that is optimized for mobile devices and displays in portrait orientation. Tato možnost návrhu, která je dostupná v Power BI Desktopu i ve službě Power BI, umožňuje autorům vybrat a změnit uspořádání pouze těch vizuálů, které mají smysl pro uživatele s mobilními zařízeními.This design option, which is available in both Power BI Desktop and in the Power BI service, enables authors to select and rearrange just those visuals that make sense for mobile users on the go.

Sestava optimalizovaná pro mobilní zařízení..

Power BI poskytuje řadu funkcí, které vám pomůžou vytvořit verze vašich sestav optimalizované pro mobilní zařízení:Power BI provides a number of features to help you create mobile-optimized versions of your reports:

 • Zobrazení mobilního rozložení, ve kterém můžete vytvořit sestavu optimalizovanou pro mobilní zařízení přetažením vizuálů na plátno emulátoru telefonu.A mobile layout view where you can create your mobile-optimized report by dragging and dropping visuals onto a phone emulator canvas.
 • Vizuály a průřezy, které je možné optimalizovat pro používání na malých obrazovkách mobilních zařízení.Visuals and slicers that can be optimized for use on small, mobile screens.

Tyto funkce umožňují navrhovat a vytvářet atraktivní a interaktivní sestavy optimalizované pro mobilní zařízení.These capabilities make it possible to design and build attractive, interactive mobile-optimized reports.

Vytvoření verze stránky sestavy orientované na výšku optimalizované pro mobilní zařízeníCreate a mobile-optimized portrait version of a report page

Prvním krokem je návrh a vytvoření sestavy v běžném webovém zobrazení.The first step is to design and create the report in the regular web view. Jakmile vytvoříte sestavu, můžete ji optimalizovat pro telefony a tablety.After you've created the report, you can optimize it for phones and tablets.

Když budete chtít vytvořit zobrazení optimalizované pro mobilní zařízení, otevřete zobrazení mobilního rozložení:To create the mobile-optimized view, open the mobile layout view:

 • V Power BI Desktopu vyberte pás karet Zobrazení a zvolte Mobilní rozložení.In Power BI Desktop, select the View ribbon and choose Mobile layout.
 • Ve službě Power BI vyberte Další možnosti (...) > Upravit sestavu > Mobilní rozložení.In the Power BI service, choose More options (...) > Edit report > Mobile Layout.

Zobrazí se posunovatelné plátno s tvarem telefonu a podokno Vizualizace, ve kterém jsou uvedené všechny vizuály, které jsou na původní stránce sestavy.You see a scrollable canvas shaped like a phone, and a Visualizations pane that lists all of the visuals that are on the original report page.

Zobrazení Mobilní rozložení..

 • U každého vizuálu v podokně Vizualizace se zobrazí název, který umožňuje snadnou identifikaci.Each visual in the Visualizations pane appears with its name for easy identification.
 • Každý vizuál má také indikátor viditelnosti.Each visual also has a visibility indicator. Indikátor viditelnosti vizuálu se mění v závislosti na stavu viditelnosti vizuálu v aktuálním stavu webového zobrazení sestavy.The visibility indicator of a visual changes depending on the visibility status of the visual in the current state of the web report view. Indikátor viditelnosti je užitečný při práci se záložkami.The visibility indicator is useful when working with bookmarks.

Přidání vizuálů na plátno mobilního rozloženíAdd visuals to the mobile layout canvas

Pokud chcete do mobilního rozložení přidat vizuál, přetáhněte ho z podokna Vizualizace na plátno telefonu.To add a visual to the mobile layout, drag it from the Visualizations pane to the phone canvas. Když vizuál přetáhnete na plátno, přichytí se k mřížce.When you drag the visual to the canvas, it snaps to the grid. Případně můžete poklikat na vizuál v podokně Vizualizace a vizuál se přidá na plátno.Alternatively, you can double click the visual in the visualization pane and the visual will be added to the canvas.

Na stránku sestavy optimalizované pro mobilní zařízení můžete přidat některé nebo všechny vizuály stránek webové sestavy.You can add some or all of the web report page visuals to the mobile-optimized report page. Každý vizuál můžete přidat jen jednou a nemusíte zahrnout všechny vizuály.You can add each visual only once, and you don't have to include all the visuals.

Poznámka

Na plátno můžete přetáhnout skryté vizuály.You can drag and drop hidden visuals onto the canvas. Budou umístěny, ale nebudou se zobrazovat, pokud se nezmění jejich stav viditelnosti v aktuálním webovém zobrazení sestavy.They will be placed, but not shown unless their visibility status changes in the current web report view.

Vizuály můžete vrstvit na sebe a vytvářet tak interaktivní sestavy pomocí záložek nebo můžete vytvářet atraktivní sestavy vrstvením vizuálů přes obrázky.Visuals can be layered one on top of the other to create interactive reports using bookmarks, or to build attractive reports by layering visuals over images.

Po umístění vizuálu na plátno můžete změnit jeho velikost přetažením úchytů, které se zobrazí na okrajích vizuálu, když ho vyberete.Once you've placed a visual on the canvas, you can resize it by dragging the handles that appear around the edge of the visual when you select it. Pokud chcete při změně velikosti zachovat poměr stran vizuálu, stiskněte při přetahování úchytů pro změnu velikosti klávesu SHIFT.To maintain the visual's aspect ratio while resizing, press the Shift key while dragging the resize handles.

Následující obrázek znázorňuje přetahování vizuálů z podokna Vizualizace na plátno a také změnu velikosti a překrytí některých z nich.The image below illustrates dragging and dropping visuals from the Visualizations pane onto the canvas, as well as resizing and overlaying some of them.

Přetažení, změna velikosti a překrytí vizuálů

Měřítko mřížky sestavy pro telefony se pro telefony různých velikostí mění, aby sestava mohla vypadat dobře na telefonech s malou i velkou obrazovkou.The phone report grid scales across phones of different sizes, so your report looks good on small- and large-screen phones.

Odebrání vizuálů z plátna mobilního rozloženíRemove visuals from the mobile layout canvas

Když budete chtít z mobilního rozložení odebrat nějaký vizuál, klikněte na X v pravém horním rohu vizuálu na plátně telefonu nebo vizuál vyberte a stiskněte klávesu DELETE.To remove a visual from the mobile layout, click the X in the top-right corner of the visual on the phone canvas, or select the visual and press Delete.

Všechny vizualizace můžete z plátna odebrat kliknutím na gumu v podokně vizualizace .You can remove all the visualizations from the canvas by clicking the eraser on the Visualization pane.

Odebrání vizuálů z plátna mobilního rozložení je odebere jen z plátna.Removing visuals from the mobile layout canvas removes them from the canvas only. Vizuály se budou dál zobrazovat v podokně Vizualizace a na původní sestavu to nebude mít vliv.The visuals still appear in the visualization pane, and the original report remains unaffected.

Konfigurace vizuálů a průřezů pro použití v sestavách optimalizovaných pro mobilní zařízeníConfigure visuals and slicers for use in mobile-optimized reports

VizuályVisuals

Ve výchozím nastavení je mnoho vizuálů, zejména vizuálů typu graf, responzivních.By default, many visuals, particularly chart-type visuals, are responsive. To znamená, že se dynamicky mění, aby zobrazovaly maximální množství dat a přehledů, ať už je velikost obrazovky jakákoli.That means they change dynamically to display the maximum amount of data and insight, no matter the screen size.

S tím, jak se mění velikost vizuálu, prioritizuje Power BI data.As a visual changes size, Power BI gives priority to the data. Může například automaticky odebrat odsazení a přesunout legendu do horní části vizuálu. Vizuál si tak zachová svoji informativnost, i když se zmenší.For example, it might remove padding and move the legend to the top of the visual automatically so that the visual remains informative even as it gets smaller.

Responzivní změna velikosti vizuálu

Pokud z nějakého důvodu chcete responzivitu vypnout, můžete to udělat v části Obecné v nastavení formátu vizuálu.If for some reason you want to turn responsiveness off, you can do that in the General section of the visual's format settings.

PrůřezySlicers

Průřezy nabízejí možnosti filtrování dat sestavy na plátně.Slicers offer on-canvas filtering of report data. Při navrhování průřezů v režimu vytváření běžných sestav můžete upravit některá nastavení průřezů, aby se snadněji používaly v sestavách optimalizovaných pro mobilní zařízení:When designing slicers in the regular report authoring mode, you can modify some slicer settings to make them more usable in mobile-optimized reports:

 • Můžete rozhodnout, jestli budou moct čtenáři sestav vybrat pouze jednu položku nebo více položek.You can decide whether to allow report readers to select only one item or multiple items.
 • Průřez můžete nastavit jako svislý, vodorovný nebo responzivní (responzivní průřezy musí být vodorovné).You can make the slicer vertical, horizontal, or responsive (responsive slicers must be horizontal).

Pokud průřez nastavíte jako responzivní, bude při změně velikost a tvaru zobrazovat více nebo méně možností.If you make the slicer responsive, as you change its size and shape it shows more or fewer options. Může být vysoký, krátký, široký nebo úzký.It can be tall, short, wide, or narrow. Když ho dostatečně zmenšíte, stane se z něho jen ikona filtru na stránce sestavy.If you make it small enough, it becomes just a filter icon on the report page.

Responzivní průřez Power BI

Přečtěte si další informace o vytváření responzivních průřezů.Read more about creating responsive slicers.

Publikování sestavy optimalizované pro mobilní zařízeníPublish a mobile-optimized report

Když budete chtít publikovat verzi sestavy optimalizovanou pro mobilní zařízení, publikujte hlavní sestavu z Power BI Desktopu do služby Power BI.To publish a mobile-optimized version of a report, publish the main report from Power BI Desktop to the Power BI service. Tím se současně publikuje i verze optimalizovaná pro mobilní zařízení.This publishes the mobile-optimized version at the same time.

Zobrazení optimalizovaných a neoptimalizovaných sestav na telefonu nebo tabletuViewing optimized and unoptimized reports on a phone or tablet

V mobilních aplikacích Power BI jsou sestavy optimalizované pro mobilní zařízení označené speciální ikonou.In the Power BI mobile apps, mobile-optimized reports are indicated by a special icon.

Ikona sestavy optimalizované pro mobilní zařízení

Na telefonech aplikace automaticky zjišťuje, jestli je sestava optimalizovaná pro mobilním zařízení nebo ne.On phones, the app automatically detects whether the report is mobile-optimized or not.

 • Pokud existuje sestava optimalizovaná pro mobilní zařízení, aplikace tuto sestavu automaticky otevře v režimu optimalizovaném pro mobilní zařízení.If a mobile-optimized report exists, the app automatically opens the report in mobile-optimized mode.
 • Pokud sestava optimalizovaná pro mobilní zařízení neexistuje, otevře se v neoptimalizovaném režimu v zobrazení na šířku.If a mobile-optimized report doesn’t exist, the report opens in the unoptimized, landscape view.

Při otočení telefonu na šířku se sestava otevře v neoptimalizovaném zobrazení s rozložením původní sestavy bez ohledu na to, jestli je sestava optimalizovaná nebo ne.Holding a phone in landscape orientation opens the report in the unoptimized view with the original report layout, regardless of whether the report is optimized or not.

Pokud optimalizujete jen některé stránky a čtenáři se dostanou na neoptimalizovanou stránku, zobrazí se jim výzva k přepnutí do zobrazení na šířku.If you optimize only some pages, when readers come to an unoptimized page they will be prompted to switch to landscape view. Otočením telefonu nebo tabletu na šířku pak budou moct zobrazit danou stránku v režimu na šířku.Turning the phone or tablet sideways will enable them to see the page in landscape mode. Přečtěte si další informace o interakci se sestavami Power BI optimalizovanými pro režim na výšku.Read more about interacting with Power BI reports optimized for portrait mode.

Neoptimalizovaná stránka na telefonu

Důležité informace při vytváření rozložení optimalizovaných pro mobilní zařízeníConsiderations when creating mobile-optimized layouts

 • U sestav s více stránkami můžete optimalizovat všechny stránky nebo jen některé.For reports with multiple pages, you can optimize all the pages or just a few.
 • Pokud jste definovali pro stránku sestavy barvu pozadí, bude mít sestava optimalizovaná pro mobilní zařízení stejnou barvu pozadí.If you've defined a background color for a report page, the mobile-optimized report will have the same background color.
 • Nemůžete změnit nastavení formátu jen pro sestavu optimalizovanou pro mobilní zařízení.You can't modify format settings just for the mobile-optimized report. Formátování je v hlavním i mobilním rozložení konzistentní.Formatting is consistent between the master and mobile layouts. Stejné budou například velikosti písma.For example, the font sizes will be the same.
 • Pokud chcete změnit vizuál, například jeho formátování, datovou sadu, filtry nebo jakýkoli jiný atribut, vraťte se do režimu vytváření webových sestav.To change a visual, such as changing its formatting, dataset, filters, or any other attribute, return to the web report authoring mode.

Další krokyNext steps