Přečtěte si, jak postupovat v případě, že je registrace zakázaná.What to do if sign up is disabled

Pokusili jste se zaregistrovat ke službě Power BI a obdrželi jste zprávu, že registrace je zakázaná.You've tried to sign up for Power BI and received a message that sign up is disabled. Některé organizace blokují svým členům samoobslužnou registraci. Jejich důvody mohou být různé.For a variety of reasons, some organizations block members from self-service sign up. Vaše organizace může mít například zásadu, že všechny licence a odběry jsou spravovány centralizovaným IT oddělením nebo helpdeskem, a to včetně bezplatných licencí.For example, your organization may have a policy that all licenses and subscriptions are managed by a centralized IT department or help desk, even free licenses.

Samoobslužná registrace je zakázaná Self-service sign up is disabled
Pokoušíte se zaregistrovat a zobrazí se zpráva podobná této:You attempt to sign up and receive a message similar to this:

Vaši registraci nemůžeme dokončit. Vaše IT oddělení vypnulo možnost registrace ke službě Microsoft Power BI. Kontaktujte IT oddělení, aby registraci dokončilo.We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft Power BI. Contact them to complete signup.

Řešení Solution
Samoobslužná registrace pro Power BI byla zakázána.Self-service sign up for Power BI has been disabled. Abyste mohli registraci dokončit, kontaktujte IT oddělení nebo helpdesk a požádejte je, aby vám podle těchto pokynů přiřadili licenci.To finish signing up, contact your IT department or help desk and ask them to follow these instructions to assign you a license.

Tento problém také může nastat, pokud jste si Microsoft 365 zaregistrovali prostřednictvím partnera.You may also experience this problem if you signed up for Microsoft 365 through a partner. V takovém případě se obraťte na organizaci, která zodpovídá za poskytování Microsoft 365.In which case, contact the organization responsible for providing you with Microsoft 365.