Zdroje dat stránkovaných sestav v Serveru sestav Power BIPaginated report data sources in Power BI Report Server

Stránkované sestavy Reporting Services v Serveru sestav Power BI podporují stejné zdroje dat jako SQL Server Reporting Services.Reporting Services paginated reports in Power BI Report Server support the same data sources that are supported in SQL Server Reporting Services. Jejich seznam najdete v tématu Zdroje dat podporované službou Reporting Services.See the list of Data sources supported by Reporting Services.

Připojení ke zdrojům dat Oracle pomocí UseInstalledUICultureConnect to Oracle data sources with UseInstalledUICulture

Server sestav Power BI používá pro připojení ke zdrojům dat Oracle poskytovatele dat Oracle pro .NET (ODP.NET), který je nezávislý na NLS.To connect to Oracle data sources, Power BI Report Server uses the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) which is NLS agnostic.

Server sestav používá ve výchozím nastavení první jazykovou verzi uživatelského rozhraní k načtení ODP.NET.By default, the report server uses the first client's UI culture to load ODP.NET. V důsledku toho budou všechna následující připojení ze Serveru sestav k Oracle v této počáteční jazykové verzi uživatelského rozhraní, dokud službu nerestartujete.As a result, all subsequent connections to Oracle from the report server will be in that initial UI culture until restart of the service. Tento přístup může způsobit problémy s vykreslováním sestavy kvůli neshodám ve formátování jazykové verze uživatelského rozhraní.This approach can cause issues rendering a report due to mismatches in UI culture formatting.

Abychom v Serveru sestav Power BI nabízeli lepší prostředí, představili jsme nastavení konfigurace s názvem UseInstalledUICulture.To offer a better experience in Power BI Report Server, we have introduced a configuration setting named UseInstalledUICulture. Když je UseInstalledUICulture nastaveno na hodnotu true, Server sestav vždy načte ODP.NET do jazykové verze uživatelského rozhraní serveru místo první jazykové verze klienta.When UseInstalledUICulture is set to true, the report server always loads ODP.NET in the server’s UI Culture instead of the first client’s culture. Toto nastavení je na Serveru sestav Power BI k dispozici od vydání služby v březnu 2020.This setting is available in Power BI Report Server starting with the March 2020 Service Release.

Pokud chcete funkci povolit, upravte položku rozšíření ORACLE souboru rsreportserver.config podobně jako v následujícím příkladu.To enable the feature, modify ORACLE extension entry rsreportserver.config file like below.

<Extension Name="ORACLE" Type="Microsoft.ReportingServices.DataExtensions.OracleClientConnectionWrapper,Microsoft.ReportingServices.DataExtensions">
    <Configuration>
        <UseInstalledUICulture>true</UseInstalledUICulture>
    </Configuration>
</Extension>

Další krokyNext steps

Když jste se nyní připojili ke zdroji dat, vytvořte stránkovanou sestavu.Now that you've connected to your data source, create a paginated report.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community