UidManager – úlohaUidManager task

UidManagerÚkol zkontroluje, aktualizuje nebo odebere jedinečné identifikátory (UID), aby bylo možné lokalizovat všechny prvky XAML, které jsou zahrnuty ve zdrojových souborech XAML.The UidManager task checks, updates, or removes unique identifiers (UIDs), in order to localize all XAML elements that are included in the source XAML files.

Parametry úlohyTask parameters

ParametrParameter PopisDescription
IntermediateDirectory Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje adresář, který se použije k zálohování zdrojových souborů XAML, které jsou určené parametrem MarkupFiles .Specifies the directory that is used to back up the source XAML files that are specified by the MarkupFiles parameter.
MarkupFiles Povinný parametr ITaskItem [] .Required ITaskItem[] parameter.

Určuje zdrojové soubory XAML, které mají být zahrnuty pro kontrolu UID, aktualizaci nebo odebrání.Specifies the source XAML files to include for UID checking, updating, or removing.
Task Povinný parametr řetězceRequired String parameter.

Určuje úlohu správy UID, kterou chcete provést.Specifies the UID management task that you want to perform. Platné možnosti jsou check , Update nebo Remove .Valid options are Check , Update , or Remove .

PříkladExample

Následující příklad používá UidManager úlohu ke kontrole, zda zadané zdrojové soubory XAML obsahují prvky XAML, které mají odpovídající identifikátory UID.The following example uses the UidManager task to check that the specified source XAML files contain XAML elements that have appropriate UIDs.

<Project xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
 <UsingTask
  TaskName="Microsoft.Build.Tasks.Windows.UidManager"
  AssemblyFile="C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\PresentationBuildTasks.dll" />
 <Target Name="UidManagerTask">
  <UidManager
   Task="Check"
   MarkupFiles="Page1.xaml;Page2.xaml"
   IntermediateDirectory="c:\UidManagerIntermediateDirectory" />
 </Target>
</Project>

Viz takéSee also