Funkce Find v PowerAppsFind function in PowerApps

Vyhledá řetězec textu, pokud existuje, v rámci jiného řetězce.Finds a string of text, if it exists, within another string.

PopisDescription

Funkce Find hledá řetězec v jiném řetězci. Rozlišuje malá a velká písmena.The Find function looks for a string within another string and is case sensitive. Pokud chcete ignorovat velká a malá písmena, použijte nejprve na argumenty funkci Lower.To ignore case, first use the Lower function on the arguments.

Funkce Find vrátí počáteční pozici nalezeného řetězce.Find returns the starting position of the string that was found. Pozice 1 je první znak řetězce.Position 1 is the first character of the string. Funkce Find vrátí prázdnou hodnotu, pokud řetězec, ve kterém hledáte, neobsahuje řetězec, který hledáte.Find returns blank if the string in which you're searching doesn't contain the string for which you're searching.

SyntaxeSyntax

Find( HledanýŘetězec; VŘetězci [; PočátečníPozice ] )Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • HledanýŘetězec – povinné.FindString - Required. Řetězec, který se má najít.The string to find.
  • VŘetězci – povinné.WithinString - Required. Řetězec, ve kterém se má hledat.The string to search within.
  • PočátečníPozice – volitelné.StartingPosition - Optional. Počáteční pozice pro zahájení hledání.The starting position to start searching. Pozice 1 je první znak.Position 1 is the first character.