Zpráva k vydání verze pro Team Foundation Server 2018 Team Foundation Server 2018 Release Notes

Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

Download the latest version of Team Foundation Server

Další informace o Team Foundation Serveru 2018 najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.To learn more about Team Foundation Server 2018, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Novinky ve verzi TFS 2018 – videoWhat's New in TFS 2018 video


Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! Na portálu Komunita vývojářů může nahlásit a sledovat problém. Rady můžete získat na webu Stack Overflow.You can report a problem and track it through Developer Community and get advice on Stack Overflow. Jako vždy, pokud máte nápady, co bychom měli upřednostnit, přejděte na UserVoice a přidejte svůj návrh nebo hlasujte pro některý z již existujících návrhů.As always, if you have ideas on things you’d like to see us prioritize, head over to UserVoice to add your idea or vote for an existing one.


Datum vydání: 15. listopadu 2017Release Date: November 15, 2017

Souhrn: Aktualizace Team Foundation Serveru 2018Summary: Team Foundation Server 2018 Updates

Do Team Foundation Serveru 2018 jsme přidali spoustu nových vylepšení.We've added a lot of new value to Team Foundation Server 2018. Mezi nejzajímavější z nich patří:Some of the highlights include:

Sestavení XAMLXAML Build

Původně jsme sestavení XAML uvedli jako odebrané z verze TFS 2018 RTW a Update 1.We had originally listed XAML build as removed from TFS 2018 RTW and Update 1. Následkem toho ale příliš mnoho zákazníků nemohlo provést upgrade nebo muselo po dokončení upgradu žádat podporu o opětovné povolení.However, that resulted in too many customers being unable to upgrade or having to contact support to re-enable it after the upgrade completed. Ve verzi TFS 2018 Update 2 je sestavení XAML povolené, ale označené jako zastaralé.In TFS 2018 Update 2, XAML build is enabled but has been deprecated. To znamená, že do sestavení XAML nebudeme nadále investovat a Microsoft Test Manager už nepodporuje použití sestavení XAML.This means there is no further investment in XAML Build, and Microsoft Test Manager (MTM) no longer supports using XAML builds. Důrazně doporučujeme provést převod na jeden z novějších formátů definice sestavení.We highly recommend converting to one of the newer build definition formats. Ve verzi TFS 2018 Update 2 se můžete nadále připojovat ke kontrolerům XAML a spouštět sestavení XAML.You may continue to connect your XAML controllers and run XAML builds with TFS 2018 Update 2. Další informaceMore info

Funkce odebrané ve verzi TFS 2018 RTWFeatures Removed in TFS 2018 RTW


Podrobnosti: Novinky v této verziDetails: What's New in this Release

Sledování pracovních položek Work Item Tracking

Průvodce vytvořením projektu na webu Project Creation Wizard on the web

Vylepšili jsme prostředí pro vytváření týmových projektů při přístupu z webu.We have improved the experience for creating a Team Project from web access. Teď obsahuje většinu funkcí, které jsou dostupné při vytváření týmového projektu v klientovi sady Visual Studio.It now includes most of the features available when you create a Team Project in the Visual Studio client. Výhoda používání webového rozhraní spočívá v tom, že nemusíte mít shodnou verzi sady Visual Studio.The benefit of using the web interface is that you don't need a matching Visual Studio version. Rozdíl mezi použitím sady Visual Studio a webové verze je ten, že webová verze nezřizuje sestavy v SSRS.The difference of using Visual Studio or the web version is that the web version doesn’t provision your reports in SSRS. Pokud jste týmový projekt vytvořili ve webové verzi, můžete sestavy SSRS zřídit nebo aktualizovat spuštěním příkazu tfsconfig na aplikační vrstvě.If you used the web version of the Team Project creation, you can run the tfsconfig command on the Application Tier to provision or update the SSRS reports. Podrobnosti najdete v článku věnovanému přidávání sestav projektu.See details in add project reports.

Správce šablon procesů na webuProcess Template Manager on the web

V TFS 2018 můžete šablony procesů odesílat přes web.With TFS 2018, you can use web access to upload your process templates. Webové rozhraní se používá snadněji, protože nemusíte instalovat správnou verzi sady Visual Studio, abyste mohli pracovat se šablonami procesů.The web interface is a much easier experience because you don't have to install the correct version of Visual Studio to interact with your process templates. I když v sadě Visual Studio 2017 Update 4 a dřívějších verzích dialogové okno Správce šablon procesů stále najdete, doporučujeme používat webové rozhraní.Visual Studio 2017 Update 4 and earlier will still show the Process Template Manager dialog, although we recommend using the web interface. Visual Studio 2017 Update 5 a novější verze vás přesměrují na web automaticky.Visual Studio 2017 Update 5 and later will redirect you to the web automatically.

Přizpůsobení záhlaví formuláře pracovní položky Customize the work item form header

Teď můžete přizpůsobovat oblast záhlaví formuláře pracovní položky nahrazením stávajících ovládacích prvků nebo skrytím ovládacích prvků, které pro váš proces nejsou relevantní.You can now customize the work item form header area by replacing the existing controls, or hiding controls, that are not relevant to your process. Umožní to nahradit Cestu oblasti vlastním polem Tým, skrýt Iteraci, pokud se vaše týmy zaměřují víc na kanban, a nahradit Důvod vlastním polem.This will enable replacing Area path with a custom Team field, hiding Iteration if your teams are more Kanban focused, and replacing Reason with a custom field. Pole Stav skrýt ani nahradit nejde.The State field cannot be hidden or replaced.

Další informace najdete v dokumentaci pro WebLayout a ovládací prvky.See the documentation for WebLayout and Control elements for more information.

Mobilní verze formuláře pracovní položky Mobile work item form

Máme plnohodnotné, komplexní prostředí, které nabízí optimalizovaný vzhled a rozhraní pro pracovní položky (Obrázek 1).We have a full end-to-end experience that includes an optimized look and feel for work items (Figure 1). Umožňuje vám pomocí telefonu snadno pracovat s položkami, které vám byly přiřazeny, které sledujete, které jste nedávno navštívili nebo upravili.It provides an easy way to interact with items that are assigned to you, that you’re following, or that you have visited, or edited recently, from your phone.

Mobile work item query
(Obrázek 1) Dotaz na mobilní verzi pracovní položky(Figure 1) Mobile work item query

Spolu s pěkným vzhledem prostředí podporuje optimalizované ovládací prvky pro všechny typy polí (obrázek 2).Along with the good looks, this experience supports optimized controls for all field types (Figure 2).

Mobile work item form
(Obrázek 2) Mobilní verze formuláře pracovní položky(Figure 2) Mobile work item form

Pomocí nové mobilní navigace (obrázek 3) mohou uživatelé přejít na libovolnou další část TFS, která je připravena pro použití v mobilních zařízeních, a zase se vrátit k plně desktopovému prostředí v případě, že potřebují pracovat s ostatními centry.With the new mobile navigation (Figure 3), users can reach any other mobile-ready parts of TFS and get back to the full desktop site in case they need to interact with other hubs.

Mobile navigation
(Obrázek 3) Mobilní navigace(Figure 3) Mobile navigation

Filtrování backlogů, karet Kanban, sprintů a dotazůFiltering on backlogs, Kanban boards, sprints, and queries

Všechna prostředí mřížek pro sledování pracovních položek (dotazů, backlogů, karet Kanban, backlogů sprintů a správu testovacích případů) teď využívají naši běžnou a konzistentní součást pro filtrování (obrázek 4).All of our work item tracking grid experiences (queries, backlogs, Kanban boards, sprints backlogs, and test case management) now make use of our common, consistent filtering component (Figure 4). Kromě použití filtrování podle klíčových slov v zobrazených sloupcích a výběru značek teď můžete filtrovat také typy, stavy a přiřazení pracovních položek, abyste se rychle dostali k pracovním položkám, které hledáte.Beyond applying a keyword filter across displayed columns and selecting tags, you can also filter on work item types, states, and assigned to, in order to quickly get to the work items you are looking for.

Filtering on query
(Obrázek 4) Filtrování dotazů(Figure 4) Filtering on queries

Rozbalení a zobrazení prázdných polí na kartě KanbanExpand to show empty fields on a Kanban card

Až do dnes jste měli možnost přidávat pole na kartu a potom prázdná pole skrýt (obrázek 5) v nastavení karty, abyste se zbavili nežádoucích nepotřebných informací na kartě.Today, you have the option to add additional fields to a card and then hide empty fields (Figure 5) in board settings to remove unnecessary clutter from the board. Nevýhodou této funkce bylo to, že po skrytí prázdného pole jste ho mohli aktualizovat jenom tak, že jste otevřeli formulář pracovní položky.The drawback to this feature was that once an empty field was hidden, the only way to update the field was to open the work item form. Nově dostupná možnost rozbalování na kartách Kanban vám umožňuje i nadále skrývat prázdná pole na kartě, ale jedním kliknutím získáte přístup k aktualizaci konkrétního pole na kartě.With the newly available expand option on Kanban cards, you can now benefit from hiding empty fields across the board, but still have single click access to update a particular field on a card. Stačí najet myší na kartu a po kliknutí na dvojitou šipku dolů v dolní části karty aktualizovat skryté pole.Simply hover over the card and look for the down chevron at the bottom of the card to update the hidden field.

Hidden field
(Obrázek 5) Skryté pole na kartě Kanban(Figure 5) Hidden field on Kanban card

Po kliknutí na dvojitou šipku dolů v dolní části karty můžete pole aktualizovat (obrázek 6).Click the down chevron at the bottom of the card to update the field (Figure 6).

Update hidden field
(Obrázek 6) Aktualizace skrytého pole na kartě Kanban(Figure 6) Update hidden field on Kanban card

Blokování ukládání pracovních položek pomocí rozšířeníExtensions block work item save

Vlastní ovládací prvky, skupiny a stránky na formuláři pracovní položky nyní mohou blokovat ukládání pracovních položek, aby bylo možné ověřovat data a zajistit, že uživatel vyplní všechny povinné informace předtím, než formulář pracovní položky uloží.Work item form custom controls, groups, and pages can now block work item save to validate data and ensure the user fills out any required information before saving the work item form.

Přímé přidávání do Delivery Plans (plánů doručení)Inline add on Delivery Plans

Nové nápady týkající se funkcí můžou přijít kdykoliv, proto jsme usnadnili přidávání nových funkcí přímo do vašich Delivery Plans (plánů doručení) (Obrázek 7).New feature ideas can arrive at any moment, so we’ve made it easier to add new features directly to your Delivery Plans (Figure 7). Stačí kliknout na tlačítko New item (Nová položka), které se zobrazí při najetí myší, zadat název a stisknout Enter.Simply click the New item button available on hover, enter a name, and hit enter. Vytvoří se nová funkce s cestou oblasti a cestou iterace podle vašeho očekávání.A new feature will be created with the area path and iteration path you’d expect.

Inline add on delivery plans
(Obrázek 7) Přímé přidávání do Delivery Plans (plánů doručení)(Figure 7) Inline add on delivery plans

Správa verzí Version Control

Forky Forks

TFS 2018 přidává podporu forků Git (Obrázek 8).TFS 2018 adds support for Git forks (Figure 8). Fork je kopie úložiště na straně serveru.A fork is a server-side copy of a repository. Pomocí forků můžete celé řadě lidí umožnit přispívat do úložiště, aniž byste jim museli udělit přímý přístup k potvrzení.Using forks, you can allow a broad range of people to contribute to your repository without giving them direct commit access. Místo toho tito uživatelé potvrdí svoji práci do vlastního forku úložiště.Instead, they commit their work to their own fork of the repository. Tím získáte možnost zkontrolovat jejich změny v žádosti o přijetí změn, než jejich změny přijmete do centrálního úložiště.This gives you the opportunity to review their changes in a pull request before accepting those changes into the central repository.

Git forks
(Obrázek 8) Forky Git(Figure 8) Git forks

GVFS GVFS

Odteď je podporovaný Git Virtual File System (GVFS).Git Virtual File System (GVFS) is now supported. GVFS umožňuje úložištím Git škálovat se na miliony souborů díky virtualizaci a optimalizaci toho, jak Git pracuje se systémem souborů.GVFS allows Git repositories to scale to millions of files by virtualizing and optimizing how Git operates on the filesystem.

Vytvoření složky v úložišti pomocí webuCreate a folder in a repository using web

Teď ve svých úložištích Git a TFVC můžete vytvářet složky prostřednictvím webu (Obrázek 9).You can now create folders via the web in your Git and TFVC repositories (Figure 9). Nahrazuje se tím rozšíření Správa složek, které se teď postupně přestane používat.This replaces the Folder Management extension, which will now undergo the process of deprecation.

Pokud chcete vytvořit složku, klikněte na panelu příkazů nebo v místní nabídce na Nový > Složka:To create a folder, click New > Folder in either the command bar or context menu:

New folder option
(Obrázek 9) Možnost Nová složka(Figure 9) New folder option

V TFVC zadáte název složky a pak ji vrátíte se změnami.For TFVC, you’ll specify a folder name and then check it in. V Gitu nejsou povolené prázdné složky, proto budete muset zadat také název souboru, který můžete upravit, a pak ho potvrdíte.For Git, because empty folders aren’t permitted, you’ll also have to specify a file name, optionally edit the file, then commit it.

Kromě toho byl v Gitu vylepšen dialog Nový soubor (Obrázek 10), aby přijímal lomítka k vytváření podsložek.Additionally, for Git, The New file dialog (Figure 10) has been enhanced to accept slashes to create subfolders.

New file dialog
(Obrázek 10) Dialog Nový soubor(Figure 10) New file dialog

Minimapa souboruFile minimap

Teď si můžete při prohlížení nebo úpravách zobrazit minimapu souboru, abyste získali rychlý přehled kódu (Obrázek 11).You can now view a minimap of a file as you view or edit to give you a quick overview of the code (Figure 11). Minimapu zapnete tak, že otevřete Paletu příkazů (pomocí F1 nebo kliknutím pravým tlačítkem) a vyberete Toggle Minimap (Přepnout minimapu).To turn on the minimap, open the Command Palette (F1 or right-click) and select Toggle Minimap.

File minimap
(Obrázek 11) Minimapa souboru(Figure 11) File minimap

Párování závorekBracket matching

Při úpravách nebo prohlížení souboru jsou teď vlevo vodítka, které usnadňují párování závorek (Obrázek 12).When editing or viewing a file, there are now guidelines on the left side to make it easy to match your brackets (Figure 12).

Bracket matching
(Obrázek 12) Párování závorek(Figure 12) Bracket matching

Přepínání prázdných znakůToggle white space

Při prohlížení nebo úpravách souboru teď můžete zapnout nebo vypnout prázdné znaky.You can now toggle white space on and off when viewing or editing a file. Vyvíjíme funkci, která vám umožní prázdné znaky přepínat při rozlišování znaků.We are still developing a feature that will allow you to toggle white space when diff’ing. Pokud chcete zobrazit prázdné znaky (Obrázek 13), otevřete Paletu příkazů (pomocí F1 nebo kliknutím pravým tlačítkem) a vyberte Toggle White Space (Přepnout prázdné znaky). To vám umožní rozlišovat mezi mezerami a tabulátory.To view white space (Figure 13), open the Command Palette (F1 or right-click) and select Toggle White Space, which allows you to differentiate between spaces and tabs.

Toggle white space
(Obrázek 13) Přepínání prázdných znaků(Figure 13) Toggle white space

Nastavení vypnutí webových úprav úložiště TFVCSetting to turn off web editing for TFVC repos

Týmy, které používají TFVC, často využívají zásady vracení se změnami v sadě Visual Studio, aby zajistily kvalitu kódu.Teams that use TFVC often use check-in policies in Visual Studio to ensure code quality. Vzhledem k tomu, že se zásady vracení se změnami vynucují v klientovi, kód upravovaný na webu nepodléhá stejným zásadám.However, because check-in policies are enforced on the client, code that is edited on the web isn’t subjected to the same policies.

Někteří uživatelé požadovali možnost zakázat webové úpravy, aby zabránili změnám, které obcházejí zásady vracení se změnami.Several people have asked for a way to disable web-editing to protect against changes that bypass check-in policies. Zpřístupnili jsme vám možnost vypínání webových úprav (přidávání, odstraňování, přejmenování a úpravy) TFVC u projektu nebo úložiště.We’ve enabled a way for you to turn off web-editing (adding, deleting, renaming, and editing) for TFVC on a project/repository basis.

Pokud chcete zakázat webové úpravy na stránce Soubory, přejděte na Nastavení a pak na Správa verzí (obrázek 14).To disallow web-editing from the Files page, go to Settings then Version Control (Figure 14). Ve stromu klikněte na úložiště TFVC, přejděte na pivot Možnosti a zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit webové úpravy tohoto úložiště TFVC.Click on the TFVC repo in the tree, navigate to the Options pivot, and uncheck Enable web-editing for this TFVC repository. Ve výchozím nastavení jsou webové úpravy povoleny.By default, web-editing is enabled.

Poznámka

Na úpravy souboru README na stránce přehledu projektu nemá tato akce vliv.Editing the README from the Project Overview page is unaffected.

Turn off web editing
(Obrázek 14) Vypnutí webových úprav(Figure 14) Turn off web editing

Pokud se na webu pokusíte upravit projekt, u kterého je možnost webových úprav zakázaná, zobrazí se oznámení, že webové úpravy nejsou povolené (Obrázek 15).If you attempt a web-edit in a project with web-editing disabled, you will be notified that web-editing is not allowed (Figure 15).

Web editing not allowed dialog
(Obrázek 15) Dialog s informacemi, že webové úpravy nejsou povolené(Figure 15) Web editing not allowed dialog

Tip

Tuto funkci jsme vyvinuli na základě souvisejícího návrhu.This has been developed based on a related suggestion.

Identifikace zastaralých větvíIdentify stale branches

Když odstraníte větve, které už nepotřebujete, a budete úložiště udržovat čisté, budou týmy moct vyhledat větve, o které se starají, a nastavit oblíbené položky na správnou úroveň podrobností.Keeping your repository clean by deleting branches you no longer need enables teams to find branches they care about and set favorites at the right granularity. Pokud ale máte v úložišti spoustu větví, může být obtížné zjistit, které nejsou aktivní a které je tedy možné je odstranit.However, if you have lots of branches in your repo, it can be hard to figure out which are inactive and can be deleted. Nyní jsme usnadnili identifikaci „zastaralých“ větví (větví, které ukazují na potvrzení starší než 3 měsíce).We’ve now made it easier to identify “stale” branches (branches that point to commits older than 3 months). Zastaralé větve si můžete zobrazit tak, že přejdete na pivot Zastaralé na stránce Větve (Obrázek 16).To see your stale branches, go to the Stale pivot on the Branches page (Figure 16).

Stale branches
(Obrázek 16) Zastaralé větve(Figure 16) Stale branches

Vyhledání odstraněné větve a její nové vytvořeníSearch for a deleted branch and re-create it

Když se větev náhodně odstraní ze serveru, může být obtížné zjistit, co se s ní stalo.When a branch is accidentally deleted from the server, it can be difficult to figure out what happened to it. Nyní si můžete odstraněnou větev vyhledat, podívat se, kdo a kdy ji odstranil, a v případě potřeby ji znovu vytvořit.Now you can search for a deleted branch, see who deleted it and when, and re-create it if you wish.

Pokud chcete vyhledat odstraněnou větev, zadejte celý název větve do pole pro vyhledávání větví.To search for a deleted branch, enter the full branch name into the branch search box. Hledání vrátí všechny existující větve, které odpovídají hledanému textu.It will return any existing branches that match that text. Zobrazí se vám také možnost vyhledat přesnou shodu v seznamu odstraněných větví.You will also see an option to search for an exact match in the list of deleted branches. Odstraněné větve můžete vyhledat kliknutím na odkaz (Obrázek 17).Click the link to search deleted branches (Figure 17).

Search for deleted branches
(Obrázek 17) Vyhledání odstraněných větví(Figure 17) Search for deleted branches

Pokud se najde shoda, zobrazí se informace o tom, kdo a kdy větev odstranil.If a match is found, you will see who deleted it and when. Větev můžete také obnovit (Obrázek 18).You can also restore the branch (Figure 18).

Restore deleted branches
(Obrázek 18) Obnovení odstraněných větví(Figure 18) Restore deleted branches

Obnovením odstraněnou větev znovu vytvoříte v potvrzení, na které naposledy ukazovala.Restoring the branch will re-create it at the commit to which is last pointed. Neobnoví se ale zásady ani oprávnění.However, it will not restore policies and permissions.

Vyhledání potvrzení ve větvích začínajících prefixemSearch for a commit in branches starting with a prefix

Pokud máte strukturu větví v hierarchickém formátu, ve kterém mají všechny větve prefix ve formě textového řetězce, pomůže vám tato funkce vyhledat potvrzení ve všech větvích začínajících textovým řetězcem.If you have branch structure in a hierarchical format where all branches are prefixed with a text, then this feature will help you to find a commit in all the branches starting with that prefix text. Pokud chcete třeba zobrazit, jestli se potvrzení promítlo u všech větví s předponou „dev“, zadejte jednoduše do vyhledávacího pole „dev“ a vyberte Hledat ve větvích začínajících na: dev (Obrázek 19).For example, if you want to see whether a commit made its way to all branches that are prefixed with "dev" then simply type "dev" in the search box and select Search in branches starting with "dev" (Figure 19).

Search for a commit
(Obrázek 19) Vyhledání potvrzení(Figure 19) Search for a commit

Rozsáhlejší bublinové popisky žádostí o přijetí změn na stránce podrobností potvrzeníRicher pull request callout on commit details page

Bublinové popisky žádostí o přijetí změn na stránce podrobností potvrzení zobrazují relevantnější informace, abyste mohli provádět lepší diagnostiku (Obrázek 20).The pull request callout on the commit details page shows more relevant information to help you diagnose better (Figure 20). Nyní se v bublinovém popisku zobrazuje také první žádost o přijetí změn, která uvedla potvrzení do všech větví, a žádost o přijetí změn přidružená k výchozí větvi.Now we also show the first pull request that introduced the commit to any branch and the pull request associated with the default branch in the callout.

Pull request callout
(Obrázek 20) Žádost o přijetí změn – popisek(Figure 20) Pull request callout

Filtrování stromového zobrazení v kóduFilter tree view in Code

Nyní už nemusíte procházet všechny soubory, které mohlo potvrzení změnit, abyste se dostali k požadovaným souborům.Now you don’t need to scroll through all the files that a commit may have modified to just get to your files. Stromové zobrazení na stránce podrobností potvrzení, žádostí o přijetí změn, podrobností sad odložených změn a podrobností sad změn nyní podporuje filtrování souborů a složek.The tree view on commit details, pull requests, shelveset details, and changeset details page now supports file and folder filtering. Jedná se o inteligentní filtr, který při filtrování podle názvu složky zobrazuje podřízené soubory složky a při filtrování podle názvu souboru sbalené stromové zobrazení, aby byla patrná hierarchie souborů.This is a smart filter that shows child files of a folder when you filter by folder name and shows a collapsed tree view of a file to display the file hierarchy when you filter by file name.

Vyhledání souboru nebo složky pomocí filtrování ve stromu potvrzení (Obrázek 21) a (Obrázek 22):Find a file or folder filter on commit tree (Figure 21) and (Figure 22):

Find a file or folder
(Obrázek 21) Hledání souboru nebo složky(Figure 21) Find a file or folder
Filtered view
(Obrázek 22) Filtrované zobrazení ve stromu potvrzení(Figure 22) Filtered view on commit tree

Změna stránky aktualizace větví na stránku VloženíBranch updates page is now Pushes

Stránka Aktualizace větví nabízí skvělé možnosti.The Branch Updates page has tremendous value. Byla ale skrytá v podobě pivotu v centru Historie.However, it was hidden as a pivot under the History hub. Teď bude stránka aktualizací větví viditelná jako centrum s názvem Vložení (Obrázek 23) v části Kód spolu s potvrzeními, větvemi, značkami a žádostmi o přijetí změn.Now the branch updates page will be visible as a hub called Pushes (Figure 23) under Code, alongside Commits, Branches, Tags, and Pull Requests. Nová adresa URL pro stránku Vložení je: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/pushes.The new URL for the pushes page is: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/pushes. Staré adresy URL budou i nadále fungovat.The old URLs will continue to function.

Pushes page
(Obrázek 23) Stránka Vložení(Figure 23) Pushes page

Současně se centrum Historie přejmenovává na Potvrzení (Obrázek 24), protože v centru se zobrazují jenom potvrzení.At the same time, the History hub is now renamed to Commits (Figure 24) since the hub only shows commits. Dostali jsme zpětnou vazbu, že se lidem obtížně odstraňují potíže související s potvrzením, protože zobrazení seznamu potvrzení obsahuje jenom podrobný čas přechodu.We received feedback that people were finding it difficult to troubleshoot commit related issues because the commit list view only showed detailed time on-hover. Nyní zobrazení seznamu potvrzení v celé instanci bude zobrazovat datum a čas ve formátu dd/mm/rr hh:mm.Now the commit list view across your instance will show date and time in dd/mm/yy hh:mm format. Nová adresa URL pro stránku Potvrzení je: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/commits.The new URL for commits page is: \<tfsserverurl\>/\<projectname\>/_git/\<reponame\>/commits. Staré adresy URL budou i nadále fungovat.The old URLs will continue to function.

Commits page
(Obrázek 24) Stránka Potvrzení(Figure 24) Commits page

Zachování názvu souboru při přechodu ze souborů do potvrzeníRetain filename when moving from Files to Commits

Dostali jsme od uživatelů zpětnou vazbu, že když si z adresáře vyfiltrují konkrétní soubor v pivotu Soubory v centru Kód a potom přejdou na pivot Historie, název souboru se nezachová v případě, že potvrzení změnilo více než 1000 souborů.We heard feedback from people that when they filter the directory to a particular file in the Files pivot of the Code hub and later flip to the History pivot, the filename isn’t persisted if the commit changed more than 1,000 files. Kvůli tomu museli uživatelé načítat více souborů a filtrovat obsah, aby našli požadovaný soubor. To mělo vliv na produktivitu.This resulted in people needing to load more files and filter content to find the file, which was impacting productivity. Vývojáři běžně pracují ve stejném adresáři a při sledování změn se chtějí držet adresářů, v nichž pracují.Developers normally work in the same directory and want to persist to the directories they work in as they trace changes. Nyní se název souboru při přechodu mezi pivoty centra Kód zachová bez ohledu na počet souborů, které byly v potvrzení změněny.Now, we persist the filename as you move between Code hub pivots regardless of the number of files changed in a commit. To znamená, že při hledání požadovaného souboru už nemusíte klikat na Načíst další.This means that you do not have to click on Load More to find the file you want.

Zobrazení značek Git View Git tags

Na stránce Značky (Obrázek 25) si můžete zobrazit všechny značky v úložišti.You can view all the tags in your repository on the Tags page (Figure 25). Pokud spravujete všechny značky jako vydané verze, může uživatel navštívit stránku značek a získat celkový přehled o všech vydaných verzích produktu.If you manage all your tags as releases, then a user can visit the tags page to get a bird’s-eye view of all the product releases.

View Git tags
(Obrázek 25) Zobrazení značek Git(Figure 25) View Git tags

Rozdíl mezi zjednodušenou a anotovanou značkou tady poznáte na první pohled.You can easily differentiate between a lightweight and an annotated tag. U anotovaných značek se spolu s potvrzením zobrazuje označovatel a datum vytvoření, zatímco u zjednodušených značek najdete jenom informace o potvrzení.Annotated tags show the tagger and the creation date alongside the associated commit, while lightweight tags only show the commit information.

Odstranění značek GitDelete Git tags

Může nastat situace, kdy budete chtít odstranit značku ze vzdáleného úložiště.There can be times when you want to delete a tag from your remote repo. Důvodem může být překlep v názvu značky nebo označení nesprávného potvrzení.It could be due to a typo in the tag name, or you might have tagged the wrong commit. Značky můžete snadno odstranit ve webovém uživatelském rozhraní kliknutím na místní nabídku značky na stránce Značky a výběrem možnosti Odstranit značku (Obrázek 26).You can easily delete tags from the web UI by clicking the context menu of a tag on the Tags page and selecting Delete tag (Figure 26).

Varování

Značky byste měli ze vzdálených úložišť odstraňovat obezřetně.Deleting tags on remote repos should be exercised with caution.

Delete git tags
(Obrázek 26) Odstranění značek Git(Figure 26) Delete Git tags

Filtrování značek GitFiltering Git tags

U starých úložišť může postupem času počet značek značně narůst. Mohou také existovat úložiště, v nichž jsou značky vytvořeny hierarchicky, což může ztěžovat vyhledávání značek.For old repositories, the number of tags can grow significantly with time; there can also be repositories that have tags created in hierarchies, which can make finding tags difficult.

Pokud se vám na stránce Značky nedaří vyhledat požadovanou značku, můžete název značky jednoduše vyhledat pomocí filtru, který se nachází nahoře na stránce Značky (obrázek 27).If you are unable to find the tag that you were looking for on the Tags page, then you can simply search for the tag name using the filter on top of the Tags page (Figure 27).

Filter Git tags
(Obrázek 27) Filtrování značek Git(Figure 27) Filter Git tags

Zabezpečení značek GitGit tags security

Nyní můžete uživatelům úložiště udělit přesné oprávnění ke správě značek.Now you can grant granular permissions to users of the repo to manage tags. Uživatelům můžete udělit oprávnění k odstraňování nebo správě značek z tohoto rozhraní (Obrázek 28).You can give users the permission to delete tags or manage tags from this interface (Figure 28).

Git tag security
(Obrázek 28) Zabezpečení značek Git(Figure 28) Git tag security

Další informace o značkách Git si můžete přečíst na blogu Microsoft DevOps.Read more about Git tags at the Microsoft DevOps blog.

Automatické dokončování pracovních položek při dokončování žádostí o přijetí změn Automatically complete work items when completing pull requests

Pokud propojujete pracovní položky se žádostmi o přijetí změn, bude pro vás aktualizace všech informací snazší.If you’re linking work items to your PRs, keeping everything up to date just got simpler. Teď při dokončování žádosti o přijetí změn máte k dispozici možnost automatického dokončení propojených pracovních položek po úspěšném sloučení žádosti o přijetí změn (Obrázek 29).Now, when you complete a PR, you’ll have the option to automatically complete the linked work items after the PR has been merged successfully (Figure 29). Pokud používáte zásady a nastavíte žádosti o přijetí změn na automatické dokončování, zobrazí se stejná možnost.If you’re using policies and set PRs to auto-complete, you’ll see the same option. Po dokončení žádosti o přijetí změn si už nemusíte pamatovat, že se máte k pracovním položkám vrátit, když budete chtít aktualizovat jejich stav.No more remembering to revisit work items to update the state once the PR has completed. To se automaticky provede za vás.This will be done for you automatically.

Complete linked work items
(Obrázek 29) Dokončení propojených pracovních položek(Figure 29) Complete linked work items

Resetování hlasů při vložení nebo nové iteraciReset votes on push/new iteration

Týmy, které vyžadují přísnější schvalovací pracovní postup v žádostech o přijetí změn, můžou teď vyjádřit výslovný souhlas a resetovat hlasy při vložení nových změn (Obrázek 30).Teams opting for a more strict approval workflow in PRs can now opt-in to reset votes when new changes are pushed (Figure 30). Toto nové nastavení představuje možnost v rámci zásad, které vyžadují minimální počet revidujících.The new setting is an option under the policy to Require a minimum number of reviewers.

Reset votes setting
(Obrázek 30) Resetování nastavení hlasů(Figure 30) Reset votes setting

Při nastavení této možnosti se všechny hlasy od všech revidujících resetují vždy, když se aktualizuje zdrojová větev žádosti o přijetí změn.When set, this option will cause all votes from all reviewers to be reset any time the source branch of the PR is updated. Časová osa žádosti o přijetí změn vytvoří záznam vždy, když se hlasy resetují v důsledku použití této možnosti (Obrázek 31).The PR timeline will record an entry any time the votes are reset as a result of this option (Figure 31).

Reset votes in timeline
(Obrázek 31) Resetování hlasů na časové ose(Figure 31) Reset votes in timeline

Filtrování stromu žádostí o přijetí změn podle názvu souboruFilter pull request tree by file name

Vyhledání konkrétního souboru v žádosti o přijetí změn je snazší než kdy dříve.Finding a specific file in a pull request is easier than ever. Nové pole filtrování v zobrazení Soubory umožňuje uživatelům vyfiltrovat seznam souborů ve stromovém zobrazení (Obrázek 32).The new filter box in the Files view lets users filter down the list of files in the tree view (Figure 32).

Find file or folder in pull request
(Figure 32) Vyhledání souboru nebo složky v žádosti o přijetí změn(Figure 32) Find file or folder in pull request

Filtr hledá shodu ve všech částech cesty k souboru v žádosti o přijetí změn, takže můžete vyhledávat podle názvu složky, částečné cesty, názvu souboru nebo přípon (Obrázek 33).The filter matches any part of the path of the files in the pull request, so you can search by folder names, partial paths, file names, or extensions (Figure 33).

Find results
(Figure 33) Vyhledání výsledků(Figure 33) Find results

Další možnosti filtrování komentářů k žádostem o přijetí změnMore pull request comments filtering options

Jak v přehledu žádostí o přijetí změn, tak v zobrazení souborů mají teď komentáře stejné možnosti (Obrázek 34).Comments in both the pull request overview and the files view now have the same options (Figure 34). Můžete si také vyfiltrovat jenom diskuze, do kterých jste se zapojili.You can also filter to see only the discussions you participated in.

PR comment filtering
(Obrázek 34) Filtrování komentářů k žádostem o přijetí změn(Figure 34) PR comment filtering

Zobrazení původního rozdílu u komentářů ke kódu v podrobnostech žádostí o přijetí změnView original diff for code comments in pull request details

Někdy je těžké vyznat se v komentáři k žádosti o přijetí změn, když se změní kód, na který komentář odkazuje (v mnoha případech právě po provedení požadované změny) (Obrázek 35).Sometimes, it’s hard to make sense out of a PR comment after the code it’s referencing has changed (many times, when a requested change has been made) (Figure 35).

View original diff
(Obrázek 35) Zobrazení původního rozdílu(Figure 35) View original diff

Když taková situace nastane, uvidíte nově odznáček s číslem aktualizace, na který můžete kliknout a podívat se, jak kód vypadal v době, kdy uživatel komentář původně vytvořil (Obrázek 36).When this happens, you’ll now see a badge with an update number that you can click to see what the code looked like at the time the comment was originally created (Figure 36).

Update badge
(Obrázek 36) Aktualizace odznáčku(Figure 36) Update badge

Sbalitelné komentáře k žádostem o přijetí změnCollapsible pull request comments

Revize kódu tvoří nepostradatelnou část procesu žádosti o přijetí změn, a proto jsme přidali nové funkce, díky nimž se revidující mohou snadněji zaměřit na samotný kód.Reviewing code is a critical part of the pull request experience, so we’ve added new features to make it easier for reviewers to focus on the code. Uživatelé revidující kód si můžou komentáře jednoduše skrýt, aby je při první revizi nového kódu nerušily (Obrázek 37).Code reviewers can easily hide comments to get them out of the way when reviewing new code for the first time (Figure 37).

Hide comments
(Obrázek 37) Skrytí komentářů(Figure 37) Hide comments

Když skryjete komentáře (Obrázek 38), skryjete je ve stromovém zobrazení a sbalíte vlákna komentářů v zobrazení souborů:Hiding comments (Figure 38) hides them from the tree view and collapses the comment threads in the file view:

Collapsed comments
(Obrázek 38) Sbalené komentáře(Figure 38) Collapsed comments

Sbalené komentáře můžete snadno rozbalit kliknutím na ikonu na okraji a potom je snadno dalším kliknutím zase sbalit.When comments are collapsed, they can be expanded easily by clicking the icon in the margin, and then collapsed again with another click. Díky popisům (Obrázek 39) se můžete rychle podívat na komentář, aniž byste museli zobrazovat celé vlákno.Tooltips (Figure 39) make it easy to peek at a comment without seeing the entire thread.

Collapsed comment tooltip
(Obrázek 39) Popis sbaleného komentáře(Figure 39) Collapsed comment tooltip

Seznamy úloh v popisech žádostí o přijetí změn a komentářích k nimTask lists in pull request descriptions and comments

Když připravujete žádost o přijetí změn nebo ji komentujete, máte někdy krátký seznam věcí, které chcete sledovat, ale potom skončíte u úprav textu nebo přidávání více komentářů.When preparing a PR or commenting you sometimes have a short list of things that you want to track but then end up editing the text or adding multiple comments. Zjednodušené seznamy úloh představují skvělý způsob, jak můžete sledovat postup u seznamu úloh, ať už jako autor žádosti o přijetí změn nebo revidující v popisu nebo jednom konsolidovaném komentáři.Lightweight task lists are a great way to track progress on a list of to-dos as either a PR creator or reviewer in the description or a single, consolidated comment. Po kliknutí na panel nástrojů Markdown se můžete pustit do práce nebo použít formát u vybraného textu (Obrázek 40).Click on the Markdown toolbar to get started or apply the format to selected text (Figure 40).

Task list toolbar
(Obrázek 40) Panel nástrojů Seznam úkolů(Figure 40) Task list toolbar

Po přidání seznamu úloh (Obrázek 41) můžete jednoduše zaškrtávat políčka a označovat tak položky jako dokončené.Once you’ve added a task list (Figure 41), you can simply check the boxes to mark items as completed. Ty se pak zobrazují a ukládají v komentářích jako [ ] a [x] v Markdownu.These are expressed and stored within the comment as [ ] and [x] in Markdown. Další informace najdete v článku věnovanému pokynům pro Markdown.See Markdown guidance for more information.

Task list
(Obrázek 41) Seznam úkolů(Figure 41) Task list

Možnost lajkovat komentáře v žádostech o přijetí změnAbility to “Like” comments in pull requests

Svou podporu komentáře k žádosti o přijetí změn můžete projevit jediným kliknutím na tlačítko pro olajkování (Obrázek 42).Show your support for a PR comment with a single click on the like button (Figure 42). Když najedete myší na tlačítko, zobrazí se seznam lidí, kteří komentář lajkovali.You can see the list of all people that liked the comment by hovering over the button.

Like pull request comments
(Obrázek 42) Lajkování komentářů k žádostem o přijetí změn(Figure 42) Like pull request comments

Vylepšený pracovní postup při schvalování návrhůImproved workflow when approving with suggestions

Použití automatického dokončování (Obrázek 43) se žádostmi o přijetí změn pomáhá zvyšovat produktivitu, nemělo by ale přerušit aktivní diskuze s vašimi kolegy, kteří provádějí revize kódu.Using the auto-complete option (Figure 43) with pull requests is a great way to improve your productivity, but it shouldn’t cut short any active discussions with code reviewers. Pro větší usnadnění takových diskuzí hlas Schválit s návrhy nyní zobrazí výzvu, když je žádost o přijetí změn nastavena na automatické dokončování.To better facilitate those discussions, the Approve with suggestions vote will now prompt when a pull request is set to complete automatically. Uživatel bude mít možnost zrušit automatické dokončování, aby bylo možné číst jeho zpětnou vazbu, nebo zachovat nastavení automatického dokončování a povolit automatické dokončování žádostí o přijetí změn při splnění všech zásad.The user will have the option to cancel the auto-complete so that their feedback can be read, or keep the auto-complete set and allow the pull request to be completed automatically when all policies are fulfilled.

Cancel auto-complete dialog
(Obrázek 43) Dialogové okno zrušení automatického dokončování(Figure 43) Cancel auto-complete dialog

Podpora filtrování cesty u oznámení GitPath filtering support for Git notifications

Místo zobrazování oznámení pro všechny složky v úložišti si nyní můžete zvolit, že chcete dostávat oznámení, když členové týmu vytvoří žádosti o přijetí změn nebo vloží kód jenom ve složkách, které vás zajímají.Instead of getting notifications for all folders in a repo, you can now choose to get notified when team members create pull requests or push code in only the folders that you care about. Při vytváření odběru e-mailových oznámení o vlastních vloženích Git nebo žádostech o přijetí změn Git uvidíte novou možnost, která umožňuje filtrovat tato oznámení podle cesty ke složce (Obrázek 44).When creating custom Git push or Git pull requests email notification subscriptions, you will see a new option to filter these notifications by folder path (Figure 44).

Path filtering for notifications
(Obrázek 44) Filtrování cesty u oznámení(Figure 44) Path filtering for notifications

Aktualizované e-mailové šablony pro pracovní postupy žádostí o přijetí změnUpdated email templates for pull request workflows

E-mailová upozornění na žádosti o přijetí změn jsme aktualizovali tak, aby byla jasná, stručná a snadno se používala (Obrázek 45).Pull request email alerts have been refreshed to make them clear, concise, and actionable (Figure 45). Řádek předmětu bude začínat názvem žádosti o přijetí změn a sekundárními informacemi, jako je název úložiště. Na konec se přidá ID.The subject line will begin with the PR title and secondary information, like the repo name, and ID will be deferred to the end. Do předmětu jsme přidali jméno autora, aby bylo možné snadněji použít pravidla a filtry podle osoby, která žádost o přijetí změn vytvořila.The name of the author has been added to the subject to make it simpler to apply rules and filters based on the person that created the PR.

Text e-mailového upozornění má aktualizovanou šablonu, ve které je nejprve uvedeno, proč se upozornění poslalo, dále důležitá metadata (název, názvy větví a popis) a potom tlačítko s hlavní výzvou k akci.The body of the alert emails has a refreshed template that first summarizes why the alert was sent, followed by the critical metadata (title, branch names, and description), and a main call-to-action button. Další podrobnosti, jako jsou revidující, soubory a potvrzení, jsou uvedeny dále v e-mailu.Additional details like the reviewers, files, and commits are included further down the email.

Improved email template
(Obrázek 45) Vylepšená e-mailová šablona(Figure 45) Improved email template

U většiny upozornění výzva k akci (Obrázek 46) uživatele žádá, aby zobrazil žádost o přijetí změn na webu.For most alerts, the call-to-action (Figure 46) will be to view the pull request in the web. Když vám ale dojde oznámení o konkrétním komentáři, bude výzva k akci odkazovat přímo na daný komentář, abyste mohli snadno vyhledat kód a předchozí konverzaci kvůli kontextu.However, when you’re notified about a specific comment, the call-to-action will link directly to that comment so you can easily find the code and prior conversation for context.

Email call-to-action
(Obrázek 46) E-mailová výzva k akci(Figure 46) Email call-to-action

Aktualizované e-mailové šablony pro nabízená oznámení (o vložení)Updated email templates for push notifications

Nabízená oznámení (o vložení) byla aktualizována, aby odpovídala novým e-mailovým šablonám, které jsou optimalizované tak, aby byly jasné, stručné a umožňovaly provádění následných akcí (Obrázek 47).Push notifications have been updated to match the new email templates that are optimized to be clear, concise, and actionable (Figure 47). Řádek předmětu pomáhá jasně rozlišit e-maily s nabízenými oznámeními (o vložení), identifikovat větev, úložiště a autora a shrnout počet potvrzení zahrnutých ve vložení.The subject line helps you clearly distinguish push emails, identify the branch, repo, and author, and summarize the number of commits included in the push. Tyto změny také usnadňují vytváření pravidel a filtrů ke správě těchto e-mailových oznámení.These changes also make it easier to create rules and filters to help manage these email notifications.

Text e-mailu je konzistentní s ostatními e-maily a zdůrazňuje, proč byl e-mail zaslán, kdo inicioval akci a co přesně se stalo.The email body is consistent with other emails, emphasizing why the email was sent, who initiated the action, and exactly what happened. Pro upozornění na vložení je specifické, že obsahují podrobnosti o úložišti, větvi, souborech a potvrzeních, které příjemce pomáhají informovat o rozsahu změn.Specific to push alerts, the details about the repo, branch, files, and commits are all included to help inform the recipients about the scope of the changes. Hlavní výzva k akci v upozorněních na vložení je View Push (Zobrazit vložení). Tím se otevře zobrazení vložení pro konkrétní vložení, které upozornění vygenerovalo.The main call-to-action for push alerts is View Push, which will open the pushes view for the specific push that generated the alert.

Push template
(Obrázek 47) Šablona pro vložení(Figure 47) Push template

Wiki Wiki

Každý projekt teď podporuje vlastní wiki (Obrázek 48).Each project now supports its own Wiki (Figure 48). Teď můžete pohodlně psát stránky, které vašemu týmu pomohou pochopit a používat projekt a přispívat do něj.Now you can conveniently write pages that help your team members understand, use, and contribute to your project.

Wiki page
(Obrázek 48) Stránka wiki žádosti o přijetí změn(Figure 48) PR Wiki page

Mezi klíčové funkce nové wiki patří:Some of the key features of the new Wiki include:

 • Zjednodušené prostředí pro úpravy využívající syntaxi markdownu.Simplified editing experience using markdown syntax.
 • Na nové stránce můžete zadat název a přidat obsah.The new page allows you to specify a title and add content. (Obrázek 49)(Figure 49)
Title Wiki
(Obrázek 49) Wiki názvu žádosti o přijetí změn(Figure 49) PR Title Wiki
 • Podpora značek HTML v markdownu (Obrázek 50).Support for HTML tags in markdown (Figure 50).
Wiki HTML tags
(Obrázek 50) Značky HTML wiki žádosti o přijetí změn(Figure 50) PR Wiki HTML tags
 • Pohodlná změna velikosti obrázků ve složce markdownu (Obrázek 51).Conveniently resize images in the markdown folder (Figure 51).
Image resize
(Obrázek 51) Změna velikosti obrázku žádosti o přijetí změn(Figure 51) PR Image resize
 • Výkoný panel pro správu stránky, který vám umožňuje měnit řazení, nadřazení a správu stránek.Powerful page management pane that allows you to reorder, re-parent, and manage pages.
 • Možnost filtrovat stránky podle názvu u rozsáhlých wiki (Obrázek 52).Ability to filter pages by title for large Wikis (Figure 52).
Wiki menu
(Obrázek 52) Nabídka wiki žádosti o přijetí změn(Figure 52) PR Wiki menu

Přečtěte si další informace o tom, jak začít s wiki.Learn more about getting started with Wiki.

 • S tím, jak budete více a více používat wiki, existuje možnost, že si uložíte nechtěné změny.As you use Wiki more, there is a chance you’ll save unintended changes. Teď můžete vrátit revizi wikistránky tak, že přejdete na podrobnosti revize a kliknete na tlačítko Vrátit (Obrázek 53).Now you can revert a revision to a Wiki page by going to the revision details and clicking on the Revert button (Figure 53).
Wiki revert button
(Obrázek 53) Tlačítko pro vrácení wiki žádosti o přijetí změn zpět(Figure 53) PR Wiki revert button

Při vytváření wiki jsme opakovaně zaznamenali, že součástí obsahu na stránce wiki byly neexistující odkazy (Obrázek 54).We observed a pattern during Wiki creation where a table of contents on a Wiki page included non-existent links (Figure 54). Uživatelé by při pokusu o vytvoření skutečné stránky mohli na tyto odkazy kliknout.Users would click on these links in an attempt to create an actual page. Dříve jsme v takovém případě zobrazili upozornění, že je odkaz poškozený nebo že daná stránka neexistuje.We previously handled this scenario by giving a warning suggesting that the link was broken, or that the page did not exist. Nyní tento postup považujeme u wiki za standardní scénář a umožňujeme vám místo toho vytvářet stránky.Now, we are handling this as a mainstream scenario for Wiki, by allowing you to create pages instead.

Create wiki page
(Obrázek 54) Wikistránka vytvoření žádosti o přijetí změn(Figure 54) PR Create Wiki page

Přímé odkazování na wikistránceWiki page deep linking

Wiki teď podporuje sekce přímého odkazování v rámci stránky i mezi stránkami. To se hodí hlavně pro vytváření obsahů.Wiki now supports deep linking sections within a page and across pages, which is really useful for creating a table of contents. Na nadpis na stejné stránce nebo jiné stránce můžete odkazovat pomocí této syntaxe:You can reference a heading in the same page or another page by using the following syntax:

 • Stejná stránka:[text to display](#section-name)Same page: [text to display](#section-name)
 • Jiná stránka:[text to display](/page-name#section-name)Another page: [text to display](/page-name#section-name)

Rozšíření wiki na Marketplace je nyní vyřazeno.The Wiki extension on the Marketplace is now deprecated. Pokud stále používáte existující rozšíření wiki, můžete svoje wikistránky migrovat na novou wiki pomocí tohoto nástroje pro migraci.If you are an existing Wiki extension user, then you can migrate your Wiki pages to the new Wiki using this migration tool. Přečtěte si další informace o tom, jak provést migraci existujících wikistránek na novou wiki.Learn more about how to migrate your existing Wiki pages to the new Wiki.

Správa balíčků Package Management

Aktualizace prostředí pro správu balíčkůPackage Management experience updates

Adresy URL balíčků nyní pracují s názvy a verzemi balíčků místo používání identifikátorů GUID.Package URLs now work with the package name and version, rather than using GUIDs. To usnadňuje ruční vytváření adres URL balíčků (Obrázek 55).This makes it easier to hand-craft package URLs (Figure 55). Formát je: \<tfsserverurl\>/\<project|team\>/_packaging?feed=\<feed\>&package=\<package\>&version=\<version\>&protocolType=\<NuGet|Npm|Maven\>&_a=package.The format is: \<tfsserverurl\>/\<project|team\>/_packaging?feed=\<feed\>&package=\<package\>&version=\<version\>&protocolType=\<NuGet|Npm|Maven\>&_a=package.

Package URL
(Obrázek 55) Adresa URL balíčku žádosti o přijetí změn(Figure 55) PR Package URL

Už žádné přeškrtávání balíčků! Na základě tohoto návrhu UserVoice jsme přidali funkci, která vám umožňuje skrýt odstraněné verze balíčků (Obrázek 56) ze zobrazení všech uživatelů informačního kanálu.You can now hide deleted package versions (Figure 56) from all feed users (no more strikethrough packages!), in response to this UserVoice suggestion.

Hide deleted packages
(Obrázek 56) Skrytí odstraněných balíčků(Figure 56) Hide deleted packages

Všechny akce, které můžete provést na stránce podrobností balíčku, můžete nyní provést i z místní nabídky v seznamu balíčků.Any action that you could perform on the package details page can now be performed from the context menu in the list of packages.

Seznam balíčků obsahuje nový sloupec Naposledy vloženo (Obrázek 57) s čitelnějším datem, abyste mohli snadno vyhledat naposledy aktualizované balíčky.The package list contains a new Last pushed column (Figure 57) with humanized dates so you can easily find recently-updated packages.

Last pushed column
(Obrázek 57) Sloupec Naposledy vloženo(Figure 57) Last pushed column

Balíčky Maven Maven packages

Spustili jsme podporu hostování artefaktů Maven v TFS 2018 (Obrázek 58).We’ve launched support for hosting Maven artifacts in TFS 2018 (Figure 58). Artefakty Maven umožňují vývojářům v jazyce Java snadno sdílet kódy a komponenty.Maven artifacts enable Java developers to easily share code and components. Podívejte se na naši příručku Začínáme, kde najdete postupy sdílení artefaktů Maven pomocí správy balíčků.Check out our getting started guide for how to share Maven artifacts using Package Management.

Maven packages
(Obrázek 58) Balíčky Maven(Figure 58) Maven packages

Nová jednotná úloha NuGetNew unified NuGet task

Zkombinovali jsme úlohu obnovení NuGetu, nástroj pro sestavování balíčků NuGet a vydavatele NuGetu do jednotné úlohy sestavení NuGet, aby lépe odpovídala zbývající části knihovny úloh sestavení. Nová úloha standardně používá NuGet 4.0.0.We’ve combined the NuGet Restore, NuGet Packager, and NuGet Publisher task into a unified NuGet build task to align better with the rest of the build task library; the new task uses NuGet 4.0.0 by default. Z tohoto důvodu jsou staré úlohy vyřazeny a doporučujeme v nejbližší možné době přejít na novou úlohu NuGet.Accordingly, we’ve deprecated the old tasks, and we recommend moving to the new NuGet task as you have time. Tato změna je v souladu se skupinou vylepšení popsaných níže, k nimž budete moci přistupovat pouze prostřednictvím kombinované úlohy.This change coincides with a wave of improvements outlined below that you’ll only be able to access by using the combined task.

V rámci této iniciativy jsme také vydali novou úlohu instalačního programu nástrojů NuGet, která řídí verzi NuGetu dostupnou v proměnné PATH a používá ji nová úloha NuGet.As part of this work, we’ve also released a new NuGet Tool Installer task that controls the version of NuGet available on the PATH and used by the new NuGet task. Pokud tedy chcete používat novější verzi NuGetu, stačí, když na začátek sestavení přidáte úlohu instalačního programu nástrojů NuGet (Obrázek 59).So, to use a newer version of NuGet, just add a NuGet Tool Installer task at the beginning of your build (Figure 59).

Nuget task
(Obrázek 59) Úloha NuGet(Figure 59) NuGet task

Přečtěte si více o použití nejnovějšího balíčku NuGet ve vašem buildu na blogu Microsoft DevOps.Read more about using the latest NuGet in your build on Microsoft DevOps Blog.

Možnost NuGetu Povolit vynechávání duplicitNuGet “Allow duplicates to be skipped” option

Mnoho zákazníků NuGetu nás informovalo, že když generují sadu balíčků, mají aktualizace (a tudíž aktualizovaná čísla verze) jenom některé z nich.We heard from many NuGet customers that they generate a set of packages, only some of which may have updates (and therefore updated version numbers). Úloha sestavení NuGet obsahuje novou možnost Povolit vynechávání duplicit, která umožní úloze pokračovat, když se pokusí vložit balíčky do informačního kanálu VSTS/TFS, v němž se už daná verze používá.The NuGet build task has a new Allow duplicates to be skipped option that will enable the task to continue if it tries to push packages to a VSTS/TFS feed where the version is already in use.

Aktualizace úlohy sestavení npmnpm build task updates

Bez ohledu na to, zda sestavujete projekt npm v systému Windows, Linux nebo Mac, bude nová úloha sestavení NPM fungovat bez problémů.Whether you’re building your npm project on Windows, Linux, or Mac, the new NPM build task will work seamlessly. Úlohu jsme také reorganizovali, abychom usnadnili jak instalaci npm, tak i publikování npm.We have also reorganized the task to make both npm install and npm publish easier. U instalace a publikování jsme zjednodušili získání přihlašovacích údajů, aby bylo možné přihlašovací údaje k registrům uvedeným v souboru .npmrc projektu bezpečně uložit v koncovém bodu služby.For install and publish, we have simplified credential acquisition so that credentials for registries listed in your project’s .npmrc file can be safely stored in a service endpoint. Případně pokud používáte informační kanál VSTS/TFS, můžete si pomocí ovládacího prvku pro výběr vybrat informační kanál. My potom vygenerujeme .npmrc s požadovanými přihlašovacími údaji, které bude používat agent sestavení.Alternatively, if you’re using a VSTS/TFS feed, we have a picker that will let you select a feed, and then we will generate a .npmrc with requisite credentials that are used by the build agent.

Maven nyní podporuje ověřené informační kanályMaven now supports authenticated feeds

Na rozdíl od NuGetu a npm, úloha sestavení Maven dříve nefungovala s ověřenými informačními kanály.Unlike NuGet and npm, the Maven build task did not previously work with authenticated feeds. Úlohu Maven jsme aktualizovali, abyste snadno mohli pracovat s informačními kanály VSTS/TFS (Obrázek 60).We’ve updated the Maven task so you can work easily with VSTS/TFS feeds (Figure 60).

dotnet task
(Obrázek 60) Úloha dotnet(Figure 60) dotnet task

Úloha dotnet podporuje ověřené informační kanály a webové projektydotnet task supports authenticated feeds, web projects

Další hlavní verze úlohy dotnet (2.x) řeší celou řadu vašich žádostí a opravuje skupinu chyb, které už chvíli vedeme v patrnosti.The next major version of the dotnet task (2.x) addresses many of your feedback requests and fixes a set of bugs we’ve tracked for a while.

 1. Dotnet nyní podporuje ověřené zdroje balíčků, jako je správa balíčků, takže už nemusíte používat úlohu NuGet k obnovení balíčků z privátních zdrojů balíčků.First, dotnet now supports authenticated package sources like Package Management, so you don’t need to use the NuGet task anymore to restore packages from private package sources.
 2. Chování pole Cesta k projektům se ve verzi 2.0 úlohy změnilo.The behavior of Path to project(s) field has changed in the 2.0 version of the task. Pokud se v předchozích verzích úlohy soubory projektu odpovídající zadanému vzoru nenašly, úloha zaprotokolovala upozornění a potom se úspěšně provedla.In previous versions of the task, if the project file(s) matching the specified pattern were not found, the task used to log a warning and then succeed. V takových scénářích může být někdy docela oříšek zjistit, proč se sestavení zdařilo, ale závislosti se neobnovily.In such scenarios it can sometimes be challenging to understand why the build succeeded but dependencies were not restored. Nyní se úloha nezdaří, pokud se soubory projektu odpovídající zadanému vzoru nenajdou.Now the task will fail if the project file(s) matching the specified pattern are not found. Toto je v souladu s chováním ostatních úloh a tato úloha je snadno pochopitelná a použitelná.This is in line with the behavior of other tasks and is easy to understand and use.
 3. V předchozích verzích příkazu pro publikování úlohy úloha změnila výstupní cestu tak, že umístila všechny soubory do složky s názvem souboru projektu, a to i když jste předali explicitní výstupní cestu.In previous versions of the task’s publish command, the task modified the output path by putting all the files in a folder that was named after the project file name, even when you passed an explicit output path. Kvůli tomu se obtížně řetězily příkazy dohromady.This makes it hard to chain commands together. Teď máte kontrolu nad souborem ve výstupní cestě.Now you have control over the output path file.

Také jsme vydali novou úlohu instalačního programu nástrojů dotnet, která řídí verzi dotnetu dostupnou v proměnné PATH a kterou používá nová úloha dotnet.We’ve also released a new dotnet Tool Installer task that controls the version of dotnet available on the PATH and used by the new dotnet task. Pokud tedy chcete používat novější verzi dotnetu, stačí, když na začátek sestavení přidáte úlohu instalačního programu nástrojů dotnet.So, to use a newer version of dotnet, just add a dotnet Tool Installer task at the beginning of your build.

Práce mimo účet nebo kolekciWorking outside your account/collection

Práce s informačními kanály (Obrázek 61) mimo server TFS nebo účet VSTS je teď snazší, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o informační kanály Správa balíčků v jiném účtu VSTS nebo na serveru TFS, nebo o jiné informační kanály, jako jsou NuGet.org/npmjs.com, Artifactory či MyGet (Obrázek 60).It’s now easier to work with feeds (Figure 61) outside your TFS server or VSTS account, whether they’re Package Management feeds in another VSTS account or TFS server or non-Package Management feeds like NuGet.org/npmjs.com, Artifactory, or MyGet (Figure 60). Vyhrazené typy koncového bodu služby pro NuGet a npm usnadňují zadávání správných přihlašovacích údajů a umožňují bezproblémovou funkci úloh sestavení ve všech operacích stahování a vkládání balíčků.Dedicated Service Endpoint types for NuGet and npm make it easy to enter the correct credentials and enable the build tasks to work seamlessly across package download and package push operations.

Feeds to use
(Obrázek 61) Informační kanál, který se má použít(Figure 61) Feed to use

Výběr informačního kanálu pro informační kanály VSTS/TFSFeed picker for VSTS/TFS feeds

Vždy doporučujeme konfigurační soubor (například NuGet.Config, .npmrc atd.) vracet se změnami, aby zdrojové úložiště mělo záznam o tom, odkud balíčky pocházejí.We always recommend checking in a configuration file (e.g. NuGet.Config, .npmrc, etc.) so that your source repository has a record of where your packages came from. Zjistili jsme ale, že existuje řada scénářů, kdy to není ideální, a proto jsme přidali novou možnost Používat balíčky z tohoto informačního kanálu VSTS/TFS, která umožňuje vybrat informační kanál a automaticky vygenerovat konfigurační soubor, který se použije v daném kroku sestavení (Obrázek 62).However, we’ve heard a set of scenarios where this isn’t ideal, so we’ve added a new Use packages from this VSTS/TFS feed option that allows you to select a feed and automatically generate a configuration file that will be used for that build step (Figure 62).

Feed picker
(Obrázek 62) Výběr informačního kanálu(Figure 62) Feed picker

Sestavení a vydaná verze Build and Release

Sestavení XAML XAML Builds

V TFS 2015 jsme představili webový a víceplatformový systém sestavení.In TFS 2015, we introduced a web-based, cross-platform build system. Sestavení XAML nejsou podporovaná ve verzi TFS 2018 RTW ani Update 1, ale ve verzi TFS 2018 Update 2 jsme je znovu povolili.XAML builds are not supported in TFS 2018 RTW or Update 1, but we have re-enabled XAML builds in TFS 2018 Update 2. Doporučujeme, abyste migrovali svoje sestavení XAML.We encourage you to migrate your XAML builds. Pokud ještě nejste na migraci připraveni a potřebujete i nadále používat sestavení XAML, upgradujte prosím na verzi TFS 2018 Update 2.If you're not yet ready to migrate and need to continue using XAML builds, please upgrade to TFS 2018 Update 2.

Při upgradu na verzi TFS 2018 RTW nebo Update 1:When you upgrade to TFS 2018 RTW or Update 1:

 • Pokud máte v kolekci týmových projektů data sestavení XAML, zobrazí se vám upozornění na odebrání funkcí sestavení XAML.If you have any XAML build data in your team project collection, you'll get a warning about the removal of XAML build features.

 • Budete moci zobrazit dokončená sestavení XAML, ale nebudete moci zařazovat do fronty nová.You'll be able to view completed XAML builds, but you won't be able to queue new ones.

 • V TFS 2018 neexistuje nová verze kontroleru ani agenta sestavení XAML.There's no new version of the XAML build controller or agent in TFS 2018.

Při upgradu na verzi TFS 2018 Update 2:When you upgrade to TFS 2018 Update 2:

 • Pokud máte v kolekci týmových projektů data sestavení XAML, zobrazí se vám upozornění na zastarání funkcí sestavení XAML.If you have any XAML build data in your team project collection, you'll get a warning about the deprecation of XAML build features.

 • K úpravě definic sestavení XAML nebo zařazení nových sestavení XAML do fronty budete muset použít VS nebo Team Explorer 2017.You will need to use VS or Team Explorer 2017 to edit XAML build definitions or to queue new XAML builds.

 • Pokud potřebujete vytvořit nové agenty sestavení XAML, budete je muset nainstalovat pomocí instalačního programu agenta sestavení TFS 2015.If you need to create new XAML build agents, you’ll need to install them using the TFS 2015 build agent installer.

Vysvětlení našeho plánu pro vyřazení sestavení XAML najdete v blogovém příspěvku Rozvoj funkcí pro automatizaci sestavení TFS/Team Services.For an explanation of our XAML build deprecation plan, see the Evolving TFS/Team Services build automation capabilities blog post.

Export a import definic sestavení Export and import build definitions

Definice sestavení se implementují interně jako soubory .json, takže si můžete zobrazit podrobnosti o změnách v historii souboru.Build definitions are implemented internally as .json files, so you can see details on changes in the file’s history. Přestože už nyní můžete definice sestavení klonovat a vytvářet z nich šablony, mnoho uživatelů si chce zkopírovat svoji logiku sestavení CI a znovu ji použít v jiném týmovém projektu.You can already clone and make templates from your build definitions, but many users have wanted to take a copy of their CI build logic and reuse it in another team project. Ve skutečnosti patří žádost o tuto funkci do top deseti požadavků na UserVoice.In fact it’s been a top-ten request on UserVoice.

S radostí vám oznamujeme, že máte k dispozici (Obrázek 63) a (Obrázek 64).We’re pleased to announce that this is now possible (Figure 63) and (Figure 64)!

Export build definition
(Obrázek 63) Export definice sestavení(Figure 63) Export build definition
Import build definition
(Obrázek 64) Import definice sestavení(Figure 64) Import build definition

Rozšíření pomocí šablon sestaveníExtensions with build templates

Pomocí šablon sestavení můžete uživatelům vytvořit základnu, aby mohli začít definovat svůj proces sestavení.Build templates let you create a baseline for users to get started with defining their build process. Jako součást produktu v současné době dodáváme celou řadu těchto šablon a přestože můžete do svého účtu odesílat nové šablony, autoři rozšíření nikdy nemohli zahrnout nové šablony do svých rozšíření.We ship a number of them in the box today and while you could upload new ones to your account, it was never possible for extension authors to include new templates as part of an extension. Nyní můžete šablony sestavení zahrnout do svých rozšíření.You can now include build templates in your extensions. Příklad:For example:

{ "id": "Template1", 
  "type": "ms.vss-build.template", 
  "targets": [ "ms.vss-build.templates" ], 
  "properties": { "name": "Template1" } }

Úplný příklad najdete na stránce https://github.com/Microsoft/vsts-extension-samples/tree/master/fabrikam-build-extension.For the full example, see https://github.com/Microsoft/vsts-extension-samples/tree/master/fabrikam-build-extension.

Tip

Tuto funkci můžete využít k nabízení a sdílení stejné vlastní šablony ve všech svých týmových projektech.You can use this capability to offer and share the same custom template across all your team projects.

Vyřazení úlohy v rozšířeníDeprecate a task in an extension

Nyní můžete vyřadit úlohu v rozšíření.You can now deprecate a task in your extension. Aby to fungovalo, musíte do nejnovější verze úlohy přidat následující proměnnou:To make it work, you must add the following variable to the latest version of your task:

"deprecated": true

Když uživatel vyhledává vyřazené úlohy (Obrázek 65), odsuneme tyto úlohy na konec a seskupíme je do sbalitelného oddílu (ve výchozím nastavení je sbalený).When the user searches for deprecated tasks (Figure 65), we push these tasks to the end and group them under a collapsible section that’s collapsed by default. Pokud se v definici stále používá vyřazená úloha, zobrazíme odznáček vyřazené úlohy, abychom uživatele přiměli přejít na náhradní úlohu.If a definition is already using a deprecated task, we show a deprecated task badge to encourage users to switch to the replacement.

Deprecated task badge
(Obrázek 65) Odznáček vyřazené úlohy(Figure 65) Deprecated task badge

Uživatelům můžete dát vědět o náhradní úloze tak, že ji zmíníte v popisu úlohy (Obrázek 66).You can help your users learn about the replacement task by mentioning it in the task description (Figure 66). Popis pak uživatelům ukáže správný směr jak z katalogu úloh, tak i existujících definic sestavení nebo vydané verze.The description will then point folks using the task in the right direction from both the task catalog and the existing build/release definitions.

Deprecated task description
(Obrázek 66) Popis vyřazené úlohy(Figure 66) Deprecated task description

Možnost řízení viditelnosti oddílu pomocí oddílů sestavení v rámci příspěvkuLet contributed build sections control section visibility

Pokud jste dříve používali rozšíření, které obsahovalo úlohy sestavení a souhrnné oddíly sestavení, zobrazoval se vám souhrnný oddíl sestavení, i když jste v daném sestavení úlohu sestavení nepoužili.Previously, if you were using an extension that had build tasks and build summary sections, you’d see the build summary section even if you weren’t using the build task in that build. Nyní si můžete zvolit, zda chcete tento oddíl na stránce se souhrnem sestavení skrýt nebo zobrazit. Uděláte to tak, že do kódu rozšíření přidáte následující řádek a nastavíte hodnotu na True nebo False:Now, you can choose to hide or show that section in the build summary page by adding the following line in your extension code and setting the value to true or false:

VSS.getConfiguration().setSectionVisibility("$(publisherId).$(extensionId).$(sectionId)", false);

Podívejte se na ukázku v úložišti Microsoft vsts-extension-samples.View the sample included in the Microsoft vsts-extension-samples repository.

Podpora skupiny proměnnýchVariable group support

Skupiny proměnných byly k dispozici pro použití v definicích vydaných verzí a nyní jsou připraveny k použití také v definicích sestavení.Variable groups have been available to use in release definitions, and now they are ready to be used in build definitions, too. Přečtěte si další informace o vytvoření skupiny proměnných.Learn more about creating a variable group. Tato možnost byla vyvinuta a upřednostněna na základě souvisejících návrhů týkajících se proměnných sestavení nebo vydané verze na úrovni projektu a skupin proměnných v definicích sestavení.This has been developed and prioritized based on related suggestions for project-level build/release variables and variable groups in build definitions.

Práce se zabezpečenými soubory, například certifikáty AppleWork with secure files such as Apple certificates

Přidali jsme knihovnu zabezpečených souborů pro obecné účely (Obrázek 67).We’ve added a general-purpose secure files library (Figure 67).

Secure files library
(Obrázek 67) Knihovna zabezpečených souborů(Figure 67) Secure files library

Knihovna zabezpečených souborů slouží k ukládání souborů, jako jsou podpisové certifikáty, zřizovací profily Apple, soubory úložiště klíčů Android a klíče SSH, na server bez nutnosti potvrzovat je do zdrojového úložiště.Use the secure files library to store files such as signing certificates, Apple Provisioning Profiles, Android Keystore files, and SSH keys on the server without needing to commit them to your source repository.

Obsah zabezpečených souborů je šifrovaný a je možné ho použít jenom během procesu sestavení nebo vydané verze pomocí odkazu z úlohy.The contents of secure files are encrypted and can only be used during build or release processes by referencing them from a task. Zabezpečené soubory jsou dostupné v různých definicích sestavení a vydané verze v týmovém projektu na základě nastavení zabezpečení.Secure files are available across multiple build and release definitions in the team project based on security settings. Zabezpečené soubory se řídí modelem zabezpečení knihovny.Secure files follow the Library security model.

Přidali jsme také některé úlohy Apple, které tuto novou funkci využívají:We’ve also added some Apple tasks that leverage this new feature:

Pozastavení definic sestaveníPause build definitions

Teď můžete pozastavit nebo vypnout definice sestavení.You can now pause or disable build definitions. Pokud plánujete udělat změny v definici sestavení a chcete se vyhnout řazení nových sestavení do fronty, dokud změny nedokončíte, stačí definici sestavení vypnout.If you plan to make changes to your build definition and you want to avoid queuing any new builds until you are done, simply disable the build definition. Podobně pokud plánujete upgrade počítačů agentů, můžete definici sestavení pozastavit. VSTS tak může stále přijímat nové žádosti o sestavení, ale bude je držet ve frontě bez spuštění, dokud definici znovu nespustíte.Similarly, if you plan to upgrade agent machines, you can choose to pause a build definition, which enables VSTS to still accept new build requests but hold them in queue without running until you resume the definition.

Podpora ověřování zadávání úlohTask input validations support

Při zadávání parametrů v úlohách definic sestavení může někdy docházet k chybám.Typing the parameters in build definition tasks can sometimes be error prone. Pomocí ověřování zadávání úloh můžou autoři úloh zajistit, aby byly zadány správné hodnoty.With task input validation, task authors can ensure appropriate values are specified. Ověřovací výrazy používají známou syntaxi výrazů, která se používá pro podmínky úloh, a vedle obecných funkcí podporovaných podmínkami úloh můžou použít libovolné podporované funkce, včetně adresy URL, IPV4, e-mailu, rozsahu čísel, sha1, délky nebo shody.Validation expressions follow the familiar expression syntax used for task conditions and can use any of the supported functions besides the general functions supported by task conditions, including URL, IPV4, email, number range, sha1, length, or match.

Další informace o cílech a využití najdete na stránce úložiště úloh VSTS.Read more about the goals and usage on the vsts-tasks repo page.

Nový editor definic vydané verze New Release Definition Editor

Pokračujeme v oživení prostředí sestavení a vydaných verzí a přepracovali jsme editor definic vydané verze, aby byl intuitivnější, opravili jsme některé palčivé problémy a přidali nové funkce.Continuing on our journey of refreshing the Build and Release experiences, we have re-imagined the release definition editor to provide a more intuitive experience, fix some pain points, and add new capabilities. Jednou z nejlepších funkcí nového editoru je jeho schopnost pomoci vám vizualizovat postup nasazení do vašeho prostředí.One of the most powerful features of the new editor is its ability to help you visualize how deployments to your environments would progress. Kromě toho jsou nyní schválení a nastavení vlastností prostředí a nasazení zasazeny do kontextu a je možné je snadno konfigurovat.In addition to this, approvals, environment properties, and deployment settings are now in-context and easily configurable.

Vizualizace kanáluVisualization of the pipeline

Kanál (Obrázek 68) v editoru poskytuje grafické znázornění postupu nasazení ve vydané verzi.The pipeline (Figure 68) in the editor provides a graphical view of how deployments will progress in a release. Artefakty se budou spotřebovávat vydanou verzí a budou se nasazovat do prostředí.The artifacts will be consumed by the release and deployed to the environments. Rozložení a propojení prostředí odráží nastavení aktivační události definované pro jednotlivá prostředí.The layout and linking of the environments reflects the trigger settings defined for each environment.

Pipeline
(Obrázek 68) Kanál vydaných verzí(Figure 68) Release pipeline
Uživatelské rozhraní pro konfiguraci v kontextuIn context configuration UI

Artefakty, aktivační události vydané verze, schválení před a po nasazení, vlastnosti prostředí a nastavení nasazení jsou teď zasazené do kontextu a dají se snadno konfigurovat (Obrázek 69).Artifacts, release triggers, pre-deployment and post-deployment approvals, environment properties, and deployment settings are now in-context and easily configurable (Figure 69).

Release configuration
(Obrázek 69) Konfigurace vydané verze(Figure 69) Release configuration
Začínáme se šablonami nasazeníGetting started with deployment templates

Všechny integrované šablony nasazení jsou vybavené parametry procesu. Uživatelé tak můžou snadno začít zadáním nejdůležitějších parametrů, aniž by museli hlouběji zkoumat vaše úlohy (Obrázek 70).All in-built deployment templates are equipped with process parameters which makes it easier for users to get started by specifying the most important parameters without needing to go deep into your tasks (Figure 70).

Deployment templates
(Obrázek 70) Šablony nasazení(Figure 70) Deployment templates
Zjednodušená správa proměnných vydaných verzí a prostředíSimplified management of release and environment variables

Pomocí zobrazení Seznam můžete rychle přidat proměnné vydaných verzí nebo prostředí a pomocí zobrazení Mřížka můžete porovnat a upravit proměnné napříč rozsahy vedle sebe (Obrázek 71).Use the List view to quickly add release or environment variables and the Grid view to compare and edit variables across scopes side-by-side (Figure 71). Kromě toho můžete sadu proměnných spravovat pomocí filtru a vyhledávání klíčových slov pro práci v obou zobrazeních.Additionally, you can use the filter and keyword search to manage the set of variables to work with in both the views.

Simplified management of variables
(Obrázek 71) Zjednodušená správa proměnných(Figure 71) Simplified management of variables
Vylepšený editor úloh a fázíImproved task and phase editor

Všechna vylepšení v novém editoru definic sestavení jsou teď dostupná také v editoru definic vydané verze (Obrázek 72).All the enhancements in the new build definition editor are now available in the release definition editor, as well (Figure 72). Můžete úlohy vyhledat a přidat je buď pomocí tlačítka Přidat, nebo pomocí přetažení.You can search for tasks and add them by either using the Add button or by using drag/drop. Přetažením můžete úlohy znovu seřadit nebo naklonovat.You can reorder or clone tasks using drag/drop.

Task editor
(Obrázek 72) Editor úloh(Figure 72) Task editor
Karty Skupiny proměnných, Uchovávání a MožnostiVariable groups, Retention, and Options tabs

Na kartě Možnosti teď můžete vytvořit propojení se skupinami proměnných (a také ho zrušit) (Obrázek 73), nastavit zásady uchovávání informací pro jednotlivá prostředí a změnit nastavení na úrovni definic vydané verze, jako je formát čísla vydané verze. Na kartě Úlohy můžete také uložit prostředí jako šablonu nasazení, nastavit oprávnění na úrovni prostředí a změnit pořadí fází.You can now link/unlink to variable groups (Figure 73), set retention policy for individual environments, and modify release definition-level settings such as release number format from the Options tab. You can also save an environment as a deployment template, set environment level permissions, and re-order phases within the Tasks tab.

Variable groups
(Obrázek 73) Skupiny proměnných(Figure 73) Variable groups

Operace na úrovni prostředí můžete využít k ukládání jako šablon a k nastavení zabezpečení (Obrázek 74).Use environment level operations to save as template and set security (Figure 74).

Environment menu
(Obrázek 74) Nabídka prostředí(Figure 74) Environment menu

Další informace najdete v dokumentaci pro editor definic vydané verze.See the documentation for Release Definition Editor for more information.

Nasazení virtuálního počítače pomocí skupin nasazení VM Deployment using Deployment Groups

Release Management nyní podporuje robustní dodávané nasazení na více počítačů.Release Management now supports robust out-of-the-box multi-machine deployment. Nyní můžete orchestrovat nasazení na více počítačů a provádět kumulativní aktualizace a současně zajistit vysokou dostupnost celé aplikace.You can now orchestrate deployments across multiple machines and perform rolling updates while ensuring high availability of the application throughout.

Funkce nasazení na základě agenta spoléhá na stejné agenty sestavení a nasazení.Agent-based deployment capability relies on the same build and deployment agents. Na rozdíl od současného přístupu, kdy jste instalovali agenty sestavení a nasazení na skupinu proxy serverů ve fondu agentů a řídili nasazení na vzdálené cílové servery, instalujete ale agenta na každý cílový server přímo a řídíte kumulativní nasazení na tyto servery.However, unlike the current approach where you install the build and deployment agents on a set of proxy servers in an agent pool and drive deployments to remote target servers, you install the agent on each of your target servers directly and drive rolling deployments to those servers. Na cílových počítačích můžete využít celý katalog úloh.You can use the full task catalog on your target machines.

Skupina nasazení (Obrázek 75) je logická skupina cílů (počítačů) s agenty nainstalovanými na každém z nich.A deployment group (Figure 75) is a logical group of targets (machines) with agents installed on each of them. Skupiny nasazení představují vaše fyzická prostředí, například vývojové prostředí v jednom rámečku, kontrolu kvality pro více počítačů nebo farmu počítačů pro UAT/Prod. Specifikují také kontext zabezpečení vašich fyzických prostředí.Deployment groups represent your physical environments, such as single-box Dev, multi-machine QA, and a farm of machines for UAT/Prod. They also specify the security context for your physical environments.

Deployment groups
(Obrázek 75) Skupiny nasazení(Figure 75) Deployment groups

Skupiny nasazení můžete použít na libovolném virtuálním počítači, na kterém je zaregistrován náš agent.You can use this against any VM that you register our agent with. Také jsme velmi usnadnili registraci v Azure pomocí podpory rozšíření virtuálního počítače Azure, které automaticky nainstaluje agenta při spuštění virtuálního počítače.We’ve also made it very easy to register with Azure with support for an Azure VM extension that auto-installs the agent when the VM spins up. Po registraci virtuálního počítače Azure se automaticky budou dědit jeho značky.We will automatically inherit the tags on the Azure VM when it’s registered.

Jakmile máte skupinu nasazení, můžete jednoduše nakonfigurovat úlohy, které v ní chcete provádět (Obrázek 76).Once you have a deployment group, you simply configure what you want us to execute on that deployment group (Figure 76). Pomocí značek můžete řídit, co a na kterých počítačích se bude spouštět, a také jak rychle nebo pomalu se bude provádět uvedení.You can control what gets run on which machines using tags and control how fast or slow the rollout happens.

Configure deployment groups
(Obrázek 76) Konfigurace skupin nasazení(Figure 76) Configure deployment groups

Při spuštění nasazení se v protokolech zobrazuje jeho průběh v celé skupině počítačů, na které cílíte (Obrázek 77).When the deployment is run, the logs show the progression across the entire group of machines you are targeting (Figure 77).

Deployment group progress
(Obrázek 77) Průběh skupiny nasazení(Figure 77) Deployment group progress

Tato funkce nyní tvoří nedílnou součást Release Managementu.This feature is now an integrated part of Release Management. Nejsou potřeba žádné další licence.No additional licenses are required.

Vylepšené uživatelské rozhraní Deployment Groups (skupin nasazení)Improved Deployment Groups UI

Pokračujeme v oživení prostředí sestavení a vydaných verzí a přepracovali jsme stránky skupin nasazení, aby byly přehlednější a intuitivnější (Obrázek 78).Continuing our journey of refreshing the Build and Release experiences, we have now re-imagined our deployment groups pages to make it a more clean and intuitive experience (Figure 78). Z cílové stránky si můžete zobrazit stav cílů ve skupině nasazení.From the landing page, you can view the health of the targets in the deployment group. Můžete také spravovat zabezpečení jednotlivé skupiny nasazení nebo nastavit výchozí oprávnění ve všech skupinách nasazení.You can also manage security for an individual deployment group, or set default permissions across deployment groups.

Deployment groups UI
(Obrázek 78) Uživatelské rozhraní skupin nasazení(Figure 78) Deployment groups UI

Pro cíl ve skupině nasazení můžete zobrazit souhrn, poslední nasazení a možnosti cíle (Obrázek 79).For a target within a deployment group, you can view a summary, recent deployments, and the target’s capabilities (Figure 79). Můžete na cíli nastavit značky a řídit, co se na každém cíli spouští.You can set tags on the target, and control what is run on each target. V budoucích verzích přidáme podporu filtru pro skupiny nasazení.We will be adding filter support for deployment groups in upcoming releases.

Deployment groups UI tags
(Obrázek 79) Značky uživatelského rozhraní skupin nasazení(Figure 79) Deployment groups UI tags

Odkazy na skupinu úlohTask group references

Skupiny úloh vám umožňují definovat sadu úloh, které si můžete přidat do definic sestavení nebo vydané verze (Obrázek 80).Task groups let you define a set of tasks that you can add to your build or release definitions (Figure 80). To přijde vhod, když potřebujete použít stejné seskupení úloh ve více sestaveních nebo vydaných verzích.This is handy if you need to use the same grouping of tasks in multiple builds or releases. Abychom vám pomohli sledovat uživatele skupiny úloh, máte teď možnost zobrazit si definice sestavení a vydaných verzí a skupiny úloh, které odkazují na vaši skupinu úloh (Obrázek 79).To help you track the consumers of a task group, you now have a view into the build definitions, release definitions, and task groups that reference your task group (Figure 79).

Task group references
(Obrázek 80) Odkazy na skupinu úloh(Figure 80) Task group references

Když se pokusíte odstranit skupinu úloh, na kterou se stále odkazuje, zobrazí se vám upozornění a odkaz na tuto stránku.When you try to delete a task group that’s still referenced, we warn you and give you a link to this page.

Správa verzí skupiny úlohTask group versioning

Provádění změn u skupin úloh může být riskantní, protože změny se promítnou u všech definic, které danou skupinu úloh používají.When making changes to task groups, it can feel risky because the change is effective to all definitions that use the task group. Pomocí správy verzí skupiny úloh můžete nyní vytvořit koncept a verzi Preview skupiny úloh, ale současně stále nabízíme stabilní verze vašich nejdůležitějších definic, dokud nebudete připraveni na přepnutí.With task group versioning, now you can draft and preview task group versions while still offering stable versions to your most important definitions until you are ready to switch. Po vytvoření konceptu a iteraci můžete publikovat stabilní verzi a při publikování – v případě mimořádných změn – si můžete zvolit, že se má skupina úloh publikovat jako verze Preview (nová hlavní verze).After some drafting and iteration, you can publish a stable version and, while publishing, if the changes are breaking in nature, you can choose to publish the task group as preview (a new major version). Můžete ji také publikovat přímo jako aktualizovanou stabilní verzi (Obrázek 81).Alternatively, you can publish it directly as an updated stable version (Figure 81).

Když je dostupná nová hlavní verze (neboli verze Preview) skupiny úloh, editor definic vás upozorní, že existuje nová verze.When a new major (or preview) version of the task group is available, the definition editor will advise you that there is a new version. Pokud tato hlavní verze představuje verzi Preview, zobrazí se i zpráva, abyste si ji vyzkoušeli.If that major version is preview, you even see a “try it out” message. Pokud skupina úloh vzejde z verze Preview, definice, které ji používají, se automaticky aktualizují a posunou se v tomto hlavním kanálu (Obrázek 82).When the task group comes out of preview, definitions using it will be auto-updated, sliding along that major channel (Figure 82).

Save as draft
(Obrázek 81) Uložení skupiny úloh jako konceptu(Figure 81) Save task group as draft
Publish task group as preview
(Obrázek 82) Publikování skupiny úloh jako verze Preview(Figure 82) Publish task group as preview

Import a export skupiny úlohTask group import and export

Přestože můžete v rámci projektu skupiny úloh opakovaně používat, je nám jasné, že opakované vytváření skupiny úloh v různých projektech a účtech je namáhavé.Although task groups have enabled reuse within a project, we know that recreating a task group across projects and accounts can be painful. Při importu a exportu skupiny úlohy (Obrázek 83) (stejně jako u definic vydané verze) teď můžete exportovat soubor JSON a naimportovat ho do požadovaného umístění.With task group import/export (Figure 83), as we’ve done for release definitions, now you can export as a JSON file and import where you want it. Povolili jsme také vnořené skupiny úloh, které se poprvé rozbalí při exportu.We’ve also enabled nested task groups, which first expand when they are exported.

Export task group
(Obrázek 83) Export skupiny úloh(Figure 83) Export task group

Podpora více konfigurací v úlohách na straně serveru (bez využití agentů)Multi Configuration support in Server Side (Agentless) tasks

Zadáním multiplikátoru proměnných pro úlohy na straně serveru (bez agenta) (Obrázek 84) teď můžete spustit stejnou sadu úloh ve fázi pro více konfigurací, které běží paralelně.By specifying variable multipliers for server side (agentless) tasks (Figure 84), you can now run the same set of tasks in a phase on multiple configurations, which run in parallel.

Multi configuration of agentless tasks
(Obrázek 84) Více konfigurací úloh bez využití agentů(Figure 84) Multi configuration of agentless tasks

Podpora proměnných v úloze Ruční zásahVariables Support in Manual Intervention task

Úloha Ruční zásah (Obrázek 85) teď podporuje používání proměnných v návodném textu, který se uživatelům zobrazí při spuštění, v okamžiku, kdy uživatel může obnovit spuštění procesu vydané verze nebo ho odmítnout.The Manual Intervention task (Figure 85) now supports the use of variables within the instruction text shown to users when the task runs, at the point where the user can resume execution of the release process or reject it. Můžete zahrnout všechny proměnné definované a dostupné ve vydané verzi. Hodnoty se použijí v oznámeních i v e-mailech poslaných uživatelům (Obrázek 86).Any variables defined and available in the release can be included, and the values will be used in the notifications as well as in the email sent to users (Figure 86).

Manual intervention task
(Obrázek 85) Úloha ručního zásahu(Figure 85) Manual intervention task
Manual intevention pending dialog
(Obrázek 86) Dialog ručního zásahu čekajícího na vyřízení(Figure 86) Manual intervention pending dialog

Řízení vydaných verzí v prostředí na základě zdrojové větveControl releases to an environment based on the source branch

Definici vydané verze je možné nakonfigurovat tak, aby aktivovala nasazení automaticky při vytvoření nové vydané verze. Obvykle se tak děje po úspěšném sestavení zdroje.A release definition can be configured to trigger a deployment automatically when a new release is created, typically after a build of the source succeeds. Můžete ale chtít nasadit jenom sestavení z konkrétních větví zdroje a nikoli až poté, co se některé sestavení úspěšně provede.However, you may want to deploy only builds from specific branches of the source, rather than when any build succeeds.

Můžete například chtít nasadit všechna sestavení, která se mají nasadit do vývojového a testovacího prostředí, ale jenom konkrétní sestavení nasazené do produkčního prostředí.For example, you may want all builds to be deployed to Dev and Test environments, but only specific builds deployed to Production. Dříve jste pro tento účel museli udržovat dva kanály vydané verze, jeden pro vývojové a testovací prostředí a druhý pro produkční prostředí.Previously you were required to maintain two release pipelines for this purpose, one for the Dev and Test environments and another for the Production environment.

Release Management nyní podporuje použití filtrů artefaktů pro každé prostředí.Release Management now supports the use of artifact filters for each environment. To znamená, že můžete zadat vydané verze, které se nasadí do jednotlivých prostředí při splnění podmínek aktivace nasazení (například úspěšné sestavení a vytvoření nové vydané verze).This means you can specify the releases that will be deployed to each environment when the deployment trigger conditions (such as a build succeeding and creating a new release) are met. V oddílu Aktivační událost v dialogovém okně prostředí Podmínky nasazení (Obrázek 87) vyberte podmínky artefaktů, například zdrojovou větev a značky pro sestavení, které aktivují nové nasazení do daného prostředí.In the Trigger section of the environment Deployment conditions dialog (Figure 87), select the artifact conditions such as the source branch and tags for builds that will trigger a new deployment to that environment.

Deployment conditions dialog
(Obrázek 87) Dialog podmínek nasazení(Figure 87) Deployment conditions dialog

Kromě toho se teď na stránce souhrnu vydané verze (Obrázek 88) automaticky otevírá tip, který označuje důvod nespuštění všech nasazení v tomto stavu a navrhuje způsob spuštění nasazení nebo dobu, kdy se má spustit.In addition, the Release Summary page (Figure 88) now contains a pop-up tip that indicates the reason for all “not started” deployments to be in that state, and suggests how or when the deployment will start.

Release summary tip
(Obrázek 88) Tip k souhrnu vydané verze(Figure 88) Release summary tip

Aktivační procedury vydané verze pro úložiště Git jako zdroj artefaktuRelease Triggers for Git repositories as an artifact source

Release Management teď podporuje konfiguraci aktivační události pro průběžné nasazování u úložišť Git (Obrázek 89), která jsou propojena s definicí vydané verze v libovolném týmovém projektu ve stejném účtu.Release Management now supports configuring a continuous deployment trigger (Figure 89) for Git repositories linked to a release definition in any of the team projects in the same account. To vám umožňuje automaticky aktivovat vydanou verzi, když se do úložiště provede nové potvrzení.This lets you trigger a release automatically when a new commit is made to the repository. Můžete také zadat větev v úložišti Git, pro kterou se vydaná verze aktivuje.You can also specify a branch in the Git repository for which commits will trigger a release.

Release triggers
(Obrázek 89) Aktivační události vydané verze(Figure 89) Release triggers

Aktivační procedury vydané verze: Průběžné nasazování změn vložených do úložiště GitRelease Triggers: Continuous deployment for changes pushed to a Git repository

Release Management stále poskytuje možnost konfigurace průběžného nasazování při dokončení sestavení.Release Management has always provided the capability to configure continuous deployment when a build completes. Nyní ale můžete nakonfigurovat průběžné nasazování také u git push.However, now you can also configure continuous deployment on Git Push. To znamená, že můžete propojit úložiště GitHub a Team Foundation Git jako zdroje artefaktů s definicí vydané verze a potom automaticky aktivovat vydané verze pro aplikace, jako jsou Node.JS a PHP, které se negenerují ze sestavení, a proto pro průběžné nasazování nevyžadují akci sestavení.This means that you can link GitHub and Team Foundation Git repositories as artifact sources to a release definition, and then trigger releases automatically for applications such as Node.JS and PHP that are not generated from a build and so do not need a build action for continuous deployment.

Filtry větví v aktivačních událostech prostředíBranch filters in environment triggers

V novém editoru definic vydané verze teď můžete určit podmínky artefaktů pro konkrétní prostředí.In the new release definition editor you can now specify artifact conditions for a particular environment. Pomocí těchto podmínek artefaktů budete mít podrobnější kontrolu nad tím, které artefakty by měly být do konkrétního prostředí nasazeny.Using these artifact conditions, you will have more granular control on which artifacts should be deployed to a specific environment. Třeba pro produkční prostředí můžete chtít, aby se nasadila sestavení vygenerovaná jenom z hlavní větve.For example, for a production environment you may want to make sure that builds generated only from the master branch are deployed. Tento filtr se musí nastavit pro všechny artefakty, které by podle vás měly toto kritérium splňovat.This filter needs to be set for all artifacts that you think should meet this criterion.

Pro každý artefakt, který je s definicí vydané verze propojený, můžete také přidat víc filtrů (Obrázek 90).You can also add multiple filters for each artifact that is linked to the release definition (Figure 90). Nasazení se do tohoto prostředí spustí jenom v případě, že jsou úspěšně splněné všechny podmínky artefaktů.Deployment will be triggered to this environment only if all the artifact conditions are successfully met.

Branch filters
(Obrázek 90) Filtry větví(Figure 90) Branch filters

Vylepšení úloh na straně serveruEnhancements to server-side tasks

U úloh na straně serveru (úloh, které se spouští v serverové fázi) jsme provedli dvě vylepšení.We have made two enhancements to server-side tasks (tasks that run within a server phase).

Přidali jsme novou úlohu, kterou můžete použít k vyvolání libovolného obecného rozhraní HTTP REST API (Obrázek 91) v rámci automatizovaného kanálu.We have added a new task that can be used to invoke any generic HTTP REST API (Figure 91) as part of the automated pipeline. Můžete ji například použít k vyvolání konkrétního zpracování pomocí funkce Azure a počkat na její dokončení.For example, it can be used to invoke specific processing with an Azure function, and wait for it to be completed.

REST API task
(Obrázek 91) Úloha REST API(Figure 91) REST API task

Také jsme do všech úloh na straně serveru přidali oddíl Možnosti ovládání (Obrázek 92).We have also added a Control options (Figure 92) section to all server-side tasks. Chování úlohy nyní zahrnuje nastavení možností Povolené, Při chybě pokračovat, Vždycky spouštět a Časový limit.Task behavior now includes setting the Enabled, Continue on error, Always run, and Timeout options.

Task control options
(Obrázek 92) Možnosti ovládání úloh(Figure 92) Task control options

Odznáček stavu vydané verze v centru KódRelease status badge in Code hub

Pokud v současné době chcete vědět, zda je potvrzení nasazeno v produkčním prostředí zákazníka, musíte nejprve identifikovat sestavení, které využívá potvrzení, a potom zkontrolovat všechny vydané verze prostředí, kde je toto sestavení nasazeno.Today, if you want to know whether a commit is deployed to your customer production environment, you first identify which build consumes the commit and then check all the release environments where this build is deployed. Nyní je tento postup mnohem snazší díky integraci stavu nasazení v odznáčku stavu centra Kód, který zobrazuje seznam prostředí, v nichž je váš kód nasazen.Now this experience is much easier with the integration of the deployment status in the Code hub status badge to show the list of environments that your code is deployed to. U každého nasazení se stav zveřejní v posledním potvrzení, které bylo součástí nasazení.For every deployment, status is posted to the latest commit that was part of the deployment. Pokud je potvrzení nasazeno do více definic vydané verze (s více prostředími), bude každá definice obsahovat odznáček se stavem pro každé prostředí (Obrázek 93).If a commit is deployed to multiple release definitions (with multiple environments) then each has an entry in the badge, with status shown for each environment (Figure 93). To vylepšuje sledovatelnost potvrzení kódu do nasazení.This improves the traceability of code commit to deployments.

Release status badge
(Obrázek 93) Odznáček stavu vydané verze(Figure 93) Release status badge

Když ve výchozím nastavení vytvoříte definici vydané verze, stav nasazení se zveřejní pro všechna prostředí.By default, when you create a release definition, deployment status is posted for all environments. Můžete si ale zvolit konkrétní prostředí, jejichž stav nasazení by se měl v odznáčku zobrazovat (například se bude zobrazovat jenom pro produkční prostředí) (Obrázek 94).However, you can selectively choose the environments whose deployment status should be displayed in the status badge (e.g. only show production environments) (Figure 94).

Deployment options dialog
(Obrázek 94) Dialog možností nasazení(Figure 94) Deployment options dialog

Vylepšení nabídky definic sestavení při přidávání artefaktůEnhancements to Build definition menu when adding artifacts

Když přidáváte artefakty sestavení do definice vydané verze, můžete si teď zobrazit definice s informacemi o uspořádání složek. To vám usnadní volbu požadované definice (Obrázek 95).When adding build artifacts to a release definition, you can now view the definitions with their folder organization information and simplify choosing the desired definition (Figure 95). Díky tomu snadněji rozlišíte stejný název definice sestavení, ale v různých složkách.This makes it easy to differentiate the same build definition name but in different folders.

Add artifact
(Obrázek 95) Přidání artefaktu(Figure 95) Add artifact

Seznam definic se filtruje na základě těch, které obsahují termín filtru.The list of definitions is filtered based on those that contain the filter term.

Vrácení definice vydané verze na starší verziRevert your release definition to older version

V současné době platí, že pokud je definice vydané verze aktualizována, nemůžete se přímo vrátit k její předchozí verzi.Today, if a release definition is updated, you can’t directly revert to a previous version. Jediným způsobem je vyhledat rozdíly ve změnách v historii definic vydané verze a potom ručně definici vydané verze upravit.The only way is to look into the release definition history to find the diff of the changes, and then manually edit the release definition. Teď můžete pomocí funkce Původní definice (Obrázek 96) zvolit na kartě Historie definice vydané verze kteroukoli starší verzi definice a vrátit se k ní.Now, using the Revert Definition feature (Figure 96), you can choose, and revert back to any older version of a release definition from the release definition History tab.

Revert release definition
(Obrázek 96) Vrácení definice vydané verze zpět(Figure 96) Revert release definition

Přizpůsobená oznámení pro vydané verzePersonalized notifications for releases

Oznámení o vydaných verzích jsou teď integrovaná s nastaveními oznámení VSTS.Release notifications are now integrated with the VSTS notification settings experience. Ti, kdo spravují vydané verze, teď automaticky dostávají oznámení o čekajících akcích (schválení nebo ruční zásahy) a závažných selháních nasazení.Those managing releases are now automatically notified of pending actions (approvals or manual interventions) and important deployment failures. Tato oznámení můžete vypnout tak, že přejdete do nastavení Oznámení v nabídce profilu a vypnete Release Subscriptions (Odběry vydaných verzí).You can turn off these notifications by navigating to the Notification settings under the profile menu and switching off Release Subscriptions. Můžete také odebírat další oznámení vytvořením vlastních odběrů.You can also subscribe to additional notifications by creating custom subscriptions. Správci můžou řídit odběry pro týmy a skupiny z nastavení Oznámení v nastaveních týmu a účtu.Admins can control subscriptions for teams and groups from the Notification settings under Team and Account settings.

Autoři definic vydaných verzí už nemusí ručně odesílat e-maily ohledně schválení a dokončení nasazení.Release definition authors will no longer need to manually send emails for approvals and deployment completions.

To je užitečné hlavně pro velké účty, které mají pro vydané verze více zúčastněných stran, a pro jiné uživatele, než je schvalovatel, tvůrce vydané verze a vlastník prostředí, kteří můžou chtít oznámení dostávat (Obrázek 97).This is especially useful for large accounts that have multiple stakeholders for releases, and for those other than the approver, release creator, and environment owner that might want to be notified (Figure 97).

Release notifications
(Obrázek 97) Oznámení o vydané verzi(Figure 97) Release notifications

Další informace najdete v příspěvku o správě oznámení o vydaných verzích.See the post for managing release notifications for more information.

Testování Testing

Odebrání podpory centra testovacích prostředí a toků automatizovaného testování v Microsoft Test Manageru Removing support for Lab Center and automated testing flows in Microsoft Test Manager

Spolu s vývojem správy sestavení a vydaných verzí se už sestavení XAML v TFS 2018 nepodporují, a proto aktualizujeme podporu používání Microsoft Test Manageru (MTM) s TFS.With the evolution of Build and Release Management, XAML builds are no longer supported in TFS 2018 and consequently we are updating support for using Microsoft Test Manager (MTM) with TFS. Počínaje verzí TFS 2018 už TFS nadále nepodporuje používání centra testování a centra testovacích prostředí pro automatizované testování v MTM.Using Test Center/Lab Center in MTM for automated testing is no longer supported by TFS, starting with TFS 2018. Pokud ještě nejste připraveni na migraci ze sestavení XAML a centra testovacích prostředí, neměli byste upgradovat na TFS 2018.If you are not ready to migrate away from XAML builds and Lab Center, you should not upgrade to TFS 2018.

Níže najdete dopad upgradu na TFS 2018:Please see the impact of upgrading to TFS 2018 below:

Centrum testovacích prostředí:Lab Center:
 • Nadále se nepodporuje:No longer supported:
  • Testovací kontroléry není možné zaregistrovat v TFS za účelem vytváření a správy testovacích prostředí.Test Controllers cannot be registered with TFS for creating and managing Lab environments.
  • Všechny existující testovací kontroléry zaregistrované v TFS přejdou do režimu offline a existující testovací prostředí se zobrazí jako nepřipravené.Any existing Test Controllers registered with TFS will go offline and existing Lab environments will appear as 'Not Ready'.
 • Doporučená alternativa:Recommended alternative:
Automatizované testování:Automated Testing:
Manuální testování:Manual Testing:
 • Všechny scénáře manuálního testování jsou stále plně podporovány.All manual testing scenarios continue to be fully supported. Přestože v TFS 2018 můžete manuální testování spustit pomocí MTM, nemůžete manuální testování spouštět pomocí testovacích prostředí.While manual tests can be run using MTM with TFS 2018, Lab Environments cannot be used to run manual tests.
 • Pro všechny scénáře manuálního testování důrazně doporučujeme používat centrum testování ve webové verzi TFS.For all manual testing scenarios, we strongly recommend using the Test hub in TFS web access.

Na základě zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od týmů provádějících průzkumné testování, vylepšujeme propojení sledovatelnosti a současně umožňujeme evidovat chyby, úlohy a testovací případy z rozšíření Test & Feedback.Based on the feedback we received from teams doing exploratory testing, we are improving traceability links while filing bugs, tasks, or test cases from the Test & Feedback extension. Chyby a úlohy vytvořené při průzkumu požadavků se nyní budou vytvářet pomocí stejné cesty oblasti a iterace, jako má požadavek, a nikoli pomocí výchozích hodnot týmu.Bugs and tasks created while exploring requirements will now be created with the same area path and iteration as that of the requirement instead of team defaults. Testovací případy vytvořené při průzkumu požadavků se nyní budou propojovat pomocí propojení Testy <-> Testováno uživatelem místo propojení Nadřazené <-> Podřízené, aby se testovací případy, které vytvoříte, automaticky přidaly do sady testů založených na požadavcích.Test cases created while exploring requirements will now be linked with a Tests <-> Tested By link instead of the Parent <-> Child link so that the test cases you create are automatically added to requirement based test suites. Pracovní položky, které se vytvoří, aniž by se konkrétně zkoumaly kterékoli požadavky, se zařadí do výchozí iterace týmu místo do aktuální iterace, aby se po dokončení plánování sprintu nepřidávaly do aktuální iterace žádné nové pracovní položky.Finally, work items created while not specifically exploring any requirement will be filed in the team’s default iteration instead of the current iteration so that no new work items come into the current iteration after the sprint planning is complete.

Filtry pro pracovní položky testovacích případů v testovacích plánech a sadách testů v centru testováníFilters for Test Case work items in Test Plans and Suites in Test Hub

Kromě filtrů u polí testování, jako jsou Výsledek, Konfigurace a Tester, teď můžete filtrovat i pole pracovních položek testovacích případů, jako jsou Název, Stav a Přiřazeno (Obrázek 98).In addition to the filters on Test fields like Outcome, Configuration, and Tester, you can now filter on Test Case work item fields like Title, State, and Assigned To (Figure 98).

Test case filters
(Obrázek 98) Filtry testovacích případů(Figure 98) Test case filters

Grafy trendů testů pro prostředí vydaných verzí a testovací běhyTest trend charts for Release Environments and Test Runs

Přidáváme podporu prostředí vydaných verzí ve widgetu Test Result Trend (Obrázek 99), abyste mohli sledovat stav testovacích prostředí na řídicích panelech VSTS.We are adding support for Release Environments in the Test Result Trend widget (Figure 99) so that you can track status of test environments on VSTS dashboards. Stejným způsobem jako u výsledků testů v sestavení můžete nyní vytvářet grafy trendů zobrazující úspěšnost testů, celkový počet testů, počet úspěšných a neúspěšných testů a dobu trvání testů u prostředí vydaných verzí.Like the way you to do for test results in Build, you can now create trend charts showing test pass rate, count of total, passed or failed tests, and test duration for Release Environments. Pomocí filtru s názvem Testovací běh si můžete z grafů vyfiltrovat také konkrétní testovací běh v rámci prostředí.You can also filter the charts to a specific test run within an environment with the Test Run title filter.

Test trend chart
(Obrázek 99) Graf trendu testu(Figure 99) Test trend chart

Podpora formátování markdownu pro komentáře k testovacím běhům a výsledkům testůMarkdown formatting support for Test Run and Test Result comments

Přidáváme podporu formátování komentářů k testovacím běhům a výsledkům testů pomocí syntaxe markdownu.We are adding support for formatting Test Run and Test Result comments with markdown syntax. Pomocí této funkce můžete ve svých komentářích vytvořit formátovaný text nebo rychlé odkazy na adresy URL.You can use this feature to create formatted text or quick links to URLs in your comments. Komentáře k výsledkům testůmůžete aktualizovat na stránce Souhrn výsledků pomocí možnosti Analýza aktualizace a komentáře k testovacímu běhu na stránce Shrnutí běhu pomocí možnosti Aktualizovat komentáře v centru Testování.You can update Test Result comments in the Result Summary page with Update analysis and Test Run comments in the Run Summary page with Update comments in Test hub.

Při analýze výsledku testu na stránce souhrnu sestavení nebo vydané verze, případně v centru Testování, můžete nyní přidružit existující chybu k neúspěšnému testu.While analyzing the test result in the Build or Release summary page or in the Test hub, you can now associate an existing bug to a failed test. To je užitečné, když se test nezdaří ze známého důvodu, u kterého je už chyba zaevidována.This is helpful when a test is failing for a known reason that has a bug already filed.

Odesílání příloh do testovacích běhů a výsledky testůUpload attachments to test runs and test results

Teď můžete k testovacím běhům nebo výsledkům testů připojovat další informace v podobě souborů, jako jsou snímky obrazovky a soubory protokolů.You can now attach files such as screenshots and log files to test runs or test results as additional information. Dosud byla tato možnost dostupná jenom prostřednictvím klienta Microsoft Test Manager (MTM), takže jste museli přepínat kontext mezi centrem Test ve VSTS/TFS a klientem MTM.Up to this point, this capability was only available through the Microsoft Test Manager (MTM) client, forcing you to switch context between the Test hub in VSTS/TFS and the MTM client.

Dávkování testůTest batching

V úkolu vytvoření testu sady Visual Studio ve správě sestavení / vydané verze jsou k dispozici možnosti k řízení toho, jak mají být testy seskupené (dávkované), aby se prováděly efektivně.In the Visual Studio test task in Build/Release management, options are available to control how tests should be grouped (batched) for efficient execution. Testy můžou být seskupené dvěma způsoby:Tests can be grouped in two ways:

 1. Na základě počtu testů a agentů podílejících se na spuštění, čímž se testy prostě seskupí do několika dávek zadané velikosti.Based on the number of tests and agents participating in the run, which simply groups tests into a number of batches of a specified size.
 2. Na základě minulé doby spuštění testů, což s ohledem na minulou dobu spuštění vytvoří dávky testů tak, aby každá dávka měla přibližně stejnou dobu spuštění (Obrázek 100).Based on past running time of tests, which considers past running time to create batches of tests such that each batch has approximately equal running time (Figure 100). Testy s krátkou dobou spuštění se dostanou do stejné dávky, zatímco testy s delší dobou spuštění se můžou dostat do samostatné dávky.Quick running tests get batched together while longer running tests may belong to a separate batch. Tuto možnost můžete zkombinovat s nastavením fáze více agentů, aby se celková doba testování zkrátila na minimum.This option can be combined with the multi-agent phase setting to reduce the total test time to a minimum.
Test batching
(Obrázek 100) Dávkování testů(Figure 100) Test batching

Spouštění webových testů pomocí úkolu VSTestRun webtests using the VSTest task

Pomocí úkolu vytvoření testu sady Visual Studio se teď webové testy, známé také jako testy výkonnosti webu, můžou spouštět v kanálu CI/CD.Using the Visual Studio test task, webtests, also known as web performance tests, can now be run in the CI/CD pipeline. Webové testy můžete spustit zadáním testů ke spuštění ve vstupu sestavení úkolu.Webtests can be run by specifying the tests to run in the task assembly input. Všechny pracovní položky testovacího případu, které mají s webovým testem propojenou „přidruženou automatizaci“, můžete spustit také tak, že v úkolu vyberete testovací plán / sadu testů (Obrázek 101).Any test case work item that has an “associated automation” linked to a webtest, can also be run by selecting the test plan/test suite in the task (Figure 101).

Test selection
(Obrázek 101) Výběr testu(Figure 101) Test selection

Výsledky webového testu budou k dispozici jako příloha výsledků testu (Obrázek 102).Webtest results will be available as an attachment to the test result (Figure 102). Tu můžete stáhnout pro offline analýzu v sadě Visual Studio.This can be downloaded for offline analysis in Visual Studio.

Test summary
(Obrázek 102) Souhrn testu(Figure 102) Test summary

Tato schopnost závisí na změnách v testovací platformě sady Visual Studio a vyžaduje, aby na agentu sestavení/vydané verze byla nainstalovaná sada Visual Studio 2017 Update 4.This capability is dependent on changes in the Visual Studio test platform and requires that Visual Studio 2017 Update 4 be installed on the build/release agent. Pomocí předchozích verzí sady Visual Studio webové testy spouštět nejde.Webtests cannot be run using prior versions of Visual Studio.

Podobně jde webové testy spouštět pomocí úlohy Run Functional Test (Spustit funkční test).Similarly, webtests can be run using the Run Functional Test task. Tato schopnost je závislá na změnách v testovacím agentu, které budou k dispozici ve verzi Visual Studio 2017 Update 5.This capability is dependent on changes in the Test Agent, that will be available with the Visual Studio 2017 Update 5.

Příklad toho, jak to můžete použít společně se zátěžovým testem, najdete v průvodci zátěžovým testem aplikace v cloudu pomocí sady Visual Studio a VSTS.See the Load test your app in the cloud using Visual Studio and VSTS quickstart as an example of how you can use this together with load testing.

Widget pro grafy pro testovací plány a testovací sadyChart widget for test plans and test suites

V minulosti jste mohli grafy pro testovací plány a sady vytvořit v centru Test a připnout je na řídicí panel.Previously, you could create charts for test plans and suites in Test hub and pin them to dashboard. Teď jsme přidali widget, který umožňuje vytváření grafů pro testovacích plány a sady z katalogu widgetů na řídicím panelu.We have now added a widget that enables creating charts for test plans and suites from the widget catalog on the dashboard. Můžete vytvářet grafy pro stav vytvoření testu nebo stav spuštění testu.You can create charts for test authoring status or test execution status. Kromě toho vám přidávání grafů z widgetu umožní vytvářet větší grafy, když máte víc dat, která se v grafu mají zobrazit (Obrázek 103).Moreover, adding charts from the widget allows you to create larger charts when you have more data to be shown on a chart (Figure 103).

Chart widget
(Obrázek 103) Widget pro vytváření grafů(Figure 103) Chart widget

Podpora snímků obrazovky a poznámek pro desktopové aplikace s prohlížečem Chrome pro ruční testyScreenshot and annotation support for desktop apps with Chrome browser for manual tests

Přidáváme podporu pro jeden z nejčastějších návrhů z ručního testování – pořizování snímků obrazovky desktopových aplikací z nástroje Web Test Runner (Spouštěč webových testů) v centru Test.We are adding support for one of the top suggestions from manual testing - capturing screenshots of desktop applications from the Web Test Runner in Test hub. Dosud bylo k zachycení snímků obrazovky desktopových aplikací nutné použít Test Runner v Microsoft Test Manageru.Until now, you had to use Test Runner in Microsoft Test Manager to capture screenshots of desktop apps. K používání této funkce musíte nainstalovat rozšíření Test & Feedback (Testování a zpětná vazba).You need to install the Test & Feedback extension to use this functionality. Zavádíme podporu pro prohlížeč Chrome a brzo bude následovat Firefox.We are rolling out support for the Chrome browser, and Firefox will follow shortly thereafter.

Ukončení rozšíření TFS pro SharePoint Discontinuing TFS Extension for SharePoint

TFS 2018 a novější verze už nebudou podporovat rozšíření TFS pro SharePoint.TFS 2018 and later versions will no longer support the TFS Extension for SharePoint. Kromě toho jsme z Konzoly pro správu serveru Team Foundation odebrali obrazovky používané ke konfiguraci integrace mezi TFS Serverem a SharePoint serverem.Additionally, the screens used to configure integration between a TFS Server and a SharePoint server have been removed from the Team Foundation Administration Console.

Poznámka

Pokud upgradujete na TFS 2018 z předchozí verze nakonfigurované pro integraci s SharePointem, budete muset integraci s SharePointem po upgradu vypnout, jinak se vaše weby SharePointu TFS nepodaří načíst.If you are upgrading to TFS 2018 from a previous version configured to integrate with SharePoint, you will need to disable the SharePoint integration after upgrade, or your TFS SharePoint sites will fail to load.

Vytvořili jsme řešení, které umožňuje integraci na serveru SharePointu vypnout.We have created a solution that allows you to disable integration on the SharePoint server. Další informace najdete v příspěvku o budoucnosti naší integrace TFS/SharePointu.For more information, please see the post on the future of our TFS/SharePoint Integration.

Ukončení týmových místností Discontinuing Team Rooms

Moderní vývojové týmy velmi závisí na spolupráci.Modern development teams heavily depend on collaboration. Lidé chtějí (a potřebují) místo, kde budou monitorovat aktivitu (oznámení) a kde si budou moci o ní promluvit (chatovat).People want (and need) a place to monitor activity (notifications) and talk about it (chat). Před několika lety jsme si tento trend uvědomili a pro podporu těchto scénářů vytvořili týmové místnosti.A few years back, we recognized this trend and set out to build the Team Room to support these scenarios. Od té doby se na trhu objevuje stále více řešení pro spolupráci.Since that time, we have seen more solutions to collaborate emerge in the market. Zejména se jedná o Slack.Most notably, the rise of Slack. A v poslední době je to řešení Microsoft Teams.And more recently, the announcement of Microsoft Teams.

Vzhledem k tomu, že je k dispozici tolik vhodných řešení, která se dobře integrují s TFS a službou Visual Studio Team Services, oznámili jsme v lednu záměr odebrat funkci týmové místnosti jak z TFS 2018, tak i služby Visual Studio Team Services.With so many good solutions available that integrate well with TFS and Visual Studio Team Services, we announced in January the plans to remove our Team Room feature from both TFS 2018 and Visual Studio Team Services.


Na začátek stránky
Top of Page