Hotový integrační scénář SharePointu Online od začátku do konceWalk end-to-end through the completed SharePoint Online integration scenario

Poznámka

Tento článek je součástí série kurzů, jak používat PowerApps, Microsoft Flow a Power BI s SharePointem Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Přečtěte si úvod k sérii, který vám poskytne obecnější přehled celého tématu i související soubory ke stažení.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

V této sérii kurzů jsme pokryli obrovské množství témat, od vytváření aplikací a toků po vytváření sestav a jejich vložení do SharePointu.We have covered a huge amount of ground in this series of tutorials, from building apps and flows, to creating reports and embedding them in SharePoint. Doufáme, že jste se mnoho naučili a máte jasno v tom, jak se tyto technologie integrují, abyste mohli integrovat aplikace, toky a sestavy do SharePointu podle vlastních potřeb.We hope you've learned a lot and have enough exposure to how these technologies integrate, so that you can integrate apps, flows, and reports into SharePoint based on your own needs. Než skončíme, chceme projít scénář od začátku do konce a podívat se, jak všechny části spolu pracují.Before we finish, we want to walk through the scenario end-to-end and see how all the parts work together.

1. krok: Přidání projektu do seznamu Project RequestsStep 1: Add a project to the Project Requests list

 1. V seznamu Project Requests klikněte nebo klepněte na Všechny položky a pak na Aplikace Project Requests.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Zobrazení aplikace Project Requests

 2. Klikněte na možnost Otevřít, která otevře aplikaci na nové kartě prohlížeče.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Otevření aplikace Project Requests

 3. V aplikaci klikněte nebo klepněte naIn the app, click or tap Ikona přidání položky a vytvořte novou položku.to create a new item.
 4. Vyplňte formulář následujícími hodnotami:Fill out the form with the following values:

  • Title = Mobile devices for design teamTitle = "Mobile devices for design team"

  • Approved = PendingApproved = "Pending"

  • Description = The design team will now use Contoso-supplied devicesDescription = "The design team will now use Contoso-supplied devices"

  • EstimatedDays = 30EstimatedDays = "30"

  • ProjectType = New hardwareProjectType = "New hardware"

  • RequestDate = 03/01/2017RequestDate = "03/01/2017"

  • Requestor = Emily BraunRequestor = "Emily Braun"

   Formulář pro úpravy žádostí projektu

 5. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Ikona Zaškrtnutía potom zavřete kartu prohlížeče., then close the browser tab.
 6. Vraťte se do seznamu Project Requests, klikněte nebo klepněte na Aplikace Project Requests a pak na Všechny položky.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Zobrazení všech položek

 7. Ověřte nový záznam v seznamu.Verify the new entry in the list.

  Sharepointový seznam s novým záznamem

2. krok: Schválení projektuStep 2: Approve the project

 1. Když přidáte položku v 1. kroku, tok by měl běžet a poslat schvalovací e-mail.When you add the item in Step 1, the flow should run and send out an approval mail. Zkontrolujte doručenou poštu v e-mailovém účtu schvalovatele.Check the inbox of the approver's email account.

  E-mail se žádostí o schválení

 2. Klikněte na Schválit.Click Approve. Tok spustí jiný proces a vy přímo v e-mailu dostanete podobnou zpětnou vazbu jako je tato.The flow runs another process, and you get feedback like the following directly in the email.

  Dokončení akce

 3. Zkontrolujte doručenou poštu e-mailového účtu žadatele a měli byste najít schvalovací e-mail.Check the inbox of the requestor's email account, and you should see an approval email.

  Schvalovací e-mail žadateli

 4. Ověřte aktualizovaný záznam v seznamu.Verify the updated entry in the list.

  Sharepointový seznam s aktualizovaným záznamem

3. krok: Přiřaďte do projektu manažeraStep 3: Assign a manager to the project

 1. Nejprve se podívejme na seznam Project Details na SharePointu.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Nový projekt má ve sloupci PMAssigned hodnotu Unassigned.The new project has a value of Unassigned in the PMAssigned column.

  Nepřiřazená položka v sharepointovém seznamu

 2. Na sharepointovém webu klikněte nebo klepněte v levé navigační části na Aplikace Project Management.In the SharePoint site, in the left navigation, click or tap Project Management app.
 3. Na první obrazovce klikněte nebo klepněte na Přiřadit manažera.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Přiřazení manažera k projektu

 4. Na obrazovce Přiřadit manažera vidíte dva nepřiřazené projekty ze seznamu.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Vyberte projekt Mobile devices for design team.Select the Mobile devices for design team project.

  Nepřiřazený projekt vybraný v aplikaci

 5. Do textového zadání Manažer zadejte Joni Sherman a klikněte na OK.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Tato změna se aplikuje na seznam a galerie se aktualizuje, takže se zobrazí jediný zbývající nepřiřazený projekt.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Manažer přiřazený k projektu

 6. Zavřete aplikaci a vraťte se k sharepointovému seznamu.Close the app, and go back to the SharePoint list. Uvidíte, že záznam tohoto projektu je teď aktualizovaný o jméno projektového manažera.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Přiřazená položka v sharepointovém seznamu

4. krok: Přidání časových odhadů pro projektStep 4: Add time estimates for the project

 1. Kliknutím nebo klepnutím na Ikona Zpět se vraťte na první obrazovku a klikněte nebo klepněte na Aktualizovat podrobnosti.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Aktualizace podrobností projektu

 2. Na obrazovce Zobrazit projekty zadejte do vyhledávacího pole slovo Mobile.On the View Projects screen, enter "Mobile" in the search box.

  Hledání v aplikaci

 3. Klikněte na Ikona šipky podrobností pro položku Mobile devices for design team.Click Details arrow icon for the Mobile devices for design team item.

  Výběr projektu k aktualizaci

 4. Na obrazovce Aktualizovat podrobnosti nastavte následující hodnoty:On the Update Details screen, set the following values:

  • Pole Status = Not startedThe Status field = "Not started"

  • Pole ProjectedStartDate = 3/6/2017The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • Pole ProjectedEndDate = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • Pole ProjectedDays = 15The ProjectedDays field = "15"

   Aktualizace podrobností projektu

 5. Vpravo nahoře klikněte nebo klepněte naClick or tap Ikona Zaškrtnutí aplikujte tuto změnu na sharepointový seznam.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Zavřete aplikaci a vraťte se k seznamu.Close the app, and go back to the list. Uvidíte, že záznam tohoto projektu je teď aktualizovaný o změny kalendářních dat a dnů.You'll see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Aktualizované podrobnosti v sharepointovém seznamu

5. krok: Kontrola dat sestavy pro existující projektyStep 5: Review report data for existing projects

 1. V SharePointu Online klikněte nebo klepněte na Obsah webu a pak na Stránky webu.In SharePoint Online, click or tap Site contents, then Site Pages.
 2. Otevřete stránku Project Analysis, kterou jsme vytvořili předtím.Open the Project Analysis page that we created earlier.

  Vložená sestava s analýzou projektu

 3. Zkontrolujte vizualizaci odchylky.Review the variance visualization.

  Graf zobrazující odchylku

  Jak jsme už uvedli, když jsme vytvořili tuto vizualizaci, pro projekty, které vedl Irvin Sayers, je oproti Joni Shermanovi mnohem více odchylek.As we noted when we created this visualization, there is a lot more variance for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman.

 4. Podívejte se podrobněji na vizualizaci a uvidíte, že velká část odchylek pochází ze dvou projektů, které trvaly mnohem déle, než se plánovalo.Drill into the visualization, and you see that much of the variance comes from two projects that took a lot longer than projected.

  Graf zobrazující podrobnosti odchylky

 5. Projděte si tabulku, která ukazuje, jak dlouho trvá projektům cesta od schválení k předpokládanému počátečnímu datu.Review the table that shows how long it takes for projects to go from approval to projected start date.

  Tabulka zobrazující rozdíly počátečního data

  Jak jsme uvedli, když jsme vytvořili tuto vizualizaci, projektům, kterým je přiřazený Irvin Sayers, trvá déle, než začnou, přičemž dvěma projektům to trvá výrazně déle než ostatním.As we noted when we created this visualization, the projects that Irvin Sayers is assigned to take longer to start, with two projects taking much longer than the rest.

6. krok: Reakce na zpoždění čekajících projektůStep 6: Respond to pending project delays

 1. Ve službě Power BI klikněte nebo klepněte na datovou sadu project-analysis a pak klikněte nebo klepněte na AKTUALIZOVAT HNED.In the Power BI service, click or tap the project-analysis dataset, then click or tap REFRESH NOW. Aktualizace aktivuje výstrahu, kterou jsme nastavili pro čekající projekty.The refresh triggers the alert we set up for pending projects.

  Okamžitá aktualizace datové sady

 2. Po dokončení aktualizace zobrazí centrum oznámení v pravé horní části ikonu nového oznámení.After the refresh is complete, the Notification Center at top right shows a new notification icon.

  Centrum oznámení Power BI

  To může trvat delší dobu, tak to zkuste znovu, pokud ho nevidíte hned.This can take some time, so check back if you don't see it right away.

 3. Otevřete Centrum oznámení a zobrazte si podrobnosti aktivované výstrahy.Open the Notification Center to see the details of the alert that fired.

  Oznámení pro upozornění na data

 4. Zkontrolujte doručenou poštu osoby, která upozornění vytvořila (v našem případě Megan Bowen).Check the inbox for the person who created the alert (Megan Bowen in our case).

  E-mail s upozorněním z Power BI

 5. Zkontrolujte doručenou poštu osoby, kterou jste přidali v datovém toku upozornění na data (Allan DeYoung v našem případě).Check the inbox for the person you added in the data alerts flow (Allan DeYoung in our case).

  E-mail s upozorněním z Microsoft Flow

 6. Teď, když máte informace o čekajících projektech, můžete se vrátit a schválit všechny, které čekaly, než se jim budete věnovat.Now that you have information on pending projects, you can go back and approve any that have been waiting for your attention.

Tím náš postup od začátku do konce a tato série kurzů dospěly do svého závěru.That brings us to the conclusion of our end-to-end walkthrough and this series of tutorials. Doporučujeme vám dále pokračovat na následujících webech:We encourage you to continue your journey at the following sites:

Dejte nám vědět v komentářích, pokud máte nějaké postřehy k této sérii, návrhy pro přidání nebo nápady na další obsah, které vám usnadní práci s technologiemi, které jsme probrali.Let us know in the comments if you have any feedback on this series, suggestions for additions, or ideas for additional content that will help you work with the technologies that we covered.