Přidání vizuálů do sestavy Power BI (část 2)Add visuals to a Power BI report (part 2)

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro uživatele Pro toto platí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium. APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Poznámka

Inteligentní vyprávění lze vytvořit a zobrazit v Power BI Desktopu i ve službě Power BI.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. Kroky a obrázky v tomto článku se týkají Power BI Desktopu.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

V části 1 jste vytvořili základní vizualizaci tím, že jste zaškrtli políčka vedle názvů polí.In Part 1, you created a basic visualization by selecting checkboxes next to field names. V části 2 se naučíte, jak používat přetahování a jak plně využít Pole a Vizualizace k vytváření a změnám vizualizací.In Part 2, you'll learn how to use drag-and-drop and make full use of the Fields and Visualizations panes to create and modify visualizations.

Vytvoření nové vizualizaceCreate a new visualization

V tomto kurzu vás podrobně seznámíme s datovou sadou analýzy maloobchodního prodeje a vytvoříme několik důležitých vizualizací.In this tutorial, we'll dig into our Retail Analysis dataset and create a few key visualizations.

PožadavkyPrerequisites

Tento kurz používá soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje.This tutorial uses the Retail analysis sample PBIX file.

 1. V levé horní části řádku nabídek Power BI Desktopu vyberte Soubor > Otevřít.From the upper left section of the Power BI Desktop menu bar, select File > Open

 2. Vyhledejte kopii souboru PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje.Find your copy of the Retail Analysis sample PBIX file

 3. Otevřete soubor PBIX s ukázkou analýzy maloobchodního prodeje v zobrazení sestavy Snímek obrazovky s ikonou zobrazení sestavy.Open the Retail Analysis sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. VybratSelect Snímek obrazovky se žlutou kartou a přidejte novou stránku.to add a new page.

Přidání vizualizací do sestavyAdd visualizations to the report

Vytvořte vizualizaci tím, že vyberete pole z podokna Pole.Create a visualization by selecting a field from the Fields pane. Její typ bude záviset na zvoleném typu pole.The type of visualization created will depend on the type of field selected. Pomocí datového typu Power BI určí vizualizaci, která se použije k zobrazení výsledků.Power BI uses the data type to determine which visualization to use to display the results. Typ vizualizace můžete změnit výběrem jiné ikony v podokně Vizualizace.You can change the visualization used by selecting a different icon from the Visualizations pane. Mějte ale na paměti, že ne všechny vizualizace dokážou vaše data zobrazit.Keep in mind that not all visualizations can display your data. Například pro geografická data se nehodí trychtýřové nebo spojnicové grafy.For example, geographic data will not display well using a funnel chart or line chart.

Přidejte plošný graf, který srovnává letošní prodej s loňským.Add an area chart that looks at this year's sales compared to last year

 1. Z tabulky Sales vyberte This Year Sales > Value a Last Year Sales.From the Sales table, select This Year Sales > Value and Last Year Sales. Power BI vytvoří sloupcový graf.Power BI creates a column chart. Vypadá to zajímavě, ale vy se chcete podívat na data podrobněji.This chart is interesting, and you want to dig deeper. Jak je to s prodejem podle měsíců?What do the sales look like by month?

  Snímek obrazovky znázorňující sloupcový graf

 2. Z tabulky Time přetáhněte Month do oblasti Axis.From the Time table, drag FiscalMonth into the Axis area.
  Snímek obrazovky znázorňující sloupcový graf s položkou FiscalMonth jako osouScreenshot showing column chart with FiscalMonth as axis

 3. Změňte vizualizaci na plošný graf.Change the visualization to an area chart. Zvolit si můžete z mnoha typů vizualizací – projděte si jejich popisy, tipy na osvědčené postupy a kurzy, které vám pomohou vybrat správný typ.There are many visualization types to choose from - see descriptions of each, tips for best practices, and tutorials for help with deciding which type to use. V podokně Vizualizace vyberte ikonu plošného grafu Ikona plošného grafu v podokně Vizualizace.From the Visualizations pane, select the area chart icon Area chart icon from Visualizations pane.

 4. Seřaďte vizualizaci výběrem možnosti Další akce (…) a potom Řadit podle > FiscalMonth.Sort the visualization by selecting More actions (...) and choosing Sort by > FiscalMonth.

 5. Změňte velikost vizualizace tak, že vyberete vizualizaci, kliknete na některý z obrysových kruhů a přetáhnete ho.Resize the visualization by selecting the visualization, grabbing one of the outline circles and dragging. Nastavte šířku vizualizace tak, aby se skryl posuvník, ale současně ji ponechejte dostatečně malou, abyste měli místo pro přidání další vizualizace.Make it wide enough to eliminate the scrollbar and small enough to give us enough room to add another visualization.

  snímek vizuálu s plošným grafem

 6. Sestavu uložte.Save the report.

Přidejte vizualizaci mapy, která zobrazuje prodej podle umístění.Add a map visualization that looks at sales by location

 1. Z tabulky Store vyberte Territory.From the Store table, select Territory. Přetáhněte Total Stores do oblasti Size.Drag Total Stores into the Size area. Power BI rozpozná Territory jako umístění a vytvoří vizualizaci mapy.Power BI recognizes that Territory is a location, and creates a map visualization.
  Plošný grafArea chart

 2. Přidejte legendu.Add a legend. Pokud si chcete zobrazit data podle názvu obchodu, přetáhněte Store > Chain do oblasti Legend.To see the data by store name, drag Store > Chain into the Legend area.
  plátno sestavy se šipkou vedoucí od položky Chain v seznamu polí k položce Chain v sadě Legendreport canvas with arrow from Chain in fields list to Chain in Legend bucket

Poznámka

Sdílení sestavy se spolupracovníkem v Power BI je možné, pokud oba mají individuální licence Power BI Pro nebo je sestava uložená v kapacitě Premium.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity. Viz sdílení sestav.See sharing reports.

Další krokyNext steps