Zdroje dat v Power BI DesktopuData sources in Power BI Desktop

S Power BI Desktopem se můžete připojovat k datům z mnoha různých zdrojů.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. Úplný seznam dostupných zdrojů dat je v dolní části této stránky.A full list of available data sources is at the bottom of this page.

Pokud se chcete připojit k datům, vyberte Získat data na kartě Domů.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. Výběrem šipky dolů nebo textu Získat data na tlačítku se zobrazí nabídka nejčastějších typů dat zobrazená na následujícím obrázku:Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Načíst data v Power BI Desktopu

Výběrem možnosti VíceSelecting More… v nabídce Nejčastější se zobrazí okno Získat data.from the Most Common menu displays the Get Data window. Okno Získat data můžete také zobrazit (a obejít nabídku Nejčastější) tak, že vyberete přímo tlačítko Získat data.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Tlačítko Získat data

Poznámka

Tým Power BI neustále rozšiřuje zdroje dat dostupné v Power BI Desktopu a službě Power BI.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Proto se vám často zobrazí starší verze zpracovávaných zdrojů dat označené jako Beta nebo Preview.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Jakýkoli zdroj dat označený jako Beta nebo Preview má omezenou podporu a funkčnost a neměli byste ho používat v produkčním prostředí.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Jakýkoli zdroj dat označený jako Beta nebo Preview pro Power BI Desktop navíc nemůže být dostupný pro použití ve službě Power BI nebo v jiných službách Microsoftu, dokud se zdroj dat nestane všeobecně dostupným.Additionally, any data source marked as Beta or Preview for Power BI Desktop may not be available for use in the Power BI service or other Microsoft services until the data source becomes generally available (GA).

Zdroje datData Sources

Datové typy jsou uspořádány do následujících kategorií:Data types are organized in the following categories:

 • VšeAll
 • SouborFile
 • DatabázeDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • Online službyOnline Services
 • DalšíOther

Kategorie Vše zahrnuje všechny typy datových připojení ze všech kategorií.The All category includes all data connection types from all categories.

Kategorie Soubor poskytuje následující datová připojení:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Text/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • SložkaFolder
 • PDFPDF
 • Sharepointová složkaSharePoint Folder

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Soubor.The following image shows the Get Data window for File.

Načíst data > Soubor

Kategorie Databáze poskytuje následující datová připojení:The Database category provides the following data connections:

 • Databáze SQL ServeruSQL Server Database
 • Databáze aplikace AccessAccess Database
 • Databáze služby Analysis Services serveru SQLSQL Server Analysis Services Database
 • Databáze OracleOracle Database
 • Databáze IBM DB2IBM DB2 Database
 • Databáze IBM Informix (beta verze)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • Databáze MySQLMySQL Database
 • Databáze PostgreSQLPostgreSQL Database
 • Databáze SybaseSybase Database
 • TeradataTeradata
 • Databáze SAP HANASAP HANA Database
 • Aplikační server SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Application Server
 • Server zpráv SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • Datové krychle AtScale (beta verze)AtScale cubes (Beta)
 • Konektor BIBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (beta verze)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (beta verze)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (beta verze)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (beta verze)MarkLogic (Beta)

Poznámka

Některé databázové konektory vyžadují, abyste je povolili výběrem možností Soubor > Možnosti a nastavení > Možnosti, výběrem možnosti Funkce ve verzi Preview a povolením konektoru.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Pokud se vám některé z výše uvedených konektorů nezobrazují a chcete je použít, zkontrolujte si nastavení Funkce ve verzi Preview.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Mějte také na paměti, že jakýkoli zdroj dat označený jako Beta nebo Preview má omezenou podporu a funkčnost a neměli byste ho používat v produkčním prostředí.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Databázi.The following image shows the Get Data window for Database.

Načíst data > Databáze

Kategorie Power Platform poskytuje tato datová připojení:The Power Platform category provides the following data connections:

 • Datové sady Power BIPower BI datasets
 • Toky dat Power BIPower BI dataflows
 • Common Data ServiceCommon Data Service
 • Toky dat Power Platform (beta verze)Power Platform dataflows (Beta)

Následující obrázek znázorňuje okno Načíst data pro Power Platform.The following image shows the Get Data window for Power Platform.

Načíst data > Power BI

Kategorie Azure poskytuje následující datová připojení:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Databáze Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB
 • Azure Data Lake Storage Gen2 (beta verze)Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive QueryHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure Cost Management (beta verze)Azure Cost Management (Beta)

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Načíst data > Azure

Kategorie Online služby poskytuje následující datová připojení:The Online Services category provides the following data connections:

 • Seznam SharePointu OnlineSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (v místním prostředí)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (beta verze)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (beta verze)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (beta verze)Azure DevOps Server (Beta)
 • Objekty SalesforceSalesforce Objects
 • Sestavy SalesforceSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta verze)appFigures (Beta)
 • Data.World – získat datovou sadu (beta verze)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (beta verze)GitHub (Beta)
 • MailChimp (beta verze)MailChimp (Beta)
 • Marketo (beta verze)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta verze)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One – PRM (beta verze)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (beta verze)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (beta verze)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta verze)SparkPost (Beta)
 • Stripe (beta verze)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (beta verze)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One – CMT (beta verze)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (beta verze)Twilio (Beta)
 • tyGraph (beta verze)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (beta verze)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (beta verze)Zendesk (Beta)
 • Dynamics 365 Customer Insights (beta verze)Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 • Zdroj dat Emigo (beta verze)Emigo Data Source (Beta)
 • Entersoft Business Suite (beta verze)Entersoft Business Suite (Beta)
 • Industrial App StoreIndustrial App Store
 • Datový sklad Intune (beta verze)Intune Data Warehouse (Beta)
 • Microsoft Graph Security (beta verze)Microsoft Graph Security (Beta)
 • Quick BaseQuick Base
 • TeamDesk (beta verze)TeamDesk (Beta)

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro Online služby.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Načíst data > Online služby

Kategorie Další poskytuje následující datová připojení:The Other category provides the following data connections:

 • WebWeb
 • Sharepointový seznamSharePoint List
 • Datový kanál ODataOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Soubor Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • Skript jazyka RR Script
 • Skript jazyka PythonPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 – Budgeting & Financial Reporting (beta verze)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenodoDenodo
 • Information Grid (beta verze)Information Grid (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (beta verze)QubolePresto (Beta)
 • Roamler (beta verze)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (beta verze)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Smart)List (beta verze)Tenforce (Smart)List (Beta)
 • Workforce Dimensions (beta verze)Workforce Dimensions (Beta)
 • Prázdný dotazBlank Query

Následující obrázek znázorňuje okno Získat data pro typ Další.The following image shows the Get Data window for Other.

Načíst data > Další

Poznámka

V současné době není možné se připojovat k vlastním zdrojům dat zabezpečeným pomocí Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Připojení ke zdroji datConnecting to a Data Source

Pokud se chcete připojit ke zdroji dat, vyberte zdroj dat v okně Získat data a vyberte Připojit.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. Na následujícím obrázku je v kategorii datového připojení Další vybrána možnost Web.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Připojení k webu

Zobrazí se dialogové okno připojení, které je specifické pro daný typ datového připojení.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Pokud se vyžadují přihlašovací údaje, budete vyzváni k jejich zadání.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Následující obrázek ukazuje adresu URL zadávanou pro připojení k webovému zdroji dat.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

zadaná adresa URL webu

Jakmile adresu URL nebo informace o připojení k prostředku zadáte, vyberte OK.When the URL or resource connection information is entered, select OK. Power BI Desktop vytvoří připojení ke zdroji dat a zobrazí dostupné zdroje dat v Navigátoru.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Obrazovka Navigátoru

Data můžete načíst výběrem tlačítka Načíst v dolní části podokna Navigátor nebo můžete před načtením dat upravit dotaz výběrem tlačítka Upravit.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

A to je k připojování ke zdrojům dat v Power BI Desktopu vše.That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Zkuste se připojit k datům pomocí našeho rozrůstajícího se seznamu zdrojů dat. Vracejte se zpět, protože seznam neustále rozšiřujeme.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Další krokyNext steps

S Power BI Desktopem můžete dělat nejrůznější věci.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Další informace o jeho schopnostech najdete v těchto článcích:For more information on its capabilities, check out the following resources: