Vbc – úlohaVbc task

Zalomí vbc.exe , které vytváří spustitelné soubory ( . exe ), dynamické knihovny ( . dll ) nebo kódové moduly ( . netmodule ).Wraps vbc.exe , which produces executables ( .exe ), dynamic-link libraries ( .dll ), or code modules ( .netmodule ). Další informace o vbc.exe najdete v tématu Visual Basic kompilátoru příkazového řádku.For more information on vbc.exe , see Visual Basic command-line compiler.

ParametryParameters

Následující tabulka popisuje parametry Vbc úkolu.The following table describes the parameters of the Vbc task.

ParametrParameter PopisDescription
AdditionalLibPaths Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

Určuje další složky, ve kterých budou hledána sestavení zadaná v atributu References.Specifies additional folders in which to look for assemblies specified in the References attribute.
AddModules Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

Způsobí, že kompilátor zpřístupní všechny informace o typech ze zadaných souborů pro projekt, který právě kompilujete.Causes the compiler to make all type information from the specified file(s) available to the project you are currently compiling. Tento parametr odpovídá přepínači -addmodule – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -addmodule switch of the vbc.exe compiler.
BaseAddress Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje základní adresu knihovny DLL.Specifies the base address of the DLL. Tento parametr odpovídá přepínači -baseaddress vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -baseaddress switch of the vbc.exe compiler.
CodePage Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje znakovou stránku, která se má použít pro všechny soubory zdrojového kódu v kompilaci.Specifies the code page to use for all source code files in the compilation. Tento parametr odpovídá přepínači -codepage kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -codepage switch of the vbc.exe compiler.
DebugType Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

Způsobí, že kompilátor generuje ladicí informace.Causes the compiler to generate debugging information. Tento parametr může mít následující hodnoty:This parameter can have the following values:

- full
- pdbonly

Výchozí hodnota je full , která umožňuje připojit k běžícímu programu ladicí program.The default value is full, which enables attaching a debugger to the running program. Hodnota pdbonly umožňuje ladění zdrojového kódu při spuštění programu v ladicím programu, ale zobrazuje kód jazyka sestavení pouze v případě, že je spuštěný program připojen k ladicímu programu.A value of pdbonly allows source code debugging when the program is started in the debugger, but displays assembly language code only when the running program is attached to the debugger. Další informace naleznete v tématu -Debug (Visual Basic).For more information, see -debug (Visual Basic).
DefineConstants Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

Definuje podmíněné konstanty kompilátoru.Defines conditional compiler constants. Páry symbol/hodnota jsou odděleny středníky a jsou zadány s následující syntaxí:Symbol/value pairs are separated by semicolons and are specified with the following syntax:

symbol1 = hodnota1 ; symbol2 = hodnota2symbol1 = value1 ; symbol2 = value2

Tento parametr odpovídá přepínači -define vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -define switch of the vbc.exe compiler.
DelaySign Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true se úloha umístí do sestavení veřejný klíč.If true, the task places the public key in the assembly. falseV případě, úloha plně podepíše sestavení.If false, the task fully signs the assembly. Výchozí hodnota je false . Tento parametr nemá žádný vliv, pokud se nepoužívá s KeyFile parametrem nebo KeyContainer parametrem.The default value is false.This parameter has no effect unless used with the KeyFile parameter or the KeyContainer parameter. Tento parametr odpovídá přepínači -delaysign kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -delaysign switch of the vbc.exe compiler.
Deterministic Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud je true , vyvolá kompilátor výstup sestavení, jehož binární obsah je identický v rámci kompilací, pokud jsou vstupy identické.If true, causes the compiler to output an assembly whose binary content is identical across compilations if inputs are identical.

Další informace naleznete v tématu -deterministické.For more information, see -deterministic.
DisabledWarnings Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Potlačí zadaná upozornění.Suppresses the specified warnings. Stačí zadat jenom číselnou část identifikátoru upozornění.You only need to specify the numeric part of the warning identifier. Několik upozornění je odděleno středníky.Multiple warnings are separated by semicolons. Tento parametr odpovídá přepínači -bez upozornění kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -nowarn switch of the vbc.exe compiler.
DocumentationFile Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Zpracuje komentáře dokumentace do zadaného souboru XML.Processes documentation comments to the specified XML file. Tento parametr Přepisuje GenerateDocumentation atribut.This parameter overrides the GenerateDocumentation attribute. Další informace najdete v dokumentu-doc.For more information, see -doc.
EmitDebugInformation Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true úloha vygeneruje informace o ladění a umístí je do souboru . pdb .If true, the task generates debugging information and places it in a .pdb file. Další informace naleznete v tématu -Debug (Visual Basic).For more information, see -debug (Visual Basic).
ErrorReport Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje, jak by měl úkol hlásit vnitřní chyby kompilátoru.Specifies how the task should report internal compiler errors. Tento parametr může mít následující hodnoty:This parameter can have the following values:

- prompt
- send
- none

Pokud prompt je zadána a dojde k vnitřní chybě kompilátoru, zobrazí se uživateli výzva s možností, zda chcete odeslat údaje o chybách společnosti Microsoft.If prompt is specified and an internal compiler error occurs, the user is prompted with an option of whether to send the error data to Microsoft.

Pokud send je zadána a dojde k vnitřní chybě kompilátoru, úloha odešle údaje o chybě společnosti Microsoft.If send is specified and an internal compiler error occurs, the task sends the error data to Microsoft.

Výchozí hodnota je none , což hlásí pouze chyby ve výstupu textu.The default value is none, which reports errors in text output only.

Tento parametr odpovídá přepínači -errorreport kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -errorreport switch of the vbc.exe compiler.
FileAlignment Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje, kam se v bajtech mají zarovnat oddíly výstupního souboru.Specifies, in bytes, where to align the sections of the output file. Tento parametr může mít následující hodnoty:This parameter can have the following values:

- 512
- 1024
- 2048
- 4096
- 8192

Tento parametr odpovídá přepínači -align vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -filealign switch of the vbc.exe compiler.
GenerateDocumentation Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , vygeneruje informace o dokumentaci a umístí je do souboru XML s názvem spustitelného souboru nebo knihovny, kterou vytváří úkol.If true, generates documentation information and places it in an XML file with the name of the executable file or library that the task is creating. Další informace najdete v dokumentu-doc.For more information, see -doc.
Imports Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Importuje obory názvů z určených kolekcí položek.Imports namespaces from the specified item collections. Tento parametr odpovídá přepínači -Imports kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -imports switch of the vbc.exe compiler.
KeyContainer Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název kontejneru kryptografických klíčů.Specifies the name of the cryptographic key container. Tento parametr odpovídá přepínači-s, který obsahuje vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -keycontainer switch of the vbc.exe compiler.
KeyFile Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru, který obsahuje kryptografický klíč.Specifies the file name containing the cryptographic key. Další informace najdete v tématu -keyfile.For more information, see -keyfile.
LangVersion Volitelný System.String parametr.Optional System.String parameter.

Určuje jazykovou verzi, například "15,5".Specifies the language version, such as "15.5".
LinkResources Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Vytvoří odkaz na prostředek .NET Framework ve výstupním souboru; zdrojový soubor není umístěný do výstupního souboru.Creates a link to a .NET Framework resource in the output file; the resource file is not placed in the output file. Tento parametr odpovídá přepínači -linkresource – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -linkresource switch of the vbc.exe compiler.
MainEntryPoint Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje třídu nebo modul, který obsahuje Sub Main proceduru.Specifies the class or module that contains the Sub Main procedure. Tento parametr odpovídá hlavnímu přepínači vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -main switch of the vbc.exe compiler.
ModuleAssemblyName Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje sestavení, jehož součástí je tento modul.Specifies the assembly that this module is a part of.
NoConfig Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Určuje, že by kompilátor neměl používat soubor Vbc. rsp .Specifies that the compiler should not use the vbc.rsp file. Tento parametr odpovídá parametru --config kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -noconfig parameter of the vbc.exe compiler.
NoLogo Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true se potlačí zobrazení informací o banneru kompilátoru.If true, suppresses display of compiler banner information. Tento parametr odpovídá přepínači -bez loga vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -nologo switch of the vbc.exe compiler.
NoStandardLib Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Způsobí, že kompilátor neodkazuje na standardní knihovny.Causes the compiler not to reference the standard libraries. Tento parametr odpovídá přepínači -nostdlib kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -nostdlib switch of the vbc.exe compiler.
NoVBRuntimeReference Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pouze interní použití.Internal use only. Je-li nastavena hodnota true, zakáže automatické odkaz na Microsoft.VisualBasic.dll .If true, prevents the automatic reference to Microsoft.VisualBasic.dll .
NoWarnings Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true je úloha potlačuje všechna upozornění.If true, the task suppresses all warnings. Další informace najdete v tématu – Upozornění.For more information, see -nowarn.
Optimize Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true povolíte optimalizace kompilátoru.If true, enables compiler optimizations. Tento parametr odpovídá přepínači -optimize vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -optimize switch of the vbc.exe compiler.
OptionCompare Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje, jak se provádí porovnávání řetězců.Specifies how string comparisons are made. Tento parametr může mít následující hodnoty:This parameter can have the following values:

- binary
- text

Hodnota binary Určuje, že úloha používá porovnávání binárních řetězců.The value binary specifies that the task uses binary string comparisons. Hodnota text Určuje, že úloha používá porovnávání textových řetězců.The value text specifies that the task uses text string comparisons. Výchozí hodnota tohoto parametru je binary .The default value of this parameter is binary. Tento parametr odpovídá přepínači -OptionCompare – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -optioncompare switch of the vbc.exe compiler.
OptionExplicit Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true je požadována explicitní deklarace proměnných.If true, explicit declaration of variables is required. Tento parametr odpovídá přepínači -OptionExplicit – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -optionexplicit switch of the vbc.exe compiler.
OptionInfer Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

trueV případě, umožňuje odvozování typů proměnných.If true, allows type inference of variables.
OptionStrict Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true je úloha vynutila striktní sémantiku typu pro omezení implicitních převodů typu.If true, the task enforces strict type semantics to restrict implicit type conversions. Tento parametr odpovídá přepínači -OptionStrict – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -optionstrict switch of the vbc.exe compiler.
OptionStrictType Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje, která sémantika striktního typu vygeneruje upozornění.Specifies which strict type semantics generate a warning. V současné době je podporována pouze možnost vlastní.Currently, only "custom" is supported. Tento parametr odpovídá přepínači -OptionStrict – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -optionstrict switch of the vbc.exe compiler.
OutputAssembly Volitelný String výstupní parametr.Optional String output parameter.

Určuje název výstupního souboru.Specifies the name of the output file. Tento parametr odpovídá přepínači vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -out switch of the vbc.exe compiler.
Platform Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje platformu procesoru, na kterou má výstupní soubor cílit.Specifies the processor platform to be targeted by the output file. Tento parametr může mít hodnotu x86 , x64 , Itanium nebo anycpu .This parameter can have a value of x86, x64, Itanium, or anycpu. Výchozí je anycpu.Default is anycpu. Tento parametr odpovídá přepínači -Platform kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -platform switch of the vbc.exe compiler.
References Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Způsobí, že úloha importuje informace o veřejném typu ze zadaných položek do aktuálního projektu.Causes the task to import public type information from the specified items into the current project. Tento parametr odpovídá přepínači -reference kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -reference switch of the vbc.exe compiler.
RemoveIntegerChecks Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , zakáže kontroly chyb přetečení celých čísel.If true, disables integer overflow error checks. Výchozí hodnota je false.The default value is false. Tento parametr odpovídá přepínači -removeintchecks – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -removeintchecks switch of the vbc.exe compiler.
Resources Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Vloží prostředek .NET Framework do výstupního souboru.Embeds a .NET Framework resource into the output file. Tento parametr odpovídá přepínači -Resource kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -resource switch of the vbc.exe compiler.
ResponseFiles Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Určuje soubor odpovědí obsahující příkazy pro tento úkol.Specifies the response file that contains commands for this task. Tento parametr odpovídá možnosti @ (určení souboru odezvy) kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the @ (Specify Response File) option of the vbc.exe compiler.
RootNamespace Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje kořenový obor názvů pro všechny deklarace typů.Specifies the root namespace for all type declarations. Tento parametr odpovídá přepínači -RootNamespace kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -rootnamespace switch of the vbc.exe compiler.
SdkPath Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje umístění mscorlib.dll a microsoft.visualbasic.dll .Specifies the location of mscorlib.dll and microsoft.visualbasic.dll . Tento parametr odpovídá přepínači -SdkPath – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -sdkpath switch of the vbc.exe compiler.
Sources Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Určuje jeden nebo více Visual Basic zdrojových souborů.Specifies one or more Visual Basic source files.
TargetCompactFramework Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud je true úloha cílena na prostředí .NET Compact Framework.If true, the task targets the .NET Compact Framework. Tento přepínač odpovídá přepínači -netcf – kompilátoru vbc.exe .This switch corresponds to the -netcf switch of the vbc.exe compiler.
TargetType Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje formát výstupního souboru.Specifies the file format of the output file. Tento parametr může mít hodnotu library , která vytvoří knihovnu kódu, exe , která vytvoří konzolovou aplikaci, module , která vytvoří modul, nebo winexe , který vytvoří program systému Windows.This parameter can have a value of library, which creates a code library, exe, which creates a console application, module, which creates a module, or winexe, which creates a Windows program. Výchozí je library.Default is library. Tento parametr odpovídá přepínači -target vbc.exe kompilátoru.This parameter corresponds to the -target switch of the vbc.exe compiler.
Timeout Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje dobu v milisekundách, po jejímž uplynutí je ukončen spustitelný soubor úlohy.Specifies the amount of time, in milliseconds, after which the task executable is terminated. Výchozí hodnota je Int.MaxValue , což značí, že není k dispozici žádný časový interval.The default value is Int.MaxValue, indicating that there is no time out period.
ToolPath Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje umístění, ze kterého bude úloha načítat základní spustitelný soubor ( vbc.exe ).Specifies the location from where the task will load the underlying executable file ( vbc.exe ). Pokud tento parametr není zadán, úloha použije cestu instalace sady SDK odpovídající verzi rozhraní .NET Framework, která spouští nástroj MSBuild.If this parameter is not specified, the task uses the SDK installation path corresponding to the version of the framework that is running MSBuild.
TreatWarningsAsErrors Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true jsou všechna upozornění považována za chyby.If true, all warnings are treated as errors. Další informace najdete v tématu -warnaserror – (Visual Basic).For more information, see -warnaserror (Visual Basic).
UseHostCompilerIfAvailable Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Dá pokyn k tomu, aby úkol použil objekt vnitroprocesového kompilátoru, pokud je k dispozici.Instructs the task to use the in-process compiler object, if available. Používáno pouze v aplikaci Visual Studio.Used only by Visual Studio.
Utf8Output Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Protokoluje výstup kompilátoru pomocí kódování UTF-8.Logs compiler output using UTF-8 encoding. Tento parametr odpovídá přepínači -utf8output – kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -utf8output switch of the vbc.exe compiler.
Verbosity Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje podrobnost výstupu kompilátoru.Specifies the verbosity of the compiler's output. Podrobnosti mohou být Quiet , Normal (výchozí), nebo Verbose .Verbosity can be Quiet, Normal (the default), or Verbose.
WarningsAsErrors Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje seznam upozornění, která mají být považována za chyby.Specifies a list of warnings to treat as errors. Další informace najdete v tématu -warnaserror – (Visual Basic).For more information, see -warnaserror (Visual Basic).

Tento parametr Přepisuje TreatWarningsAsErrors parametr.This parameter overrides the TreatWarningsAsErrors parameter.
WarningsNotAsErrors Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje seznam upozornění, která nejsou považována za chyby.Specifies a list of warnings that are not treated as errors. Další informace najdete v tématu -warnaserror – (Visual Basic).For more information, see -warnaserror (Visual Basic).

Tento parametr je užitečný pouze v případě, že TreatWarningsAsErrors je parametr nastaven na hodnotu true .This parameter is only useful if the TreatWarningsAsErrors parameter is set to true.
Win32Icon Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Vloží soubor . ico do sestavení, které poskytne výstupnímu souboru požadovaný vzhled v Průzkumníkovi souborů .Inserts an .ico file in the assembly, which gives the output file the desired appearance in File Explorer . Tento parametr odpovídá přepínači -win32icon kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -win32icon switch of the vbc.exe compiler.
Win32Resources Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Vloží soubor prostředků Win32 ( . res ) do výstupního souboru.Inserts a Win32 resource ( .res ) file in the output file. Tento parametr odpovídá přepínači -Win32Resource kompilátoru vbc.exe .This parameter corresponds to the -win32resource switch of the vbc.exe compiler.

Parametry ToolTaskExtension –ToolTaskExtension parameters

Tato úloha dědí z ToolTaskExtension třídy, která dědí z třídy ToolTask , která sama dědí z Task třídy.This task inherits from the ToolTaskExtension class, which inherits from the ToolTask class, which itself inherits from the Task class. Tento řetěz dědičnosti přidá několik parametrů k úlohám, které jsou z nich odvozeny.This inheritance chain adds several parameters to the tasks that derive from them.

Následující tabulka popisuje parametry základních tříd:The following table describes the parameters of the base classes:

ParametrParameter PopisDescription
EchoOff Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Když je true Tato úloha nastavena na, projde tento úkol /q do cmd.exe příkazového řádku, aby se příkazový řádek nezkopíroval do STDOUT.When set to true, this task passes /Q to the cmd.exe command line such that the command line does not get copied to stdout.
EnvironmentVariables Volitelný String parametr pole.Optional String array parameter.

Pole definic proměnných prostředí, které jsou odděleny středníky.Array of environment variable definitions, separated by semicolons. Každá definice by měla určovat název a hodnotu proměnné prostředí oddělené symbolem rovná se.Each definition should specify an environment variable name and value separated by an equal sign. Tyto proměnné jsou předány do vytvořeného spustitelného souboru v kombinaci s běžným nebo selektivním přepsáním normálního bloku prostředí.These variables are passed to the spawned executable in addition to, or selectively overriding, the regular environment block. Například, Variable1=Value1;Variable2=Value2.For example, Variable1=Value1;Variable2=Value2.
ExitCode Volitelný Int32 výstup – parametr jen pro čtení.Optional Int32 output read-only parameter.

Určuje ukončovací kód, který je poskytnut spuštěným příkazem.Specifies the exit code that is provided by the executed command. Pokud úloha nahlásila chyby, ale proces měl ukončovací kód 0 (úspěch), je nastaven na hodnotu-1.If the task logged any errors, but the process had an exit code of 0 (success), this is set to -1.
LogStandardErrorAsError boolParametr možnosti.Option bool parameter.

Pokud true jsou všechny zprávy přijaté ve standardním datovém proudu chyb protokolovány jako chyby.If true, all messages received on the standard error stream are logged as errors.
LogStandardErrorAsError Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Pokud true jsou všechny zprávy přijaté ve standardním datovém proudu chyb protokolovány jako chyby.If true, all messages received on the standard error stream are logged as errors.
StandardErrorImportance Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text z standardního výstupního proudu.Importance with which to log text from the standard out stream.
StandardOutputImportance Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text z standardního výstupního proudu.Importance with which to log text from the standard out stream.
Timeout Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje dobu v milisekundách, po jejímž uplynutí je ukončen spustitelný soubor úlohy.Specifies the amount of time, in milliseconds, after which the task executable is terminated. Výchozí hodnota je Int.MaxValue , což značí, že není k dispozici žádný časový interval.The default value is Int.MaxValue, indicating that there is no time out period. Časový limit je v milisekundách.Time-out is in milliseconds.
ToolExe Volitelný string parametr.Optional string parameter.

Projekty mohou tuto implementaci implementovat pro přepsání nástroje.Projects may implement this to override a ToolName. Úkoly mohou tuto potlačit, aby zachovaly nástroj.Tasks may override this to preserve the ToolName.
ToolPath Volitelný string parametr.Optional string parameter.

Určuje umístění, ze kterého úloha načte základní spustitelný soubor.Specifies the location from where the task loads the underlying executable file. Pokud tento parametr není zadán, úloha použije cestu instalace sady SDK, která odpovídá verzi rozhraní .NET Framework, která spouští nástroj MSBuild.If this parameter is not specified, the task uses the SDK installation path that corresponds to the version of the framework that is running MSBuild.
UseCommandProcessor Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Když true je tato úloha nastavená na, vytvoří dávkový soubor pro příkazový řádek a provede ho pomocí příkazového procesoru namísto provedení příkazu přímo.When set to true, this task creates a batch file for the command line and executes it by using the command-processor instead of executing the command directly.
YieldDuringToolExecution Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Když true je tato úloha nastavena na, vydává tento úkol uzel při provádění jeho úkolu.When set to true, this task yields the node when its task is executing.

PříkladExample

Následující příklad zkompiluje Visual Basic projekt.The following example compiles a Visual Basic project.

<VBC
   Sources="@(sources)"
   Resources="strings.resources"
   Optimize="true"
   OutputAssembly="out.exe"/>

Viz takéSee also