Team Foundation Server 2015 Update 3 Team Foundation Server 2015 Update 3

Datum vydání: 27. června 2016Release Date: June 27, 2016

S radostí dnes oznamujeme dostupnost sady Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 3.Today, we are happy to announce the availability of the Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 3. Je to nejnovější verze platformy pro spolupráci Team Foundation Server (TFS), která je jádrem řešení správy životního cyklu aplikací (ALM) společnosti Microsoft.This is the newest version of Team Foundation Server (TFS), the collaboration platform at the core of Microsoft's application lifecycle management (ALM) solution. Pokud zde není zpráva k vydání verze, kterou jste čekali, přešli jste ke zprávě k vydání pro nejaktuálnější verzi.If these were not the release notes you were expecting, you have reached the release notes for the most current version.

K odeslání připomínek použijte v sadě Visual Studio možnost Zpětná vazba.Send us your feedback using the Feedback option in Visual Studio. Svoje návrhy můžete odeslat také prostřednictvím webu Visual Studio 2015 UserVoice.You may also submit suggestions on the Visual Studio 2015 UserVoice site.

Stáhnout: Team Foundation Server Update 3Download: Team Foundation Server Update 3

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Co je nového?What's New ?

Další změnyOther Changes

Podpora SSH pro úložiště Git SSH Support for Git Repos

Pomocí TFS 2015 Update 3 se nyní můžete přihlásit k libovolnému úložišti Git sady Team Foundation Server s využitím klíče SSH.With TFS 2015 Update 3, you can now connect to any Team Foundation Server Git repo using an SSH key. To je velmi užitečné, pokud vyvíjíte v prostředí Linuxu nebo Macu.This is very helpful if you develop on Linux or Mac. Stačí jenom nahrát osobní klíč SSH a je to.Just upload your personal SSH key and you're ready to go.

SDK pro pomůcky řídicího panelu Dashboard Widget SDK

Ve verzi Update 3 můžete nejenom využívat předem připravené pomůcky řídicího panelu, ale pomocí sady SDK můžete vytvářet i svoje vlastní.In Update 3, not only can you use the out-of-the box dashboard widgets, you can also create your own widgets by using the SDK. Další informace naleznete na stránce věnované přidání pomůcky řídicího panelu na VisualStudio.com.For more information, see the Add a dashboard widget page on VisualStudio.com.

Testování – nové funkce a opravy chyb Testing - New Features & Bug Fixes

Testování – nové funkce – podpora pro Azure, SCVMM a VMWareTesting - New Features - Support for Azure, SCVMM and VMWare

Nyní můžete dynamicky nastavovat testovací počítače v cloudu s Azure, nebo v místním prostředí pomocí SCVMM nebo VMWare a využívat tyto počítače k distribuovanému spuštění testů.You can now dynamically set up test machines in the cloud with Azure, or on-premises using SCVMM or VMWare and use these machines to run tests in a distributed manner. Ke spuštění testů můžete použít jednu z úloh pro zřízení počítače – Azure, SCVMM nebo VMWare následovanou úlohou pro spuštění funkčních testů.You can use one of the machine provisioning tasks - Azure, SCVMM or VMWare followed by the Run Functional Tests task to run tests. Další informace najdete na stránce Instalace a konfigurace testovacích agentů.For more information, please see the Install and configure test agents page.

Testování – opravy chybTesting - Bug Fixes

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:Bugs reported through Connect:

 • Když je vybraná možnost paralelního spouštění, soubor s nastavením testu se ignoruje.Test settings file is ignored when "Run in Parallel" is selected.
 • Po dokončení nasazení testovacího agenta se nevyčistí složka TEMP.TEMP folder is not cleaned after Test Agent Deployment is completed.
 • Řetězec zdrojového filtru se vyžaduje, i když je jako Výběr testů nastavený testovací plán.Source filter string is required even with Test Selection set to Test Plan. Pokud je řetězec prázdný, uživateli se zobrazí chyba Nelze vázat argument na parametr SourceFilter, protože se jedná o prázdný řetězec.User gets error "Cannot bind argument to parameter 'SourceFilter' because it is an empty string" if string is empty.
 • Funkce odeslání testovacích artefaktů e-mailem nebo jejich vytištění přestane reagovat a vyvolá výjimku TypeError jazyka JavaScript.Email/print test artifacts feature hangs and throws JavaScript TypeError.
 • V okně webového nástroje Test Runner se už nezalamuje text.Web test runner window no longer wraps text.

Ostatní opravy chyb:Other bug fixes:

 • V tomto vydání dochází k chybě typu DistributedTests: Při analýze buildId došlo k výjimce."DistributedTests: Exception occurred while parsing buildId" is thrown in Release.
 • Vzdálené spuštění testu se náhle přeruší s chybou Přístup k cestě byl odepřen.Remote Test Execution gets aborted abruptly with error - Access to the path is denied.
 • Výsledky testu nejde v tomto vydání odeslat z úloh nástrojů Ant, Maven nebo Gradle.Test results cannot be uploaded from Ant, Maven or Gradle tasks in Release.
 • Úloha VsTest se nezdaří, pokud jsou zadané 2 úplné cesty ke knihovnám DLL oddělené středníkem.VsTest task fails if full path of 2 DLLs are given separated by semicolon.
 • V tomto vydání se nezobrazí žádné výsledky testů, pokud jsou výsledky seskupené podle sady testů a jako prostředí je vybrané nastavení Vše.No Test results are shown in Release when results are grouped by 'Test Suite' and Environment selected is 'All.'
 • Úloha Visual Studio Test neodešle výsledky testu, pokud je soubor výsledků nakonfigurovaný v souboru runsettings.Visual Studio Test task will not upload test results if results folder is configured in runsettings file.
 • V e-mailové žádosti je nesprávně nakonfigurovaný hypertextový odkaz žádosti o zpětnou vazbu.Feedback request hyperlink is incorrect in email request.
 • Pokud jsou všechny testovací případy v sadě testů založené na dotazech přiřazeny ke spuštění různým testerům, sada nereflektuje testy správně.Query based test suites do not properly reflect the tests when assigned all the test cases in this test suite to be run by multiple testers.
 • Výjimka Microsoft.TeamFoundation.TestManagement.Server.InvalidStructurePathException: Cesta struktury CEBIS FWK není platná.Exception Microsoft.TeamFoundation.TestManagement.Server.InvalidStructurePathException: The structure path CEBIS FWK is not valid.
 • Chyba v centru testování po upgradu TFS na 2015.1.Error in test hub after upgrading of TFS to 2015.1.
 • MTM 2015 | 2013 – TFS 2015.2 | Karty Analyzovat testovací běhy – výsledky a plán se pro konkrétní uživatele zobrazí prázdné.MTM 2015 | 2013 - TFS 2015.2 | Analyze test runs -results , Plan tabs comes up as empty for specific users.
 • Po chybě se zopakuje pokus o odeslání souboru snímku obrazovky MTM s chybou typu Soubor nenalezen.MTM Screen capture file upload retries after the failure with file not found error.

Opravy agilních chyb Agile Bug Fixes

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:Bugs reported through Connect:

 • Nastavení stylů na kartách panelu sprintu může způsobit chybu, pokud je jako národní prostředí nastavená francouzština.Setting styles in the sprint board cards may cause an error if the locale is set to French.
 • Nastavení stylů na kartách panelu sprintu může způsobit chybu, pokud je jako národní prostředí nastavená němčina.Setting styles in the sprint board cards may cause an error if the locale is set to German.
 • Pokud existuje klauzule, pro kterou cesta oblasti zahrnuje nestandardní znaky, jako jsou podtržítko nebo jednoduchá uvozovka, nejde vytvořit dotaz.Unable to create a query when there is a clause with an Area Path with non-standard characters, such as an underscore or single quote.
 • Ovládací prvek popisek hypertextového odkazu nezobrazuje hypertextové odkazy ve webovém přístupu.The links label control does not show hyperlinks in web access.
 • Vytvoření nového týmového projektu způsobí chybu TF30177 Do objektu dbo.Constants nelze vložit duplicitní klíčový řádek.Creating new team projects causes a TF30177 "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.Constants" error.
 • Dialogové okno Přidat pomůcku respektuje jazyk prohlížeče (nikoli jazyk vybraný v části Můj profil).The Add Widget dialog respects the browser language over the language selected in "My Profile."
 • Ve widgetu grafu buildu se poslední pruh v grafu zobrazí zeleně, i když je sestavení neúspěšné.In the Build Chart widget, the most recent bar in the chart shows green, even if the build fails.
 • Chybí banner Účastník, takže uživatelé nevědí, že jsou přihlášení jako účastníci a že nemají přístup ke všem funkcím.The Stakeholder banner is missing so users are not aware they are logged in as a stakeholder and do not have access to all features.
 • Soubory Readme nejsou vždycky zobrazené na úvodní stránce týmového projektu.Readme files are not always displayed on the Team Project welcome page.
 • Při nastavení části času při sledování pracovní položky se může přehodit hodnota měsíce a dne.When setting a part of a time in work item tracking, the month and day values may get switched.

Ostatní opravy chyb:Other bug fixes:

 • Ovládací prvek webové stránky Sledování pracovních položek odkazující na pole identity jako Param vrací chybu, pokud je tato hodnota prázdná.A Work Item Tracking Web Page control referencing an identity field as Param with through an error when the value is empty.
 • Chyba při změně názvu widgetu Výsledek dotazu.Error when changing the name of the Query Result widget.
 • Vstup pro zbývající hodiny není na kartě dost velký.The Remaining Hours input is not big enough on the card.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění k nadřazené pracovní položce, backlog se nenačte.Backlog doesn't load when the user doesn't have permissions to a parent work item.
 • Přechod do centra WORK po změně výsledků týmových projektů způsobí chybu TF400483.Navigating to the WORK hub after changing team projects results in a TF400483 error.
 • Ikona správce řídicího panelu nemá vizuální upozornění na fokus.The Dashboard Manager icon has no visual cue on focus.
 • Ikona Přidat řídicí panel ve správci řídicího panelu nemá zřetelné vizuální upozornění na fokus.The Add Dashboard icon in Dashboard Manager has no clear visual cue on focus.
 • Tlačítka pro přidání a odstranění řídicího panelu ve správci řídicího panelu při stisknutí klávesy ENTER nefungují.The add and delete Dashboard buttons in Dashboard Manager do not work on pressing ENTER.
 • Pokud ve widgetech Dlaždice dotazu a Graf pracovních položek stisknutím klávesy Tabulátor procházíte oknem konfigurace, vstup v selektoru dotazů se zablokuje a zobrazí se chyba, že není vybraný žádný dotaz.In the Query Tile and Work Item Chart widgets, when tabbing through the configuration blade, the input will get stuck on the Query Selector with an error that no query is selected.
 • Při upgradu z verze Team Foundation 2013 Update 1 nebo dřívější se nemigruje obsah domovské stránky projektu.When upgrading from Team Foundation 2013 Update 1 or earlier, the contents of the project homepage will not be migrated.
 • Pokud je uživatel licencovaný jako účastník, nemůže přecházet mezi řídicími panely.When licensed as a Stakeholder, you can't navigate between dashboards.
 • Pokud markdown ve widgetu Markdown odkazuje na obrázek ve správě zdrojového kódu, nezobrazí se.In the markdown widget, if the markdown references an image in source control, it won't display.
 • Pokud je widget jiného výrobce v chybovém stavu, nezdaří se načtení celého řídicího panelu.If a third party widget is in an error state, the entire dashboard fails to load.
 • Pokud je widget jiného výrobce v chybovém stavu, nové widgety se přidají jaké prázdné.If a third party widget is in an error state, adding new widgets get added as blank.
 • Pokud je widget jiného výrobce v chybovém stavu a odebere se z řídicího panelu, banner informující o chybě se nevymaže.If a third part widget is in an error state and then removed from the dashboard, the error banner is not cleared.
 • Pokud se přidají widgety řídicího panelu, které jsou vzájemně v konfliktu, například v různých relacích prohlížeče najednou, chyba není popisná.When dashboard widgets are added and conflict with one another, such as in different browser sessions at the same time, the error is not descriptive.
 • Ve widgetu žádosti o přijetí změn se nenačtou avatary.Avatars don't load in the Pull Request widget.
 • Ve widgetu grafu buildu je ikona stavu posledního dokončení nesprávná při porovnání s grafem buildu.In the Build Chart widget, the last completed status icon is incorrect when compared to the build chart.
 • Pokud je řídicí panel v režimu úprav, je banner informující o chybách zakrytý pozadím řídicího panelu.When in Edit Mode of a dashboard, the error banner is covered up with the dashboard background.
 • Ve widgetu Visual Studio Links je obrázek Otevřít v sadě Visual Studio celý fialový.In the Visual Studio Links widget, the "Open in Visual Studio" image is plain purple.
 • Pokud rušíte změny prováděné v okně konfiguračního widgetu, nezobrazí výzva k potvrzení zahození změn.When making changes in the configure widget blade, there is no prompt about discarding changes when cancelling out.
 • Pokud ve widgetu dojde k chybě, uživatel může přesto uložit změny konfigurace.If a widget has an error, the user can still save configuration changes.
 • Při zobrazení náhledu se widget na řídicím panelu zobrazí zblízka a rozmazaně.When previewing a widget in the dashboard, it is zoomed in and blurry.
 • Pokud v režimu úprav řídicího panelu procházíte karty pomocí klávesy Tabulátor, nebudete procházet ikony pro odstranění a konfiguraci, ale widget.Tabbing in the Dashboard edit mode tabs through the widget instead of the delete and configure icons.
 • Pokud je řídicí panel v režimu úprav, stisknutí klávesy ESC by mělo tento režim ukončit.When in the Dashboard edit mode, ESC should exit out of edit mode.
 • Při vytváření nového widgetu Graf pracovních položek ve Firefoxu mají typy grafů různou velikost.When creating a new Work Item Chart widget in Firefox, the chart types are of varying sizes.
 • Ve widgetu Graf pracovních položek se možnosti grafu zobrazí až po výběru dotazu.In the Work Item Chart widget, the chart options aren't displayed until a query is selected.
 • Nastavení dat iterace ve widgetu přehledu sprintu nezpůsobí aktualizaci widgetu.In the Sprint Overview widget, setting the iteration dates does not refresh the widget.
 • Pokud ve widgetu Úbytek práce sprintu přejdete pomocí klávesy Tabulátor do grafu a pak stisknete Enter, lightbox se neotevře.In the Sprint Burndown widget, tabbing to the graph and hitting Enter does not open the lightbox.
 • Pole vstupu pro pravidlo na dlaždici podmíněného dotazu umožňuje zadat pěticiferná čísla, ale zobrazuje jenom čtyři číslice.In the Conditional Query Tile, the input field for a rule allows a five digit number but only displays four digits.

Opravy chyb sestavení Build Bug Fixes

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:Bugs reported through Connect:

 • Ve Firefoxu nejde filtrovat buildy podle značek.Unable to filter builds by tags on Firefox.
 • Při nastavování oprávnění uživatele k buildu dochází k chybě při uložení.When setting the permissions of a user on a build, there is an error when saving.
 • Pokud je spuštění buildu naplánováno na pozdě večer, spustí se o den dřív.If a build is scheduled to run in the late evening, it runs on the previous day.
 • V buildu dochází k chybě typu TF14044: Přístup byl odepřen: Sestavovací služba kolekcí uživatelských projektů vyžaduje globální oprávnění AdminWorkspaces.Build fails with "TF14044: Access Denied: User Project Collection Build Service needs the AdminWorkspaces global permission(s).".
 • Formátování času v části Můj profil se nepoužívá v centru sestavení.The time formatting from My Profile is not used in the Build hub.
 • Při spuštění úlohy vlnění v buildu dojde k chybě typu Vlnění se nenašlo na cestě.Build fails with "curl was not found in the path" error when running a curl task in Build.
 • Ověřované sestavení vrátí chybu typu Sada odložených změn nebyla nalezena.Gated build gives an error of "Shelveset not found."
 • Při vytváření nové definice buildu v prohlížeči Chrome dochází k problémům s formátováním.There are formatting problems when creating a new build definition in Chrome.
 • Pokud má sestavení jazyka XAML velký počet chyb, zobrazí se při chyba Při připojení k serveru došlo k nedefinované chybě.When a XAML Build has a large number of warnings, it shows an error of "An undefined error occurred while attempting to connect to the server. Kód stavu 0.Status code 0.".
 • Při změně velikosti sloupce Důvod na stránce buildu se zobrazí celé pole ikon.When resizing the Reason column in the Build page, the entire icon array is shown.
 • V buildu dochází k chybě typu Neplatná konfigurace řešení a platforma.Build fails with "Invalid solution configuration and platform.".
 • Pokud do buildu zahrnete úlohu npm install, dojde v buildu k chybě, že npm install nejde najít.When including an npm install task, builds fail with an error that it cannot find the npm install.
 • Při úpravě definice buildu, která označuje úložiště Git číslem buildu, se zobrazí chyba typu Neplatný formát popisku zdroje.Error of "Invalid source label format" when editing a build definition that labels a Git repository with a build number.
 • Při použití externího úložiště Git se kontinuální integrace někdy neaktivuje.Continuous Integration does not always trigger when using an external Git repository.
 • U upgradovaných kolekcí projektů se ověřované vrácení se změnami nezdaří, protože místo účtu služby používá účet sestavení.On upgraded project collections, gated checkins fail due it using the build account instead of service account.

Ostatní opravy chyb:Other bug fixes:

 • GetBuildBadge vso-node-api selže, pokud se použije PAT bez oprávnění Všechny obory.getBuildBadge vso-node-api fails if using a PAT without the "All Scopes" permission.
 • Pokud název definice buildu obsahuje hranaté závorky, číslo revize se nevypočte správně.If a build definition name contains square brackets, the revision number is not calculated correctly.
 • Při rozdělování kolekce týmových projektů existují duplicitní identity sestavovací služby.When splitting a Team Project Collection, there are duplicate build service identities.
 • Při zadání názvu sady odložených změn při zařazování nového sestavení do fronty se zobrazí zavádějící chyba Nastaly problémy s žádostí nebo definicí, které zabrání spuštění sestavení: Hodnota zadaná pro SourceVersion není platnou specifikací verze.When entering a shelveset name when queuing a new build, you get a misleading error of "There are issues with the request or definition that will prevent the build from running: The value specified for SourceVersion is not a valid version spec.".
 • Rozšíření s úlohami sestavení pro různé platformy nefungují.Extensions with cross platform build tasks do not work.
 • Při použití portu SSL 8443 se buildu nepodaří připojit k Subversion.Build fails to connect to Subversion when using SSL port 8443.
 • Při použití úložiště SVN pro sestavení, která nemá mapování, se nenastaví verze zdroje.When using an SVN repository for a build which doesn't have mappings, the Source Version is not set.
 • Build Správy verzí Team Foundation z popisku zdroje nelze zařadit do fronty.Cannot queue a Team Foundation Version Control build from a source label.

Opravy chyb správy verzí Version Control Bug Fixes

Poznámka: Toto jsou opravy chyb pro správu verzí v sadě Team Foundation Server.Note: These are bug fixes for Version Control in Team Foundation Server. Opravy správy verzí v sadě Visual Studio najdete ve zprávě k vydání verze sady Visual Studio.For Version Control fixes in Visual Studio, see the Visual Studio Release Notes.

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:Bugs reported through Connect:

 • Při použití Git LFS může docházet k problémům s funkcemi, jako je klonování úložiště.When using Git LFS, there may be problems with functions such as cloning the repo.
 • Protokol událostí žádosti o přijetí změn úložiště Git obsahuje každou hodinu chybu TF53010: Došlo k následující chybě v součásti nebo rozšíření Team Foundation.There are hourly Git pull request event log errors of "TF53010: The following error has occurred in a Team Foundation component or extension.".

Ostatní opravy chyb:Other bug fixes:

 • Přidání typu propojení nejnovější verze k pracovní položce nefunguje.Adding a Latest Version link type to a work item does not work.
 • Adaptér skladu správy verzí Team Foundation po upgradu ze sady Team Foundation Server 2010 selže.The Team Foundation Version Control warehouse adapter fails after upgrading from Team Foundation Server 2010.
 • Při vytváření žádosti o přijetí změn při propojování pracovních položek je limit 25 potvrzení.There is a limit of 25 commits when linking to work items during pull request creation.
 • Pokud má úložiště nakonfigurovaných několik definic sestavení, Průzkumník sestavení může zobrazovat název jedné definice, ale odkazovat na poslední sestavení v jiné definici.If a repository has multiple build definitions configured, the Build Explorer may show one definition's name but link to the last build on another.
 • V žádostech o přijetí změn je výběr identit na pravé straně oříznutý.In Pull Requests, the identity picker is cut off on the right side.
 • Soubory Správy verzí Team Foundation ukazují, že došlo ke změně kódování i v případě, že žádná změna nenastala.Team Foundation Version Control files show that there is an encoding change even if there was no change.
 • Při Git push přes SSH dojde k chybě TF401030: Hlavička balíčku Git je neplatná.On a Git push over SSH, there is an error "TF401030: The Git pack header is invalid.".

Opravy chyb správy Administration Bug Fixes

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:Bugs reported through Connect:

 • Při rozdělování kolekce týmových projektů se po klonování kolekce a odstranění týmového projektu v první kolekci může stát, že se v druhé kolekci tento odstraněný projekt nezobrazí.When splitting a team project collection, after cloning the collection and deleting a team project in the first collection, the other collection may not show the project that was deleted in the other collection. Přímá adresa URL bude fungovat, ale uživatel nemůže přejít na týmový projekt.The direct URL will work, but the user cannot browse to the team project.

Ostatní opravy chyb:Other bug fixes:

 • Při upgradu může selhat kontrola připravenosti s chybami Port 8080 je nedostupný a TF401147: Dříve nakonfigurované porty pro web Webová služba aplikační vrstvy se aktuálně používají.When upgrading, the readiness check may fail with errors that Port 8080 is unavailable and "TF401147: The previously configured ports for the Application Tier Web Service site are currently in use.".
 • V konzole pro správu je adresa URL proxy serveru prázdná.In the Admin Console, the Proxy Server URL is blank.
 • Při konfiguraci TFS se port a vdir může nesprávně vrátit k výchozímu mapování.When configuring TFS, the port and vdir may incorrectly fall back to the default mappings.
 • Při načítání karty kolekcí může v konzole pro správu dojít k chybě.The Admin Console may crash when loading the Collections tab.

Opravy chyb rozšiřitelnosti Extensibility Bug Fixes

Chyby nahlášené prostřednictvím programu Connect:Bugs reported through Connect:

 • Při vynechání kolekce v adrese URL dojde při použití sad TFS SDK k chybě TF400367: Požadavek se nepodařilo provést z důvodu neshody typu hostitele."TF400367: The request could not be performed due to a host type mismatch" error when omitting the collection in the URL when using the TFS SDKs.
 • Odstranění větvě při použití volaných služeb Jenkins aktivuje build.Deleting a branch triggers a build when using Jenkins service hooks.
 • Při kliknutí na Spravovat události v týmové místnosti dojde k chybě typu Neplatná úroveň navigace.When clicking Manage Events in a team room, there is an error "Invalid Navigation Level".
 • Při práci s výstrahami mohou pole mít neočekávané povolené hodnoty.When working with Alerts, fields may have unexpected allowed values.
 • Pro výstrahy nejsou vždy přijaty e-maily.Emails are not always received for alerts.
 • Výstrahy pro týmové projekty s mezerami v názvu obsahují neplatné odkazy.Alerts for team projects with spaces in the name include invalid links.
 • Chybí odkaz na všechny výstrahy na stránce správy výstrah.There is no link to All Alerts in the Alerts administration page.
 • V čínské verzi TFS chybí ve volaných službách možnost Slack.In the Chinese version of TFS, there is no Slack option in service hooks.

Release Management Release Management

Vyřešili jsme některé nahlášené potíže ve webové verzi nástroje Release Management.We've fixed some of the reported issues in the web-based version of Release Management. Zde jsou některé z klíčových bodů, které jsme vyřešili:Here are some of the key issues that were fixed:

 • Při proházení centra verzí se zobrazí nedefinovaná chyba, když je síť v nestabilním stavu.Undefined error is shown while browsing the Release hub, when network is flaky.
 • Stažení artefaktů odkládacího adresáře na serveru vytvoří další soubor v adresáři artefaktů sestavení.Downloading server drop artifact creates additional file under Build artifacts directory.
 • Dialogové okno vytváření koncových bodů vytváří duplicitní koncové body služeb.Duplicate service endpoints are created from endpoint creation dialog.
 • V úloze instalačního programu Nuget dojde k chybě pro Release Management.Nuget Installer task fails with Release Management.
 • Automatická aktualizace: Po spuštění nasazení se v prostředí nezobrazuje žlutý pruh Čeká na schválení.Auto-refresh: Pending approvals yellow bar is not displayed after starting deployment on an environment.
 • Pokud v prostředí existuje několik schvalovatelů, není pro schvalování povolená možnost použít e-mail.Email option in approvals is not enabled if there are multiple approvers for an environment.

Dál jsme také vyřešili několik nahlášených chyb ve verzi WPF nástroje Release Management.We've also fixed a few reported bugs in the WPF version of Release Management.

 • Při neshodě verzí rozhraní API by nástroj releasemanagementbuild.exe měl místo chyby 403 zobrazovat správnou chybovou zprávu.When there is an api-version mismatch, releasemanagementbuild.exe should show proper error message instead of 403 error.
 • Při kopírování souborů do nástroje pro nasazování dochází k občasným chybám sítě.Intermittent network failures when copying files to Deployer.

Známé problémy Known Issues

Úplný popis známých problémů v tomto vydání najdete v následujícím článku na webu MSDN: Známé problémy v sadě Team Foundation Server Update 3.For a complete description of known issues in this release, see the following MSDN article: Known Issues in Team Foundation Server Update 3

Na začátek stránky
Top of Page