AutoScalingTriggerAutoScalingTrigger

Popisuje aktivační událost pro provádění operace automatického škálování.Describes the trigger for performing auto scaling operation.

DědičnostInheritance

' AutoScalingTrigger ' je základní typ modelu polymorfního typu.'AutoScalingTrigger' is the base type of the polymorphic type model. Vlastnost Kind je diskriminátorem pro odvozené typy.The 'kind' property is the discriminator for the derived types. Hodnota vlastnosti Kind určuje serializovaný obsah na lince (jeden z následujících odvozených typů).The value of the 'kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). V následující tabulce je uvedena hodnota Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Odvozené typyDerived Types

plněníkind Odvozený typDerived Type
AverageLoadAverageLoad AverageLoadScalingTriggerAverageLoadScalingTrigger