Vytvoření kopie řídicího panelu ve službě Power BICreate a copy of a dashboard in Power BI service

dashboard

Existuje mnoho různých důvodů, proč vytvořit kopii řídicího panelu.There are many different reasons to make a copy of a dashboard. Třeba chcete provést nějaké změny a otestovat jeho výkonnost oproti původní verzi, nebo chcete vytvořit trošku odlišné verze k distribuci podle kolegů, oblastí nebo týmů.Maybe you want to make changes and test its performance against the original; or create slightly different versions to distribute by colleague, region, or team. Možná je váš řídicí panel obdivován kolegou, který by ho chtěl používat k vytváření sestav pro své nadřízené.Perhaps a colleague admires your dashboard design and wants to use it for reporting out to their managers. Dalším důvodem může být, že máte novou databázi se stejnou strukturou dat a stejnými typy dat a chcete znovu použít už vytvořený řídicí panel. To můžete udělat také, ale vyžaduje to už použití Power BI Desktopu.Another reason would be if you have a new database with the same data structure and data types and want to reuse the dashboard you've already created -- this too can be done but would require some work in Power BI Desktop.

Řídicí panely se vytvářejí (a kopírují) pomocí služby Power BI a dají se zobrazit v Power BI Mobile a Power BI Embedded.Dashboards are created (and copied) using Power BI service and can be viewed in Power BI mobile and Power BI Embedded. Řídicí panely nejsou dostupné v Power BI Desktopu.Dashboards are not available in Power BI Desktop.

Abyste mohli vytvořit kopii řídicího panelu, musíte být jeho autorem.To make a copy of a dashboard, you must be the dashboard creator. Řídicí panely, které jsou s vámi sdíleny jako aplikace, nemůžete duplikovat.Dashboards that have been shared with you as an app cannot be duplicated.

 1. Otevřete řídicí panel.Open the dashboard.

 2. V pravém horním rohu vyberte Další možnosti (...) a zvolte Duplikovat řídicí panel.From the top-right corner, select More options (...) and choose Duplicate dashboard.

  Nabídka se třemi tečkami

 3. Zadejte název řídicího panelu a vyberte Duplikovat.Give the dashboard a name and select Duplicate.

  Dialog Duplikovat řídicí panel

 4. Nový řídicí panel se uloží do stejného pracovního prostoru jako původní řídicí panel.The new dashboard is saved in the same workspace as the original.

  Karta Řídicí panely

 5. Otevřete nový řídicí panel a podle potřeby ho upravte.Open the new dashboard and edit as needed. Zde je několik věcí, které můžete udělat jako další:Here are some things you might want to do next:
  a.a. Přesunout, přejmenovat, změnit velikost nebo dokonce odstranit dlaždiceMove, rename, resize or even delete tiles.
  b.b. Upravit podrobnosti dlaždice a hypertextové odkazy výběrem ikony Další možnosti (...) na dlaždici a volbou příkazu Upravit podrobnostiEdit tile details and hyperlinks by selecting the tile More options (...) and choosing Edit details.
  c.c. Přidat nové dlaždice z řádku nabídek řídicího panelu (Přidat dlaždici)Add new tiles from the dashboard menubar (Add tile)
  d.d. Připnout nové dlaždice z funkce Q&A nebo ze sestavPin new tiles from Q&A or from reports.
  e.e. Přejmenovat řídicí panel, zapnout nebo vypnout funkci Q&A a nastavit tok dlaždic v podokně Nastavení řídicího paneluRename the dashboard, turn Q&A on or off, and set the tile flow from the dashboard Settings pane. (výběrem rozevíracího seznamu Další možnosti (...) na řídicím panelu a volbou příkazu Nastavení)(select the dashboard More options (...) dropdown and choose Settings)
  f.f. Nasdílet řídicí panel přímo s kolegy nebo jako součást aplikace Power BIShare your dashboard directly with colleagues or as part of a Power BI app.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community