Běžné výpočty pomocí rychlých měrUse quick measures for common calculations

Rychlé míry můžete použít k rychlému a snadnému provádění častých náročných výpočtů.You can use quick measures to quickly and easily perform common, powerful calculations. Rychlá míra spouští sadu příkazů jazyka DAX (Data Analysis Expressions) na pozadí a pak prezentuje výsledky pro použití v sestavě.A quick measure runs a set of Data Analysis Expressions (DAX) commands behind the scenes, then presents the results for you to use in your report. Nemusíte psát v jazyce DAX, proběhne to samo na základě vstupu, který zadáte v dialogovém okně.You don't have to write the DAX, it's done for you based on input you provide in a dialog box. K dispozici je mnoho kategorií výpočtů a způsobů, jak jednotlivé výpočty upravit podle vašich potřeb.There are many available categories of calculations and ways to modify each calculation to fit your needs. Nejlepší asi je, že kód DAX, který rychlá míra spouští, si můžete prohlédnout a pak se rovnou vrhnout do kódování v jazyce DAX nebo si rozšířit znalosti v této oblasti.Perhaps best of all, you can see the DAX that's executed by the quick measure and jump-start or expand your own DAX knowledge.

Vytvoření rychlé míryCreate a quick measure

Chcete-li vytvořit rychlou míru v Power BI Desktopu, klikněte pravým tlačítkem myši nebo vyberte tři tečky ... vedle jakékoli položky v podokně Pole a v zobrazené nabídce vyberte Nová rychlá míra.To create a quick measure in Power BI Desktop, right-click or select the ellipsis ... next to any item in the Fields pane, and select New quick measure from the menu that appears.

Výběr položky Nová rychlá míra

Můžete také kliknout pravým tlačítkem nebo pomocí šipky rozevíracího seznamu vedle libovolné hodnoty v kontejneru Hodnoty vybrat existující vizuál a potom z nabídky vybrat Nová rychlá míra.You can also right-click or select the drop-down arrow next to any value in the Values well for an existing visual, and select New quick measure from the menu.

Když vyberete možnost Nová rychlá míra, zobrazí se okno Rychlé míry, které vám umožní vybrat požadovaný výpočet a polí, kde se má výpočet provést.When you select New quick measure, the Quick measures window appears, letting you select the calculation you want and the fields to run the calculation against.

Vybráním pole Vyberte výpočet zobrazíte dlouhý seznam dostupných rychlých měr.Select the Select a calculation field to see a long list of available quick measures.

Dostupné výpočty rychlých měr

V následujícím seznamu je uvedeno pět typů výpočtu rychlých měr s možnostmi:The five quick measure calculation types, with their calculations, are:

 • Agregace na kategoriiAggregate per category
  • Průměr na kategoriiAverage per category
  • Odchylka na kategoriiVariance per category
  • Maximum na kategoriiMax per category
  • Minimum na kategoriiMin per category
  • Vážený průměr na kategoriiWeighted average per category
 • FiltryFilters
  • Filtrovaná hodnotaFiltered value
  • Rozdíl od filtrované hodnotyDifference from filtered value
  • Procentuální rozdíl od filtrované hodnotyPercentage difference from filtered value
  • Prodej od nových zákazníkůSales from new customers
 • Časové měřítkoTime intelligence
  • Celkový součet za rok k datuYear-to-date total
  • Celkový součet za čtvrtletí k datuQuarter-to-date total
  • Celkový součet za měsíc k datuMonth-to-date total
  • Změna mezi rokyYear-over-year change
  • Změna mezi čtvrtletímiQuarter-over-quarter change
  • Změna z měsíce na měsícMonth-over-month change
  • Klouzavý průměrRolling average
 • SoučtyTotals
  • Průběžný součetRunning total
  • Celkový součet pro kategorii (použity filtry)Total for category (filters applied)
  • Celkový součet pro kategorii (bez použití filtrů)Total for category (filters not applied)
 • Matematické operaceMathematical operations
  • SoučetAddition
  • OdčítáníSubtraction
  • NásobeníMultiplication
  • DěleníDivision
  • Procentuální rozdílPercentage difference
  • Korelační koeficientCorrelation coefficient
 • TextText
  • Hodnocení hvězdičkamiStar rating
  • Zřetězený seznam hodnotConcatenated list of values

Chcete-li odeslat své nápady na nové rychlé míry, podkladové vzorce DAX nebo jiné rychlé míry k posouzení, které byste chtěli mít k dispozici, najdete informace na konci tohoto článku.To submit your ideas about new quick measures you'd like to see, underlying DAX formulas, or other quick measures ideas for consideration, see the end of this article.

Poznámka

Při použití živých připojení SSAS (SQL Server Analysis Services) jsou k dispozici některé rychlé míry.When using SQL Server Analysis Services (SSAS) live connections, some quick measures are available. Power BI Desktop zobrazí jenom rychlé míry, které jsou podporované pro verzi služby SSAS, ke které se připojujete.Power BI Desktop displays only the quick measures that are supported for the version of SSAS you're connecting to. Pokud jste připojení k živému zdroji dat SSAS a některé rychlé míry v seznamu nevidíte, je to proto, že verze služby SSAS, ke které jste připojeni, nepodporuje příkazy jazyka DAX používané k implementaci těchto rychlých měr.If you're connected to a SSAS live data source and don't see certain quick measures in the list, it's because the SSAS version you're connected to doesn't support the DAX commands used to implement those quick measures.

Po výběru výpočtů a polí, která potřebujete pro rychlou míru, vyberte OK.After you select the calculations and fields you want for your quick measure, select OK. Nová rychlá míra se zobrazí v podokně Pole a podkladový vzorec DAX se zobrazí na řádku vzorců.The new quick measure appears in the Fields pane, and the underlying DAX formula appears in the formula bar.

Příklad rychlé míryQuick measure example

Pojďme se podívat na rychlou míru v akci.Let's take a look at a quick measure in action.

Následující maticový vizuál zobrazuje tabulku Sales pro různé produkty.The following matrix visual shows a sales table for various products. Je to základní tabulka, která obsahuje celkový součet prodeje pro každou kategorii.It's a basic table that includes the sales totals for each category.

Vizuál matice zobrazující tabulku Sales

Když je vybraný maticový vizuál, vyberte šipku rozevíracího seznamu vedle TotalSales v kontejneru Hodnoty a vyberte možnost Nová rychlá míra.With the matrix visual selected, select the drop-down arrow next to TotalSales in the Values well, and select New quick measure.

V okně Rychlé míry v části Výpočet vyberte položku Average per category (Průměr na kategorii).In the Quick measures window, under Calculation, select Average per category.

Přetáhněte položku Average Unit Price (Průměrná cena za jednotku) z podokna Pole do pole Základní hodnota.Drag Average Unit Price from the Fields pane into the Base value field. V poli Kategorie ponechte hodnotu Kategorie a vyberte OK.Leave Category in the Category field, and select OK.

Snímek obrazovky Power BI Desktopu s možností Filtry v podokně Pole

Když vyberete OK, stane se několik zajímavých věcí.When you select OK, several interesting things happen.

Nová rychlá míra ve vizuálu, řádku vzorců a seznamu polí

 1. Maticový vizuál má nový sloupec, který zobrazuje Average Unit Price average per Category.The matrix visual has a new column that shows the calculated Average Unit Price average per Category.

 2. Vzorec DAX pro novou rychlou míru se zobrazí na řádku vzorců.The DAX formula for the new quick measure appears in the formula bar. Podrobnosti o vzorci DAX najdete v části dalším oddílu.See the next section for more about the DAX formula.

 3. Nová rychlá míra se zobrazí jako vybraná a zvýrazní se v podokně Pole.The new quick measure appears selected and highlighted in the Fields pane.

Nová rychlá míra je k dispozici pro libovolný vizuál v sestavě, tedy nejen pro vizuál, pro který jste ji vytvořili.The new quick measure is available to any visual in the report, not just the visual you created it for. Následující obrázek znázorňuje vizuál rychlého sloupcového grafu vytvořený pomocí nového pole rychlé míry.The following image shows a quick column chart visual created by using the new quick measure field.

Vizuál nového pruhového grafu na základě pole rychlé míry

Seznámení s jazykem DAX prostřednictvím rychlých měrLearn DAX by using quick measures

Skvělou výhodou rychlých měr je, že vám ukazují vzorec DAX, který danou míru implementuje.A great advantage of quick measures is that they show you the DAX formula that implements the measure. Když v podokně Pole vyberete rychlou míru, zobrazí se řádek vzorců zobrazující vzorec DAX, který Power BI vytvořil pro implementaci míry.When you select a quick measure in the Fields pane, the Formula bar appears, showing the DAX formula that Power BI created to implement the measure.

Vzorec rychlé míry na řádku vzorců

Důležité je, že řádek vzorců zobrazuje nejen vzorec pro danou míru, ale také vám ukáže, jak vytvářet vzorce DAX pro rychlé míry.The formula bar not only shows you the formula behind the measure, but perhaps more importantly, lets you see how to create the DAX formulas underlying quick measures.

Představte si, že potřebujete udělat výpočet změny z roku na rok, ale nevíte, jak vzorec DAX strukturovat, nebo vůbec nemáte představu, jak začít.Imagine you need to do a year-over-year calculation, but you're not sure how to structure the DAX formula, or you have no idea where to start. Namísto zoufalé snahy to vymyslet můžete vytvořit rychlou míru pomocí výpočtu Změna z roku na rok a zjistit, jak se zobrazuje ve vizuálu a jak funguje vzorec DAX.Instead of banging your head on the desk, you can create a quick measure using the Year-over-year change calculation, and see how it appears in your visual and how the DAX formula works. Pak můžete změny provést přímo ve vzorci DAX nebo vytvořit podobnou míru, která vyhovuje vašim potřebám a očekáváním.Then you can either make changes directly to the DAX formula, or create a similar measure that meets your needs and expectations. Je to jako mít po ruce učitele, který po několika kliknutích okamžitě odpovídá na vaše upřesňující otázky.It's like having a teacher that immediately responds to what-if questions you ask with a few clicks.

Rychlé míry můžete z modelu kdykoli odstranit, pokud je už nechcete.You can always delete quick measures from your model if you don't like them. Stačí kliknout pravým tlačítkem nebo vybrat možnosti ... vedle míry a vybrat Odstranit.That's as easy as right-clicking or selecting the ... next to the measure and selecting Delete. Můžete také libovolně přejmenovat rychlou míru tak, že z nabídky vyberete Přejmenovat.You can also rename a quick measure whatever you like by selecting Rename from the menu.

Odstranění nebo přejmenování rychlé míry

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Měli byste mít na paměti některá omezení a důležité informace.There are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • Rychlé míry přidané do podokna Pole můžete použít s libovolným vizuálem v sestavě.You can use quick measures added to the Fields pane with any visual in the report.
 • Vždy se můžete podívat na kód DAX související s vytvořenou rychlou mírou vybráním míry v seznamu Pole a prozkoumáním vzorce na řádku vzorců.You can always see the DAX associated with a quick measure by selecting the measure in the Fields list and looking at the formula in the formula bar.
 • Rychlé míry jsou k dispozici pouze v případě, že je možné model upravit.Quick measures are only available if you can modify the model. Nejde to v případě, kdy pracujete s některými živými připojeními.That isn't the case when you're working with some Live connections. Jak je popsáno výše, tabulková živá připojení SSAS jsou podporována.SSAS tabular live connections are supported, as previously described.
 • Při práci v režimu DirectQuery nemůžete vytvářet rychlé míry časového měřítka.You can't create time intelligence quick measures when working in DirectQuery mode. Funkce DAX použité v těchto rychlých mírách mají dopad na výkon při překladu na příkazy T-SQL, které se posílají do zdroje dat.The DAX functions used in these quick measures have performance implications when translated into the T-SQL statements that are sent to your data source.

Důležité

Příkazy jazyka DAX pro rychlé míry používají pro oddělovače argumentů pouze čárky.DAX statements for quick measures use only commas for argument separators. Pokud máte verzi Power BI Desktopu lokalizovaná v jazyce, ve kterém se čárky používají jako oddělovače desetinných míst, rychlé míry nebudou fungovat správně.If your version of Power BI Desktop is in a language that uses commas as decimal separators, quick measures will not work properly.

Časové měřítko a rychlé míryTime intelligence and quick measures

S rychlými mírami časových měřítek můžete používat vlastní tabulky využívající kalendářní data.You can use your own custom date tables with time intelligence quick measures. Pokud používáte externí tabulkový model, zkontrolujte, že při vytváření modelu byl primární sloupec data v tabulce označený jako tabulka kalendářních dat, jak je popsáno v článku Zadání možnosti Označit jako tabulku kalendářních dat pro použití s časovými měřítky.If you're using an external tabular model, make sure that when the model was built, the primary date column in the table was marked as a date table, as described in Specify Mark as Date Table for use with time-intelligence. Pokud importujete vlastní tabulku kalendářních dat, nezapomeňte ji označit jako tabulku kalendářních dat, jak je popsáno v článku Nastavení a použití tabulek kalendářních dat v Power BI Desktopu.If you're importing your own date table, make sure to mark it as a date table, as described in Set and use date tables in Power BI Desktop.

Další informace a příkladyAdditional information and examples

Máte návrh na rychlou míru, která zatím není k dispozici?Have an idea for a quick measure that isn't already provided? Výborně!Great! Podívejte se na stránku Power BI Ideas a zadejte své nápady a vzorce DAX pro rychlé míry, které byste chtěli mít v Power BI Desktopu.Check out the Power BI Ideas page, and submit your ideas and DAX formulas for quick measures you'd like to see in Power BI Desktop. Posoudíme, zda je vhodné je přidat do seznamu rychlých měr v budoucí vydané verzi.We'll consider adding them to the quick measures list in a future release.