Stránkované sestavy v Power BI: Časté otázkyPaginated reports in Power BI: FAQ

PLATÍ PRO:APPLIES TO: ✔️ Služba Power BI✔️ Power BI service ✔️ Stránkované sestavy Power BI✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI DesktopPLATÍ PRO:APPLIES TO: ✔️ Služba Power BI✔️ Power BI service ✔️ Stránkované sestavy Power BI✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI Desktop

Tento článek obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy ohledně stránkovaných sestav.This article answers frequently asked questions about paginated reports. Tyto sestavy jsou vysoce formátované s přesností na pixely a optimalizované pro tisk nebo generování PDF.These reports are highly formatted, pixel-perfect output optimized for printing or PDF generation. Nazývají se „stránkované“, protože jsou formátované tak, aby se dobře vešly na více stránek.They're called "paginated" because they're formatted to fit well on multiple pages. Stránkované sestavy jsou založené na technologii sestav RDL v SQL Server Reporting Services.Paginated reports are based on the RDL report technology in SQL Server Reporting Services.

Tento článek obsahuje odpovědi na mnoho častých otázek, které uživatelé kladou ohledně stránkovaných sestav v Power BI Premium a ohledně Tvůrce sestav, samostatného nástroje pro tvorbu stránkovaných sestav.This article answers many common questions people have about paginated reports in Power BI Premium, and about Report Builder, the standalone tool for authoring paginated reports. K publikování sestavy do služby potřebujete licenci Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to publish a report to the service. Stránkované sestavy můžete publikovat a sdílet ve svém prostoru (Můj pracovní prostor) nebo v pracovních prostorech, pokud je pracovní prostor v kapacitě Power BI Premium.You can publish and share paginated reports in your My Workspace or in workspaces, as long as the workspace is in a Power BI Premium capacity.

AdministrationAdministration

Jak velkou kapacitu Premium pro stránkované sestavy potřebuju?What size Premium capacity do I need for paginated reports?

Úloha stránkovaných sestav je k dispozici ve skladových položkách P1–P3.The paginated reports workload is available on P1 – P3 SKUs. Můžete ji použít také se skladovými položkami A4–A6 pro scénáře vkládání nebo testování a vývoje.You may also use it with A4 – A6 SKUs for embed or test/dev scenarios.

Jaká je maximální mezní hodnota paměti, kterou můžu ve své kapacitě pro stránkované sestavy použít?What is the maximum memory threshold I can put for paginated reports in my capacity?

Pro tuto úlohu můžete použít až 100 % paměti.You may use up to 100% of the memory for this workload.

Jak u stránkovaných sestav funguje přístup uživatelů?How does user access work for paginated reports?

Přístup uživatelů u stránkovaných sestav je stejný jako přístup uživatelů u veškerého ostatního obsahu ve službě Power BI.User access for paginated reports is the same as user access for all other content in the Power BI service

Jak úlohu stránkovaných sestav zapnout nebo vypnout?How do I turn on/off my paginated reports workload?

Správce kapacity může úlohu stránkovaných sestav povolit nebo zakázat na stránce portálu správce kapacity.The capacity admin can enable or disable the paginated reports workload in the capacity admin portal page. Ve výchozím nastavení bude úloha zapnutá pro všechny nově vytvořené kapacity, nebude ale využívat paměť, dokud neodešlete první stránkovanou sestavu.By default, the workload will be on for any new capacities you create, but will not consume memory until you upload your first paginated report.

Jak můžu sledovat využití stránkovaných sestav ve svém tenantovi?How can I monitor usage of paginated reports in my tenant?

Protokoly auditu uvádějí použití tohoto typu sestav v těchto událostech:The audit logs detail usage of this report type under the following events:

 • View Power BI Report (Zobrazení sestavy Power BI)View Power BI Report
 • Delete Power BI report (Odstranění sestavy Power BI)Delete Power BI report
 • Create Power BI report (Vytvoření sestavy Power BI)Create Power BI report
 • Stažení sestavy Power BIDownloaded Power BI report

V poli ReportType je hodnota „PaginatedReport“, která určuje, že se jedná o stránkované sestavy, nikoli o sestavy Power BI.The field ReportType has the value "PaginatedReport" to identify paginated as opposed to Power BI reports.

Protokoly auditu také pro stránkované sestavy obsahují tyto události:Also, the audit logs provide the following events for paginated reports:

 • Svázaná datová sada Power BI s bránouBinded Power BI dataset to gateway
 • Zjištění zdroje dat Power BIDiscover Power BI Datasource
 • TakeOverDatasourceTakeOverDatasource

Můžu tuto úlohu sledovat prostřednictvím monitorovací aplikace kapacity Premium?Can I monitor this workload through the Premium Capacity Monitoring App?

Ano. Sledování je k dispozici jako nová karta se stejnými relevantními informacemi, jaké máte pro datové sady Power BI.Yes, monitoring is available as a new tab with the same relevant details you have for your Power BI datasets.

Potřebuji k vytvoření a publikování stránkovaných sestav licenci Pro?Do I need a Pro license to create and publish paginated reports?

Stránkované sestavy můžete nahrát do Pracovního prostoru bez licence Pro za předpokladu, že se nachází v kapacitě Premium.You can upload paginated reports to your My Workspace without a Pro license, provided it's in a Premium Capacity. Pro ostatní pracovní prostory musíte mít licenci Pro, abyste v nich mohli vytvářet a publikovat obsah.For other workspaces, you must have a Pro license to author and publish content to them. Doporučujeme stáhnout a používat Tvůrce sestav Power BI (i když nemáte licenci Pro). Vámi vytvořené stránkované sestavy ale bez této licence nemůžete publikovat.We encourage you to download and use Power BI Report Builder even without the Pro license, but you can't publish the paginated reports you create without it.

Co když mám stránkovanou sestavu v pracovním prostoru a úloha stránkované sestavy je vypnutá?What if I have a paginated report in a workspace and the paginated report workload is turned off?

Zobrazí se chybová zpráva a sestavu si nemůžete zobrazit, dokud nebude úloha znovu zapnutá.You receive an error message, and you can't view your report until the workload is turned back on. Sestavu ale můžete z pracovního prostoru odstranit.You can still delete the report from the workspace.

Jaká je výchozí paměť u jednotlivých skladových položek SKU Premium, které podporují stránkované sestavy?What is the default memory for each of the Premium SKUs that support paginated reports?

Výchozí paměť v jednotlivých skladových položkách Premium pro stránkované sestavy:Default memory in each Premium SKU for paginated reports:

 • P1/A4 : Výchozí 20 %, minimální 10 %P1/A4 : 20% default; 10% minimum
 • P2/A5 : Výchozí 20 %, minimální 5 %P2/A5 : 20% default; 5% minimum
 • P3/A6 : Výchozí 20 %, minimální 2,5 %P3/A6 : 20% default; 2.5% minimum

Správci Power BI můžou výchozí maximální procento paměti změnit na portálu pro správu.Power BI admins can modify the default maximum memory percentage in the Admin portal. Viz oddíl úlohy Stránkované sestavy v části Power BI Premium na kartě Nastavení kapacity.See the Paginated Reports workload section under Power BI Premium on the Capacity settings tab.

Karta nastavení kapacity stránkovaných sestav

ObecnéGeneral

Kdy mám použít stránkovanou sestavu místo sestavy Power BI?When should I use a paginated report vs. a Power BI report?

Stránkované sestavy jsou nejvhodnější pro scénáře, které vyžadují vysoce formátované výstupy s přesností na pixely, optimalizované pro tisk nebo generování PDF.Paginated reports are best for scenarios that require a highly formatted, pixel-perfect output optimized for printing or PDF generation. Dobrým příkladem typu sestavy, kterou je vhodné vytvořit jako stránkovanou, je výkaz zisků a ztrát.A profit and loss statement is a good example of the type of report you would probably want to create as a paginated report.

Sestavy Power BI jsou optimalizované pro zkoumání a interaktivitu.Power BI reports are optimized for exploration and interactivity. Pro sestavu prodejů, kde různí prodejci chtějí rozdělit data ve stejné sestavě pro svou konkrétní oblast/odvětví/zákazníka a vidět, jak se čísla mění, nejlépe poslouží sestava Power BI.A sales report where different salespeople want to slice the data in the same report for their specific region/industry/customer and see how the numbers change would be best served by a Power BI report.

Další informace najdete v tématu popisujícím, kdy používat stránkované sestavy v Power BI.For more information, see When to use paginated reports in Power BI.

V dokumentaci se uvádí, že preferovaný nástroj pro vytváření sestav je Tvůrce sestav Power BI.The documentation says Power BI Report Builder is the preferred authoring tool. Můžu stránkované sestavy vytvářet v SQL Server Data Tools pro Power BI?Can I create paginated reports in SQL Server Data Tools for Power BI?

Ano, ale služba Power BI umožňuje nahrát vždy jen jednu položku, takže řada scénářů, ve kterých autoři používají nástroje SQL Server Data Tools (SSDT), zatím není podporovaná.Yes, but the Power BI service only allows you to upload a single item at a time, so many of the scenarios authors use with SQL Server Data Tools (SSDT) aren't yet supported. Podívejte se na úplný seznam nepodporovaných funkcí dostupný níže v těchto nejčastějších dotazech.See the full list of unsupported features available later in this FAQ.

Jaké verze Tvůrce sestav podporujete?What version(s) of Report Builder do you support?

Nástroj Power BI Report Builder jsme vydali jako primární nástroj pro vytváření stránkovaných sestav ve službě Power BI.We released Power BI Report Builder as the primary authoring tool for paginated reports in the Power BI Service. Nainstalujte si Tvůrce sestav Power BI z webu Microsoft Download Center.Install Power BI Report Builder from the Microsoft Download Center.

Jak můžu existující sestavy, které mám uložené v SQL Server Reporting Services, přesunout do Power BI?How do I move existing reports I have saved in SQL Server Reporting Services to Power BI?

Projekt na GitHubu nyní podporuje migraci obsahu z SQL Server Reporting Services do Power BI.A project on GitHub now supports migrating content from SQL Server Reporting Services to Power BI. Podívejte se na podrobnosti a stáhněte si tento nástroj: https://github.com/microsoft/RdlMigrationView details and download the tool here: https://github.com/microsoft/RdlMigration

Můžu sestavy otevřít a publikovat přímo do služby?Can I open reports and publish directly to the service?

Yes.Yes. Přidali jsme podporu pro otvírání sestav a jejich publikování z Power BI Report Builderu přímo do služby.We've added support for opening reports and publishing them directly to the service from Power BI Report Builder.

Jaké funkce stránkovaných sestav SSRS zatím nejsou podporované v Power BI?What paginated report features in SSRS aren't yet supported in Power BI?

Stránkované sestavy v současnosti nepodporují tyto funkce:Currently, paginated reports don't support the following items:

 • Sdílené zdroje datShared data sources
 • Sdílené datové sadyShared datasets
 • Podrobná analýza a procházení click-through jiných sestavDrillthrough and click-through to other reports
 • Propojené sestavyLinked reports
 • Vlastní písmaCustom fonts

Pokud se pokusíte nahrát soubor, který má ve službě Power BI jinou nepodporovanou funkci než přepínač/řazení, zobrazí se chybová zpráva.You get an error message if you try to upload a file that has an unsupported feature in the Power BI service, other than toggle/sort.

Jaké zdroje dat pro stránkované sestavy v současnosti podporujete?What data sources do you support currently for paginated reports?

V článku Podporované zdroje dat pro stránkované sestavy Power BI najdete seznam zdrojů dat.See the article Supported data sources for Power BI paginated reports for a list of data sources.

Jaké metody ověřování podporujete?What authentication methods do you support?

Podporujeme jednotné přihlašování pro zdroje dat Azure Analysis Services, Azure SQL Database a Power BI.We support SSO for Azure Analysis Services, Azure SQL Database, and Power BI data sources. Podporujeme také protokol OAuth pro Azure SQL Database a Azure Analysis Services.We also support OAuth for Azure SQL Database and Azure Analysis Services. Pro ostatní zdroje dat v současnosti musíte na portálu nebo v bráně uložit uživatelské jméno a heslo se zdrojem dat.For other data sources, you currently need to store a user name and password with the data source in the portal or gateway.

Můžu jako zdroj dat pro svou stránkovanou sestavu použít datovou sadu Power BI?Can I use a Power BI dataset as a data source for my paginated report?

Ano. Jako zdroje dat pro stránkované sestavy podporujeme datové sady Power BI.Yes, we support Power BI datasets as data sources for your paginated reports.

Můžu prostřednictvím brány používat uložené procedury?Can I use stored procedures through the Gateway?

Ano, uložené procedury přes bránu se podporují pro zdroje dat SQL Serveru, včetně těch, které používají parametry.Yes, stored procedures through the Gateway are supported for SQL Server data sources, including those that use parameters.

Které formáty exportu jsou k dispozici pro moji sestavu ve službě Power BI?What export formats are available for my report in the Power BI service?

Můžete exportovat do Microsoft Excelu, Microsoft Wordu, Microsoft PowerPointu, PDF, CSV, XML a MHTML.You can export to Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, .CSV, XML, and MHTML.

Můžu stránkované sestavy vytisknout?Can I print paginated reports?

Ano. Tisk stránkovaných sestav je k dispozici, včetně nové a vylepšené funkce náhledu tisku.Yes, printing is available for paginated reports, including a new and improved print preview experience.

Jsou pro stránkované sestavy k dispozici e-mailové odběry?Are e-mail subscriptions available for paginated reports?

Ano. E-mailové odběry se pro stránkované sestavy plně podporují a zahrnují podporu šesti různých formátů souborů a hodnot parametrů.Yes, e-mail subscriptions are fully supported for paginated reports and include support for six different file formats and parameter values.

Můžu v sestavě spustit vlastní kód?Can I run custom code in my report?

Ano, možnost spouštět kód v sestavách jako v SSRS podporujeme.Yes, we support the ability to run code in your reports as you can in SSRS.

Můžu k vkládání stránkovaných sestav do hostované aplikace použít Power BI Embedded?Can I use Power BI embedded to embed my paginated reports into an app I'm hosting?

Vkládání SaaS, včetně podpory zabezpečeného vkládání, je již k dispozici.SaaS embedding, including Secure Embed support, is already available. Pokud chcete vložit PaaS, přejděte na kurz Vložení stránkovaných sestav Power BI do aplikace pro zákazníky.For PaaS embedding, refer to the Embed Power BI paginated reports into an application for your customers tutorial.

Můžu procházet podrobnosti ze sestavy Power BI do stránkované sestavy?Can I drill through from a Power BI report to a paginated report?

Ano, dosáhnete toho pomocí parametrů adresy URL u stránkovaných sestav.Yes, this can be accomplished using URL parameters with your paginated reports.

Můžu obsah stránkované sestavy sdílet pomocí aplikace Power BI?Can I share my paginated report content through a Power BI app?

Ano. Stránkované sestavy se podporují pro nasazení s aplikacemi z pracovních prostorů verze 1 i verze 2.Yes, paginated reports are supported to be deployed with apps from both v1 and v2 workspaces.

Budou u stránkovaných sestav fungovat ostatní funkce specifické pro sestavy v Power BI, třeba připínání dlaždic sestav na řídicí panely?Will other report-specific features in Power BI, like pinning report tiles to dashboards, work with paginated reports?

Plánujeme, že sestavy budou ve službě co nejvíce podporovat stejné hlavní scénáře.We plan to have the reports support the same major scenarios in the service as much as possible. I když se jedná o jiný nástroj na tvorbu sestav, v ideálním případě půjde z pohledu uživatelů o další sestavu v seznamu na portálu.Ideally, though the tool to author them is different, from a consumer perspective it's just another report in their list in the portal. Můžou ji používat tak, jak potřebují, bez ohledu na způsob, jak byla vytvořena.They don't care how it was created, they can accomplish what they need to. Dobrým příkladem této parity funkcí je plánovaná podpora komentářů.A good example of this feature parity is the planned comment support. I když tato funkce může v každém typu sestavy fungovat trochu jinak, můžete komentáře používat v obou typech.Though the feature itself may work slightly differently for each report type, you'll be able to use comments for both.

Je ve službě Power BI ovládací prvek prohlížeče sestav pro stránkované sestavy?Is there a report viewer control for paginated reports in the Power BI service?

Ne, ovládací prvek prohlížeče sestav není v současnosti k dispozici.No, a report viewer control isn't available currently.

Dají se stránkované sestavy vyhledávat z nového prostředí Domovské stránky ve službě Power BI?Can you search for paginated reports from the new Home experience in the Power BI service?

Ano, stránkované sestavy teď můžete vyhledávat z Domovské stránky.Yes, you can now search for your paginated reports from Home. Jsou také vidět v ostatních částech nového prostředí Domovské stránky.You also see them in other parts of the new Home experience.

Co je potřeba vzít v úvahu a jak řešit potížeConsiderations and troubleshooting

Při práci s poli data a času ve stránkovaných sestavách byste měli pamatovat na jednu věc.Here's something to keep in mind when working with DateTime fields in paginated reports.

 • V současné době existují určitá omezení globalizace související s parametry data a času.Currently there are some globalization limitations related to DateTime parameters. Všechny parametry data a času ve službě Power BI se načítají v americkém formátu (MM/DD/RRRR) bez ohledu na to, jak datum a čas navrhnete v Tvůrci sestav Power BI.All DateTime parameters in the Power BI service are fetched in US format (MM/DD/YYYY) regardless of how you design the DataTime in Power BI Report Builder.

Při prohlížení stránkovaných sestav ve službě Power BI může dojít k vypršení časového limitu relace, kdy se uživateli zobrazí následující oznámení:When viewing paginated reports in the Power BI service, sessions may time out, presenting the user with the following notification:

Oznámení o vypršení platnosti relace stránkovaných sestav

 • Časový limit relace vyprší po 60 minutách nečinnosti nebo dříve, pokud je zařízení uzamčené či neaktivní nebo když se sestava nezobrazuje na aktivní kartě prohlížeče.The session will time out after 60 minutes of inactivity, or earlier when the device is locked or inactive, or when the report isn't displayed in the active tab of the browser.

Další krokyNext steps