Obnovení předchozí verze aplikaceRestore an app to a previous version

Tento článek popisuje, jak obnovit předchozí verzi aplikace, kterou jste ze svého účtu PowerApps uložili do cloudu.This article shows you how to restore an app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Obnovení aplikace z vašeho účtuRestore an app from your account

  1. Otevřete web powerapps.com a potom v levém navigačním panelu klikněte nebo klepněte na Aplikace.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  2. (Nepovinné) V blízkosti levého horního rohu vyfiltrujte seznam aplikací, aby zobrazoval pouze aplikace, které vlastníte, nebo pouze aplikace, na kterých spolupracujete.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

    Poznámka: Pokud se aplikace, kterou chcete obnovit, nezobrazí, ujistěte se, že jste ve správném prostředí.Note: If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

  3. U pravého okraje klikněte nebo klepněte na informační ikonu aplikace, kterou chcete obnovit.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  4. Klikněte nebo klepněte na kartu Verze a potom u verze, kterou chcete obnovit, klikněte nebo klepněte na Obnovit.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.
  5. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte nebo klepněte na Obnovit.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

    Do seznamu se přidá nová verze.A new version is added to your list.

Další materiályMore resources

Sdílení aplikaceShare an app
Změna názvu a dlaždice aplikaceChange app name and tile
Odstranění aplikaceDelete an app