Instalace sady Microsoft Quantum Development Kit (QDK)Install the Microsoft Quantum Development Kit (QDK)

Naučte se nainstalovat sadu Microsoft Quantum Development Kit (QDK), abyste mohli začít s kvantovým programováním.Learn how to install the Microsoft Quantum Development Kit (QDK), so that you can get started with quantum programming. Sada QDK obsahuje tyto komponenty:The QDK consists of:

  • Programovací jazyk Q#the Q# programming language
  • Sada knihoven s abstraktními komplexními funkcemi v jazyku Q#a set of libraries that abstract complex functionality in Q#
  • Rozhraní API pro jazyky Python a .NET (C#, F# a VB.NET) pro spouštění kvantových programů napsaných v Q#APIs for Python and .NET languages (C#, F#, and VB.NET) for running quantum programs written in Q#
  • Nástroje pro usnadnění vývojetools to facilitate your development

Programy v Q# jsou často spárovány s hostitelským programem napsaným v jazyce .NET (obvykle C#) nebo Pythonu.Q# programs are often paired with a host program written in a .NET language (typically C#) or Python. Díky tomu můžeme volat kvantové operace v rámci klasického programu.This allows us to call quantum operations from inside a classical program. Kromě toho sada QDK poskytuje podporu Q# pro poznámkové bloky Jupyter s jádrem IQ# Jupyter.In addition, the QDK provides Q# support for Jupyter Notebooks with the IQ# Jupyter kernel.

Sada QDK je k dispozici pro víc vývojových prostředí.The QDK is available for multiple development environments. Z následujících částí vyberte upřednostňovanou instalaci:Select your preferred setup from the sections below:

  • Instalace Q# pro C#: Toto prostředí vyberte, pokud chcete kombinací jazyků C# a Q# vytvořit hostitelský program v C#, který volá operace v Q#.Install Q# for C#: choose this environment if you want to combine C# and Q# to create a C# host program that calls Q# operations.
  • Instalace Q# pro Python: Toto prostředí vyberte, pokud chcete kombinací jazyků Python a Q# vytvořit hostitelský program v Pythonu, který volá operace v Q#.Install Q# for Python: choose this environment if you want to combine Python and Q# to create a Python host program that calls Q# operations.
  • Instalace Q # pro poznámkové bloky Jupyter: Toto prostředí vyberte, pokud chcete spouštět kód Q# v buňkách s vloženým textem nebo vytvořit interaktivní kurzy kvantových výpočtů.Install Q# for Jupyter Notebooks: choose this environment to execute Q# code in cells with embedded text or create quantum computing interactive tutorials. Nevybírejte toto prostředí, pokud chcete kombinovat Q# s externím klasickým hostitelským programem.Do not choose this environment if you want to combine Q# with an external classical host program.