Funkce Abs, Exp, Ln, Power a Sqrt v PowerAppsAbs, Exp, Ln, Power, and Sqrt functions in PowerApps

Vypočítá absolutní hodnoty, přirozené logaritmy, druhé odmocniny a výsledky umocnění e nebo jakéhokoli čísla na zadanou mocninu.Calculates absolute values, natural logarithms, square roots, and the results of raising e or any number to specified powers.

PopisDescription

Funkce Abs vrátí nezápornou hodnotu svého argumentu.The Abs function returns the non-negative value of its argument. Pokud je číslo záporné, Abs vrátí ekvivalentní kladnou hodnotu.If a number is negative, Abs returns the positive equivalent.

Funkce Exp vrátí e umocněné na hodnotu svého argumentu.The Exp function returns e raised to the power of its argument. Transcendentní číslo e začíná 2,7182818...The transcendental number e begins 2.7182818...

Funkce Ln vrátí přirozený logaritmus (se základem e) svého argumentu.The Ln function returns the natural logarithm (base e) of its argument.

Funkce Power vrátí mocninu čísla.The Power function returns a number raised to a power. Odpovídá použití operátoru ^.It is equivalent to using the ^ operator.

Funkce Sqrt vrátí číslo, které se vynásobené samo sebou rovná argumentu této funkce.The Sqrt function returns the number that, when multiplied by itself, equals its argument.

Pokud použijete jedno číslo, bude vrácenou hodnotou jeden výsledek založený na volané funkci.If you pass a single number, the return value is a single result based on the function called. Pokud použijete tabulku s jedním sloupcem obsahujícím čísla, bude vrácenou hodnotou tabulka výsledků s jedním sloupcem, přičemž každému záznamu v tabulce argumentu bude odpovídat jeden výsledek.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Pokud máte tabulku s více sloupci, převeďte ji na tabulku s jedním sloupcem, jak je popsáno v části popisující práci s tabulkami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Pokud by výsledkem argumentu byla nedefinovaná hodnota, zůstane výsledek prázdný.If an argument would result in an undefined valued, the result is blank. K tomu může dojít například u druhých odmocnin a logaritmů záporných čísel.This can happen, for example, with square roots and logarithms of negative numbers.

SyntaxeSyntax

Abs( Číslo )Abs( Number )
Exp( Číslo )Exp( Number )
Ln( Číslo )Ln( Number )
Sqrt( Číslo )Sqrt( Number )

  • Číslo – povinné.Number - Required. Číslo, se kterým se má provést výpočetNumber to operate on.

Power( Základ, Exponent )Power( Base, Exponent )

  • Základ – povinný.Base - Required. Základní číslo, které se má umocnitBase number to raise.
  • Exponent – povinný.Exponent - Required. Exponent, na který se má základní číslo umocnitThe exponent to which the base number is raised.

Abs( Tabulka s jedním sloupcem )Abs( SingleColumnTable )
Exp( Tabulka s jedním sloupcem )Exp( SingleColumnTable )
Ln( Tabulka s jedním sloupcem )Ln( SingleColumnTable )
Sqrt( Tabulka s jedním sloupcem )Sqrt( SingleColumnTable )

  • Tabulka s jedním sloupcem – povinná.SingleColumnTable - Required. Tabulka s jedním sloupcem, se kterou se budou provádět výpočtyA single-column table of numbers to operate on.

PříkladyExamples

Jedno čísloSingle number

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Abs( -55 )Abs( -55 ) Vrátí číslo bez záporného znaménka.Returns the number without the negative sign. 5555
Exp( 2 )Exp( 2 ) Vrátí e umocněné na druhou, neboli e * e.Returns e raised to the power of 2, or e * e. 7,389056...7.389056...
Ln( 100 )Ln( 100 ) Vrátí přirozený logaritmus (základ e) čísla 100.Returns the natural logarithm (base e) of the number 100. 4,605170...4.605170...
Power( 5, 3 )Power( 5, 3 ) Vrátí číslo 5 umocněné na třetí, neboli 5 * 5 * 5.Returns 5 raised to the power of 3, or 5 * 5 * 5. 125125
Sqrt( 9 )Sqrt( 9 ) Vrátí číslo, které pokud se násobí samo sebou, vrátí hodnotu 9.Returns the number that, when multiplied by itself, results in 9. 33

Tabulka s jedním sloupcemSingle-column table

Příklady v této části používají zdroj dat s názvem Tabulka hodnot, který obsahuje tato data:The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains this data:

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
Abs( Tabulka hodnot )Abs( ValueTable ) Vrátí absolutní hodnotu každého čísla v tabulce.Returns the absolute value of each number in the table.
Exp( Tabulka hodnot )Exp( ValueTable ) Vrátí e umocněné na každé z čísel v tabulce.Returns e raised to the power of each number in the table.
Ln( Tabulka hodnot )Ln( ValueTable ) Vrátí přirozený logaritmus každého čísla v tabulce.Returns the natural logarithm of each number in the table.
Sqrt( Tabulka hodnot )Sqrt( ValueTable ) Vrátí druhou odmocninu každého čísla v tabulce.Returns the square root of each number in the table

Podrobný příkladStep-by-step example

  1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání a pojmenujte ho Source (Source).Add a Text input control, and name it Source.
  2. Přidejte ovládací prvek Popisek a pro jeho vlastnost Text nastavte tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
    Sqrt (hodnota (Source.Text))Sqrt( Value( Source.Text ) )
  3. Jako Zdroj zadejte číslo a potvrďte, že ovládací prvek Popisek zobrazuje druhou odmocninu vámi zadaného čísla.Type a number into Source, and confirm that the Label control shows the square root of the number that you typed.