Přehled správy licencí služby Microsoft StreamMicrosoft Stream Licensing overview

Služba Microsoft Stream je shluk licencí licencovaný pro jednotlivé uživatele.Microsoft Stream is a cloud service licensed on a per user subscription basis. Je k dispozici jako součást oprávněných odběrů sady Office 365.It is available as part of eligible Office 365 subscriptions. Informace o jednotlivých typech předplatného naleznete v sadě Office 365 .See Office 365 pricing for the information for each subscription type.

Microsoft Stream pro sadu Office 365Microsoft Stream for Office 365

Možnosti aplikace Microsoft Stream se liší v závislosti na odběru sady Office 365 a v následující tabulce jsou zvýrazněny rozdíly v funkčnosti podle předplatného.Microsoft Stream capabilities vary based on the Office 365 subscription and the following table highlights the functionality differences by subscription.

Firstline F1Firstline F1
GCC, GCC High, DoD F1 1GCC, GCC High, DoD F1 1
Vzdělávání a1Education A1 M365 BusinessM365 Business
Business Premium/Business Premium /
EssentialsEssentials
Enterprise E1/E3Enterprise E1/E3
Vzdělávání a3Education A3
GCC, GCC High, DoD E1/E3/M365 G3 1GCC, GCC High, DoD E1/E3/M365 G3 1
Enterprise E5Enterprise E5
Vzdělávání a5Education A5
GCC, vysoká GCC, DoD E5 1GCC, GCC High, DoD E5 1
Office 365Office 365
Doplněk funkce StreamStream feature add-on
Zobrazit videa nebo živé událostiView videos or live events
Nahrávání a úpravy videíUpload/modify videos
Vytváření živých událostí v aplikaci Microsoft StreamCreate live events in Microsoft Stream
Vytváření živých událostí v aplikaci Microsoft týmy/YammerCreate live events in Microsoft Teams/Yammer
Hledat automatickySearch automatically
generované přepisgenerated transcripts
Detekce obličeje v videuIn-video face detection
Zobrazení časové osy, kdeTimeline view of where
se zobrazí ploškyfaces appear

1 GCC vysoké a licence GCC dod. Živé události a datové proudy mobilní aplikace nejsou zatím k dispozici pro GCC, ale brzy přijdou.1 GCC High, and GCC DoD licenses and environments are coming later for Microsoft Stream. Live events and Stream mobile app are not yet available for GCC but are coming soon.

ZkušebníTrial

Další informace o licencích a kvótách aplikace Microsoft Stream pro hodnoceníLearn more about Microsoft Stream trial licensing and quotas here.

Poznámka

Chcete-li zakoupit aplikaci Microsoft Stream pro organizaci, musíte být správcem systému Office 365 nebo správcem fakturace nebo musíte vytvořit nového nájemce sady Office 365.To purchase Microsoft Stream for an organization, you must be an Office 365 Global Admin or Billing Admin, or you must create a new Office 365 tenant.

ÚložištěStorage

Aplikace Microsoft Stream obsahuje základní množství úložiště.Microsoft Stream includes a base amount of storage. Nájemník Microsoft Stream obdrží pevné přidělení 500 GB úložiště a dalších 0,5 GB úložiště na licencovaného uživatele *, jak je znázorněno v následující tabulce.A Microsoft Stream tenant receives a fixed allocation of 500 GB of storage and an additional 0.5 GB of storage per licensed user* as illustrated in the following table. Další úložiště Microsoft Stream je k dispozici pro nákup samostatně.Additional Microsoft Stream storage is available for purchase separately. Další informace o zakoupení doplňku úložiště naleznete v doplňku Microsoft Stream Storage .See Microsoft Stream Storage add-on for more details on how to purchase the storage add-on.

Přehled licencování

Úložiště Microsoft Stream je k dispozici pro všechna videa v nájemci a je sdružená pro všechny uživatele, což usnadňuje správu dostupnosti úložiště v celé organizaci.Microsoft Stream’s storage is available to all videos in the tenant and is pooled for use by all users, making it easier to manage availability of storage across your organization. V úložišti fondu je započítána pouze původní velikost videosouboru.Only the original video file size counts against your pooled storage. Překódovaná videa, miniatury, titulní obraz kanálu, titulky a soubory titulku nepřispívají k úložišti.Transcoded videos, thumbnails, channel poster, subtitle and caption files, do not contribute towards your storage.

Poznámka

Sada Office 365 pro uživatele organizace K1/F1 není zahrnuta a nepřispívá k další kvótě úložiště.Office 365 Enterprise K1/F1 users are not included and do not contribute to additional storage quota.

Další krokyNext steps

Seznamte se s funkcemi a funknostmidatového proudu.Review Stream features and functionalities.