Generování aplikace pomocí databáze Common Data ServiceGenerate an app by using a Common Data Service database

Můžete si automaticky vygenerovat aplikaci, abyste mohli spravovat data uložená ve službě Common Data Service.You can automatically generate an app to manage data that is stored in Common Data Service. Můžete spravovat data v některé z mnoha standardních entit, které jsou v modelu integrované, nebo data ve vaší vlastní entitě, kterou jste vytvořili vy nebo někdo jiný ve vaší organizaci.You can manage data in one of the many standard entities that are built into the model, or in a custom entity that you or someone else in your organization creates.

Pokud službu Common Data Service ještě neznáte, přečtěte si téma Vysvětlení konceptu entit.If you're unfamiliar with Common Data Service, see Understand entities.

Toto téma popisuje, jak lze na základě jedné zadané entity automaticky vygenerovat aplikaci.This topic describes how to automatically generate an app that is based on a single entity that you specify. Informace o tom, jak vytvořit aplikaci založenou na více než jedné entitě najdete v tématu Sestavení zcela nové aplikace.For information about how to build an app that is based on more than one entity, see Build an app from scratch.

Každá aplikace, kterou služba Microsoft PowerApps vygeneruje, má automaticky tři obrazovky:By default, every app that Microsoft PowerApps generates has three screens:

 • Obrazovka procházení zobrazuje podmnožinu jednoho nebo více polí, panel hledání a tlačítko řazení, pomocí kterého můžou uživatelé snadno najít určitý záznam.The browse screen shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • Obrazovka s podrobnostmi zobrazuje více polí určitého záznamu nebo může zobrazovat všechna jeho pole.The details screen shows more or all fields for a specific record.
 • Na obrazovce pro úpravy jsou prvky uživatelského rozhraní, které umožňují uživateli vytvořit nebo aktualizovat záznam a uložit změny.The edit screen provides UI elements that let users create or update a record and save their changes.

Poznámka

Když vygenerujete aplikaci ze služby Common Data Service, nemusíte vytvářet připojení z PowerApps tak jako u jiných zdrojů dat, jako je SharePoint, Dynamics 365 nebo Salesforce.When you generate an app from Common Data Service, you don't have to create a connection from PowerApps, as you do for data sources such as SharePoint, Dynamics 365, and Salesforce. Stačí jen zadat entitu, kterou chcete v aplikaci použít k zobrazení a správě dat, případně k obojímu.You must specify only the entity that you want to show, manage, or show and manage in the app.

Generování aplikaceGenerate an app

 1. Vytvořte databázi Common Data Service.Create a Common Data Service database. Další informace najdete v tématu Vytvoření databáze služby Common Data Service.For more information, see Create a Common Data Service database.

 2. V PowerApps Studiu pro Windows klikněte nebo klepněte v nabídce Soubor (u levého okraje) na Nový.In PowerApps Studio for Windows, click or tap New on the File menu (near the left edge).

 3. V části Začít vašimi daty na dlaždici Common Data Service klikněte nebo klepněte na Rozložení pro telefon.Under Start with your data, on the Common Data Service tile, click or tap Phone layout.

 4. V části Zvolit entitu klikněte nebo klepněte na entitu Contact (Kontakt).Under Choose an entity, click or tap the Contact entity.

 5. Když kliknete nebo klepnete na Připojit, automaticky se vygeneruje aplikace.Click or tap Connect to automatically generate an app.

  V tomto okamžiku se může zobrazit výzva ke spuštění úvodní prohlídky.At this point, you may be prompted to take an introductory tour. Prohlídku si můžete pustit i kdykoli později tak, že kliknete nebo klepnete na ikonu otazníku v pravém horním rohu a pak na možnost Vydat se na úvodní prohlídku.You can also take the tour later by clicking or tapping the question mark near the upper-right corner, and then clicking or tapping Take the intro tour.

 6. V levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na ikonu v pravém horním rohu, abyste se přepnuli do zobrazení miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Přepnutí zobrazení

Přizpůsobení obrazovky pro procházeníCustomize the browse screen

 1. V podokně vpravo klikněte nebo klepněte na rozložení, které obsahuje jen nadpis.In the right pane, click or tap the layout that shows just a heading.

  Výběr rozložení

 2. Pod vyhledávacím polem vyberte kliknutím nebo klepnutím ovládací prvek Popisek.Under the search box, click or tap the Label control to select it.

  Výběr popisku

 3. V pravém podokně vyberte v rozevíracím seznamu možnost Surname or Given name (Křestní jméno nebo Příjmení).In the right pane, select Surname of Given name in the dropdown list

  Ovládací prvek Popisek, který jste vybrali, zobrazí data z tohoto pole.The Label control that you selected shows data from that field.

 4. Na obrazovce procházení vyberte galerii tím, že kliknete nebo klepnete na libovolný název (s výjimkou prvního).In the browse screen, select the gallery by clicking or tapping any name except the top name.

  Galerie bude ohraničena polem výběru.A selection box surrounds the gallery.

  Výběr galerie

 5. Zkopírujte následující vzorec – vyberte ho a pak stiskněte Ctrl+C.Copy the following formula by selecting it and then pressing Ctrl+C.

  SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", Když(SortDescending1, Descending, Ascending))SortByColumns(Search(Contact, TextSearchBox1.Text, "Name_Surname"), "Name_Surname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 6. Zkontrolujte, že v levém horním rohu se v seznamu vlastností zobrazuje Items (Položky).Near the upper-left corner, make sure that the property list shows Items.

 7. Na řádku vzorců vyberte výchozí vzorec.In the formula bar, select the default formula.

  Výchozí hodnota vlastnosti Items (Položky)

 8. Stisknutím Delete (Odstranit) odstraňte výchozí vzorec a vložte vzorec, který jste zkopírovali.Press Delete to delete the default formula, and then paste the formula that you copied. Jména v galerii jsou seřazená podle abecedy.The names in the gallery are sorted alphabetically.

Testování obrazovky pro procházení záznamůTest the browse screen

 1. Stiskněte F5 (případně klikněte nebo klepněte na tlačítko Přehrát v pravém horním rohu) a tím otevřete režim náhledu.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

 2. Projděte si všechny záznamy. Použijte k tomu dotykovou obrazovku, rolovací kolečko myši nebo ukažte na galerii myší, aby se zobrazil posuvník.Scroll through all the records by using a touchscreen or a mouse wheel, or by pointing to the gallery with a mouse so that the scroll bar appears.

 3. V pravém horním rohu je tlačítko řazení. Když na něj jednou nebo několikrát kliknete nebo klepnete, změní se pořadí zobrazených jmen.Near the upper-right corner, click or tap the sort button one or more times to change order that the names are listed in.

  Změna pořadí řazení

 4. Do vyhledávacího pole zadejte nějaké písmeno. Zobrazí se pouze názvy, které toto písmeno obsahují.In the search box, type a letter to show only names that contain that letter.

 5. Smažte veškerý text ve vyhledávacím poli a pak klikněte nebo klepněte na šipku vpravo od prvního názvu v seznamu.Remove all text from the search box, and then click or tap the arrow to the right of the first name in the list.

  Otevře se obrazovka s podrobnostmi zobrazující více informací o vybraném kontaktu.The details screen opens and shows more information about the contact you selected.

 6. Stiskněte klávesu Esc (případně klikněte nebo klepněte na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu pod záhlavím) a vraťte se do návrhářského pracovního prostoru.Return to the design workspace by pressing Esc, or by clicking or tapping the Close button near the upper-right corner, under the title bar.

Přizpůsobení dalších obrazovekCustomize the other screens

 1. Pokud se obrazovka DetailScreen nezobrazuje, klikněte nebo klepněte na navigačním panelu vlevo na prostřední miniaturu.If DetailScreen isn't showing, click or tap the middle thumbnail in the left navigation bar.

 2. V horní části obrazovky DetailScreen zobrazte kliknutím nebo klepnutím na Full name (Celé jméno) možnosti přizpůsobení formuláře na této obrazovce.Near the top of DetailScreen, click or tap Full name to show options for customizing the form on that screen.

 3. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na tlačítko oka pro pole Name_MiddleName, a tím toto pole skryjte.In the right pane, click or tap the eye button for Name_MiddleName to hide that field.

 4. V pravém podokně klikněte nebo klepněte na tlačítko oka pro pole Name_Surname, a tím toto pole zobrazte.In the right pane, click or tap the eye button for Name_Surname to show that field.

 5. V pravém podokně přetáhněte pole Name_Surname nahoru a umístěte ho přímo pod pole Name_GivenName.In the right pane, drag Name_Surname up, and drop it just under Name_GivenName.

  Na obrazovce DetailScreen se projeví provedené změny.The DetailScreen reflects your changes.

 6. Na navigačním panelu vlevo zobrazte kliknutím nebo klepnutím na dolní miniaturu obrazovku EditScreen a potom zopakujte předchozí kroky z tohoto postupu, aby obrazovka EditScreen odpovídala obrazovce DetailScreen.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to show EditScreen, and then repeat the previous steps in this procedure so that EditScreen matches DetailScreen.

Otestování aplikaceTest the app

 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte nebo klepněte na horní miniaturu. Otevře se obrazovka pro procházení.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail image to open the browse screen.

 2. Stiskněte F5 (případně klikněte nebo klepněte na tlačítko Přehrát v pravém horním rohu) a tím otevřete režim náhledu.Open Preview mode by pressing F5, or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

 3. V pravém horním rohu obrazovky pro procházení klikněte nebo klepněte na tlačítko se znaménkem plus (+) a vytvořte záznam.In the upper-right corner of the browse screen, click or tap the plus sign button (+) to create a record.

 4. Přidejte text do polí Given name (Křestní jméno) a Surname (Příjmení), kliknutím nebo klepnutím na tlačítko zaškrtnutí nový záznam uložte a vraťte se na obrazovku pro procházení.Add text in the Given name and Surname fields, and then click or tap the check mark button to save your new record and return to the browse screen.

 5. Najděte právě vytvořený záznam a klikněte nebo klepněte na šipku napravo od něj, aby se zobrazil na obrazovce s podrobnostmi.Find the record that you just created, and then click or tap the arrow to the right of it to show the record on the details screen.

 6. V pravém horním rohu klikněte nebo klepněte na tlačítko s tužkou. Záznam se zobrazí na obrazovce pro úpravy.In upper-right corner, click or tap the pencil button to show the record on the edit screen.

 7. Změňte obsah pole Given name a potom kliknutím nebo klepnutím na tlačítko zaškrtnutí uložte provedené změny.Change the data in the Given name field, and then click or tap the check mark button to save your changes.

 8. Pokud chcete vytvořený a aktualizovaný záznam odstranit, klikněte nebo klepněte na tlačítko s odpadkovým košem v pravém horním rohu.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can button to delete the record that you created and updated.

Další krokyNext steps

Vytvoření zcela nové aplikace pomocí databáze Common Data ServiceCreate an app from scratch using a Common Data Service database