RC – úlohaRC task

Zabalí nástroj Microsoft Windows Resource Compiler rc.exe.Wraps the Microsoft Windows Resource Compiler tool, rc.exe. Úloha RC kompiluje prostředky, jako jsou kurzory, ikony, bitmapy, dialogová okna a písma, do souboru prostředků (. res).The RC task compiles resources, such as cursors, icons, bitmaps, dialog boxes, and fonts, into a resource (.res) file. Další informace najdete v tématu kompilátor prostředků.For more information, see Resource Compiler.

ParametryParameters

Následující tabulka popisuje parametry úkolu RC.The following table describes the parameters of the RC task. Většina parametrů úlohy a několik sad parametrů odpovídá možnosti příkazového řádku.Most task parameters, and a few sets of parameters, correspond to a command-line option.

ParametrParameter PopisDescription
AdditionalIncludeDirectoriesAdditionalIncludeDirectories Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

Přidá adresář do seznamu adresářů, ve kterých jsou vyhledávány soubory k zahrnutí.Adds a directory to the list of directories that are searched for include files.

Další informace naleznete v možnosti /i v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /I option in Using RC (the RC command line).
AdditionalOptionsAdditionalOptions Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Seznam možností příkazového řádku; například/ <option1> / <option2> / <option#> .A list of command-line options; for example, /<option1> /<option2> /<option#>. Pomocí tohoto parametru můžete zadat možnosti příkazového řádku, které nejsou reprezentované žádným jiným parametrem úlohy RC .Use this parameter to specify command-line options that are not represented by any other RC task parameter.

Další informace najdete v možnostech použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the options in Using RC (the RC command line).
KulturaCulture Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje ID národního prostředí, které představuje jazykovou verzi použitou v prostředcích.Specifies a locale ID that represents the culture used in the resources.

Další informace naleznete v části /l v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /l option in Using RC (the RC command line).
IgnoreStandardIncludePathIgnoreStandardIncludePath Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , zabraňuje kompilátoru prostředků v kontrole souborů hlaviček nebo souborů prostředků v případě, že vyhledává soubory hlaviček.If true, prevents the resource compiler from checking the INCLUDE environment variable when it searches for header files or resource files.

Další informace najdete v části /x v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /x option in Using RC (the RC command line).
NullTerminateStringsNullTerminateStrings Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

trueV případě, že hodnota null – ukončí všechny řetězce v tabulce řetězců.If true, null-terminates all strings in the string table.

Další informace naleznete v části /n v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /n option in Using RC (the RC command line).
PreprocessorDefinitionsPreprocessorDefinitions Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

Zadejte jeden nebo více symbolů preprocesoru pro kompilátor prostředků.Define one or more preprocessor symbols for the resource compiler. Zadejte seznam symbolů makra.Specify a list of macro symbols.

Další informace naleznete v tématu /d možnost v použití verze RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /d option in Using RC (the RC command line). Viz také UndefinePreprocessorDefinitions v této tabulce.Also see UndefinePreprocessorDefinitions in this table.
ResourceOutputFileNameResourceOutputFileName Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru prostředků.Specifies the name of the resource file. Zadejte název souboru prostředků.Specify a resource file name.

Další informace naleznete v možnosti /FO v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /fo option in Using RC (the RC command line).
ShowProgressShowProgress Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true se zobrazí zprávy, které vykazují průběh kompilátoru.If true, displays messages that report on the progress of the compiler.

Další informace naleznete v možnosti /v v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /v option in Using RC (the RC command line).
ZdrojSource Požadovaný parametr ITaskItem[].Required ITaskItem[] parameter.

Definuje pole položek zdrojového souboru MSBuild, které mohou být spotřebovány a generovány úlohami.Defines an array of MSBuild source file items that can be consumed and emitted by tasks.
SuppressStartupBannerSuppressStartupBanner Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true aplikace zabrání zobrazení zprávy o autorských právech a číslech verze při spuštění úlohy.If true, prevents the display of the copyright and version number message when the task starts.

Další informace získáte zadáním /? .For more information, type the /? možnost příkazového řádku a potom se podívejte na možnost /nologo .command-line option and then see the /nologo option.
TrackerLogDirectoryTrackerLogDirectory Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje adresář protokolu sledování.Specifies the tracker log directory.
UndefinePreprocessorDefinitionsUndefinePreprocessorDefinitions Zruší definici předprocesorového symbolu.Undefine a preprocessor symbol.

Další informace naleznete v možnosti /u v tématu použití RC (příkazový řádek RC).For more information, see the /u option in Using RC (the RC command line). Viz také PreprocessorDefinitions v této tabulce.Also see PreprocessorDefinitions in this table.

Viz takéSee also