Nastavení kontaktních údajů pro sestavy a řídicí panely ve službě Power BISet contact information for reports and dashboards in the Power BI service

V tomto článku se naučíte, jak nastavit kontaktní údaje pro řídicí panel nebo sestavu ve službě Power BI.This article teaches you how to set contact information for a dashboard or report in the Power BI service.

Poznámka

Kontaktní údaje lze nastavit pro položky v klasickém nebo novém pracovním prostoru.Contact information can be set for items in a classic or new workspace. Není možné je nastavit u položek, které máte ve vlastním pracovním prostoru.You can't set contact information for items in your My Workspace. Karta s informacemi se zobrazí, když uživatel zobrazí sestavu nebo řídicí panel v novém vzhledu.The info card is shown when viewing a report or dashboard in the new look.

Do kontaktních údajů položky můžete přidat několik uživatelů nebo skupin.You can add multiple users or groups to the contact for an item. Může se jednat o:They can be:

 • OsobuA person
 • Skupina Microsoftu 365A Microsoft 365 group
 • Skupinu zabezpečení s povolenou poštouAn email enabled security group
 • Distribuční seznamA distribution list

Ve výchozím nastavení je kontaktní osobou uživatel, který danou sestavu nebo řídicí panel vytvořil.By default the person who creates a new report or dashboard is the contact for it. Pokud nastavíte vlastní hodnotu, přepíše se výchozí hodnota.If you set a value, it overrides the default. Ze seznamu kontaktů můžete samozřejmě všechny osoby nebo skupiny odebrat.You can of course remove all the people or groups from the contact list. Když to uděláte, zobrazí se u klasických pracovních prostorů skupina Microsoftu 365 pro daný pracovní prostor.When you do this, for classic workspaces, the Microsoft 365 group for the workspace will be shown. V případě prostředí nových pracovních prostorů se použije seznam kontaktů pracovního prostoru.For new workspace experience workspaces, the workspace contact list will be used. Pokud není seznam kontaktů pracovního prostoru nastavený, zobrazí se správci pracovního prostoru.If the workspace contact list is not set, then workspace admins are shown.

Kontaktní údaje se zobrazí lidem, kteří si položku prohlížejí.The contact information is shown to people viewing the item.

kontakt pro sestavu služby

Když kliknete na seznam kontaktů, vytvoří se e-mail, pomocí kterého se můžete na něco zeptat nebo získat nápovědu.When you click the list of contacts, an email is created so you can ask questions or get help.

kontaktní e-mail služby

Tento seznam kontaktních údajů se používá i jinde.The contact list information is also used in other places. Zobrazuje se například v dialogovém okně chyby v rámci některých chybových scénářů.For example, it is shown in some error scenarios in the error dialog box. Jsou s ním spojené automatické e-mailové zprávy, například se na uvedené adresy odesílají žádosti o udělení přístupu.Automated email messages related to the item, like access requests, are sent to the contact list.

Poznámka

Když publikujete aplikaci, kontaktní údaje nastavené u jednotlivých položek patří uživateli, který danou aplikaci publikoval nebo aktualizoval.When publishing an app, the contact information set on individual items is set to the person who published or updated the app. Můžete nastavit i adresu URL pro podporu, aby uživatelé aplikace mohli získat potřebnou nápovědu.You can set the app support URL so app users get the help they need.

Nastavení kontaktních údajů pro sestavuSet contact information for a report

 1. V pracovním prostoru vyberte kartu Sestavy.In your workspace, select the Reports tab.

 2. Vyhledejte požadovanou sestavu a vyberte ikonu Nastavení.Locate the desired report and select the Settings icon.

 3. Vyhledejte vstupní pole Kontakt a nastavte hodnotu.Locate the Contact input field and set a value.

  Nastavení kontaktů pro sestavu služby

Nastavení kontaktních údajů pro řídicí panelSet contact information for a dashboard

 1. V pracovním prostoru vyberte kartu Řídicí panely.In your workspace, select the Dashboards tab.

 2. Vyhledejte požadovaný řídicí panel a vyberte ikonu Nastavení.Locate the desired dashboard and select the Settings icon

 3. Vyhledejte vstupní pole Kontakt a nastavte hodnotu.Locate the Contact input field and set a value.

  nastavení kontaktních údajů řídicího panelu služby

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

 • Kontaktní údaje se automaticky nastaví u nových položek vytvořených ve službě Power BI.The contact is set automatically for new items created in the Power BI service. Existující položky zobrazí výchozí hodnoty pracovního prostoru.Existing items will show the workspace default.
 • Jako kontakt můžete nastavit libovolného uživatele nebo skupinu ze seznamu kontaktů, ale dané osoby tím automaticky nezískají oprávnění k této položce.You can set any user or group in the contact list, but they will not be granted permission to the item automatically. Uživatelům, kteří to potřebují, můžete poskytnout přístup do pracovního prostoru prostřednictvím role, případně využijte funkci sdílení.Use sharing or give user who need it access to the workspace through a role.
 • Seznam kontaktů na úrovni položky se při publikování nenačte do aplikací.The item level contact list doesn’t get pushed into apps when they are published. Nové prostředí navigace v aplikaci nabízí adresu URL pro podporu, kterou nakonfigurujete, abyste pomohli spravovat zpětnou vazbu od velkého počtu uživatelů aplikací.The new app navigation experience provides a support URL you configure to help manage feedback from large number of app users.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community