Řešení potíží s Visual Studio Live ShareTroubleshooting Visual Studio Live Share

Tento článek popisuje tipy k odstraňování potíží, alternativní řešení a odpovědi na běžné problémy a otázky.This article covers troubleshooting tips, workarounds, and answers for common problems and questions. Můžete si také prohlédnout Nejčastější dotazy.You may also want to take a look at the FAQ.

Požadavky na instalaci/nástrojInstallation / tool requirements

Níže najdete tipy k odstraňování potíží souvisejících s instalací Visual Studio Live Share.The following are troubleshooting tips related to installing Visual Studio Live Share.

NástrojTool ProblémProblem Řešení/alternativní řešeníResolution / Workaround
sada VSVS Instalační program rozšíření nemůže najít verzi sady Visual Studio , která se má použít při pokusu o instalaci rozšíření Visual Studio Live Share.The extension installer cannot find a version of Visual Studio to use when trying to install the Visual Studio Live Share extension. Visual Studio Live Share vyžaduje Visual Studio 2017 verze 15,6 nebo vyšší pro hostitele i hosty.Visual Studio Live Share requires Visual Studio 2017 version 15.6 or higher for both hosts and guests. Nainstalujte nejnovější stabilní aktualizaci sady Visual Studio 2017 a zkuste to znovu.Install the latest stable update of Visual Studio 2017 and retry.
VS CodeVS Code Při pokusu o použití Visual Studio Live Share s VS Code na macOS El Capitan nebo nížese zobrazí chyba.An error appears when trying to use Visual Studio Live Share with VS Code on macOS El Capitan or below. Podpora operačního systému Visual Studio Live Share je závislá na rozhraní .NET Core, které aktuálně podporuje jenom MacOS Sierra anovější.Visual Studio Live Share's OS support is dependant on .NET Core which currently only supports macOS Sierra and up.
VS CodeVS Code V případě, že senedají nainstalovat závislosti, se zobrazí chyba při prvním spuštění rozšíření se dokončí instalace nebo dojde k chybám nebo už přítomných souborů.A "Dependencies could not be installed" error appears the while extension is finishing installation on first start or you get errors about missing or already present files. Ověřte, že jste připojeni k síťovému připojení.Verify you are on a good network connection. Pokud se jedná o, můžete být spuštěni na proxy serveru nebo na problém s bránou firewall .If you are, you could be running into a proxy or firewall issue. Podívejte se na téma řešení potíží s připojením.See connectivity troubleshooting.

VS CodeVS Code Instalace rozšíření Visual Studio Live Share z webu Marketplace ho nainstaluje ve verzi stabilní/insider vs Code místo verze, kterou chci.Installing the Visual Studio Live Share extension from the marketplace installs it in the stable/insiders version of VS Code instead of the version I want. Zahajte VS Code stabilní nebo Insider v závislosti na vaší předvolbách, klikněte na kartu rozšíření, vyhledejte "Visual Studio Live Share" a z něj nainstalujte.Start VS Code stable or insiders depending on your preference, click on the "extensions" tab, search for "Visual Studio Live Share" and install from there.
VS Code (Linux)VS Code (Linux) Rozšíření Live Share se neaktivuje a po instalaci rozšíření na Linux se nezobrazí žádné položky stavového řádku .The Live Share extension does not activate and no status bar items appear after installing the extension on Linux. Visual Studio Live Share závisí na rozhraní .NET Core 2,0, které má řadu požadavků na Linux, které nemusí být ve výchozím nastavení splněné v některých distribucích systému Linux.Visual Studio Live Share depends on .NET Core 2.0 which has a number of Linux prerequisites that may not be met on certain distributions of Linux by default. Podrobnosti o tom, co je potřeba nainstalovat, najdete tady .See here for details on what should be installed.

Přihlásit seSign in

Níže najdete tipy pro řešení problémů s přihlašováním.The following are troubleshooting tips for sign in problems.

NástrojTool ProblémProblem Řešení/alternativní řešeníResolution / Workaround
sada VSVS Musíte se přihlásit k Visual Studio Live Share s jinou identitou , než použijete k přihlášení do sady Visual Studio.You need to sign into Visual Studio Live Share with a different identity than you use to sign into Visual Studio. V nabídce Nástroje > Možnosti > Live Share > uživatelský účet vyberte alternativní účet.Go to Tools > Options > Live Share > User account to select an alternate account.
VS CodeVS Code Když se během přihlašování otevře okno prohlížeče a proces na webové stránce vypadá úspěšně, stavový řádek stále říká, "přihlásit" po zavření prohlížeče.While a browser window pops up during sign in and the process appears to succeed on the web page, the status bar still says, "Sign in" after closing the browser. Po přihlášení klikněte na "máte potíže?"After signing in, click "Having trouble?" a postupujte podle pokynů a do nástroje zadejte dočasný uživatelský kód.and follow the directions to enter a temporary user code into the tool.

Rádi bychom také viděli, co se může stát, a zaprotokolovat chybu.We would also love to see what might be happening, so please log a bug.
VšechnyAll Zobrazuje se časový limit nebo Chyba připojení.You are getting a timeout or connection error. Podívejte se na téma řešení potíží s připojením.See connectivity troubleshooting.
VšechnyAll Když se přihlašujete pomocí pracovní nebo školní e-mailové adresy Microsoftu, zobrazí se zpráva, že je potřeba schválit správce.When signing in using a Microsoft backed work or school email address you see a message saying, "Need admin approval". Vaše služba Azure AD principem je nastavená tak, aby vyžadovala "souhlas správce" pro nové aplikace, které přistupují k obsahu adresáře.Your Azure AD tenet is setup to require “admin consent” for new applications accessing the contents of the directory. Další podrobnosti najdete tady .See here for more details.
VS Code (MacOS)VS Code (macOS) Při přihlašování se zobrazí chyba s oznámením, že SecKeychainAddGenericPassword () selhalo.When signing in you see an error stating SecKeychainAddGenericPassword() failed. To je téměř vždy kvůli běžnému problému s macOS, kde se změny hesla neprojeví v řetězci přihlašovacích údajů.This is almost always due to a common problem with macOS where password changes are not reflected in the login keychain. Zkuste přejít do řetězce "přístup k řetězci klíčů", uzamknout přihlašovací řetězec řetězce a pak ho znovu odemknout.Try going into "Keychain Access", locking the login keychain and then unlocking it again. To může být dostačující pro vyřešení problému, ale pokud ho nemůžete odemknout s vaším aktuálním heslem, vyzkoušejte si předchozí.This may be enough to resolve the problem, but if you are unable to unlock it with your current password, try your previous one. Pokud to funguje, změňte přihlašovací heslo řetězce klíčů na vaše aktuální heslo.If that works, change the login keychain password to your current password. Podrobnosti najdete tady .See here for details.
VS Code (Linux)VS Code (Linux) Při zadávání v uživatelském kódu po přihlášení přes prohlížeč se zobrazí chyba s oznámením, že secret_password_store_sync () selhala s kódem chyby XX.When entering in the user code after signing in via the browser you see an error stating secret_password_store_sync() failed with error code XX. To je obvykle způsobeno gnome-keyring a/nebo libsecret-1-0 / libsecret nejsou nainstalovány.This is typically due to gnome-keyring and/or libsecret-1-0/ libsecret not being installed. Můžete ověřit, že je GNOME správně nakonfigurovaný, a to tak, že nainstalujete seahorse a pak použijete aplikaci hesla a klíče v desktopovém prostředí.You can validate gnome-keyring is properly configured by installing seahorse and then using the "Passwords and Keys" application in your desktop environment. Další informace o požadavcích pro Linux najdete tady.Read more about Linux prerequisites here.
VS Code (Linux)VS Code (Linux) Zobrazí se výzva k zadání uživatelského kódu s Live Share v 0.3.295 nebo níže, ale nezobrazí se žádný prohlížeč, který vám to umožňuje získat ho.You are prompted to enter a user code with Live Share v0.3.295 or below, but no browser appears to allow you to get one. Pracujeme na odstranění požadavku na kód uživatele v systému Linux.We are working to eliminate the user code requirement on Linux. Ve středním čase by se měl zobrazit okno prohlížeče, které se používá k přihlášení.In the mean time, a browser window should appear for you to use to sign in. V takovém případě může být okno prohlížeče v VS Code skryté.If not, the browser window may be hidden under VS Code. Pokud se nejedná o tento případ, podívejte se na další tip.See the next tip if this is not the case.
VS CodeVS Code Po kliknutí na přihlásit (nebo pomocí příkazu "Live Share: Sign in") se nezobrazí žádné okno prohlížeče, které vám umožní zadat přihlašovací údaje.After clicking "Sign in" (or using the "Live Share: Sign in" command), no browser window appears to allow you to enter your credentials. 1. Přihlaste se sem .1. Sign in here
2. po přihlášení klikněte na "máte potíže?"2. After signing in, click "Having trouble?"
3. postupujte podle pokynů a do nástroje zadejte dočasný uživatelský kód.3. Follow the directions to enter a temporary user code into the tool.
VšechnyAll Chcete se připojit k relaci spolupráce ale nechcete dostávat e-mailové aktualizace.You would like to join a collaboration session but have not / do not want to receive email updates. Přihlášení k rozšíření Live Share v aplikaci VS/VS Code neumožňuje přijímat aktualizace e-mailů.Signing in to the Live Share extension in VS/VS Code does not opt you into receiving email updates.

Live Share vyžaduje, aby se hosté přihlásili jako bezpečnostní opatření, takže hostitel bude mít přehled o identitě těch, ke kterým se připojili.Live Share requires guests to sign in as a security measure so the host has visibility to the identity of those that have joined. Tuto funkci můžete hlasovat , pokud chcete, aby se anonymní uživatelé mohli připojit (například uživatelé bez názvu nebo uživatelem definovaný název).Up vote this feature if you'd like the option to allow anonymous users to join (e.g. users with no name / a user defined name).

Sdílet a připojitShare and Join

Níže najdete tipy pro řešení problémů s přihlašováním.The following are troubleshooting tips for sign in problems.

NástrojTool ProblémProblem Řešení/alternativní řešeníResolution / Workaround
VšechnyAll Sdílet/připojit: Obdržíte časový limit nebo chybu, se kterou se nemůžete připojit.Share/Join: You are getting a timeout or error about not being able to connect. Podívejte se na téma řešení potíží s připojením.See connectivity troubleshooting.
VS CodeVS Code Připojit: Po otevření stránky pro spojení v prohlížeči se vám nezobrazila výzva/spuštění vs Code .Join: You were not prompted / able to launch VS Code after opening the join page in a browser. Tipy:Tips:
  • Ujistěte se, že jste spustili vs Code aspoň jednou a čekali na dokončení instalace na stavovém řádku.Be sure you've started the VS Code at least once and waited for the install to complete in the status bar.
  • Pokud to nepomůže, zkuste spustit příkaz Live Share: spuštění instalačního programu.If that doesn't work, try running the "Live Share: Launcher Setup" command.
  • Uživatelé systému Linux: Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce (sudo) při spuštění výše uvedeného příkazu, udělejte to prosím.Linux users: If prompted to enter your admin (sudo) password when running the above command, please do so.
  • Nakonec se podívejte na alternativní řešení v části připojení ručně .Finally, see joining manually as a workaround.
Pokud tento problém obdržíte, rádi bychom zjistili, co se děje, a zaprotokolovat chybu.If you hit this problem, we would love to see what might be happening, so please log a bug.
sada VSVS Připojit: Po otevření stránky pro spojení v prohlížeči jste nemuseli zobrazit ani po otevření.Join: You were not prompted / able to launch VS after opening the join page in a browser. Podívejte se na téma ruční připojení.See join manually.

Rádi bychom také viděli vaše protokoly, takže si Zaprotokolujte chybu pomocí možnosti nahlásit problém pomocí sady Visual Studio. zapnut.We would also love to see your logs, so please log a bug using Visual Studio's "Report a Problem..." feature.
VšechnyAll Připojit: Doporučuje se Vložit odkaz spojení přímo do sady Visual Studio nebo vs Code místo kliknutí na webový odkaz.Join: You would prefer to paste the join link directly into Visual Studio / VS Code rather than clicking on the web link. Podívejte se na téma ruční připojení.See join manually.
VšechnyAll Připojit: Zobrazí se zpráva "vlastník pracovního prostoru vypadá jako offline," při připojení přes prohlížeč.Join: You see a message saying, "the owner of the workspace seems to be offline," when joining via the browser. Možná alternativní řešení:Possible workarounds:
  • Zkuste se připojit ručně.Try joining manually. Zjistili jsme problémy s spojeními mezi oblastí (např. východ a západní USA) z důvodu problémů se službou, které neovlivňují ruční spojení.We have seen issues with cross-region (e.g. east and west US) joins due to service issues that do not affect manual joins.
  • Live Share nemůže být při spuštění v režimu připojení automaticky směrován přímo na hostitele.Live Share may be unable to route directly to the host when running in "auto" connection mode. Vyzkoušejte Přenosový režim.Try relay mode.
Další možnosti najdete v tématu řešení potíží s připojením .See connectivity troubleshooting for more possibilities
VS CodeVS Code Připojit: Připojili jste se přes prohlížeč před přihlášením, nebyli vyzváni k přihlášení a připojení se nikdy nedokončí.Join: You joined via the browser before signing in, were not prompted to sign in, and the join never completed. Jedná se o známou chybu.This is a known bug. Klikněte na položku Přihlásit se stavovým řádkem a přihlaste se a potom se znovu připojte.Click the sign in status bar item to sign in and then join again.

PřipojeníConnectivity

Následující informace vám můžou pomoct při řešení potíží s připojením nebo vypršením časových limitů při přihlašování, sdílení nebo spojování.The information below can help you troubleshoot if you're having problems related to connectivity or timeouts when signing in, sharing, or joining.

Jak je uvedeno v požadavcích na připojení Live Share článku, různé režimy připojení mají různé požadavky na fungování, takže existuje několik různých potenciálních problémů.As outlined in the connectivity requirements for Live Share article, different connection modes have different requirements to function so there are a few different potential issues going on.

NástrojTool ProblémProblem Pravděpodobná příčinaProbable Cause
VšechnyAll Používáte proxy server a zobrazuje se počet problémů s připojením.You are using a proxy and are seeing a number of connectivity problems Nastavení proxy serveru může být obtížné.Proxy settings can be tricky. Zkuste nastavit proměnné prostředí http_proxy a HTTPS_PROXY globálně a pak restartujte nástroj.Try setting the HTTP_PROXY and HTTPS_PROXY environment variables globally and then restarting your tool. Další podrobnosti najdete v tématu nastavení proxy serveru .See proxy settings for more details. Je možné, že některé konfigurace ještě nepodporujeme, abychom nás věděli , že vám to nevyhovuje.There are likely some configurations we do not yet support, so let us know if this does not work for you.
VS CodeVS Code Po instalaci rozšíření a spuštění VS Code poprvé dojde k chybě, když se ve stavovém řádku zobrazí zpráva "dokončí instalaci".After installing the extension and starting up VS Code for the first time you get an an error when "Finishing Installation" appears in the status bar. Nemůžete získat přístup k Internetu ani přístup k download.visualstudio.microsoft.com a/nebo download.microsoft.com na portu 443, který vaše osobní nebo podniková brána firewall zablokovala.You cannot access the internet or access to download.visualstudio.microsoft.com and/or download.microsoft.com on port 443 is blocked by your personal or corporate firewall. V této části najdete informace o tom, proč Live Share potřebují stáhnout něco v tomto okamžiku.See here for information on why Live Share needs to download something at this point.
VšechnyAll Nemůžete se přihlásit Visual Studio Live ShareYou are unable to sign into Visual Studio Live Share Nemůžete získat přístup k Internetu ani přístup k *. liveshare.vsengsaas.visualstudio.com na portu 80/443 je zablokovaný vaší osobní nebo firemní bránou firewall.You cannot access the internet or access to *.liveshare.vsengsaas.visualstudio.com on port 80/443 is blocked by your personal or corporate firewall. V prohlížeči zadejte https://insiders.liveshare.vsengsaas.visualstudio.com a ověřte, že máte na Visual Studio Live Share domovské stránce.Enter https://insiders.liveshare.vsengsaas.visualstudio.com in a browser and verify you land at the Visual Studio Live Share home page.
VšechnyAll Pracujete v automatickém režimu (výchozí možnost), můžete se přihlásit, ale při sdílení nebo připojení se zobrazí Chyba s časovým limitem nebo připojením .You are in auto mode (the default), are able to sign in, but see a timeout or connection error when either sharing or joining. Buď přímé přenosové režimy, nebo došlo k chybě v režimu automatického přenosu.Either both direct and relay modes are failing to connect or there is a bug with auto mode. Pokud se budete moci připojit po Přepnutí do režimu přímého nebo přenosu, vyvolejte chybu.If you are able to connect after switching to direct or relay mode, please raise a bug.
VšechnyAll Jste v přímém režimu, budete se moct přihlásit, ale při sdílení nebo připojení se zobrazí Chyba s časovým limitem nebo připojením .You are in direct mode, are able to sign in, but see a timeout or connection error when either sharing or joining. Host a hostitel se nemohou přímo připojit.The guest and host cannot directly connect. Vyzkoušejte si režim automatického nebo přenosu , abyste viděli, jestli problém nezmizí.Try auto or relay mode to see if the problem goes away. Možná budete muset ručně Live Share přes osobní bránu firewall nebo jednoduše použít režim přenosu.You may need to manually allow Live Share through your personal firewall or simply use relay mode.
VšechnyAll Jste v režimu přenosu, máte možnost se přihlásit, ale při sdílení nebo připojení se zobrazí oznámení o vypršení časového limitu nebo chybě připojení .You are in relay mode, are able to sign in, but are notified of a timeout or connection error when either sharing or joining. Přístup k *. servicebus.windows.net na portu 80/443 je blokovaný vaší osobní nebo podnikovou bránou firewall.Access to *.servicebus.windows.net on port 80/443 is blocked is blocked by your personal or corporate firewall. Vyzkoušejte přímý režim.Try direct mode.

Další informace o požadavcích na připojení najdete v článku požadavky na připojení pro Live Share .See the connectivity requirements for Live Share article, for more information on connectivity requirements.

Viz také:See also

Rychlý startQuickstarts

PostupyHow-tos

OdkazReference

Pořád máte problémy?Still having problems? Můžete poskytnout zpětnou vazbu.You can provide feedback.