Podpora jazyků a platforemLanguage and platform support

Funkce Visual Studio Live Share jsou určené pro práci napříč různými oblastmi jazyků a platforem aplikací.Visual Studio Live Share's features are intended to work across a diverse landscape of languages and application platforms. Avšak s ohledem na Sheer počet variant jsou některé platformy a jazyky více dokončeny, než jiné.However, given the sheer number of variations, some platforms and languages are more complete than others. Tento dokument popisuje aktuální známý stav řady oblíbených jazyků a platforem pro aktuálně podporované funkce.This document covers the current known state of a number of popular languages and platforms for currently supported features.

Podívejte se na jazyk nebo platformu, kterou potřebujete?See a language or platform you need? Chcete přidat tu, kterou nevidíte?Want to add one you don't see? Hlasujte.Vote here.

Visual Studio CodeVisual Studio Code

Všechny jazyky a platformy mají stejný soubor IntelliSense (když je nainstalováno příslušné rozšíření), stejně jako podpora zabarvení a souběžné úpravy.All languages / platforms have same file intellisense (when the respective extension is installed), as well as colorization and co-editing support. Níže uvedené seznamy zahrnují pokročilé funkce, které jsou aktuálně bez dokončení, univerzální podpora:The lists below covers advanced features currently without complete, universal support:

JazykyLanguages

JazykLanguage Sdílené jazykové službyShared Language Services Sdílené laděníShared Debugging
AnsibleAnsible NENÍ K DISPOZICIN/A
BallerinaBallerina
bashBash
C++C++
C#C#
ClojureClojure Není k dispozici 4N/A 4
ColdFusion (CFML)ColdFusion (CFML) Není k dispozici 4N/A 4
FormulářůCrystal Není k dispozici 4N/A 4
CSHTMLCSHTML Není k dispozici 1N/A 1
CSSCSS NENÍ K DISPOZICIN/A NENÍ K DISPOZICIN/A
DARTDart
DockerDocker NENÍ K DISPOZICIN/A
ElixirElixir
ElmElm Není k dispozici 4N/A 4
ErlangovoErlang
F#F# Není k dispozici 4N/A 4
GrafFlow Není k dispozici 4N/A 4
JazykaFortran NENÍ K DISPOZICIN/A
JděteGo
GradleGradle Není k dispozici 4N/A 4
GraphQLGraphQL Není k dispozici 4N/A 4
HaskellHaskell
HTMLHTML NENÍ K DISPOZICIN/A odst2
JavaJava
JavaScript a TypeScriptJavaScript / TypeScript 33
HelenaJulia Není k dispozici 4N/A 4
KotlinKotlin NENÍ K DISPOZICIN/A Není k dispozici 4N/A 4
LuaLua
MarkdownuMarkdown NENÍ K DISPOZICIN/A
MATLABMATLAB Není k dispozici 4N/A 4
Objective-CObjective-C Není k dispozici 4N/A 4
JazycePascal Není k dispozici 4N/A 4
PerlPerl
PHPPHP
PowerShellPowerShell NENÍ K DISPOZICIN/A
PythonPython
PureScriptPureScript Není k dispozici 4N/A 4
RR Není k dispozici 4N/A 4
Důvod/OCamlReason/OCaml Není k dispozici 4N/A 4
reStructuredTextreStructuredText NENÍ K DISPOZICIN/A
RubyRuby
RustRust Není k dispozici 4N/A 4
SassSass NENÍ K DISPOZICIN/A
ScalaScala Není k dispozici 4N/A 4
HustotaSolidity Není k dispozici 4N/A 4
SQL/T – SQLSQL / T-SQL NENÍ K DISPOZICIN/A Není k dispozici 4N/A 4
PeraStylus NENÍ K DISPOZICIN/A
SvelteSvelte Není k dispozici 4N/A 4
SWIFTSwift Není k dispozici 4N/A 4
TerraformuTerraform Není k dispozici 4N/A 4
XMLXML Není k dispozici 4N/A 4
YAMLYAML Není k dispozici 4N/A 4

1 v C# rozšíření není podporována žádná podpora cshtml.1 No CSHTML support in C# extension.
2 vložený JavaScript ve formátu HTML je při ladění klienta podporován.2 Embedded JavaScript in HTML is supported when doing client debugging.
3 ladění JavaScriptu/TypeScript pro uzel nebo prohlížeč3 JavaScript / TypeScript debugging for Node or browser.
4 příslušné rozšíření pro vs Code v současné době nepodporuje ladění.4 The respective extension for VS Code doesn't currently support debugging. Jakmile k tomu dojde, budeme zkoumat, že do ní bude přidána podpora souběžného ladění.As soon as it does, we will investigate adding co-debugging support to it.

PlatformyPlatforms

Typ aplikace nebo platformyApp/platform type Sdílené laděníShared Debugging Sdílení aplikacíApp Sharing
ArduinoArduino NENÍ K DISPOZICIN/A
Azure App ServiceAzure App Service NENÍ K DISPOZICIN/A
Azure Dev SpacesAzure Dev Spaces 11
Azure Functions (místní a vzdálené)Azure Functions (local and remote) 11
Blockchain (Ethereem)Blockchain (Ethereum) 11
Konzola/CLIConsole / CLI 44
DatabázeDatabases čl5 11
Plocha (elektronická/nativní)Desktop (Electron/native) 99
Dynamics NAV 2018Dynamics NAV 2018 11
Hry (Unity)Games (Unity) 99
Hry (Unreal)Games (Unreal) 99
Kubernetes (YAML, Helm)Kubernetes (YAML, Helm) 11
MarkdownuMarkdown NENÍ K DISPOZICIN/A 66
Mobilní (Cordova)Mobile (Cordova) 1, 71,7
Mobilní (nativní)Mobile (Native) 99
Mobilní (reakce na nativní)Mobile (React Native) 1, 81,8
Webová aplikace/rozhraní API (back-end)Web app / API (Back-end) 11
Webová aplikace (front-end)Web app (Front-end) 22 33
Rozšíření VS CodeVS Code extensions 99

1 prostřednictvím sdílení místního serveru.1 Via share local server.
2 ladění probíhá místo hosta v prohlížeči hostitele.2 Debugging occurs against the host's browser rather than guest.
3 sdílení back-endu.3 By sharing back-end.
4 podporováno prostřednictvím sdílených terminálů.4 Supported via shared terminals.
5 uložených procesů databáze ladění není v současné době podporováno.5 Debugging database stored procs is not currently supported
6 prostřednictvím "Preview".6 Via "preview". Obrázky se ale neprojeví kvůli známému problému.However, images do not appear due to known issue. Hlasujte (👍) zde.Vote (👍) here.
aplikace z 7 Cordova se dají sdílet přes platformu "prohlížeč".7 Cordova apps can be shared via the "browser" platform
8 reakci nativních aplikací můžete sdílet přes poutavou a sdílené servery.8 React Native apps can be shared via Expo and shared servers.
9 Live Share v současné době nepodporuje sdílení oken nebo obrazovek.9 Live Share doesn't currently support sharing windows/screens. Hlasujte (👍) zde.Vote (👍) here.

Visual StudioVisual Studio

I když většina jazyků obsahuje určitou podporu jediného souboru, jsou níže uvedené upozornění.While most languages have some single file Intellisense support, there are some caveats outlined below. Všechny jazyky a platformy podporují společné úpravy.All languages/platforms support co-editing. Zbývající část seznamu pokrývá pokročilé funkce, které jsou aktuálně bez dokončení, univerzální podpora:The remainder of the list covers advanced features currently without complete, universal support:

JazykyLanguages

JazykLanguage Jazykové služby založené na jednom souboruSingle-file language services Jazykové služby pro nejrůznější aplikaceProject-wide language services Společné laděníCo-Debugging
C#C#
CSHTMLCSHTML 11
ASPXASPX 11
HTMLHTML NENÍ K DISPOZICIN/A odst2
CSSCSS NENÍ K DISPOZICIN/A NENÍ K DISPOZICIN/A
JavaScript a TypeScriptJavaScript / TypeScript 33
C++C++
PythonPython
MarkdownuMarkdown NENÍ K DISPOZICIN/A NENÍ K DISPOZICIN/A
PowerShellPowerShell NENÍ K DISPOZICIN/A
VB.NETVB.NET
VBHTMLVBHTML 11
XAMLXAML NENÍ K DISPOZICIN/A 44
SQL/T – SQLSQL / T-SQL NENÍ K DISPOZICIN/A
F#F#
RR 55 NENÍ K DISPOZICIN/A

1 mezera: cshtml, vbhtml a aspx mají známé problémy s podporou integrovaných C#/VB souborů C#/VB, které se v důsledku neimplementace celé technologie IntelliSense nevyřešily.1 Gap: CSHTML, VBHTML, and ASPX have a known issues around embedded C#/VB support given code-behind C#/VB files are not resolved due to full intellisense not being implemented. Hlasujte (👍) zde na CSHTML/VBHTML.Vote (👍) here on CSHTML/VBHTML. Hlasujte (👍) tady na ASPX.Vote (👍) here on ASPX.
2 vložený JavaScript ve formátu HTML je při ladění klienta podporován.2 Embedded JavaScript in HTML is supported when doing client debugging.
3 ladění JavaScriptu/TypeScript pro uzel nebo prohlížeč3 JavaScript / TypeScript debugging for Node or browser.
4 , přestože samotný ladění XAML je technicky N/a, je podporováno ladění kódu na pozadí.4 Though debugging XAML itself is technically N/A, debugging code-behind is supported.
5 mezer: chyby služby jazyka R na straně hosta při připojení a po každém řádku.5 Gap: R language service errors on the guest side on join and after every newline. Není podporováno.Not supported. Hlasujte (👍) zde.Vote (👍) here.

PlatformyPlatforms

Typ aplikace nebo platformyApp/platform type Společné laděníCo-debugging Sdílení aplikacíApp sharing
Webová aplikace/rozhraní API (back-end)Web app / API (Back-End) 11
Webová aplikace (front-end)Web app (Front-end) 22 33
Azure FunctionsAzure Functions 55
Service Fabric AzureAzure Service Fabric 55
Azure Dev SpacesAzure Dev Spaces 11
DatabázeDatabases 44 55
Konzola/CLIConsole / CLI 66
Plocha (WinForms)Desktop (WinForms)
Plocha (WPF)Desktop (WPF)
Univerzální platforma pro WindowsUniversal Windows Platform
Rozšíření VSVS Extensions

1 prostřednictvím sdílení místního serveru.1 Via share local server. ASP.NET Web Apps můžou používat taky automatické sdílení webových aplikací.ASP.NET Web Apps can also use automatic web app sharing.
2 ladění probíhá místo hosta v prohlížeči hostitele.2 Debugging occurs against the host's browser rather than guest.
3 sdílení back-endu.3 By sharing back-end.
4 uložená procedura databáze ladění se momentálně nepodporuje.4 Debugging database stored procs is not currently supported
5 prostřednictvím sdílení místního serveru.5 Via share local server.
6 částečně podporováno prostřednictvím sdílených terminálů.6 Partially supported via shared terminals.
?? Dosud Neověřeno.Not yet validated.

Viz také:See also

Máte potíže?Having problems? Podívejte se na článek o odstraňování potíží nebo nám pošlete svůj názor.See troubleshooting or provide feedback.