Ladění nativního kóduDebugging Native Code

Oddíl popisuje některé běžné problémy s laděním a techniky pro nativní aplikace.The section covers some common debugging problems and techniques for native applications. Techniky popsané v této části jsou techniky na vysoké úrovni.The techniques covered in this section are high-level techniques. Informace o mechanismu používání ladicího programu sady Visual Studio naleznete v tématu první pohled na ladicí program.For the mechanics of using the Visual Studio debugger, see First look at the debugger).

V tomto oddíluIn This Section

Postupy: Ladění optimalizovaného kódu Poskytuje tipy pro ladění optimalizovaného kódu, konkrétně o tom, proč byste měli ladit neoptimalizovanou verzi programu, výchozí nastavení optimalizace pro konfigurace ladění a vydání a tipy pro hledání chyb, které se zobrazí pouze v optimalizovaném kódu (zapnutí Optimalizace konfigurace sestavení ladění).How to: Debug Optimized Code Gives tips for debugging optimized code, specifically, why you should debug an unoptimized version of your program, default optimization settings for Debug and Release configurations, and tips for finding bugs that only appear in optimized code (turning on optimization in a Debug build configuration).

DebugBreak a __debugbreak Popisuje funkci Win32 DebugBreak a poskytuje odkaz na své referenční téma v sadě SDK platformy.DebugBreak and __debugbreak Describes the Win32 DebugBreak function and provides a link to its reference topic in the Platform SDK. Popisuje také vnitřní __debugbreak.Also describes the __debugbreak intrinsic.

Výrazy CC++ /kontrolní výrazy Popisuje příkazy kontrolního výrazu, jak fungují, výhody jejich použití (zachycení chyb logiky, kontrola výsledků operace a testování chybových podmínek), jejich interakce s _DEBUG a typy výrazů podporovaných v Visual StudioVisual Studio.C/C++ Assertions Discusses assertion statements, how they work, the benefits of using them (catching logic errors, checking results of an operation, and testing error conditions), their interaction with _DEBUG, and the types of assertions supported in Visual StudioVisual Studio.

Postupy: ladění vloženého kódu sestavení Poskytuje krátké pokyny k použití okna zpětného překladu k zobrazení instrukcí sestavení a okna Registry k zobrazení obsahu registru a obsahuje odkazy na témata týkající se těchto oken.How to: Debug Inline Assembly Code Provides short instructions on using the Disassembly window to view the assembly instructions and the Registers window to view register contents and provides links to topics regarding those windows.

Techniky ladění MFC Odkazuje na techniky ladění pro programy MFC, včetně: afxDebugBreak, makro TRACE, detekce nevracení paměti v prostředí MFC, kontrolní výrazy MFC a omezení velikosti sestavení ladění knihovny MFC.MFC Debugging Techniques Links you to debugging techniques for MFC programs, including: afxDebugBreak, the TRACE macro, detecting memory leaks in MFC, MFC assertions, and reducing the size of MFC Debug builds.

Techniky ladění CRT Odkazuje na techniky ladění pro knihovnu run-time jazyka C, včetně použití knihovny ladění CRT, maker pro vytváření sestav, rozdílů mezi sestavením a _malloc_dbg, zápisem funkcí vidlice ladění a haldy ladění CRT.CRT Debugging Techniques Links you to debugging techniques for the C Run-Time Library, including using the CRT Debug Library, macros for reporting, differences between malloc and _malloc_dbg, writing debug hook functions, and the CRT debug heap.

Nejčastější dotazy k ladění nativního kódu Poskytuje odpovědi na nejčastější dotazy týkající se ladění C++ programů.Debugging Native Code FAQs Provides answers to frequently asked questions about debugging C++ programs

Ladění modelu COM a ActiveX Obsahuje informace o ladění aplikací modelu COM a ActiveX, včetně nástrojů, které lze použít pro ladění modelu COM a ActiveX.COM and ActiveX Debugging Provides information on debugging COM and ActiveX applications, including tools you can use for COM and ActiveX debugging.

Postupy: ladění vloženého kódu Obsahuje pokyny pro ladění kódu, který používá atributy.How to: Debug Injected Code Provides guidance on debugging code that uses attributes. Pokyny zahrnují, jak zapnout anotaci zdroje, jak zobrazit vložený kód a jak zobrazit kód zpětného překladu v aktuálním bodu spuštění.Instructions include how to turn on Source Annotation, how to view injected code, and how to view the disassembly code at the current execution point.

Návod: ladění paralelní aplikace Popisuje, jak používat okna paralelních úkolů a paralelních zásobníků k ladění paralelní aplikace.Walkthrough: Debugging a Parallel Application Describes how to use the Parallel Tasks and Parallel Stacks tool windows to debug a parallel application.

Příprava na ladění C++ projektů obsahuje odkazy na témata, která popisují, jak ladit typy nativních projektů, které C++ byly vytvořeny pomocí šablon projektů.Prepare to debug C++ projects Provides links to topics that describe how to debug the native project types created by the C++ project templates.

Ladění projektů knihovny DLL Poskytuje informace o tom, jak ladit nativní a spravované knihovny DLL.Debugging DLL Projects Provides information on how to debug native and managed DLLs.

První pohled na ladicí program Obsahuje odkazy na větší části dokumentace ladění.First look at the debugger Provides links to the larger sections of the debugging documentation. Informace zahrnují novinky v ladicím programu, nastavení a přípravu, zarážky, zpracování výjimek, úpravy a pokračování, ladění spravovaného kódu, ladění nativního kódu, ladění SQL a odkazy na uživatelské rozhraní.Information includes what's new in the debugger, settings and preparation, breakpoints, handling exceptions, edit and continue, debugging managed code, debugging native code, debugging SQL, and the user interface references.

Viz také:See also