Kurz: Tvarování a kombinování dat v Power BI DesktopuTutorial: Shape and combine data in Power BI Desktop

S Power BI Desktopem se můžete připojit k mnoha různým typům zdrojů dat a pak data tvarovat, aby vyhovovala vašim potřebám. To vám umožní vytvářet vizuální sestavy, které můžete sdílet s ostatními.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data sources, then shape the data to meet your needs, enabling you to create visual reports that you can share with others. Tvarování dat znamená jejich transformování – například přejmenování sloupců nebo tabulek, změna textu na čísla, odebrání řádků, nastavení prvního řádku jako záhlaví a tak dále.Shaping data means transforming the data – such as renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on. Kombinování dat znamená připojení ke dvěma nebo více zdrojům dat, jejich tvarování podle potřeby a pak sloučení do jednoho užitečného dotazu.Combining data means connecting to two or more data sources, shaping them as needed, then consolidating them into one useful query.

V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you'll learn to:

 • Tvarovat data pomocí Editoru dotazůShape data using Query Editor
 • Připojit se ke zdroji datConnect to a data source
 • Připojit se k jinému zdroji datConnect to another data source
 • Zkombinovat tyto zdroje dat a vytvořit datový modelu pro použití v sestaváchCombine those data sources, and create a data model to use in reports

Tento kurz ukazuje, jak tvarovat dotaz pomocí Power BI Desktopu, a popisuje některé z nejčastějších úloh.This tutorial demonstrates how to shape a query using Power BI Desktop, highlighting some of the most common tasks. Dotaz, který tady používáme, je podrobněji popsaný v článku Začínáme s Power BI Desktopem včetně toho, jak dotaz vytvořit od začátku.The query used here is described in more detail, including how to create the query from scratch, in Getting Started with Power BI Desktop.

Je užitečné vědět, že v Editor dotazů v Power BI Desktopu se dá hojně využívat nabídek zobrazených kliknutím pravým tlačítkem myši stejně jako pásu karet.It’s useful to know that the Query Editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, as well as the ribbon. Většina toho, co můžete vybrat na pásu karet Transformace, je dostupná také kliknutím pravým tlačítkem myši na položku (třeba na sloupec) a výběrem z nabídky, která se zobrazí.Most of what you can select in the Transform ribbon is also available by right-clicking an item (such as a column) and choosing from the menu that appears.

Tvarování datShape data

Když tvarujete data v Editoru dotazů, zadáváte podrobné pokyny (které za vás Editor dotazů provede) k upravení dat, které Editor dotazů načítá a prezentuje.When you shape data in the Query Editor, you’re providing step-by-step instructions (that Query Editor carries out for you) to adjust the data as Query Editor loads and presents it. Na původní zdroj dat to nemá vliv. Upraví neboli tvaruje se jenom toto konkrétní zobrazení dat.The original data source is not affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

Kroky, které zadáte (třeba přejmenování tabulky, transformace datového typu nebo odstranění sloupců), Editor dotazů zaznamená a pokaždé, když se tento dotaz připojí ke zdroji dat, se kroky provedou, aby data byla vždycky tvarovaná zadaným způsobem.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) are recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify. Tento proces se provádí při každém použití funkce Editoru dotazů v Power BI Desktopu nebo každému uživateli, kdo používá váš sdílený dotaz, třeba ve službě Power BI.This process occurs whenever you use the Query Editor feature of Power BI Desktop, or for anyone who uses your shared query, such as on the Power BI service. Tyto kroky se zaznamenají v zadaném pořadí v podokně Nastavení dotazu v Použitém postupu.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane, under Applied Steps.

Na následujícím obrázku je vidět podokno Nastavení dotazu pro dotaz, který prošel tvarováním – jednotlivým krokům se budeme věnovat v dalších několika odstavcích.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped – we’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Využijeme data o důchodu z článku Začínáme s Power BI Desktopem, která jsme našli připojením k webovému zdroji dat, a budeme je tvarovat, aby vyhovovala našim potřebám.Using the retirement data from Getting Started with Power BI Desktop, which we found by connecting to a Web data source, let’s shape that data to fit our needs.

Pro začátek pojďme přidat vlastní sloupec pro výpočet pořadí na základě rovnosti všech dat a porovnejme je s existujícím sloupcem Rank (Pořadí).For starters, let's add a custom column to calculate rank based on all data being equal factors and compare this to the existing column Rank. Tady je pás karet Přidání sloupce se šipkou ukazující směrem na tlačítko Vlastní sloupec, které umožňuje přidat vlastní sloupec.Here's the Add Column ribbon, with an arrow pointing toward the Custom Column button, which lets you add a custom column.

V dialogovém okně Vlastní sloupec do pole Nový název sloupce zadejte New Rank (Nové pořadí) a do Vzorec vlastního sloupce zadejte toto:In the Custom Column dialog, in New column name, enter New Rank, and in Custom column formula, enter the following:

([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8

Ujistěte se, že stavová zpráva zní „Nebyly zjištěny žádné chyby syntaxe“Make sure the status message reads 'No syntax errors have been detected.' a klikněte na OK.and click OK.

Abychom zachovali data sloupce konzistentní, pojďme transformovat hodnoty nového sloupce na celá čísla.To keep column data consistent, lets transform the new column values to whole numbers. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vybrat Změnit typ > Celé číslo. Tím je změníme.Just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them.

Pokud potřebujete vybrat více než jeden sloupec, nejdřív vyberte jeden sloupec a pak stiskněte klávesu SHIFT, vyberte další sousedící sloupce a pak klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, abyste změnili všechny vybrané sloupce.If you need to choose more than one column, first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Můžete použít také klávesu CTRL k výběru nesousedících sloupců.You can also use the CTRL key to choose non-adjacent columns.

Můžete také transformovat datové typy sloupců na pásu karet Transformace.You can also transform column data types from the Transform ribbon. Tady je pás karet Transformace se šipkou k tlačítku Datový typ, které umožňuje transformovat aktuální datový typ na jiný.Here’s the Transform ribbon, with an arrow pointing toward the Data Type button, which lets you transform the current data type to another.

Všimněte si, že Použitý postup v Nastavení dotazu odráží všechny kroky tvarování použité na data.Note that in Query Settings, the Applied Steps reflect any shaping steps applied to the data. Pokud chci kterýkoli krok z procesu tvarování odebrat, stačí vybrat X nalevo od kroku.If I want to remove any step from the shaping process, I simply select the X to the left of the step. Na následujícím obrázku Použitý postup odráží dosavadní kroky: připojení k webu (Source) (Zdroj), výběr tabulky (Navigation) (Navigace) a při načítání tabulky Editor dotazů automaticky změnil sloupce čísel v textové podobě z Text na Celé číslo (Changed Type) (Změněný typ).In the following image, Applied Steps reflects the steps so far: connecting to the website (Source); selecting the table (Navigation); and while loading the table, Query Editor automatically changed text-based number columns from Text to Whole Number (Changed Type). Poslední dva kroky zobrazují naše předchozí akce s Přidané: Vlastní a Změněný typ1.The last two steps show our previous actions with Added Custom and Changed Type1.

Než s tímto dotazem můžeme pracovat, musíme provést několik změn, abychom jeho data dostali, kam chceme:Before we can work with this query, we need to make a few changes to get its data where we want it:

 • Upravit pořadí odebráním sloupce – rozhodli jsme se, že Cost of living (Životní náklady) pro naše výsledky nejsou důležité.Adjust the rankings by removing a column - we have decided Cost of living is a non-factor in our results. Po odebrání tohoto sloupce ale zjistíme, že data zůstávají beze změny. Tento problém je snadné odstranit pomocí Power BI Desktopu. A předvedeme si tak užitečnou funkci Použitého postupu v dotazu.After removing this column, we find the issue that the data remains unchanged, though it's easy to fix using Power BI Desktop, and doing so demonstrates a cool feature of Applied Steps in Query.
 • Opravit několik chyb – vzhledem k tomu, že jsme odebrali sloupec, musíme přizpůsobit naše výpočty ve sloupci New Rank (Nové pořadí).Fix a few errors – since we removed a column, we need to readjust our calculations in the New Rank column. Tento postup zahrnuje změnu vzorce.This involves changing a formula.
 • Seřadit data – na základě sloupců New Rank (Nové pořadí) a Rank (Pořadí).Sort the data - based on the New Rank and Rank columns.
 • Nahradit data – zdůrazníme způsob nahrazení konkrétní hodnoty a potřebu vložení kroku Použitého postupu.Replace data - we will highlight how to replace a specific value and the need of inserting an Applied Step.
 • Změnit název tabulky – stávající název Table 0 (Tabulka 0) není zrovna užitečný popis, ale snadno ho změníme.Change the table name – that Table 0 is not a useful descriptor, but changing it is simple.

Sloupec Cost of living (Životní náklady) odeberete tak, že jednoduše vyberete sloupec a na pásu karet zvolíte kartu Domů a pak Odebrat sloupce, jak je vidět na dalším obrázku.To remove the Cost of living column, simply select the column and choose the Home tab from the ribbon, then Remove Columns as shown in the following figure.

Všimněte si, že hodnoty New Rank (Nové pořadí) se nezměnily. Příčinou je pořadí kroků.Notice the New Rank values have not changed; this is due to the ordering of the steps. Vzhledem k tomu, že Editor dotazů zaznamenává kroky postupně, ale nezávisle na sobě, můžete každý krok Použitého postupu přesunout v pořadí nahoru nebo dolů.Since Query Editor records the steps sequentially, yet independently of each other, you can move each Applied Step up or down in the sequence. Stačí kliknout pravým tlačítkem na libovolný krok a Editor dotazů zobrazí nabídku, která umožňuje: přejmenovat, odstranit, odstranit až do konce (odebrat aktuální krok a také všechny následné kroky), přesunout nahoru nebo přesunout dolů.Just right-click any step, and Query Editor provides a menu that lets you do the following: Rename, Delete, Delete Until End (remove the current step, and all subsequent steps too), Move Up, or Move Down. Pokračujte dál a přesuňte poslední krok Odebrané sloupce přímo nad krok Přidané: Vlastní.Go ahead and move up the last step Removed Columns to just above the Added Custom step.

Potom vyberte krok Přidané: Vlastní.Next, select the Added Custom step. Všimněte si, že data teď zobrazují chybu, kterou budeme muset odstranit.Notice the data now shows Error which we will need to address.

Další informace o jednotlivých chybách se dají zjistit pár způsoby.There are a few ways to get more information about each error. Můžete vybrat buňku (aniž byste klikli na slovo Chyba) nebo kliknout přímo na slovo Chyba.You can select the cell (without clicking on the word Error), or click the word Error directly. Pokud vyberete buňku bez kliknutí přímo na slovo Chyba, Editor dotazů zobrazí informace o chybě v dolní části okna.If you select the cell without clicking directly on the word Error, Query Editor displays the error information on the bottom of the window.

Pokud kliknete přímo na slovo Chyba, dotaz vytvoří krok Použitého postupu v podokně Nastavení dotazu a zobrazí informace o chybě.If you click the word Error directly, Query creates an Applied Step in the Query Settings pane and displays information about the error. Tudy se vydat nechceme, takže vyberte Zrušit.We do not want to go this route, so select Cancel.

Pokud chcete chyby opravit, vyberte sloupec New Rank (Nové pořadí) a potom zobrazte vzorec dat sloupce otevřením pásu karet Zobrazení a zaškrtnutím políčka Řádek vzorců.To fix the errors, select the New Rank column, then display the column's data formula by opening the View ribbon and selecting the Formula Bar checkbox.

Teď můžete parametr Cost of living (Životní náklady) odebrat a zmenšit dělitele pomocí následující změny vzorce:Now you can remove the Cost of living parameter and decrement the divisor, by changing the formula to the following:

Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)

Vyberte zelenou značku zaškrtnutí vlevo od pole vzorců nebo stiskněte Enter. Data by se měla nahradit opravenými hodnotami a krok Přidané: Vlastní by se teď měl dokončit bez chyb.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter, and the data should be replaced by revised values and the Added Custom step should now complete with no errors.

Poznámka

Můžete také Odebrat chyby (pomocí pásu karet nebo nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem). Tím se odeberou všechny řádky, které obsahují chyby.You can also Remove Errors (using the ribbon or the right-click menu), which removes any rows that have errors. V takovém případě by se z našich dat odebraly všechny řádky, a to jsme nechtěli – máme rádi všechna naše data a chceme je v tabulce zachovat.In this case it would’ve removed all the rows from our data, and we didn’t want to do that – we like all our data, and want to keep it in the table.

Teď potřebujeme seřadit data na základě sloupce New Rank (Nové pořadí).Now we need to sort the data based on the New Rank column. Nejdřív vyberte naposledy použitý krok Změněný typ1 a získejte tak nejnovější data.First select the last applied step, Changed Type1 to get to the most recent data. Potom vyberte rozevírací seznam umístěný vedle záhlaví sloupce New Rank (Nové pořadí) a vyberte Seřadit vzestupně.Then, select drop-down located next to the New Rank column header and select Sort Ascending.

Všimněte si, že se teď data řadí podle sloupce New Rank (Nové pořadí).Notice the data is now sorted according to New Rank. Pokud se ale podíváte do sloupce Rank (Pořadí), zjistíte, že se data neřadí správně, pokud dochází ke shodě (tie) s hodnotou New Rank (Nové pořadí).However, if you look in the Rank column, you will notice the data is not sorted properly in cases where the New Rank value is a tie. Pokud chcete tento problém odstranit, vyberte sloupec New Rank (Nové pořadí) a změňte vzorec v Řádku vzorců na následující:To fix this, select the New Rank column and change the formula in the Formula Bar to the following:

= Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})

Vyberte zelenou značku zaškrtnutí nalevo od pole vzorců nebo stiskněte Enter. Řádky by teď měly být seřazeny na základě obou sloupců New Rank (Nové pořadí) a Rank (Pořadí).Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter, and the rows should now be ordered in accordance with both New Rank and Rank.

Kromě toho můžete vybrat krok z Použitého postupu kdekoli v seznamu a pokračovat v tvarování dat od tohoto bodu v pořadí.In addition, you can select an Applied Step anywhere in the list, and continue shaping the data at that point in the sequence. Editor dotazů automaticky vloží nový krok přímo po aktuálně vybraném kroku v Použitém postupu.Query Editor will automatically insert a new step directly after the currently selected Applied Step. Pojďme to zkusit.Let's give that a try.

Nejdřív vyberte krok Použitého postupu a teprve potom přidejte vlastní sloupec. Bude se jednat o krok Odebrané sloupce.First, select the Applied Step prior to adding the custom column; this would be the Removed Columns step. Tady nahradíme hodnocení Weather (Počasí) ve státě Arizona.Here we will replace the value of the Weather ranking in Arizona. Pravým tlačítkem myši klikněte na buňku obsahující hodnocení Weather (Počasí) v Arizoně a v zobrazené nabídce vyberte Nahradit hodnoty.Right-click the appropriate cell that contains Arizona's Weather ranking and select Replace Values... from the menu that appears. Všimněte si, který krok Použitého postupu je zrovna vybraný (krok před krokem Přidané: Vlastní).Note which Applied Step is currently selected (the step prior to the Added Custom step).

Protože jsme vložili krok, Editor dotazů nás upozorní na související nebezpečí – následné kroky by mohly způsobit nefunkčnost dotazu.Since we're inserting a step, Query Editor warns us about the danger of doing so - subsequent steps could cause the query to break. Musíme být opatrní a uvážliví.We need to be careful, and thoughtful! Vzhledem k tomu, že se jedná o kurz a předvádíme opravdu skvělou funkci Editoru dotazů, abychom ukázali, jak můžete vytvořit, odstranit a vložit kroky nebo změnit jejich pořadí, budeme pokračovat a vybereme Vložit.Since this is a tutorial, and we're highlighting a really cool feature of Query Editor to demonstrate how you can create, delete, insert, and reorder steps, we'll push ahead and select Insert.

Změňte hodnotu na 51 a data pro Arizonu se nahradí.Change the value to 51 and the data for Arizona is replaced. Když vytvoříte nový krok Použitého postupu, Editor dotazů ho pojmenuje podle akce – v tomto případě Nahrazená hodnota.When you create a new Applied Step, Query Editor names it based on the action - in this case, Replaced Value. Pokud máte v dotazu víc než jeden krok se stejným názvem, Editor dotazů ke každému dalšímu kroku Použitého postupu přidá číslo (podle pořadí) k jejich rozlišení.When you have more than one step with the same name in your query, Query Editor adds a number (in sequence) to each subsequent Applied Step to differentiate between them.

Teď vyberte poslední krok Použitého postupuSeřazené řádky a všimněte si, že se data změnila podle nového hodnocení Arizony.Now select the last Applied Step, Sorted Rows, and notice the data has changed regarding Arizona's new ranking. Je to proto, že jsme vložili krok Nahrazená hodnota na správné místo, před krok Přidané: Vlastní.This is because we inserted the Replaced Value step in the right place, before the Added Custom step.

Dobře, to bylo trochu osobní, ale byl to dobrý příklad toho, jak účinný a flexibilní může Editor dotazů být.Okay that was a little involved, but it was a good example of how powerful and versatile Query Editor can be.

Nakonec chceme změnit název tabulky na něco popisného.Lastly, we want to change the name of that table to something descriptive. Když se dostaneme k vytváření sestav, je zvlášť užitečné mít popisné názvy tabulek, zejména když se připojujeme k více zdrojům dat a všechny jsou uvedené v podokně Pole v zobrazení Sestava.When we get to creating reports, it’s especially useful to have descriptive table names, especially when we connect to multiple data sources, and they’re all listed in the Fields pane of the Report view.

Název tabulky změníte snadno: v podokně Nastavení dotazu pod Vlastnosti zadejte nový název tabulky, jak je vidět na dalším obrázku, a stiskněte Enter.Changing the table name is easy: in the Query Settings pane, under Properties, simply type in the new name of the table, as shown in the following image, and hit Enter. Pojmenujme tuto tabulku RetirementStats (Důchodové statistiky).Let’s call this table RetirementStats.

Data jsme vytvarovali v rozsahu, v jakém potřebujeme.Okay, we’ve shaped that data to the extent we need to. Teď se připojíme k dalšímu zdroji dat a data zkombinujeme.Next let’s connect to another data source, and combine data.

Zkombinování datCombine data

Zajímavá data, která máme o různých státech, budou užitečná při vytváření dalších analýz a dotazů.That data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Máme ale jeden problém: většina dat nepoužívá celé názvy států, ale dvoupísmenné zkratky pro jejich kódy.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Potřebujeme způsob, jak spojit názvy států s jejich zkratkami.We need some way to associate state names with their abbreviations.

Máme štěstí: existuje další veřejný zdroj dat, který právě tohle dělá, ale před připojením k naší důchodové tabulce potřebuje pořádně vytvarovat.We’re in luck: there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Webový zdroj pro zkratky států je tady:Here’s the Web resource for state abbreviations:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

Na pásu karet Domů v Editoru dotazů vybereme Nový zdroj > Web a zadáme adresu. Pak vybereme Připojit a Navigátor zobrazí, co na webové stránce našel.From the Home ribbon in Query Editor, we select New Source > Web and type the address, select Connect, and the Navigator shows what it found on that Web page.

Vybereme Codes and abbreviations... (Kódy a zkratky), protože obsahuje data, která chceme. Bude ale potřeba hodně tvarování, abychom data upravili tak, jak je chceme.We select Codes and abbreviations... because that includes the data we want, but it’s going to take quite a bit of shaping to pare that table’s data down to what we want.

Tip

Existuje rychlejší a jednodušší způsob, jak provést následující postup?Is there a faster or easier way to accomplish the steps below? Ano, mohli bychom vytvořit relaci mezi dvěma tabulkami a data tvarovat na základě této relace.Yes, we could create a relationship between the two tables, and shape the data based on that relationship. Naučit se následující kroky je pro práci s tabulkami pořád dobré, jen pamatujte, že relace vám můžou pomoct rychle použít data z víc tabulek.The following steps are still good to learn for working with tables, just know that relationships can help you quickly use data from multiple tables.

K tvarování těchto dat provedeme tyto kroky:To get this data into shape, we take the following steps:

 • Odebereme horní řádek – souvisí s tím, jak byla vytvořena tabulka webové stránky, a nepotřebujeme ho.Remove the top row – it's a result of the way that Web page’s table was created, and we don’t need it. Z pásu karet Domů vyberte Omezení počtu řádků > Odebrat řádky > Odebrat horní řádky.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Top Rows.

Zobrazí se okno Odebrat horní řádky, kde můžete určit, kolik řádků chcete odebrat.The Remove Top Rows window appears, letting you specify how many rows you want to remove.

Poznámka

Pokud Power BI omylem importuje záhlaví tabulky jako řádek v tabulce dat, můžete vybrat Použít první řádek jako záhlaví na kartě Domů nebo na kartě Transformace a tabulku tak opravit.If Power BI accidentally imports the table headers as a row in your data table, you can select Use First Row As Headers from the Home tab, or from the Transform tab in the ribbon, to fix your table.

 • Odebereme 26 spodních řádků – jsou to všechna teritoria, která nemusíme zahrnout.Remove the bottom 26 rows – they’re all the territories, which we don’t need to include. Z pásu karet Domů vyberte Omezení počtu řádků > Odebrat řádky > Odebrat dolní řádky.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Bottom Rows.

 • Protože tabulka RetirementStats neobsahuje informace pro Washington DC, musíme ho ze seznamu odfiltrovat.Since the RetirementStats table doesn't have information for Washington DC, we need to filter it from our list. Vyberte šipku rozevíracího seznamu vedle sloupce Region Status (Stav oblasti) a pak zrušte zaškrtnutí políčka vedle Federal district (Federální distrikt).Select the drop-down arrow beside the Region Status column, then clear the checkbox beside Federal district.

 • Odebereme pár nepotřebných sloupců – potřebujeme jen namapování státu na jeho oficiální dvoupísmennou zkratku, proto můžeme odebrat tyto sloupce: Column1, Column3, Column4 a pak Column6Column11.Remove a few unneeded columns – we only need the mapping of state to its official two-letter abbreviation, so we can remove the following columns: Column1, Column3, Column4, and then Column6 through Column11. Nejdřív vyberte Column1 a pak podržte klávesu CTRL a vyberte další sloupce, které chcete odebrat (můžete tak vybrat víc nesousedících sloupců).First select Column1, then hold down the CTRL key and select the other columns to be removed (this lets you select multiple, non-contiguous columns). Na kartě Domů na pásu karet vyberte Odebrat sloupce > Odebrat sloupce.From the Home tab on the ribbon, select Remove Columns > Remove Columns.

Poznámka

Teď je vhodná doba upozornit, že pořadí použitých kroků v Editoru dotazů je důležité a může ovlivnit, jak se budou data tvarovat.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Je také důležité vzít v úvahu, jak jeden krok může ovlivnit jiný následný krok. Pokud odeberete krok z Použitého postupu, následné kroky nemusí kvůli vlivu pořadí kroků v dotazu fungovat podle původního záměru.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

Poznámka

Když změníte velikost okna Editoru dotazů, aby mělo menší šířku, některé položky pásu karet se zredukují, aby se co nejlépe využilo viditelné místo.When you resize the Query Editor window to make the width smaller, some ribbon items are condensed to make the best use of visible space. Pokud šířku okna Editoru dotazů zvětšíte, položky pásu karet se roztáhnou, aby se nejlépe využil větší prostor na pásu karet.When you increase the width of the Query Editor window, the ribbon items expand to make the most use of the increased ribbon area.

 • Přejmenujeme sloupce a samotnou tabulku – jako obvykle existuje víc způsobů, jak sloupec přejmenovat. Nejdřív vyberte sloupec, pak vyberte buď Přejmenovat z karty Transformace na pásu karet nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Přejmenovat.Rename the columns, and the table itself – as usual, there are a few ways to rename a column; first select the column, then either select Rename from the Transform tab on the ribbon, or right-click and select Rename… z nabídky, která se zobrazí.from the menu that appears. Na následujícím obrázku ukazují šipky na obě možnosti. Stačí vybrat jednu.The following image has arrows pointing to both options; you only need to choose one.

Přejmenujme je na State Name (Název státu) a State Code (Kód státu).Let’s rename them to State Name and State Code. Pokud chcete přejmenovat tabulku, stačí zadat název do pole Název v podokně Nastavení dotazu.To rename the table, just type the name into the Name box in the Query Settings pane. Pojmenujme tuto tabulku StateCodes (KódyStátů).Let’s call this table StateCodes.

Teď, když jsme tabulku StateCodes vytvarovali, jak chceme, sloučíme tyto dvě tabulky (nebo dotazy) do jedné. Protože jsou tabulky, které teď máme, výsledkem dotazů, které jsme na data použili, často se označují jako dotazy.Now that we’ve shaped the StateCodes table the way we want, let’s combine these two tables, or queries, into one; since the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Dotazy se dají kombinovat dvěma základními způsoby – slučováním a připojováním.There are two primary ways of combining queries – merging and appending.

Pokud chcete k jinému dotazu přidat jeden nebo více sloupců, můžete dotazy sloučit.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries. Pokud chcete do existujícího dotazu přidat další řádky dat, dotaz připojte.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

V tomto případě chceme dotazy sloučit.In this case, we want to merge queries. Začneme tak, že v levém podokně Editoru dotazů vybereme dotaz, do kterého chceme druhý dotaz sloučit, v tomto případě RetirementStats.To get started, from the left pane of Query Editor we select the query into which we want the other query to merge, which in this case is RetirementStats. Pak vybereme Kombinovat > Sloučit dotazy z karty Domů na pásu karet.Then select Combine > Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

Může se zobrazit výzva k nastavení úrovně ochrany osobních údajů, aby se data zkombinovala bez zahrnutí nebo přenosu dat, která přenést nechcete.You may be prompted to set the privacy levels, to ensure the data is combined without including or transferring data you didn't want transferred.

Pak se zobrazí okno Sloučit s výzvou,abychom vybrali tabulku, kterou chceme sloučit do vybrané tabulky, a pak odpovídající sloupce, které chceme pro sloučení použít.Next the Merge window appears, prompting us to select which table we’d like merged into the selected table, and then, the matching columns to use for the merge. Z tabulky (dotazu) RetirementStats vyberte sloupec State, pak vyberte dotaz StateCodes (v tomto případě je to jednoduché, protože existuje jenom jeden další dotaz – při připojování k mnoha zdrojům dat existuje mnoho dotazů na výběr).Select State from the RetirementStats table (query), then select the StateCodes query (easy in this case, since there’s only one other query – when you connect to many data sources, there are many queries to choose from). Když vybereme správné odpovídající sloupce – State z RetirementStats a State Name ze StateCodes – vypadá okno Sloučit jako na dalším obrázku a je k dispozici tlačítko OK.When we select the correct matching columns – State from RetirementStats, and State Name from StateCodes – the Merge window looks like the following, and the OK button is enabled.

Na konci dotazu se vytvoří NewColumn (NovýSloupec), který je obsahem tabulky (dotazu) sloučené s existujícím dotazem.A NewColumn is created at the end of the query, which is the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Všechny sloupce ze sloučeného dotazu jsou do NewColumn sbalené, ale můžete tabulku Rozbalit a zahrnout všechny sloupce, které chcete.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn, but you can select to Expand the table, and include whichever columns you want.

K rozbalení sloučené tabulky a vybrání sloupců, které chcete zahrnout, vyberte ikonu rozbalení (Rozbalit).To Expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (Expand). Zobrazí se okno Rozbalit.The Expand window appears.

V tomto případě chceme jenom sloupec State Code, takže vybereme jenom tento sloupec a pak OK.In this case, we only want the State Code column, so we select only that column and then select OK. Zrušíme zaškrtnutí políčka Používat původní název sloupce jako předponu, protože to nepotřebujeme ani nechceme. Pokud bychom to nechali zaškrtnuté, sloučený sloupec by se pojmenoval NewColumn.StateCode (původní název sloupce neboli NewColumn, pak tečka a pak název sloupce přidávaného do dotazu).We clear the checkbox from Use original column name as prefix because we don’t need or want that; if we leave that selected, the merged column would be named NewColumn.State Code (the original column name, or NewColumn, then a dot, then the name of the column being brought into the query).

Poznámka

Chcete si pohrát s tím, jak tabulku NewColumn přidat?Want to play around with how to bring in that NewColumn table? Můžete trochu experimentovat, a pokud se vám výsledky nelíbí, stačí příslušný krok odstranit ze seznamu Použitý postup v podokně Nastavení dotazu. Váš dotaz se vrátí do stavu před použitím kroku Rozbalit.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. To můžete opakovat, kolikrát chcete, dokud proces rozbalení nevypadá podle vašich představ.It’s like a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Teď máme jeden dotaz (tabulku) kombinující dva zdroje dat, které jsme si předtím vytvarovali podle našich potřeb.We now have a single query (table) that combined two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Tento dotaz může sloužit jako základ pro spoustu dalších, zajímavých připojení dat – třeba statistiky nákladů na bydlení, demografická data nebo pracovní příležitosti v libovolném státu.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections – such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

Pokud chcete změny použít a Editor dotazů zavřít, vyberte Zavřít a použít na pásu karet Domů. Transformovaná datová sada se zobrazí v Power BI Desktopu, připravená k použití pro vytváření sestav.To apply changes and close Query Editor, select Close & Apply from the Home ribbon tab. The transformed dataset appears in Power BI Desktop, ready to be used for creating reports.

Další krokyNext steps

S Power BI Desktopem můžete dělat nejrůznější věci.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Další informace o jeho schopnostech najdete v těchto článcích:For more information on its capabilities, check out the following resources: