Vytváření vizuálů R v Power BICreate and use R visuals in Power BI

PLATÍ PRO: Pro toto neplatí.Služba Power BI pro firemní uživatele Pro toto neplatí.Služba Power BI pro návrháře a vývojáře Pro toto platí.Power BI Desktop Pro toto neplatí.Vyžaduje licenci Pro nebo Premium.APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Vizuály jazyka R můžou být v současnosti vytvořeny pouze v Power BI Desktopu a potom publikovány ve službě Power BI.R visuals currently can only be created in Power BI Desktop, and then published to the Power BI service. Další informace o vytváření vizuálů jazyka R najdete v článku Vytváření vizuálů v Power BI pomocí jazyka R.For more information on creating R visuals, see Create Power BI visuals using R .

Zobrazení vizuálů jazyka R ve službě Power BIViewing R visuals in the Power BI service

Služba Power BI podporuje zobrazení a interakci s vizuály vytvořenými pomocí skriptů R.The Power BI service supports viewing and interacting with visuals created with R scripts. Vizuály vytvořené pomocí skriptů R, běžně označované jako vizuály jazyka R, umožňují demonstrovat pokročilou analýzu a strukturování dat, například při vytváření prognóz, pomocí rozsáhlých možností jazyka R pro analýzu a vizualizace.Visuals created with R scripts, commonly called R visuals, can present advanced data shaping and analytics such as forecasting, using the rich analytics and visualization power of R.

Poznámka

Programovací jazyk R je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků využívaných statistiky, vědeckými pracovníky a obchodními analytiky.The R programming language is among the most widely used programming languages by statisticians, data scientists, and business analysts. Jazyk R má open source komunitu, která nabízí více než 7 000 rozšiřujících balíčků, k dispozici jsou také široce využívané skupiny uživatelů jazyka R.The R language has an open source community that offers over 7,000 add-on packages, as well as widely used R User Groups. Verze jazyka R nasazená v rámci služby Power BI je Microsoft R 3.4.4.The version of R deployed in the Power BI service is Microsoft R 3.4.4.

Následující obrázek znázorňuje řídicí panel Power BI s kolekcí vizuálů jazyka R používaných pro pokročilou analýzu.The following image shows a Power BI dashboard with a collection of R visuals used for advanced analytics.

Snímek obrazovky s plátnem sestavy ve službě Power BI

Vizuály v jazyce R se vytváří v sestavě Power BI Desktopu, příklad sestavy vidíte na následujícím obrázku.R visuals are created in a Power BI Desktop report, like the report shown in the following image.

Sestava Desktopu se dvěma vizuály

Po vytvoření sestavy v Power BI Desktopu můžete publikovat sestavu obsahující jeden nebo více vizuálů jazyka R ve službě Power BI.Once the report is created in Power BI Desktop, you can publish the report containing one or more R visuals to the Power BI service.

V této službě nejsou některé balíčky R podporované.In the service, not all of the R packages are supported. Seznam balíčků, které jsou aktuálně podporované ve službě Power BI, najdete na konci tohoto článku.See supported packages at the end of this article for the list of packages currently supported in the Power BI service.

Můžete si stáhnout tento ukázkový soubor Power BI Desktopu (soubor .pbix), který obsahuje několik vizuálů jazyka R. Prozkoumejte, jak tyto vizuály fungují a experimentujte.You can download this sample Power BI Desktop file (.pbix file) that contains a few R visuals to see how this works, and to experiment.

Vizuály jazyka R, které jsou vytvořeny v Power BI Desktopu a potom publikovány ve službě Power BI, se ve většině případů chovají stejně, jako ostatní vizuály ve službě Power BI: můžete s nimi pracovat, filtrovat je, přidávat je do průřezů a připínat na řídicí panel nebo je sdílet s ostatními.R visuals that are created in Power BI Desktop, and then published to the Power BI service, for the most part behave like any other visual in the Power BI service; you can interact, filter, slice, and pin them to a dashboard, or share them with others. Další informace o sdílení řídicích panelů a vizuálů najdete v tématu Sdílení řídicího panelu se spolupracovníky a dalšími uživateli.For more information about sharing dashboards and visuals, see share a dashboard with colleagues and others. Vizuály jazyka R se od jiných vizuálů liší například v tom, že nezobrazují popisky a nejde je použít k filtrování jiných vizuálů.One difference from other visuals is that R visuals cannot show tool tips and cannot be used to filter other visuals.

Jak vidíte na následujícím obrázku, vizuály jazyka R ve službě Power BI, ať už na řídicích panelech nebo v sestavách, do značné míry vyhlížejí a chovají se jako ostatní vizuály a uživatelé si nemusí být vědomi skriptu R, který daný vizuál vytvořil.As you can see in the following image, R visuals in the Power BI service, either in dashboards or reports, largely appear and behave like any other visual, and users don't need to be aware of the underlying R script that created the visual.

snímek obrazovky se stránkou sestavy ve službě Power BI

Zabezpečení skriptů RR scripts security

Vizuály jazyka R jsou vytvořené pomocí skriptů R, které můžou potenciálně obsahovat kód představující riziko z hlediska zabezpečení nebo ochrany osobních údajů.R visuals are created from R scripts, which could potentially contain code with security or privacy risks.

Tato rizika existují zejména ve fázi vytváření, kdy autor spouští skript na svém vlastním počítači.These risks mainly exist in the authoring phase when the script author run the script on their own computer.

Služba Power BI kvůli ochraně uživatelů a služby před bezpečnostními riziky používá technologii izolovaného prostoru (sandbox).The Power BI service applies a sandbox technology to protect users and the service from security risks.

Při použití izolovaného prostoru jsou na skripty R spouštěné v Power BI aplikována některá omezení, týkající se například přístupu k internetu nebo přístupu k jiným prostředkům,které nejsou potřebné k vytvoření vizuálu jazyka R.This sandbox approach imposes some restrictions on the R scripts running in the Power BI service, such as accessing the Internet, or accessing to other resources that are not required to create the R visual.

Zpracování chyb skriptů RR scripts error experience

Pokud skript R zaznamená chybu, vizuál jazyka R se nevykreslí a zobrazí se chybová zpráva.When an R script encounters an error, the R visual is not plotted and an error message is displayed. Jestliže chcete zobrazit podrobnosti o chybě, vyberte možnost Zobrazit podrobnosti v chybové zprávě vizuálu jazyka R na plátně, jak je znázorněno na následujícím obrázku.For details on the error, select See details from the R visual error on the canvas, as shown in the following image.

Chybová zpráva

Následující obrázek znázorňuje další příklad chybové zprávy, která se zobrazí, když se skript R nepodaří správně spustit z důvodu chybějícího balíčku jazyka R v Azure.As another example, the following image shows the error message that appears when an R script failed to run properly due to a missing R package in Azure.

Snímek obrazovky s chybou za běhu

LicencováníLicensing

Vizuály jazyka R vyžadují licenci Power BI Pro k vykreslení v sestavách, k aktualizacím, filtrování a křížovému filtrování.R visuals require a Power BI Pro license to render in reports, refresh, filter, and cross-filter. Další informace o licencích Power BI Pro a o tom, jak se liší od licencí pro bezplatnou verzi, najdete v tématu Co je to Power BI Pro?For more information about Power BI Pro licenses, and how they differ from free licenses, see Power BI Pro content - what is it?

Uživatelé bezplatné verze Power BI můžou používat jenom dlaždice, které s nimi někdo sdílel v pracovních prostorech Premium.Free users of Power BI can only consume tiles shared with them in Premium workspaces. Další informace najdete v tématu Zakoupení Power BI Pro.See purchasing Power BI Pro for more information.

Následující tabulka popisuje možnosti vizuálů jazyka R podle licencí.The following table describes R visuals capabilities based on licensing.

Vytváření vizuálů R v Power BI DesktopuAuthor R visuals in Power BI Desktop Vytváření sestav služby PBI s vizuály RCreate PBI service reports with R visuals Zobrazení vizuálů R v sestaváchView R visuals in reports Zobrazení dlaždic R v řídicích panelechView R tiles in dashboards
Host (Power BI Embedded)Guest (Power BI embedded) PodporovanýSupported Nepodporuje seNot supported Podporuje se jenom v kapacitě Premium/AzureSupported in Premium/Azure capacity only Podporuje se jenom v kapacitě Premium/AzureSupported in Premium/Azure capacity only
Nespravovaný tenant (neověřená doména)Unmanaged tenant (domain not verified) PodporovanýSupported Nepodporuje seNot supported Nepodporuje seNot supported Podporuje se (scénář B2B)Supported (B2B scenario)
Spravovaný tenant s licencí FreeManaged tenant with free license PodporovanýSupported Nepodporuje seNot supported Podporuje se jenom v kapacitě PremiumSupported in Premium capacity only PodporovanýSupported
Spravovaný tenant s licencí ProManaged tenant with Pro license PodporovanýSupported PodporovanýSupported PodporovanýSupported PodporovanýSupported

Známá omezeníKnown Limitations

Vizuály jazyka R ve službě Power BI mají několik omezení:R visuals in the Power BI service have a few limitations:

 • Podpora vizuálů jazyka R je omezená na balíčky uvedené v článku Informace o podporovaných balíčcích R.R visuals support is limited to the packages identified in Learn which R packages are supported. Aktuálně neexistuje žádná podpora pro vlastní balíčky.There currently is no support for custom packages.

 • Omezení velikosti dat – data využívaná vizuálem R pro vykreslení jsou omezena na 150 000 řádků.Data size limitations – data used by the R visual for plotting is limited to 150,000 rows. Pokud je vybráno více než 150 000 řádků, použije se jenom prvních 150 000 řádků a v obrázku se zobrazí zpráva.If more than 150,000 rows are selected, only the top 150,000 rows are used and a message is displayed on the image. Vstupní data mají navíc limit 250 MB.Additionally, the input data has a limit of 250 MB.

 • Rozlišení – Všechny vizuály R se zobrazují v rozlišení 72 dpi.Resolution - all R visuals are displayed at 72 DPI.

 • Plotr – podporované je jenom vykreslení na výchozím zařízení.Plotting device - only plotting to the default device is supported.

 • Omezení času výpočtu – Pokud výpočet vizuálu jazyka R překročí 60 sekund, platnost skriptu vyprší a výsledkem je chyba.Calculation time limitation – if an R visual calculation exceeds 60 seconds the script times out, resulting in an error.

 • Vizuály R se aktualizují po aktualizaci dat, filtrování a zvýraznění.R visuals are refreshed upon data updates, filtering, and highlighting. Samotný obrázek však není interaktivní a nepodporuje popisky.However, the image itself is not interactive and does not support tool tips.

 • Vizuály R reagují na zvýraznění jiných vizuálů, ale nemůžete kliknout na prvky ve vizuálu R a provést křížové filtrování dalších prvků.R visuals respond to highlighting other visuals, but you cannot click on elements in the R visual in order to cross filter other elements.

 • Vizuály jazyka R nejsou aktuálně podporovány pro datový typ čas.R visuals are currently not supported for the Time data type. Místo toho použijte datum a čas.Please use Date/Time instead.

 • Vizuály jazyka R se nezobrazují při použití možnosti Publikovat na webu.R visuals do not display when using Publish to web.

 • Vizuály jazyka R nepodporují přejmenování vstupních sloupců.R visuals do not support renaming input columns. Během provádění skriptu se na sloupce bude odkazovat pomocí původních názvů.Columns will be referred to by their original name during script execution.

 • Vizuály jazyka R se aktuálně netisknou při tisku řídicích panelů a sestav.R visuals currently do not print with dashboard and reports printing

 • Vizuály jazyka R aktuálně nejsou podporované v režimu DirectQuery služby Analysis Services.R visuals are currently not supported in the DirectQuery mode of Analysis Services

 • Vizuály jazyka R umí převést textové popisky na grafické prvky.R visuals have the ability to convert text labels into graphical elements. Ve službě Power BI to vyžaduje následující dodatečný krok:Doing so in the Power BI service requires the following additional step:

  • Přidejte následující řádek na začátek skriptu jazyka R:Add the following line at the beginning of the R script:

powerbi_rEnableShowText = 1

 • Aby ve službě Power BI správně fungovala čínská, japonská a korejská písma, musíte provést všechny následující dodatečné kroky:Chinese, Japanese, and Korean fonts require all of the additional following steps to work properly in the Power BI service:

  • Nejdřív nainstalujte balíček R showtext a všechny jeho závislosti.First, install the R package showtext and all of its dependencies. Můžete to provést spuštěním následujícího skriptu:You can do this by running the following script:

install.packages("showtext")

 • Potom přidejte následující řádek na začátek skriptu jazyka R:Next, add the following line at the beginning of the R script:
powerbi_rEnableShowTextForCJKLanguages = 1

Přehled balíčků ROverview of R packages

Balíčky R jsou kolekce funkcí, dat a zkompilovaného kódu jazyka R, které jsou spojené v podrobně definovaném formátu.R packages are collections of R functions, data, and compiled code that are combined in a well-defined format. Při instalaci jazyka R je nainstalována standardní sada balíčků a ke stažení a instalaci jsou k dispozici další balíčky.When R is installed, it comes with a standard set of packages, and other packages are available for download and installation. Po instalaci musí být balíček R načtený do relace, ve které se má použít.Once installed, an R package must be loaded into the session to be used. Primárním zdrojem bezplatných balíčků R je síť CRAN, Comprehensive R Archive Network.The primary source of free R packages is CRAN, the Comprehensive R Archive Network.

Power BI Desktop může bez omezení používat jakýkoli typ balíčků R.Power BI Desktop can use any type of R packages without limitation. Můžete instalovat balíčky R pro použití v Power BI Desktopu dle svého uvážení (například pomocí prostředí RStudio IDE).You can install R packages for use in Power BI Desktop on your own (using the RStudio IDE, for example).

Vizuály jazyka R ve službě Power BI jsou podporovány balíčky uvedenými v části Podporované balíčky v tomto článku.R visuals in the Power BI service are supported by the packages found in the Supported Packages section found in this article. Pokud v seznamu podporovaných balíčků nenajdete balíček, který vás zajímá, můžete požádat o podporu balíčku.If you don't find a package you're interested in among the supported packages list, you can request the support of the package. Informace o tom, jak požádat o podporu, najdete v tématu Balíčky R ve službě Power BI.See R packages in the Power BI service for information on how to request support.

Požadavky a omezení pro balíčky RRequirements and Limitations of R packages

Pro balíčky R existuje několik požadavků a omezení:There are a handful of requirements and limitations for R packages:

 • Služba Power BI ve většině případů podporuje balíčky R s licencemi bezplatného a open source softwaru, například GPL 2, GPL 3, MIT+ apod.The Power BI service, for the most part, supports R packages with free and open-source software licenses such as GPL-2, GPL-3, MIT+, and so on.

 • Služba Power BI podporuje balíčky, které jsou publikovány v síti CRAN.The Power BI service supports packages published in CRAN. Služba nepodporuje privátní nebo vlastní balíčky R.The service does not support private or custom R packages. Doporučujeme uživatelům, aby nejdřív zpřístupnili své privátní balíčky v síti CRAN a potom odeslali požadavek na dostupnost balíčku ve službě Power BI.We encourage users to make their private packages available on CRAN prior to requesting the package be available in the Power BI service.

 • Pro Power BI Desktop existují dvě varianty použití balíčků R:For Power BI Desktop has two variations for R packages:

  • Pro vizuály jazyka R můžete nainstalovat libovolný balíček, včetně vlastních balíčků R.For R visuals, you can install any package, including custom R packages
  • U vlastních vizuálů jazyka R je automatická instalace balíčků podporována pouze pro veřejné balíčky CRAN.For Custom R visuals, only public CRAN packages are supported for auto-installation of the packages
 • Z důvodů bezpečnosti a ochrany osobních údajů v současné době nepodporujeme balíčky R, které umožňují dotazování typu klient–server prostřednictvím internetu (například RgoogleMaps).For security and privacy reasons, we currently don't support R packages that provide client-server queries over the World-Wide Web (such as RgoogleMaps) in the service. Síťový provoz je u takových pokusů blokován.Networking is blocked for such attempts. Seznam podporovaných a nepodporovaných balíčků R najedete v tématu Balíčky R ve službě Power BI.See R packages in the Power BI service for a list of supported and unsupported R packages.

 • Proces schvalování pro zahrnutí nového balíčku R má strom závislostí; některé závislosti vyžadované k instalaci ve službě nemusejí být podporované.The approval process for including a new R package has a tree of dependencies; some dependencies required to be installed in the service cannot be supported.

Podporované balíčky:Supported Packages:

Obsáhlý seznam podporovaných balíčků R (a krátký seznam nepodporovaných balíčků) najdete v následujícím článku:For a long list of supported R packages (and the short list of unsupported packages) please see the following article: