Použití podrobné analýzy stránek sestavUse report page drillthrough

Tento článek je určen tvůrcům sestav, kteří navrhují sestavy Power BI.This article targets you as a report author who designs Power BI reports. Poskytuje návrhy a doporučení pro vytváření analýzy stránek sestav.It provides suggestions and recommendations when creating report page drillthrough.

Doporučujeme sestavu navrhnout tak, aby svým uživatelům umožňovala dosáhnout následujícího toku:It's recommended that you design your report to allow report users to achieve the following flow:

 1. Zobrazení stránky sestavyView a report page.
 2. Identifikace prvku vizuálu pro podrobnější analýzuIdentify a visual element to analyze more deeply.
 3. Podrobná analýza přes kliknutí pravým tlačítkem myši na prvek vizuáluRight-click the visual element to drillthrough.
 4. Provedení doplňkové analýzyPerform complimentary analysis.
 5. Návrat na stránku zdrojové sestavyReturn to the source report page.

NávrhySuggestions

Doporučujeme, abyste zvážili dva typy scénářů podrobné analýzy:We suggest that you consider two types of drillthrough scenarios:

Další hloubkaAdditional depth

Když stránka sestavy sumarizuje výsledky, stránka podrobné analýzy může navést uživatele sestavy na podrobnosti na úrovni transakce.When your report page displays summarized results, a drillthrough page can lead report users to transaction-level details. Tento přístup k návrhu uživatelům umožňuje zobrazit podpůrné transakce, a to pouze tehdy, když je potřebují.This design approach allows them to view supporting transactions, and only when needed.

Následující příklad ukazuje, co stane, když uživatel sestavy přejde k podrobnostem ze souhrnu měsíčního prodeje.The following example shows what happens when a report user drills through from a monthly sales summary. Stránka podrobné analýzy obsahuje podrobný seznam objednávek pro konkrétní měsíc.The drillthrough page contains a detailed list of orders for a specific month.

Vizuál matice s názvem Sales Summary seskupuje prodej podle roku a měsíce na řádcích a podle země ve sloupcích.

Širší perspektivaBroader perspective

Stránka podrobné analýzy může dosáhnout opaku další hloubky.A drillthrough page can achieve the opposite of additional depth. Tento scénář je skvělý pro procházení k holistickému zobrazení.This scenario is great for drilling through to a holistic view.

Následující příklad ukazuje, co stane, když uživatel sestavy přejde k podrobnostem z poštovního směrovacího čísla.The following example shows what happens when a report user drills through from a zip code. Stránka podrobné analýzy zobrazí obecné informace o daném poštovním směrovacím čísle.The drillthrough page displays general information about that zip code.

Vizuál tabulky má tři sloupce: Zip Code, Average of Violation Points a Average of Grade Rating.

DoporučeníRecommendations

Při návrhu sestavy doporučujeme řídit se následujícími postupy:At report design time, we recommend the following practices:

 • Styl: Zvažte navržení stránky podrobné analýzy tak, aby používala stejný motiv a styl jako sestava.Style: Consider designing your drillthrough page to use the same theme and style as the report. Tímto způsobem budou mít uživatelé pocit, že se nachází ve stejné sestavě.This way, users feel like they are in the same report.
 • Filtry podrobné analýzy: Při návrhu stránky podrobné analýzy nastavte filtry podrobné analýzy, abyste mohli zobrazit náhled realistického výsledku.Drillthrough filters: Set drillthrough filters so you can preview a realistic result as you design the drillthrough page. Před publikováním sestavy nezapomeňte tyto filtry odebrat.Be sure to remove these filters before you publish the report.
 • Další možnosti: Stránka podrobné analýzy je stejná jako kterákoli jiná stránka sestavy.Additional capabilities: A drillthrough page is like any report page. Dokonce ji můžete rozšířit o další možnosti interakce, například o průřezy a filtry.You can even enhance it with additional interactive capabilities, including slicers or filters.
 • Prázdné hodnoty: Vyhněte se přidání vizuálů, které by mohly zobrazovat hodnoty BLANK nebo vyvolávat chyby při použití filtrů podrobné analýzy.Blanks: Avoid adding visuals that could display BLANK, or produce errors when drillthrough filters are applied.
 • Viditelnost stránky: Zvažte skrytí stránek podrobné analýzy.Page visibility: Consider hiding drillthrough pages. Pokud se rozhodnete ponechat stránku podrobné analýzy viditelnou, nezapomeňte přidat tlačítko, které uživatelům umožní vymazat všechny dříve nastavené filtry podrobné analýzy.If you decide to keep a drillthrough page visible, be sure to add a button that allows users to clear any previously-set drillthrough filters. Ke tlačítku přiřaďte záložku.Assign a bookmark to the button. Záložka by měla být nakonfigurovaná tak, aby odebrala všechny filtry.The bookmark should be configured to remove all filters.
 • Tlačítko Zpět: Tlačítko pro návrat zpět se automaticky přidá při přiřazení filtru podrobné analýzy.Back button: A back button is added automatically when you assign a drillthrough filter. Je vhodné ho zachovat.It's a good idea to keep it. Tímto způsobem se uživatelé sestavy mohou snadno vrátit na zdrojovou stránku.This way, your report users can easily return to the source page.
 • Zjišťování: Pomozte zvýšit povědomí o stránce podrobné sestavy tím, že nastavíte text ikony záhlaví vizuálu nebo přidáte pokyny do textového pole.Discovery: Help promote awareness of a drillthrough page by setting visual header icon text, or adding instructions to a text box. Můžete také navrhnout překryv, jak je popsáno v tomto blogovém příspěvku.You can also design an overlay, as described in this blog post.

Tip

Podrobnou analýzu je také možné nakonfigurovat u stránkovaných sestav Power BI.It's also possible to configure drillthrough to your Power BI paginated reports. To můžete udělat přidáním odkazů na sestavy Power BI.You can do this be adding links to Power BI reports. Odkazy mohou definovat parametry adresy URL.Links can define URL parameters.

Další krokyNext steps

Další informace související s tímto článkem najdete v následujících tématech:For more information related to this article, check out the following resources: