Funkce And, Or a Not v PowerAppsAnd, Or, and Not functions in PowerApps

Logické funkce, které se běžně používají k práci s výsledky porovnání a testů.Boolean logic functions, commonly used to manipulate the results of comparisons and tests.

PopisDescription

Funkce And vrátí hodnotu true, pokud všechny její argumenty jsou true.The And function returns true if all of its arguments are true. Funkci And odpovídá operátor &&.The && operator is equivalent to And.

Funkce Or vrátí hodnotu true, pokud kterýkoliv z jejích argumentů je true.The Or function returns true if any of its arguments are true. Funkci Or odpovídá operátor ||.The || operator is equivalent to Or.

Funkce Not vrátí hodnotu true, pokud její argument je false, a vrátí false, pokud je její argument true.The Not function returns true if its argument is false; it returns false if its argument is true. Funkci NotThe ! odpovídá operátor !.operator is equivalent to Not.

Tyto funkce pracují s logickými hodnotami.These functions work with logical values. Nejde jim předat číslo nebo řetězec přímo. Místo toho je nutné provést porovnání nebo test.They can't be passed a number or a string directly; instead a comparison or test must be made. Například porovnání jako x > 1 je logický vzorec, jehož výsledkem je logická hodnota true, pokud x je větší než 1.For example, a comparison such as x > 1 is a logical formula that evaluates to the Boolean value true if x is greater than 1. Pokud x je menší než 1, vzorec se vyhodnotí jako false.If x is less than 1, the formula evaluates to false.

SyntaxeSyntax

And( LogickýVzorec1; LogickýVzorec2 [; LogickýVzorec3; ... ] )And( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Or( LogickýVzorec1; LogickýVzorec2 [; LogickýVzorec3; ... ] )Or( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Není( LogicalFormula )Not( LogicalFormula )

  • LogickýVzorec – povinné.LogicalFormula(s) - Required. Logické vzorce k vyhodnocení a zpracování.Logical formulas to evaluate and operate on.

PříkladyExamples

Podrobný postupStep by step

Tato funkce slouží k určení, jestli hodnota slider spadá mimo rozsah 50 až 100:Use this function to determine whether a slider's value falls outside the 50 to 100 range:

Or(Slider1.Value < 50; Slider1.Value> 100)Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)

Pokud by tabulka obsahovala sloupec Dept a sloupec Salary, mohli byste tuto funkci použít ve sloupci Result k zobrazení hodnoty true ve všech řádcích, kde je ve sloupci Dept hodnota HR nebo hodnota ve sloupci Salary je větší než 20000:If a table contained a Dept column and a Salary column, you could use this function in a Result column to show true in all rows in which the value in the Dept column was HR or the value in the Salary column was larger than 200000:

Or(Dept = HR; Salary >= 20000)Or(Dept = HR, Salary >= 200000)

Jako alternativu použijte operátor ||, který zobrazí stejné výsledky jako předchozí vzorce:As an alternative, use the || operator to get the same results as what the previous formulas return:

Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100

Dept = "HR" || Salary > 20000Dept = "HR" || Salary > 200000