odkaz – úlohaLink task

Zabalí nástroj linkeru Microsoft C++, link.exe.Wraps the Microsoft C++ linker tool, link.exe. Nástroj Linker propojuje soubory objektů a knihoven Common Object File Format (COFF) a vytvoří spustitelný soubor (. exe) nebo dynamickou knihovnu (DLL).The linker tool links Common Object File Format (COFF) object files and libraries to create an executable (.exe) file or a dynamic-link library (DLL). Další informace naleznete v tématech Možnosti linkeru a použití nástroje MSBuild z příkazového řádku a použití sady nástrojů Microsoft C++ z příkazového řádku.For more information, see Linker options and Use MSBuild from the command line and Use the Microsoft C++ toolset from the command line.

ParametryParameters

Následující popis popisuje parametry úkolu propojení .The following describes the parameters of the Link task. Většina parametrů úlohy a několik sad parametrů odpovídá možnosti příkazového řádku.Most task parameters, and a few sets of parameters, correspond to a command-line option.

 • AdditionalDependenciesAdditionalDependencies

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Určuje seznam vstupních souborů, které mají být přidány do příkazu.Specifies a list of input files to add to the command.

  Další informace najdete v tématu připojení vstupních souborů.For more information, see LINK input files.

 • AdditionalLibraryDirectoriesAdditionalLibraryDirectories

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Přepíše cestu ke knihovně prostředí.Overrides the environment library path. Zadejte název adresáře.Specify a directory name.

  Další informace najdete v tématu /LIBPATH (Další Libpath).For more information, see /LIBPATH (Additional Libpath).

 • AdditionalManifestDependenciesAdditionalManifestDependencies

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Určuje atributy, které budou umístěny v dependency části souboru manifestu.Specifies attributes that will be placed in the dependency section of the manifest file.

  Další informace najdete v tématu /MANIFESTDEPENDENCY (určení závislostí manifestu).For more information, see /MANIFESTDEPENDENCY (Specify manifest dependencies). Viz také konfigurační soubory vydavatele.Also see Publisher configuration files.

 • AdditionalOptionsAdditionalOptions

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Seznam možností linkeru, jak je uvedeno na příkazovém řádku.A list of linker options as specified on the command line. Například/ <option1> / <option2> / <option#> .For example, /<option1> /<option2> /<option#>. Pomocí tohoto parametru lze zadat možnosti linkeru, které nejsou reprezentovány žádným jiným parametrem Propojovací úlohy.Use this parameter to specify linker options that are not represented by any other Link task parameter.

  Další informace naleznete v tématu Možnosti linkeru.For more information, see Linker options.

 • AddModuleNamesToAssemblyAddModuleNamesToAssembly

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Přidá do sestavení odkaz na modul.Adds a module reference to an assembly.

  Další informace naleznete v tématu /ASSEMBLYMODULE (Přidání modulu MSIL do sestavení).For more information, see /ASSEMBLYMODULE (Add a MSIL module to the assembly).

 • AllowIsolationAllowIsolation

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Nástroj způsobí, že operační systém provede vyhledání a načtení manifestu.If true, causes the operating system to do manifest lookups and loads. Pokud false , označuje, že knihovny DLL jsou načteny, jako kdyby nebyl žádný manifest.If false, indicates that DLLs are loaded as if there was no manifest.

  Další informace naleznete v tématu /ALLOWISOLATION (Lookup Manifesting).For more information, see /ALLOWISOLATION (Manifest lookup).

 • AssemblyDebugAssemblyDebug

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vygeneruje atribut DebuggableAttribute společně s trasováním informací o ladění a zakáže optimalizace JIT.If true, emits the DebuggableAttribute attribute together with debug information tracking and disables JIT optimizations. Pokud false , vygeneruje atribut DebuggableAttribute , ale zakáže sledování ladicích informací a povolí optimalizace JIT.If false, emits the DebuggableAttribute attribute but disables debug information tracking and enables JIT optimizations.

  Další informace najdete v tématu /ASSEMBLYDEBUG (Add DebuggableAttribute).For more information, see /ASSEMBLYDEBUG (Add DebuggableAttribute).

 • AssemblyLinkResourceAssemblyLinkResource

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Vytvoří odkaz na prostředek .NET Framework ve výstupním souboru; zdrojový soubor není umístěný do výstupního souboru.Creates a link to a .NET Framework resource in the output file; the resource file is not placed in the output file. Zadejte název prostředku.Specify the name of the resource.

  Další informace najdete v tématu /ASSEMBLYLINKRESOURCE (odkaz na prostředek .NET Framework).For more information, see /ASSEMBLYLINKRESOURCE (Link to .NET Framework resource).

 • AttributeFileTrackingAttributeFileTracking

  Implicitní parametr BooleanImplicit Boolean parameter.

  Umožňuje hlubší sledování souborů pro funkci přírůstkového propojení při zachytávání.Enables deeper file tracking to capture link incremental's behavior. Vždy vrátí hodnotu true.Always returns true.

 • BaseAddressBaseAddress

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Nastaví základní adresu pro sestavení programu nebo knihovny DLL.Sets a base address for the program or DLL being built. Zadejte {address[,size] | @filename,key}.Specify {address[,size] | @filename,key}.

  Další informace najdete v tématu /Base (základní adresa).For more information, see /BASE (Base address).

 • BuildingInIDEBuildingInIDE

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud je nastaveno na true, označuje, že nástroj MSBuild je vyvolán z rozhraní IDE.If true, indicates that MSBuild is invoked from the IDE. V opačném případě označuje, že nástroj MSBuild je vyvolán z příkazového řádku.Otherwise, indicates that MSBuild is invoked from the command line.

  Tento parametr nemá ekvivalentní možnost linkeru.This parameter has no equivalent linker option.

 • CLRImageTypeCLRImageType

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Nastaví typ image modulu CLR (Common Language Runtime).Sets the type of a common language runtime (CLR) image.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každý odpovídá možnosti linkeru.Specify one of the following values, each of which corresponds to a linker option.

  • Výchozí - <none>Default - <none>

  • ForceIJWImage - /CLRIMAGETYPE: IJWForceIJWImage - /CLRIMAGETYPE:IJW

  • ForcePureILImage - /CLRIMAGETYPE: PureForcePureILImage - /CLRIMAGETYPE:PURE

  • ForceSafeILImage - /CLRIMAGETYPE: SafeForceSafeILImage - /CLRIMAGETYPE:SAFE

  Další informace najdete v tématu /CLRIMAGETYPE (určení typu image CLR).For more information, see /CLRIMAGETYPE (Specify type of CLR image).

 • CLRSupportLastErrorCLRSupportLastError

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Zachová poslední chybový kód funkcí volaných prostřednictvím mechanismu volání nespravovaného kódu.Preserves the last error code of functions called through the P/Invoke mechanism.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každý odpovídá možnosti linkeru.Specify one of the following values, each of which corresponds to a linker option.

  • Povoleno - /CLRSupportLastErrorEnabled - /CLRSupportLastError

  • Zakázáno - /CLRSupportLastError: neDisabled - /CLRSupportLastError:NO

  • SystemDlls - /CLRSupportLastError: SYSTEMDLLSystemDlls - /CLRSupportLastError:SYSTEMDLL

  Další informace naleznete v tématu /CLRSUPPORTLASTERROR (zachování kódu poslední chyby pro volání PInvoke).For more information, see /CLRSUPPORTLASTERROR (Preserve last error code for PInvoke calls).

 • CLRThreadAttributeCLRThreadAttribute

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Explicitně určuje atribut vlákna pro vstupní bod programu CLR.Explicitly specifies the threading attribute for the entry point of your CLR program.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každý odpovídá možnosti linkeru.Specify one of the following values, each of which corresponds to a linker option.

  • DefaultThreadingAttribute - /CLRTHREADATTRIBUTE: žádnéDefaultThreadingAttribute - /CLRTHREADATTRIBUTE:NONE

  • MTAThreadingAttribute - /CLRTHREADATTRIBUTE: MTAMTAThreadingAttribute - /CLRTHREADATTRIBUTE:MTA

  • STAThreadingAttribute - /CLRTHREADATTRIBUTE: staSTAThreadingAttribute - /CLRTHREADATTRIBUTE:STA

  Další informace najdete v tématu /CLRTHREADATTRIBUTE (nastavení atributu vlákna modulu CLR).For more information, see /CLRTHREADATTRIBUTE (Set CLR thread attribute).

 • CLRUnmanagedCodeCheckCLRUnmanagedCodeCheck

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Určuje, zda linker bude použít SuppressUnmanagedCodeSecurityAttribute na volání volání volání nespravovaného kódu do nativních knihoven DLL.Specifies whether the linker will apply SuppressUnmanagedCodeSecurityAttribute to linker-generated P/Invoke calls from managed code into native DLLs.

  Další informace najdete v tématu /CLRUNMANAGEDCODECHECK (přidání SuppressUnmanagedCodeSecurityAttribute).For more information, see /CLRUNMANAGEDCODECHECK (Add SuppressUnmanagedCodeSecurityAttribute).

 • CreateHotPatchableImageCreateHotPatchableImage

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Připraví obrázek pro Hot patching.Prepares an image for hot patching.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, která odpovídá možnosti linkeru.Specify one of the following values, which corresponds to a linker option.

  • Povoleno - /FunctionpadminEnabled - /FUNCTIONPADMIN

  • X86Image - /Functionpadmin: 5X86Image - /FUNCTIONPADMIN:5

  • X64Image - /Functionpadmin: 6X64Image - /FUNCTIONPADMIN:6

  • ItaniumImage - /Functionpadmin: 16ItaniumImage - /FUNCTIONPADMIN:16

  Další informace najdete v tématu /functionpadmin (Create opravitelnou za provozu image).For more information, see /FUNCTIONPADMIN (Create hotpatchable image).

 • DataExecutionPreventionDataExecutionPrevention

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true znamená, že spustitelný soubor byl testován tak, aby byl kompatibilní s funkcí Zabránění spuštění dat systému Windows.If true, indicates that an executable was tested to be compatible with the Windows Data Execution Prevention feature.

  Další informace najdete v tématu /NXCOMPAT (kompatibilní se zabráněním spuštění dat).For more information, see /NXCOMPAT (Compatible with Data Execution Prevention).

 • DelayLoadDLLsDelayLoadDLLs

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Tento parametr způsobí opožděné načtení knihoven DLL.This parameter causes delayed loading of DLLs. Zadejte název knihovny DLL pro odložené načtení.Specify the name of a DLL to delay load.

  Další informace najdete v tématu /DELAYLOAD (import zpožděného načtení).For more information, see /DELAYLOAD (Delay load import).

 • DelaySignDelaySign

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , částečně podepíše sestavení.If true, partially signs an assembly. Výchozí hodnota je false.By default, the value is false.

  Další informace naleznete v tématu /delaysign (částečné podepsání sestavení).For more information, see /DELAYSIGN (Partially sign an assembly).

 • OvladačDriver

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Zadáním tohoto parametru sestavíte ovladač režimu jádra systému Windows NT.Specify this parameter to build a Windows NT kernel mode driver.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každý odpovídá možnosti linkeru.Specify one of the following values, each of which corresponds to a linker option.

  • NotSet - <none>NotSet - <none>

  • Ovladač - /DriverDriver - /Driver

  • Jen pro navýšení - /Driver: pouze NEjenomUpOnly - /DRIVER:UPONLY

  • WDM - /Driver: WDMWDM - /DRIVER:WDM

  Další informace najdete v tématu /Driver (ovladač režimu jádra Windows NT).For more information, see /DRIVER (Windows NT kernel mode driver).

 • EmbedManagedResourceFileEmbedManagedResourceFile

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Vloží soubor prostředků do sestavení.Embeds a resource file in an assembly. Zadejte požadovaný název souboru prostředků.Specify the required resource file name. Volitelně můžete zadat logický název, který se používá k načtení prostředku, a možnost Private , která označuje manifest sestavení, že soubor prostředků je privátní.Optionally specify the logical name, which is used to load the resource, and the PRIVATE option, which indicates in the assembly manifest that the resource file is private.

  Další informace najdete v tématu /ASSEMBLYRESOURCE (vložení spravovaného prostředku).For more information, see /ASSEMBLYRESOURCE (Embed a managed resource).

 • EnableCOMDATFoldingEnableCOMDATFolding

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true povolí, umožňuje identické skládání COMDAT.If true, enables identical COMDAT folding.

  Další informace najdete v ICF[= iterations] argumentu pro /opt (optimalizace).For more information, see the ICF[= iterations] argument of /OPT (Optimizations).

 • EnableUACEnableUAC

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Určuje, zda jsou informace nástroje řízení uživatelských účtů (UAC) vloženy do manifestu programu.If true, specifies that User Account Control (UAC) information is embedded in the program manifest.

  Další informace naleznete v tématu /MANIFESTUAC (vložení informací o nástroji Řízení uživatelských účtů v manifestu).For more information, see /MANIFESTUAC (Embeds UAC information in manifest).

 • EntryPointSymbolEntryPointSymbol

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje funkci vstupního bodu jako počáteční adresu souboru . exe nebo knihovny DLL.Specifies an entry point function as the starting address for an .exe file or DLL. Jako hodnotu parametru zadejte název funkce.Specify a function name as the parameter value.

  Další informace naleznete v tématu /entry (symbol vstupního bodu).For more information, see /ENTRY (Entry-point symbol).

 • FixedBaseAddressFixedBaseAddress

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true se vytvoří program nebo knihovna DLL, která se dá načíst jenom na upřednostňovanou základní adresu.If true, creates a program or DLL that can be loaded only at its preferred base address.

  Další informace najdete v tématu /fixed (pevná základní adresa).For more information, see /FIXED (Fixed base address).

 • ForceFileOutputForceFileOutput

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Instruuje linker, aby vytvořil platný soubor . exe nebo knihovnu DLL i v případě, že se na symbol odkazuje, ale není definován, nebo je definován násobek.Tells the linker to create a valid .exe file or DLL even if a symbol is referenced but not defined, or is multiply defined.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • Povoleno - /ForceEnabled - /FORCE

  • MultiplyDefinedSymbolOnly - /Force: víceMultiplyDefinedSymbolOnly - /FORCE:MULTIPLE

  • UndefinedSymbolOnly - /Force: NEvyřešenéUndefinedSymbolOnly - /FORCE:UNRESOLVED

  Další informace najdete v tématu /Force (vynucení výstupu souboru).For more information, see /FORCE (Force file output).

 • ForceSymbolReferencesForceSymbolReferences

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Tento parametr oznamuje linkeru, aby přidal zadaný symbol do tabulky symbolů.This parameter tells the linker to add a specified symbol to the symbol table.

  Další informace naleznete v tématu /include (vynucení odkazů na symboly).For more information, see /INCLUDE (Force symbol references).

 • FunctionOrderFunctionOrder

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Tento parametr optimalizuje program tím, že do bitové kopie umístí zadané zabalené funkce (sekvence COMDAT) do obrazu v předdefinovaném pořadí.This parameter optimizes your program by placing the specified packaged functions (COMDATs) into the image in a predetermined order.

  Další informace najdete v tématu /Order (vložení funkcí v pořadí).For more information, see /ORDER (Put functions in order).

 • GenerateDebugInformationGenerateDebugInformation

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vytvoří informace o ladění pro soubor . exe nebo knihovnu DLL.If true, creates debugging information for the .exe file or DLL.

  Další informace najdete v tématu /Debug (generování informací o ladění).For more information, see /DEBUG (Generate debug info).

 • GenerateManifestGenerateManifest

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vytvoří soubor souběžného manifestu.If true, creates a side-by-side manifest file.

  Další informace naleznete v tématu /manifest (Vytvoření manifestu souběžného sestavení).For more information, see /MANIFEST (Create side-by-side assembly manifest).

 • GenerateMapFileGenerateMapFile

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vytvoří soubor mapy.If true, creates a map file. Přípona názvu souboru souboru mapy je . map.The file name extension of the map file is .map.

  Další informace najdete v tématu /map (Generate souboru mapování).For more information, see /MAP (Generate mapfile).

 • HeapCommitSizeHeapCommitSize

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje velikost fyzické paměti v haldě, která se má přidělit v čase.Specifies the amount of physical memory on the heap to allocate at a time.

  Další informace najdete v commit argumentu v /Heap (nastavení velikosti haldy).For more information, see the commit argument in /HEAP (Set heap size). Další informace najdete také v parametru HeapReserveSize .Also, see the HeapReserveSize parameter.

 • HeapReserveSizeHeapReserveSize

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje celkové přidělení haldy ve virtuální paměti.Specifies the total heap allocation in virtual memory.

  Další informace najdete v reserve argumentu v /Heap (nastavení velikosti haldy).For more information, see the reserve argument in /HEAP (Set heap size). Viz také parametr HeapCommitSize v této tabulce.Also, see the HeapCommitSize parameter in this table.

 • IgnoreAllDefaultLibrariesIgnoreAllDefaultLibraries

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace, sdělí linkeru, aby odebral jednu nebo více výchozích knihoven ze seznamu knihoven, které vyhledává, když přeloží externí odkazy.If true, tells the linker to remove one or more default libraries from the list of libraries it searches when it resolves external references.

  Další informace najdete v tématu /NODEFAULTLIB (ignorování knihoven).For more information, see /NODEFAULTLIB (Ignore libraries).

 • IgnoreEmbeddedIDLIgnoreEmbeddedIDL

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Určuje, že žádné atributy IDL ve zdrojovém kódu by neměly být zpracovány do souboru . idl .If true, specifies that any IDL attributes in source code should not be processed into an .idl file.

  Další informace naleznete v tématu /IGNOREIDL (Nezpracovávat atributy do MIDL).For more information, see /IGNOREIDL (Don't process attributes into MIDL).

 • IgnoreImportLibraryIgnoreImportLibrary

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Určuje, že knihovna importu vygenerovaná touto konfigurací by neměla být importována do závislých projektů.If true, specifies that the import library generated by this configuration should not be imported into dependent projects.

  Tento parametr neodpovídá Možnosti linkeru.This parameter does not correspond to a linker option.

 • IgnoreSpecificDefaultLibrariesIgnoreSpecificDefaultLibraries

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Určuje jeden nebo více názvů výchozích knihoven, které se mají ignorovat.Specifies one or more names of default libraries to ignore. Více knihoven oddělte středníkem.Separate multiple libraries by using semi-colons.

  Další informace najdete v tématu /NODEFAULTLIB (ignorování knihoven).For more information, see /NODEFAULTLIB (Ignore libraries).

 • ImageHasSafeExceptionHandlersImageHasSafeExceptionHandlers

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , linker vytvoří obrázek pouze v případě, že může také vytvořit tabulku bezpečných obslužných rutin výjimek pro obrázek.If true, the linker produces an image only if it can also produce a table of the image's safe exception handlers.

  Další informace naleznete v tématu /SAFESEH (Image má bezpečné obslužné rutiny výjimek).For more information, see /SAFESEH (Image has safe exception handlers).

 • ImportLibraryImportLibrary

  Uživatelem zadaný název knihovny importu, který nahradí výchozí název knihovny.A user-specified import library name that replaces the default library name.

  Další informace najdete v tématu /IMPLIB (pojmenování knihovny importu).For more information, see /IMPLIB (Name import library).

 • KeyContainerKeyContainer

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Kontejner, který obsahuje klíč pro podepsané sestavení.Container that contains the key for a signed assembly.

  Další informace naleznete v tématu /keycontainer (určení kontejneru klíčů pro podepsání sestavení).For more information, see /KEYCONTAINER (Specify a key container to sign an assembly). Podívejte se také na parametr keyfile v této tabulce.Also, see the KeyFile parameter in this table.

 • KeyFileKeyFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje soubor, který obsahuje klíč pro podepsané sestavení.Specifies a file that contains the key for a signed assembly.

  Další informace naleznete v tématu /keyfile (určení klíče nebo páru klíčů pro podepsání sestavení).For more information, see /KEYFILE (Specify key or key pair to sign an assembly). Podívejte se také na parametr obsahuje .Also, see the KeyContainer parameter.

 • LargeAddressAwareLargeAddressAware

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace může zpracovávat adresy větší než 2 gigabajty.If true, the application can handle addresses larger than 2 gigabytes.

  Další informace najdete v tématu /LARGEADDRESSAWARE (zpracování velkých adres).For more information, see /LARGEADDRESSAWARE (Handle large addresses).

 • LinkDLLLinkDLL

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vytvoří knihovnu DLL jako hlavní výstupní soubor.If true, builds a DLL as the main output file.

  Další informace naleznete v tématu /DLL (sestavení knihovny DLL).For more information, see /DLL (Build a DLL).

 • LinkErrorReportingLinkErrorReporting

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Umožňuje poskytnout informace o vnitřní chybě kompilátoru (ICE) přímo společnosti Microsoft.Lets you provide internal compiler error (ICE) information directly to Microsoft.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • NoErrorReport - /errorreport: noneNoErrorReport - /ERRORREPORT:NONE

  • Vyzvat okamžitě - /errorreport: promptPromptImmediately - /ERRORREPORT:PROMPT

  • QueueForNextLogin - /errorreport: QueueQueueForNextLogin - /ERRORREPORT:QUEUE

  • SendErrorReport - /errorreport: SendSendErrorReport - /ERRORREPORT:SEND

  Další informace najdete v tématu /errorreport (hlášení chyb interního linkeru).For more information, see /ERRORREPORT (Report internal linker errors).

 • LinkIncrementalLinkIncremental

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , umožňuje přírůstkové propojení.If true, enables incremental linking.

  Další informace najdete v tématu /incremental (propojování přírůstkově).For more information, see /INCREMENTAL (Link incrementally).

 • LinkLibraryDependenciesLinkLibraryDependencies

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Určuje, že výstupy knihoven ze závislostí projektu jsou automaticky propojeny v.If true, specifies that library outputs from project dependencies are automatically linked in.

  Tento parametr neodpovídá Možnosti linkeru.This parameter does not correspond to a linker option.

 • LinkStatusLinkStatus

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , určuje, že linker má zobrazit indikátor průběhu, který ukazuje, jaké procento odkazu je dokončeno.If true, specifies that the linker is to display a progress indicator that shows what percentage of the link is complete.

  Další informace naleznete v STATUS argumentu /LTCG (generování kódu při propojování).For more information, see the STATUS argument of /LTCG (Link-time code generation).

 • LinkTimeCodeGenerationLinkTimeCodeGeneration

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje možnosti optimalizace na základě profilu.Specifies options for profile-guided optimization.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • Výchozí - <none>Default - <none>

  • UseLinkTimeCodeGeneration - /LTCGUseLinkTimeCodeGeneration - /LTCG

  • PGInstrument - /LTCG: PGInstrumentPGInstrument - /LTCG:PGInstrument

  • PGOptimization - /LTCG: PGOptimizePGOptimization - /LTCG:PGOptimize

  • PGUpdatePGUpdate

   -/LTCG: PGUpdate- /LTCG:PGUpdate

  Další informace naleznete v tématu /LTCG (generování kódu při propojování).For more information, see /LTCG (Link-time code generation).

 • ManifestFileManifestFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Změní výchozí název souboru manifestu na zadaný název souboru.Changes the default manifest file name to the specified file name.

  Další informace naleznete v tématu /MANIFESTFILE (název souboru manifestu).For more information, see /MANIFESTFILE (Name manifest file).

 • MapExportsMapExports

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace, sdělí linkeru, aby zahrnoval exportované funkce v souboru mapy.If true, tells the linker to include exported functions in a map file.

  Další informace najdete v EXPORTS argumentu /MapInfo (zahrnutí informací v souboru mapování).For more information, see the EXPORTS argument of /MAPINFO (Include information in mapfile).

 • MapFileNameMapFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Změní výchozí název souboru mapy na zadaný název souboru.Changes the default map file name to the specified file name.

 • MergedIDLBaseFileNameMergedIDLBaseFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru a příponu názvu souboru . idl .Specifies the file name and file name extension of the .idl file.

  Další informace naleznete v tématu /IDLOUT (pojmenování výstupních souborů MIDL).For more information, see /IDLOUT (Name MIDL output files).

 • MergeSectionsMergeSections

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Kombinuje oddíly v obrázku.Combines sections in an image. Zadejte from-section=to-section.Specify from-section=to-section.

  Další informace naleznete v tématu /merge (kombinování oddílů).For more information, see /MERGE (Combine sections).

 • MidlCommandFileMidlCommandFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Zadejte název souboru, který obsahuje možnosti příkazového řádku MIDL.Specify the name of a file that contains MIDL command-line options.

  Další informace naleznete v tématu /MIDL (určení možností příkazového řádku MIDL).For more information, see /MIDL (Specify MIDL command line options).

 • Určovat minimumRequiredVersionMinimumRequiredVersion

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje minimální požadovanou verzi subsystému.Specifies the minimum required version of the subsystem. Argumenty jsou desítková čísla v rozsahu 0 až 65535.The arguments are decimal numbers in the range 0 through 65535.

 • ModuleDefinitionFileModuleDefinitionFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru definice modulu.Specifies the name of a module definition file.

  Další informace najdete v tématu /def (určení souboru definice modulu).For more information, see /DEF (Specify module-definition file).

 • MSDOSStubFileNameMSDOSStubFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Připojí zadaný program pro zástupné procedury systému MS-DOS k programu Win32.Attaches the specified MS-DOS stub program to a Win32 program.

  Další informace najdete v tématu /stub (název souboru zástupného kódu MS-DOS).For more information, see /STUB (MS-DOS stub file name).

 • Parametr-EntryPointNoEntryPoint

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , určuje knihovnu DLL pouze pro prostředky.If true, specifies a resource-only DLL.

  Další informace najdete v tématu /NOENTRY (bez vstupního bodu).For more information, see /NOENTRY (No entry point).

 • ObjectFilesObjectFiles

  Parametr implicitního řetězce [] .Implicit String[] parameter.

  Určuje soubory objektů, které jsou propojeny.Specifies the object files that are linked.

 • OptimizeReferencesOptimizeReferences

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , eliminuje funkce nebo data, která nejsou nikdy odkazována.If true, eliminates functions and/or data that are never referenced.

  Další informace najdete v REF argumentu v /opt (optimalizace).For more information, see the REF argument in /OPT (Optimizations).

 • OutputFileOutputFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Přepíše výchozí název a umístění programu, který vytvoří linker.Overrides the default name and location of the program that the linker creates.

  Další informace naleznete v tématu /out (název výstupního souboru).For more information, see /OUT (Output file name).

 • PerUserRedirectionPerUserRedirection

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true je povolený výstup a je zapnutý, vynutí HKEY_CLASSES_ROOT k přesměrování zápisy registru do HKEY_CURRENT_USER.If true and Register Output is enabled, forces registry writes to HKEY_CLASSES_ROOT to be redirected to HKEY_CURRENT_USER.

 • PreprocessOutputPreprocessOutput

  Volitelný ITaskItem[] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

  Definuje pole výstupních položek preprocesoru, které mohou být spotřebovány a generovány úlohami.Defines an array of preprocessor output items that can be consumed and emitted by tasks.

 • PreventDllBindingPreventDllBinding

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Určuje, Bind.exe , že by se neměla svázat propojený obrázek.If true, indicates to Bind.exe that the linked image should not be bound.

  Další informace naleznete v tématu /ALLOWBIND (zabránění vazbě knihoven DLL).For more information, see /ALLOWBIND (Prevent DLL binding).

 • ProfilProfile

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Nástroj vytvoří výstupní soubor, který lze použít s profilerem nástrojů pro sledování výkonu .If true, produces an output file that can be used with the Performance Tools profiler.

  Další informace najdete v tématu /Profile (Performance Tools profiler).For more information, see /PROFILE (Performance Tools profiler).

 • ProfileGuidedDatabaseProfileGuidedDatabase

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru . pgd , který se použije k uložení informací o spuštěném programu.Specifies the name of the .pgd file that will be used to hold information about the running program

  Další informace najdete v tématu /PGD (určení databáze pro optimalizace na základě profilu).For more information, see /PGD (Specify database for profile-guided optimizations).

 • ProgramDatabaseFileProgramDatabaseFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název pro databázi programu (PDB), kterou linker vytvoří.Specifies a name for the program database (PDB) that the linker creates.

  Další informace najdete v tématu /PDB (použití databáze programu).For more information, see /PDB (Use program database).

 • RandomizedBaseAddressRandomizedBaseAddress

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud nástroj true vygeneruje spustitelnou bitovou kopii, která může být náhodně založena při načítání, pomocí funkce ASLR ( Address Space layouting layout ) systému Windows.If true, generates an executable image that can be randomly rebased at load time by using the address space layout randomization (ASLR) feature of Windows.

  Další informace najdete v tématu /DYNAMICBASE (použití náhodnosti rozložení adresního prostoru).For more information, see /DYNAMICBASE (Use address space layout randomization).

 • RegisterOutputRegisterOutput

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  trueRegistruje primární výstup tohoto sestavení.If true, registers the primary output of this build.

 • Zarovnání oddíluSectionAlignment

  Volitelný celočíselný parametrOptional Integer parameter.

  Určuje zarovnání jednotlivých oddílů v rámci lineárního adresního prostoru programu.Specifies the alignment of each section within the linear address space of the program. Hodnota parametru je jednotkový počet bajtů a je mocninou dvou.The parameter value is a unit number of bytes and is a power of two.

  Další informace najdete v tématu /align (zarovnání oddílů).For more information, see /ALIGN (Section alignment).

 • SetChecksum –SetChecksum

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true nastaví kontrolní součet v hlavičce souboru . exe .If true, sets the checksum in the header of an .exe file.

  Další informace naleznete v tématu /release (Nastavení kontrolního součtu).For more information, see /RELEASE (Set the checksum).

 • ShowProgressShowProgress

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje podrobnosti o sestavách průběhu operace propojení.Specifies the verbosity of progress reports for the linking operation.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • NotSet - <none>NotSet - <none>

  • LinkVerbose - /VerboseLinkVerbose - /VERBOSE

  • LinkVerboseLib - /Verbose: libLinkVerboseLib - /VERBOSE:Lib

  • LinkVerboseICF - /verbose: ICFLinkVerboseICF - /VERBOSE:ICF

  • LinkVerboseREF - /verbose: refLinkVerboseREF - /VERBOSE:REF

  • LinkVerboseSAFESEH - /verbose: SAFESEHLinkVerboseSAFESEH - /VERBOSE:SAFESEH

  • LinkVerboseCLR - /verbose: CLRLinkVerboseCLR - /VERBOSE:CLR

  Další informace najdete v tématu /verbose (Tisk zpráv o průběhu).For more information, see /VERBOSE (Print progress messages).

 • zdrojeSources

  Požadovaný parametr ITaskItem[].Required ITaskItem[] parameter.

  Definuje pole položek zdrojového souboru MSBuild, které mohou být spotřebovány a generovány úlohami.Defines an array of MSBuild source file items that can be consumed and emitted by tasks.

 • SpecifySectionAttributesSpecifySectionAttributes

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje atributy oddílu.Specifies the attributes of a section. Tím dojde k přepsání atributů, které byly nastaveny při kompilaci souboru . obj pro oddíl.This overrides the attributes that were set when the .obj file for the section was compiled.

  Další informace najdete v tématu /section (určení atributů oddílu).For more information, see /SECTION (Specify section attributes).

 • StackCommitSizeStackCommitSize

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje velikost fyzické paměti v každém přidělení, pokud je přidělena další paměť.Specifies the amount of physical memory in each allocation when additional memory is allocated.

  Další informace naleznete v commit argumentu /Stack (alokace zásobníku).For more information, see the commit argument of /STACK (Stack allocations).

 • StackReserveSizeStackReserveSize

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje celkovou velikost alokačního zásobníku ve virtuální paměti.Specifies the total stack allocation size in virtual memory.

  Další informace naleznete v reserve argumentu /Stack (alokace zásobníku).For more information, see the reserve argument of /STACK (Stack allocations).

 • StripPrivateSymbolsStripPrivateSymbols

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Vytvoří druhý soubor programové databáze (PDB), který vynechá symboly, které nechcete distribuovat vašim zákazníkům.Creates a second program database (PDB) file that omits symbols that you do not want to distribute to your customers. Zadejte název druhého souboru PDB.Specify the name of the second PDB file.

  Další informace naleznete v tématu /PDBSTRIPPED (proložení privátních symbolů).For more information, see /PDBSTRIPPED (Strip private symbols).

 • ProvozuschopnSubSystem

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje prostředí pro spustitelný soubor.Specifies the environment for the executable.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • NotSet - <none>NotSet - <none>

  • Konzola - nástroje /SUBSYSTEM: konzolaConsole - /SUBSYSTEM:CONSOLE

  • Systém Windows - /SUBSYSTEM: WindowsWindows - /SUBSYSTEM:WINDOWS

  • Nativní - /SUBSYSTEM: nativníNative - /SUBSYSTEM:NATIVE

  • Aplikace EFI - /SUBSYSTEM: EFI_APPLICATIONEFI Application - /SUBSYSTEM:EFI_APPLICATION

  • Ovladač spouštěcí služby EFI - /SUBSYSTEM: EFI_BOOT_SERVICE_DRIVEREFI Boot Service Driver - /SUBSYSTEM:EFI_BOOT_SERVICE_DRIVER

  • EFI ROM - /SUBSYSTEM: EFI_ROMEFI ROM - /SUBSYSTEM:EFI_ROM

  • Modul runtime EFI - /SUBSYSTEM: EFI_RUNTIME_DRIVEREFI Runtime - /SUBSYSTEM:EFI_RUNTIME_DRIVER

  • WindowsCE - /SUBSYSTEM: WindowsCEWindowsCE - /SUBSYSTEM:WINDOWSCE

  • POSIX - /SUBSYSTEM: POSIXPOSIX - /SUBSYSTEM:POSIX

  Další informace najdete v tématu /Subsystem (určení subsystému).For more information, see /SUBSYSTEM (Specify subsystem).

 • SupportNobindOfDelayLoadedDLLSupportNobindOfDelayLoadedDLL

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace, sdělí linkeru, aby v konečné imagi nezahrnoval importovanou tabulku adres (IAT) s možností vazby.If true, tells the linker not to include a bindable Import Address Table (IAT) in the final image.

  Další informace najdete v NOBIND argumentu /Delay (nastavení importu zpožděného načtení).For more information, see the NOBIND argument of /DELAY (Delay load import settings).

 • SupportUnloadOfDelayLoadedDLLSupportUnloadOfDelayLoadedDLL

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , sdělí pomocnou funkci opožděného načtení pro podporu explicitního uvolnění knihovny DLL.If true, tells the delay-load helper function to support explicit unloading of the DLL.

  Další informace najdete v UNLOAD argumentu /Delay (nastavení importu zpožděného načtení).For more information, see the UNLOAD argument of /DELAY (Delay load import settings).

 • SuppressStartupBannerSuppressStartupBanner

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace zabrání zobrazení zprávy o autorských právech a číslech verze při spuštění úlohy.If true, prevents the display of the copyright and version number message when the task starts.

  Další informace naleznete v tématu /nologo (potlačení úvodního nápisu při spouštění) (Linker).For more information, see /NOLOGO (Suppress startup banner) (linker).

 • SwapRunFromCDSwapRunFromCD

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace, sdělí operačnímu systému, aby nejprve zkopíroval výstup linkeru do odkládacího souboru, a pak z něj spusťte bitovou kopii.If true, tells the operating system to first copy the linker output to a swap file, and then run the image from there.

  Další informace naleznete v CD argumentu /SWAPRUN (načtení výstupu linkeru do odkládacího souboru).For more information, see the CD argument of /SWAPRUN (Load linker output to swap file). Další informace najdete také v parametru SwapRunFromNET .Also, see the SwapRunFromNET parameter.

 • SwapRunFromNETSwapRunFromNET

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace, sdělí operačnímu systému, aby nejprve zkopíroval výstup linkeru do odkládacího souboru, a pak z něj spusťte bitovou kopii.If true, tells the operating system to first copy the linker output to a swap file, and then run the image from there.

  Další informace naleznete v NET argumentu /SWAPRUN (načtení výstupu linkeru do odkládacího souboru).For more information, see the NET argument of /SWAPRUN (Load linker output to swap file). Viz také parametr SwapRunFromCD v této tabulce.Also, see the SwapRunFromCD parameter in this table.

 • TargetMachineTargetMachine

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje cílovou platformu pro program nebo knihovnu DLL.Specifies the target platform for the program or DLL.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • NotSet - <none>NotSet - <none>

  • MachineARM - /Machine: ARMMachineARM - /MACHINE:ARM

  • MachineEBC - /Machine: EBCMachineEBC - /MACHINE:EBC

  • MachineIA64 - /Machine: ia64MachineIA64 - /MACHINE:IA64

  • MachineMIPS - /Machine: MIPSMachineMIPS - /MACHINE:MIPS

  • MachineMIPS16 - /Machine: MIPS16MachineMIPS16 - /MACHINE:MIPS16

  • MachineMIPSFPU - /Machine: MIPSFPUMachineMIPSFPU - /MACHINE:MIPSFPU

  • MachineMIPSFPU16 - /Machine: MIPSFPU16MachineMIPSFPU16 - /MACHINE:MIPSFPU16

  • MachineSH4 - /Machine: sh4MachineSH4 - /MACHINE:SH4

  • MachineTHUMB - /Machine: palecMachineTHUMB - /MACHINE:THUMB

  • MachineX64 - /Machine: x64MachineX64 - /MACHINE:X64

  • MachineX86 - /Machine: x86MachineX86 - /MACHINE:X86

  Další informace najdete v tématu /Machine (určení cílové platformy).For more information, see /MACHINE (Specify target platform).

 • TerminalServerAwareTerminalServerAware

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true nastavíte příznak v poli IMAGE_OPTIONAL_HEADER DllCharacteristics v volitelné hlavičce obrázku programu.If true, sets a flag in the IMAGE_OPTIONAL_HEADER DllCharacteristics field in the program image's optional header. Pokud je tento příznak nastaven, terminálový server neprovede určité změny aplikace.When this flag is set, Terminal Server will not make certain changes to the application.

  Další informace najdete v tématu /TSAWARE (vytvoření aplikace pracující s terminálovým serverem).For more information, see /TSAWARE (Create Terminal Server aware application).

 • TrackerLogDirectoryTrackerLogDirectory

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje adresář protokolu sledování.Specifies the directory of the tracker log.

 • TreatLinkerWarningAsErrorsTreatLinkerWarningAsErrors

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Nástroj negeneruje žádný výstupní soubor, pokud linker vygeneruje upozornění.If true, causes no output file to be generated if the linker generates a warning.

  Další informace naleznete v tématu /WX (zpracovávání upozornění linkeru jako chyby).For more information, see /WX (Treat linker warnings as errors).

 • TurnOffAssemblyGenerationTurnOffAssemblyGeneration

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vytvoří obrázek pro aktuální výstupní soubor bez .NET Framework sestavení.If true, creates an image for the current output file without a .NET Framework assembly.

  Další informace naleznete v tématu /NOASSEMBLY (Vytvoření modulu MSIL).For more information, see /NOASSEMBLY (Create a MSIL module).

 • SouborKnihovnyTypůTypeLibraryFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru a příponu názvu souboru . tlb .Specifies the file name and file name extension of the .tlb file. Zadejte název souboru nebo cestu a název souboru.Specify a file name, or a path and file name.

  Další informace najdete v tématu /TLBOUT (pojmenování souboru. tlb).For more information, see /TLBOUT (Name .tlb file).

 • TypeLibraryResourceIDTypeLibraryResourceID

  Volitelný celočíselný parametrOptional Integer parameter.

  Určuje uživatelem zadanou hodnotu pro knihovnu typů vytvořenou linkerem.Designates a user-specified value for a linker-created type library. Zadejte hodnotu od 1 do 65535.Specify a value from 1 through 65535.

  Další informace najdete v tématu /TLBID (určení ID prostředku pro knihovnu TypeLib).For more information, see /TLBID (Specify resource ID for TypeLib).

 • UACExecutionLevelUACExecutionLevel

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje požadovanou úroveň spuštění aplikace v případě, že je spuštěna pomocí nástroje řízení uživatelských účtů.Specifies the requested execution level for the application when it is run under with User Account Control.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • Podle volajícího - level='asInvoker'AsInvoker - level='asInvoker'

  • Nejvyšší dostupná - level='highestAvailable'HighestAvailable - level='highestAvailable'

  • Vyžadovat správce - level='requireAdministrator'RequireAdministrator - level='requireAdministrator'

  Další informace naleznete v level argumentu /MANIFESTUAC (vložení informací o nástroji Řízení uživatelských účtů v manifestu).For more information, see the level argument of /MANIFESTUAC (Embeds UAC information in manifest).

 • UACUIAccessUACUIAccess

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  V případě true , že aplikace obchází úrovně ochrany uživatelského rozhraní a vstup jednotek do oken s vyšším oprávněním na ploše, v opačném případě false .If true, the application bypasses user interface protection levels and drives input to higher-permission windows on the desktop; otherwise, false.

  Další informace naleznete v uiAccess argumentu /MANIFESTUAC (vložení informací o nástroji Řízení uživatelských účtů v manifestu).For more information, see the uiAccess argument of /MANIFESTUAC (Embeds UAC information in manifest).

 • UseLibraryDependencyInputsUseLibraryDependencyInputs

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud se true místo samotného souboru knihovny, kde jsou propojeny výstupy knihoven závislostí projektu, používají vstupy na nástroj Librarian.If true, the inputs to the librarian tool are used rather than the library file itself when library outputs of project dependencies are linked in.

 • VerzeVersion

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Vložte číslo verze do hlavičky souboru . exe nebo . dll .Put a version number in the header of the .exe or .dll file. Zadejte " major[.minor] ".Specify "major[.minor]". majorArgumenty a minor jsou desítková čísla od 0 do 65535.The major and minor arguments are decimal numbers from 0 through 65535.

  Další informace najdete v tématu /Version (informace o verzi).For more information, see /VERSION (Version information).

Viz takéSee also