Použití ukázkové aplikaceUse a sample app

Ukázkovou aplikaci na webu powerapps.com můžete využít ke zkoumání možností návrhu a objevování koncepcí, které uplatníte při vývoji vlastních aplikací.In powerapps.com, use a sample app to explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own apps. Každá ukázková aplikace používá fiktivní data k prezentaci reálného scénáře.Each sample app uses fictitious data to showcase a real-world scenario.

V aplikaci Cost Estimator (Kalkulátor nákladů) můžete například vytvořit schůzku s cílem odhadnout náklady na instalaci podlahové krytiny v místnosti určité velikosti.In Cost Estimator, for example, you can create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size. Zaznamenáte podrobnosti, jako je adresa a podlahová plocha, a vypočtete cenu po uplatnění slev a sazby daně.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates. Seznam schůzek můžete filtrovat a zobrazit jen ty, pro které byly nebo naopak nebyly vytvořeny odhady, případně všechny schůzky.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.

Spuštění aplikaceOpen the app

 1. Přihlaste se na web powerapps.com a pak v seznamu ukázkových aplikací klikněte nebo klepněte na Cost Estimator (Kalkulátor nákladů).Sign in to powerapps.com, and then click or tap Cost Estimator in the list of sample apps.

 2. Klikněte nebo klepněte na Otevřít pro telefon, aby se aplikace zobrazila tak, jak bude vypadat na telefonu, a potom klikněte nebo klepněte na Povolit, čímž udělíte souhlas s používáním kamery vašeho zařízení.Click or tap Open for phone to show the app as it would look on a phone, and then click or tap Allow to give consent to use your device's camera.

  Aplikace obsahuje ukázková data k vytváření schůzek s klienty a k odhadování nákladů na instalaci různých podlahových krytin v místnosti určité velikosti.The app contains sample data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

Naplánování a zobrazení schůzkyMake and view an appointment

 1. Kliknutím nebo klepnutím na ikonu + vytvořte schůzku s cílem sestavit odhad.Click or tap + to make an appointment for an estimate.

 2. Zadejte podrobnosti a pak klikněte nebo klepněte na Save job (Uložit úlohu).Provide details, and then click or tap Save job.

  Vytvořená schůzka se zobrazí v seznamu schůzek.The appointment that you created appears in the list of appointments.

 3. Klikněte nebo klepněte na schůzku, třeba na tu, kterou jste právě vytvořili, a zobrazte tak její podrobnosti, včetně mapy místa.Click or tap an appointment, such as the one you created, to view its details, including a map of the location.

  Poznámka: Schůzku můžete odstranit klepnutím nebo kliknutím na ikonu odpadkového koše v pravém horním rohu.Note: You can delete an appointment by clicking or tapping the trash-can icon in the upper-right corner.

Vytvoření odhaduCreate an estimate

 1. Na stránce podrobností schůzky, klikněte nebo klepněte na Begin Estimate (Zahájit odhad).On the details page of an appointment, click or tap Begin Estimate.

 2. Zadejte požadované informace o místnosti do polí Name (Název), Lenght (Délka) a Width (Šířka) a klikněte nebo klepněte na Select flooring style (Vybrat styl podlahy).Provide required information about the room, such as its Name, Length, and Width, and then click or tap Select flooring style.

  Zobrazí se seznam kategorií podlahových krytin.A list of categories for flooring products appears.

 3. Klikněte nebo klepněte na položku Carpet (Koberce) a pak na vzor Caserta Sky Grey.Click or tap Carpet, and then click or tap Caserta Sky Grey.

 4. Pokud aplikaci používáte v zařízení, které je vybavené fotoaparátem, klikněte nebo klepněte na Add photos (Přidat fotky).If you're using the app on a device that has a camera, click or tap Add photos.

 5. Podle potřeby pořiďte fotky a klikněte nebo klepněte na Done (Hotovo).Take one or more photos, and then click or tap Done.

Dokončení a odeslání odhaduFinish and submit an estimate

 1. Klikněte nebo klepněte na příkaz Review Estimate (Prohlédnout odhad).Click or tap Review Estimate.

 2. (volitelné) Zadejte hodnoty do polí Price adjustment (Úprava ceny) a Tax rate (Sazba daně).(optional) Specify a Price adjustment and a Tax rate.
 3. Přidejte podpis a klikněte nebo klepněte na Submit estimate (Odeslat odhad).Add a signature, and then click or tap Submit estimate.

  Pokud to povoluje nastavení vašeho prohlížeče, spustí se výchozí poštovní klient s připravenou zprávou obsahující informace o odhadu.If your browser settings allow, your default mail client opens with a message that contains the estimate information.

  Na obrazovce v PowerApps se zobrazí oznámení, že odhad byl odeslán.In PowerApps, the screen indicates that an estimate has been sent.

 4. Kliknutím nebo klepnutím na Done (Hotovo) se vraťte do seznamu schůzek.Click or tap Done to return to the list of appointments.

  Schůzka s cílem sestavit odhad, kterou jste právě dokončili, se zobrazí zeleně – to znamená, že je uzavřená.The appointment for the estimate that you just completed appears in green, which indicates that it's closed.

 5. (volitelné) Klikněte nebo klepněte na ikonu filtru v levém horním rohu a filtrujte seznam podle stavu (otevřeno nebo uzavřeno) nebo zobrazte všechny schůzky.(optional) Click or tap the filter icon in the upper-left corner, and then filter the list by status (open or closed) or show all appointments.