Přehled licencováníLicensing overview

PowerApps se licencuje podle jednotlivých uživatelů.PowerApps is licensed on a per-user basis. Každý uživatel, který pracuje se službou, aby vytvářel a spouštěl aplikace, potřebuje licenci.Each user who accesses the service to create and run apps needs a license. Zákazníci Office 365 a Dynamics 365 můžou okamžitě těžit z možností PowerApps a Microsoft Flow, které tyto nabídky obsahují.Office 365 and Dynamics 365 customers can immediately benefit from the PowerApps and Microsoft Flow capabilities that these offerings include. Zákazníci, kteří chtějí vytvářet aplikace a toky, které pracují se zdroji dat mimo Office 365 a Dynamics 365, nebo potřebují další funkce, si můžou koupit samostatná předplatná na PowerApps a Microsoft Flow.Customers who want to build apps and flows that access data sources outside Office 365 and Dynamics 365, or need additional functionality, can purchase standalone subscriptions to PowerApps and Microsoft Flow. Mezi těmito skupinami licencí existují důležité rozdíly ve funkcích.There are important differences in functionality between these groups of licenses.

CenyPricing

Nejnovější informace o cenách každé licence na PowerApps najdete na stránce s cenami PowerApps.Please see the PowerApps pricing page for the latest pricing information for each PowerApps license. Nejnovější informace o cenách každé licence na Microsoft Flow najdete na stránce s cenami Microsoft Flow.Please see Microsoft Flow pricing page for the latest pricing information for each Microsoft Flow license.

LicenceLicenses

PowerApps pro Office 365 a Dynamics 365PowerApps for Office 365 and Dynamics 365

Funkce PowerApps pro Office 365 a Dynamics 365 umožňují uživatelům vytvářet a spouštět aplikace v rámci kontextu těchto služeb.PowerApps capabilities for Office 365 and Dynamics 365 enable users to create and run apps within the context of these services. Tyto aplikace se také dají rozšířit, aby využívaly data v běžných cloudových službách, včetně Box.com, Facebooku a mnoha dalších.These apps can also be extended to leverage data in common cloud services including Box.com, Facebook, and many more. Uživatelé s přístupem k PowerApps přes Office 365 a Dynamics 365 nemůžou vytvářet nebo spouštět aplikace s využitím databází Microsoft Common Data Service.Users with access to PowerApps through Office 365 and Dynamics 365 can't create or run apps against Microsoft Common Data Service databases. Následující seznam plánů služeb Office 365 a Dynamics 365 zahrnuje možnosti PowerApps.The following list of Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps capabilities.

Zahrnuté plányIncluded plans
Které plány pro Microsoft Office 365 zahrnují PowerApps?Which Microsoft Office 365 plans include PowerApps? Tyto plány zahrnují PowerApps pro Office 365:These plans include PowerApps for Office 365:

Office 365 Business EssentialsOffice 365 Business Essentials
Office 365 Business PremiumOffice 365 Business Premium
Office 365 EducationOffice 365 Education
Office 365 Education PlusOffice 365 Education Plus
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise E2 zahrnuje stejné možnosti jako Office 365 Enterprise E1 a Office 365 Enterprise E4 zahrnuje stejné možnosti jako Office 365 Enterprise E3.Office 365 Enterprise E2 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E1, and Office 365 Enterprise E4 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Enterprise F1 zahrnuje PowerApps pro Office 365 Enterprise F1.Office 365 Enterprise F1 includes PowerApps for Office 365 Enterprise F1.
Které aplikace a plány pro Microsoft Dynamics 365 zahrnují PowerApps?Which Microsoft Dynamics 365 apps and plans include PowerApps? Tyto aplikace zahrnují PowerApps pro Dynamics 365:These apps include PowerApps for Dynamics 365:

Dynamics 365 for Sales, Enterprise editionDynamics 365 for Sales, Enterprise edition
Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise editionDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Operations, Enterprise editionDynamics 365 for Operations, Enterprise edition
Dynamics 365 for Field Service, Enterprise editionDynamics 365 for Field Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise editionDynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise edition
Dynamics 365 for Team Members, Enterprise editionDynamics 365 for Team Members, Enterprise edition
Dynamics 365 for Financials, Business editionDynamics 365 for Financials, Business edition
Dynamics 365 for Team Members, Business editionDynamics 365 for Team Members, Business edition

Tyto plány zahrnují Plán 2 pro PowerApps:These plans include PowerApps Plan 2:

Dynamics 365, Enterprise edition, plán 1Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 1
Dynamics 365, Enterprise edition, plán 2Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 2

PowerApps pro Dynamics 365 je také součástí existujících předplatných CRM Online Enterprise, Professional, Basic a Essential.PowerApps for Dynamics 365 is also included in existing CRM Online Enterprise, Professional, Basic, and Essential subscriptions.

PowerApps pro Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1

PowerApps je součástí Office 365 Enterprise F1, pomocí kterého můžou uživatelé spouštět aplikace a automatizovat pracovní postupy.PowerApps is included with Office 365 Enterprise F1, with which users can run apps and automate workflows. S tímto plánem však uživatelé nemůžou vytvářet aplikace (jako je tomu například u plánů Office 365 E1, E3 a E5).However, users can't create apps with this plan (as they can with plans such as Office 365 E1, E3, and E5). Tato tabulka obsahuje podrobnosti o tom, co uživatelé můžou provádět s PowerApps pro Office 365 Enterprise F1:This table contains specifics about what users can do with PowerApps for Office 365 Enterprise F1:

FunkceFunctionalities PowerApps pro Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1
Vytváření a spouštění aplikacíCreate and run apps
Spuštění aplikacíRun apps AnoYes
Vytváření aplikacíCreate apps NeNo
Sdílení aplikacíShare apps NeNo
KapacitaCapacity
Spouštění toků za měsíc (na jednoho uživatele)Flow runs per month (per user) 750750
Úložiště dat v Common Data Service (na jednoho uživatele)Data storage in the Common Data Service (per user) -
Úložiště souborů v Common Data Service (na jednoho uživatele)File storage in the Common Data Service (per user) -
PřipojeníConnectivity
Připojení k Office 365, Dynamics 365 a podobným zdrojům datConnect to Office 365, Dynamics 365, and similar data sources AnoYes
Připojení k Azure SQL Serveru, Dropboxu, Twitteru a mnoha dalším cloudovým službámConnect to Azure SQL Server, Dropbox, Twitter, and many other cloud-based services AnoYes
Připojení k Salesforce, DB2 a mnoha dalším zdrojům dat prostřednictvím prémiových konektorůConnect to Salesforce, DB2, and many other data sources through premium connectors NeNo
Přístup k místním datům pomocí brányAccess on‐premises data by using a gateway NeNo
Vytváření vlastních konektorů ke správě dat ve vlastních systémechCreate custom connectors to manage data in your own systems NeNo
Common Data ServiceCommon Data Service
Vytváření a spouštění aplikací v Common Data ServiceCreate and run apps on the Common Data Service NeNo
Modelování dat v Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service NeNo
Vytvoření databáze v Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service NeNo
SprávaManagement
Podporuje zásady pro data stanovené správcem Office 365Supports data policies that the Office 365 administrator establishes AnoYes
Přidání spolupracovníků jako tvůrců a správců prostředíAdd co-workers as environment makers and admins NeNo
Přidání spolupracovníků k databázovým rolímAdd co-workers to the database roles NeNo
Nastavení zásad pro data v prostředíchEstablish data policies for environments NeNo

Samostatný Plán 1 a Plán 2 pro PowerAppsPowerApps standalone Plan 1 and Plan 2

Plnohodnotné samostatné plány PowerApps poskytují uživatelům možnost vytvářet a spouštět aplikace s různými zdroji dat, nejen z Office 365 a Dynamics 365, například se zdroji dat Salesforce a místními zdroji dat i Common Data Service od Microsoftu.Full-featured standalone PowerApps plans provide users the ability to create and run apps across data sources that extend beyond Office 365 and Dynamics 365, such as Salesforce and on-premises data sources, as well as Microsoft’s Common Data Service. Tato předplatná také obsahují funkce, které nejsou dostupné v plánech Office 365 a Dynamics 365.These subscriptions also include features not available in Office 365 and Dynamics 365 plans.

  • Předplatná Plán 2 pro Microsoft PowerApps jsou určená uživatelům a správcům, kteří potřebují úplné funkce pro vytváření a spouštění.Microsoft PowerApps Plan 2 subscriptions are for users and administrators who need full create and run capabilities. Tito uživatelé mají přístup k důležitým funkcím správy jako zobrazení využití a nastavení zásad.These users have access to important management capabilities like viewing usage and setting policy. Uživatelé Plánu 2 pro PowerApps můžou modelovat data v rámci Common Data Service.PowerApps Plan 2 users can model data in the Common Data Service.
  • Předplatná Plán 1 pro Microsoft PowerApps jsou pro uživatele, kteří především spouštějí aplikace.Microsoft PowerApps Plan 1 subscriptions are for users who primarily run apps. Tito uživatelé i přesto můžou vytvářet aplikace a toky, ale nemůžou modelovat data ve službě Common Data Service nebo provádět úlohy správy.These users can still create apps and flows, but they can't model data in the Common Data Service or perform management tasks.

Bezplatná zkušební verze Plánu 2 pro PowerAppsPowerApps Plan 2 free trial

PowerApps nenabízí bezplatný účet, ale uživatelé si můžou zdarma na 90 dnů vyzkoušet Plán 2 pro PowerApps.PowerApps doesn't offer a free account, but users can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Během zkušební doby mají uživatelé přístup ke všem funkcím v Plánu 2 pro PowerApps.During the trial, users have access to all of the features in PowerApps Plan 2. Informace o tom, jak se zaregistrovat, najdete v článku Samoobslužná registrace pro PowerApps.For information about how to sign up, see Self-service signup for PowerApps.

Když vyprší platnost zkušební verze, mají uživatelé tyto možnosti:When the trial expires, users have these options:

  • Uživatelé, kteří mají přístup k PowerApps nebo Microsoft Flow přes Office 365 nebo Dynamics 365, mají pořád přístup k PowerApps nebo Microsoft Flow.Users who have access to PowerApps or Microsoft Flow through Office 365 or Dynamics 365 can still access PowerApps or Microsoft Flow. Ztratí však přístup ke všem funkcím, které jsou výhradně v Plánu 2, jak je popsáno na stránce s cenami PowerApps.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the PowerApps pricing page.
  • Uživatelé, kteří nemají přístup prostřednictvím Office 365 nebo Dynamics 365, můžou požádat o prodloužení zkušební verze nebo si můžou koupit samostatný plán.Users who don't have access through Office 365 or Dynamics 365 can request to extend the trial, or they can purchase a stand-alone plan. Další informace najdete v článku Nákup PowerApps pro vaši organizaci.For more information, see Purchase PowerApps for your organization.

POZNÁMKA: Pokud chcete koupit PowerApps pro organizaci, musíte být globálním správcem nebo správcem pro fakturaci Office 365 tenanta, případně musíte tenanta vytvořit.NOTE To purchase PowerApps for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Plán komunity PowerAppsPowerApps Community Plan

Pokud chcete rozvíjet své schopnosti a lépe poznat PowerApps, Microsoft Flow a Common Data Service, je pro vás Plán komunity PowerApps tou pravou volbou.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. Plán komunity PowerApps poskytuje bezplatné vývojářské prostředí pro individuální použití, abyste se mohli naučit pracovat se všemi funkcemi PowerApps.The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use to learn with full functionality of PowerApps. Plán komunity PowerApps najdete tady.See here for PowerApps Community Plan.

PowerApps zahrnuje FlowPowerApps includes Flow

Licence na PowerApps vždy obsahují funkce Microsoft Flow.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. Kromě toho, že je Microsoft Flow součástí licencí na PowerApps, je také k dispozici jako samostatná služba.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Na stránce s cenami PowerApps najdete další informace o specifických možnostech Microsoft Flow, které každá licence PowerApps zahrnuje.See PowerApps pricing page for more information on the specific Microsoft Flow capabilities that each PowerApps license includes.

Kapacita prostředků je zahrnutá do každé licenceResource capacity is included with each license

Součástí výše uvedených licencí vázaných na uživatele je kapacita pro prostředky, která se používá při spuštění aplikace nebo toku.The per-user licenses above come with included capacity for resources used when an app or flow is executed. Mezi tyto prostředky patří úložiště dat, úložiště souborů a spouštění toků.These resources include data storage, file storage, and flow runs. Kapacity zahrnuté v licencích vázaných na uživatele jsou ve fondu na úrovni tenanta a když se kapacita tenanta vyčerpá, můžou si zákazníci koupit dodatečnou kapacitu prostřednictvím doplňkových licencí.The capacities included in the per-user licenses are pooled at the tenant level and, when the tenant’s capacity is exhausted, customers may purchase additional capacity through add-on licenses. Maximální kapacita pro Common Data Service je 10 GB na databázi a 5 TB pro úložiště souborů na prostředí.The maximum capacity for the Common Data Service is 10 GB per database and 5 TB for file storage per environment. Pokud si koupíte další kapacitu a dostupná kapacita (s licencemi a doplňky dohromady) je větší než maximální kapacita, můžete používat celkovou velikost ve více prostředích.If you buy additional capacity and the available capacity (with licenses and add-ons combined) is more than the maximum capacity, you can use the total amount across multiple environments. Informace o objemech kapacit, které jsou zahrnuté v jednotlivých licencích PowerApps, najdete na stránce s cenami PowerApps.See the PowerApps pricing page for the capacity quantities that each PowerApps license includes.

Příklady licencování PowerAppsPowerApps licensing examples

Podívejme se na příklad.Let’s take a look at an example. ABC Inc. má 1000 zaměstnanců, z nichž 700 má licenci na Office 365 Enterprise 3.ABC Inc. has 1,000 employees, of which 700 employees are licensed with Office 365 Enterprise 3. Následně člen skupiny Power Users vytvoří obchodní aplikaci, která zjednodušuje sledování objednávek zákazníků.Early on, a power user creates a line-of-business application that simplifies how customer orders are tracked. Potom bude personální oddělení spolupracovat s IT na zavedení aplikace pro vytváření sestav volna a absencí a aplikace se vytvoří v Common Data Service.Later, the HR department works with IT to roll out an app for reporting time off and absences, and the app is built on the Common Data Service.

Aplikace pro sledování objednávekOrder-tracking app

ABC Inc. začne vývojem aplikace pro své uživatele s licencí na Office 365.ABC Inc. starts by developing an app for its Office 365 licensed users. Aplikace spojuje zákazníka a konfigurační data produktu uložená v sharepointových seznamech Office 365 s dokumenty objednávek zákazníka, které má uložené na Box.com. Tato aplikace pracuje jenom s daty uloženými v Office 365 a běžné cloudové službě, kterou zpřístupňuje standardní konektor, proto licence na Office 365, které už má, umožňují vytváření i používání této aplikace.The app brings together customer and product configuration data stored in Office 365 SharePoint lists with customer-order documents, which they store in Box.com. Because this app only accesses data stored in Office 365 and a common cloud service covered with a standard connector, the Office 365 licenses they already have cover both creation and usage of this app.

Potřebné licence: Stačí 700 licencí na Office 365 Enterprise 3, které už mají.Licenses required: The 700 Office 365 Enterprise 3 licenses they already have are sufficient.

Aplikace pro čas a absenceTime and absence app

Na základě toho, jak rychle a snadno se vydala aplikace pro sledování objednávek, si skupina personálního oddělení ABC zajistila spolupráci s oddělením IT, aby se vytvořila aplikace pro vytváření sestav pro čas a absence, která se nasadí v celé společnosti.Based on how quickly and easily the order-tracking app was launched, ABC’s Human Resources group enlists the help of IT to create a time and absence reporting app that will be rolled out across the entire company. Všichni zaměstnanci budou tuto aplikaci povinně používat k vykazování hodin, dovolených a nemocenské.All employees will be required to use this app to report their hours, vacations, and sick days.

Pro tuto aplikaci IT vybere Common Data Service jako systém, ve kterém se budou ukládat data o času a absenci.For this app, IT selects the Common Data Service as the system in which to store time and absence data. Common Data Service poskytuje funkce zabezpečení a zásad pro data, které IT vyžaduje pro informace související se zaměstnanci.The Common Data Service provides the security and data-policy capabilities that IT requires for information related to employees. Přiřadí na projekt dva zaměstnance IT, kteří vytvoří databázi a namodelují data pro aplikaci pro čas a absenci v Common Data Service.They assign two IT employees to the project to create the database and model the time and absence app data in the Common Data Service. Tito zaměstnanci jsou také zodpovědní za sledování využití aplikace a zřízení zásad, které se použijí na tato data.These employees are also responsible for tracking app usage and establishing the policy applied to this data.

Potřebné licence:Licenses required:

  • Plán 2 pro PowerApps – 10 licencí: Každý z 10 správců IT, kteří budou nastavovat prostředí pro společnost, kde se bude testovat a nasazovat aplikace, kde se budou modelovat data ve službě Common Data Service a kde se vytvoří zásady zabezpečení dat, bude potřebovat Plán 2 pro PowerApps k provádění těchto funkcí.PowerApps Plan 2 – 10 licenses: The 10 IT administrators who will set up the environments for the company to test and deploy their application, model data in the Common Data Service, and establish data-security policies will each require PowerApps Plan 2 to perform these functions.
  • Plán 1 pro PowerApps – 990 licencí: Těch 700 uživatelů Office 365 bude potřebovat licenci na Plán 1 pro PowerApps, protože tato aplikace závisí na datech uložených mimo Office 365 (tj. ve službě Common Data Service).PowerApps Plan 1 – 990 licenses: The 700 Office 365 users will need to be licensed with PowerApps Plan 1 because this app relies on data stored outside Office 365 (that is, in the Common Data Service). Zbylých 290 uživatelů, kteří nemají licenci na Office 365 nebo Plán 2 pro PowerApps, budou tuto licenci potřebovat, aby měli oprávnění aplikaci spouštět.The other 290 users who don’t have Office 365 or the PowerApps Plan 2 license will need this license to have rights to run the app.