Tipy pro návrh působivého řídicího panelu Power BITips for designing a great Power BI dashboard

Když máte vytvořený řídicí panel a přidali jste na něj dlaždice, můžete se zamyslete nad tím, jak docílit toho, aby byl řídicí panel nejen pěkný na pohled, ale také funkční.Now that you've created a dashboard and added some tiles, think about how to make your dashboard not just pretty, but also functional. Obecně to znamená, že zdůrazníte nejdůležitější informace, aby vynikaly, byly přehledné a srozumitelné.In general, it means making the most important information stand out and making it clean and uncluttered.

Ukázkový řídicí panel s informacemi o marketingu a prodeji

Tip

Líbí se vám tento řídicí panel?Like this dashboard? Můžete si ho stáhnout i se souvisejícími sestavami z AppSource.You can download it and related reports from AppSource. Přejděte na Získat data > Služby.Go to Get data > Services. Najděte ukázku Microsoftu – Prodej a marketing > Získat.Search for Microsoft Sample - Sales & Marketing > Get it now.

Celá řada zásad návrhu sestav platí i pro řídicí panely.Many of the design principles for reports apply to dashboards as well. Další informace najdete v dokumentu white paper Osvědčené postupy pro navrhování sestav a vizuálů.Read our whitepaper Best design principles for reports and visualizations for more.

Tady je pár tipů pro řídicí panely.Here are a few tips for dashboards.

Video o osvědčených postupech při návrhu řídicího paneluDashboard design best practices video

Pokud se chcete podívat na tipy k návrhu od Marca Russoa z SQLBI.com, podívejte se na toto video o osvědčených postupech při návrhu řídicího panelu v Power BI.Watch this video, Dashboard design best practices in Power BI, for design tips from Marco Russo of SQLBI.com.

Zamyslete se nad cílovou skupinouConsider your audience

Které klíčové metriky jim pomohou při rozhodování?What are the key metrics that will help them make decisions? Jak budou řídicí panel používat?How will the dashboard be used? Které získané nebo kulturní předpoklady mohou mít vliv na volby návrhu?What learned or cultural assumptions may affect design choices? Jaké informace vaše cílová skupina potřebuje k dosažení úspěchu?What information does your audience need to be successful?

Nezapomeňte, že řídicí panel představuje přehled aktuálního stavu dat, který lze monitorovat na jednom místě.Keep in mind that the dashboard is an overview, a single place to monitor the current state of the data. Řídicí panel se skládá ze základních sestav a datových sad, které často obsahují řadu podrobností.The dashboard is based on underlying reports and datasets, and those items often contain loads of details. Vaši čtenáři budou moci přejít k podrobnostem sestav z řídicího panelu.Your readers can drill into the reports from your dashboard. Nedávejte podrobnosti na řídicí panel, pokud je čtenáři nepotřebují sledovat.So, don't put the detail on the dashboard unless that's what your readers need to monitor.

Kde se bude řídicí panel zobrazovat?Where is the dashboard going to be displayed? Pokud bude na velkém monitoru, můžete na něj umístit více obsahu.If it's on a large monitor, you can put more content on it. Pokud ho čtenáři budou prohlížet na svých tabletech, bude čitelnější řídicí panel s menším počtem dlaždic.But if readers view it on their tablets, a dashboard with fewer tiles is more readable.

Celý příběh na jedné obrazovceTell a story on one screen

Vzhledem k tomu, že řídicí panely mají sloužit k tomu, aby důležité informace byly patrné na první pohled, je umístění dlaždic na jedné obrazovce nejvhodnější.Because dashboards are meant to show important information at a glance, having all the tiles on one screen is best. Můžete se vyhnout použití posuvníků na řídicím panelu?Can you avoid scroll bars on your dashboard?

Je řídicí panel příliš zaplněný?Is the dashboard too cluttered? Odeberte všechny informace, které nejsou nutně potřeba, a nechte ty, které jsou snadno čitelné a interpretovatelné.Remove all but essential information that's easily read and interpreted.

Využijte režim zobrazení na celé obrazovceMake use of full screen mode

Prezentovaný řídicí panel zobrazte v režimu celé obrazovky, aby vás nerozptylovaly další informace.When presenting a dashboard, display it in full screen mode, without distractions.

Zvýraznění nejdůležitějších informacíAccent the most important information

Pokud má text i vizualizace na řídicím panel stejnou velikost, čtenářům se bude obtížně soustředit na to, co je nejdůležitější.If the text and visualizations on your dashboard are all the same size, your readers will have a hard time focusing on what's most important. Vizualizace karet jsou například vhodným způsobem, jak zřetelně zobrazit důležité číslo:For example, card visualizations are a good way to display an important number prominently:
Vizualizace karet

Nezapomeňte uvést kontext.But be sure to provide context.

Přečtěte si o vytvoření dlaždice, která zobrazuje pouze číslo.Read about creating a tile with just a number.

Umístění nejdůležitějších informacíPlace the most important information

Většina lidí čte odshora dolů.Most people read from top to bottom. Proto data nejvyšší úrovně umístěte do levého horního rohu a podrobnější informace zobrazujte ve směru, kterým uživatelé čtou (zleva doprava a shora dolů).So, put the highest level of data at the top left corner, and show more detail as you move in the direction the audience uses for reading (left-to-right, top-to-bottom).

Použití správné vizualizace datUse the right visualization for the data

Vyhněte různým vizualizacím jen z důvodu větší rozmanitosti.Avoid visualization variety for the sake of variety. Vizualizace by měly dokreslovat celkový obrázek a měly by se snadno číst a interpretovat.Visualizations should paint a picture and be easy to "read" and interpret. Pro některá data a vizualizace je jednoduchá grafická vizualizace dostačující.For some data and visualizations, a simple graphic visualization is enough. Jiná data ale mohou vyžadovat složitější vizualizace. Nezapomeňte využít názvů a popisů a dalšího přizpůsobení, které čtenáři pomohou.But other data may call for a more-complex visualization - be sure to make use of titles and labels and other customization to help the reader.

 • Buďte opatrní, když používáte vizuály, které sice vypadají zajímavě, ale těžko se čtou, třeba prostorové grafy.Be careful using visuals that look pretty but are hard to read, such as 3-D charts.
 • Možná vás překvapí, že výsečové a prstencové grafy, měřidla a jiné typy kruhových grafů nejsou pro vizualizaci dat nejvhodnější.It may be a disappointment to learn that pie charts, donut charts, gauges, and other circular chart types aren't a data visualization best practice. Výsečové grafy jsou nejvhodnější v případě, že máte méně než osm kategorií.Pie charts are best if they have fewer than eight categories. Lidé neumí porovnávat hodnoty umístěné vedle sebe, a proto se jim obtížněji porovnávají hodnoty výsečového grafu než hodnoty pruhového nebo sloupcového grafu.Because humans can't compare values side by side, it’s harder to compare values in a pie chart than in bar and column charts. Výsečové grafy jsou vhodnější pro zobrazení vztahů mezi částmi a celkem než pro porovnávání částí.Pie charts can be good for viewing part-to-whole relationships rather than for comparing the parts. K zobrazení aktuálního stavu v kontextu cíle se zase výborně hodí měřidla.And gauge charts are great for displaying the current status in the context of a goal.
 • Používejte jednotná měřítka grafu na osách, řazení dimenzí grafů a barvy pro hodnoty dimenzí v grafech.Be consistent with chart scales on axes, chart dimension ordering, and also the colors used for dimension values within charts.
 • Nezapomeňte kvantitativní data kódovat vhodným způsobem.Be sure to encode quantitative data nicely. Při zobrazování čísel nepoužívejte více než tři nebo čtyři číslice.Don’t exceed three or four numerals when displaying numbers. Naměřené hodnoty zobrazujte s přesností na jedno nebo dvě desetinná místa a tisíce nebo miliony uvádějte ve větším měřítku, třeba 3,4 mil. místo 3 400 000.Display measures to one or two numerals left of the decimal point and scale for thousands or millions, that is, 3.4 million not 3,400,000.
 • Nekombinujte úrovně přesnosti a času.Don’t mix levels of precision and time. Zkontrolujte, že časové rámce jsou dobře pochopitelné.Make sure that time frames are well understood. Nepoužívejte graf, jehož poslední měsíc se nachází vedle filtrovaných grafů z konkrétního měsíce v roce.Don’t have one chart that has last month next to filtered charts from a specific month of the year.
 • Nemíchejte velké a malé naměřené hodnoty na stejné ose, např ve spojnicovém nebo pruhovém grafu.Don’t mix large and small measures on the same scale, such as on a line or bar chart. Například jedny naměřené hodnoty můžou být v milionech a jiné v tisících.For example, one measure can be in the millions and the other measure in the thousands. Při tak velkém měřítku půjdou jen obtížně zjistit rozdíly v hodnotách naměřených v tisících.With such a large scale, it would be difficult to see the differences of the measure that's in the thousands. Pokud potřebujete hodnoty kombinovat, zvolte vizualizaci, která umožňuje použití sekundární osy.If you need to mix, choose a visualization that allows the use of a second axis.
 • Nezahlcujte grafy nepotřebnými popisky dat.Don’t clutter your charts with data labels that aren't needed. Hodnoty v pruhových grafech jsou obvykle dobře srozumitelné, i když nezobrazíte skutečná čísla.The values in bar charts are usually understood without displaying the actual number.
 • Věnujte pozornost tomu, jak jsou grafy seřazeny.Pay attention to how charts are sorted. Pokud chcete přitáhnout pozornost k nejvyššímu nebo nejnižšímu číslu, seřaďte je podle měřítka.If you want to draw attention to the highest or lowest number, sort by the measure. Pokud chcete, aby lidé rychle našli určitou kategorii mezi mnoha dalšími kategoriemi, seřaďte kategorie na ose.If you want people to quickly find a particular category within many other categories, sort by the axis.

Další pokyny týkající se vizualizací najdete v tématu Typy vizualizací v Power BI.For more visualization-specific guidance, see Visualization types in Power BI.

Další informace o návrhu řídicího paneluLearn more about dashboard design

Pokud se chcete naučit, jak navrhovat skvělé řídicí panely, naučte se základní gestalt principy vizuálního vnímání a to, jak jasně sdělit informace s akcemi v kontextu.To master the art of excellent dashboard design, consider learning basic Gestalt Principles of visual perception and how to clearly communicate actionable information in context. V našich blozích je bezpočet veřejně dostupných zdrojů informací.Luckily, there's a plethora of resources already widely available and sprinkled within our blogs. Tady je několik z našich oblíbených knih:A few of our favorite books include:

 • Information Dashboard Design (Návrh informačního řídicího panelu), autor: Stephen FewInformation Dashboard Design by Stephen Few
 • Show Me the Numbers (Ukažte mi čísla), autor: Stephen FewShow Me the Numbers by Stephen Few
 • Now You See It (Teď to vidíte), autor: Stephen FewNow You See It by Stephen Few
 • Envisioning Information (Předjímání informací), autor: Edward TufteEnvisioning Information by Edward Tufte
 • Advanced Presentations (Rozšířené prezentace), autor: Design by Andrew AbelaAdvanced Presentations by Design by Andrew Abela

Další krokyNext steps

Vytvoření řídicího panelu ze sestavyCreate a dashboard from a report
Základní pojmy pro návrháře ve službě Power BIBasic concepts for designers in the Power BI service
Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community