Visual Studio 2017 – souběžně dodávaná rozšíření od partnerůVisual Studio 2017 Extension Sim-Ship Partners

Výkon sady Visual Studio zvyšují tisíce rozšíření, se kterými můžete přizpůsobit nebo vylepšit vývojové prostředí, abyste si zvýšili produktivitu.The power of Visual Studio is increased by the thousands of extensions that allow you to customize or enhance your development experience and increase your productivity. U každé nové verze sady Visual Studio se obracíme na partnery, aby migrovali svá rozšíření a mohli tak využívat nejnovější funkce sady Visual Studio.With each new release of Visual Studio, we invite partners to migrate their extensions so that they can take advantage of the latest features in Visual Studio. Níže a na webu Visual Studio Marketplace najdete seznam více než 250 rozšíření, která jsou připravená k okamžité instalaci se sadou Visual Studio 2017.Below, and on the Visual Studio Marketplace, you'll find a list of more than 250 extensions that are ready for you to install with Visual Studio 2017 today. Další rozšíření postupně migrovaná na Visual Studio 2017 najdete na webu Visual Studio Marketplace.As additional extensions are migrated to Visual Studio 2017, you can find them on the Visual Studio Marketplace.

Poskytovatelé rozšíření jsou uvedení jako „Basic Partner“, „Alliance Partner“ nebo „Premier Partner“ na základě účasti v programu Visual Studio Partner Program.Extensions providers that are marked with "Basic Partner", "Alliance Partner", or "Premier Partner" are ones who participate in the Visual Studio Partner Program. Pokud jste autorem rozšíření, zapojte se do programu pro partnery.If you author an extension, we encourage you to join the Partner Program.

RozšířeníExtension AutorCreated By PopisDescription
Actipro WPF Essentials – WPF Control BundleActipro WPF Essentials - WPF Control Bundle Actipro SoftwareActipro Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Ovládací prvky uživatelského rozhraní a komponenty pro WPF: Ukotvení/MDI, editory, navigace, pás karet, průvodce a sdílená knihovna... všechno za neuvěřitelně nízké cenyUI controls and components for WPF: Docking/MDI, Editors, Navigation, Ribbon, Wizard, and the Shared Library... all at incredible savings.
Actipro WPF Studio – WPF Control SuiteActipro WPF Studio - WPF Control Suite Actipro SoftwareActipro Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Více než 100 ovládacích prvků WPF a komponent, včetně ukotvení oken/MDI, pásů karet Office, editorů, PropertyGrid, měřidel, grafů, kalendářů a dalších možnostíMore than 100 WPF controls and components, including docking windows/MDI, Office ribbons, editors, propertygrids, gauges, charts, calendars & more.
ActiveReportsActiveReports GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Nástroj pro vytváření sestav v rozhraní .NET pro HTML5, WPF, Windows Forms a ASP.NET poskytuje vývojářům dobře známé možnosti integrovaného návrháře, komponent a obsáhlého rozhraní API sady Visual Studio..NET reporting tool for HTML5, WPF, Windows Forms, and ASP.NET provides developers with a familiar Visual Studio integrated designer, components, and extensive API. Server sestav s možností volitelného škálování umožňuje vyrovnávání zatížení, použití více tenantů, plánování a dávkový tisk.Optional scalable report server offers load balancing, multi-tenancy, scheduling, and batch printing.
Add-in Express for Microsoft Office and .NETAdd-in Express for Microsoft Office and .NET Add-in ExpressAdd-in Express
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Kompletní rozhraní pro vývoj rozšíření na úrovni aplikací světové třídy, jako jsou třeba doplňky modelu COM, RTD servery, doplňky XLL a UDF pro všechny aplikace a všechny verze sady Microsoft Office.All-in-one framework to develop world-class application-level extensions such as COM add-ins, RTD servers, XLL add-ins and UDFs for all applications and all versions of the Microsoft Office suite.
ADO.NET Data ProvidersADO.NET Data Providers CDATA SoftwareCDATA Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Komplexní přístup k aplikaci, databázi a datům webového rozhraní API prostřednictvím známých a snadno použitelných nástrojů.Comprehensive access to application, database, and Web API data through familiar and easy-to-use tools. Technologie ovladačů umožňují snadný, rychlý a zabezpečený přístup k vašim datům.Use driver technologies for easy, fast, and secure access to your data. Vytvářejte aplikace, které se připojují ke Googlu, QuickBooks, Salesforce.com a dalším webům pomocí standardních průvodců VS.Build apps that connect to Google, QuickBooks, Salesforce.com, and more using standard VS wizards.
Advanced InstallerAdvanced Installer CaphyonCaphyon
(Premier Partner)(Premier Partner)
Vytváření balíčků MSI, AppX a AppV a opětovné balení, které může provádět celá řada uživatelů od začátečníků po zkušené vývojáře a správce systémů.Authoring MSI, AppX and AppV packages and for repackaging by a wide users range, from beginners to senior developers and system administrators.
AIT WordToTFSAIT WordToTFS AIT GmbHAIT GmbH
(Basic Partner)(Basic Partner)
Modul plug-in pro Microsoft Word umožňující obchodním analytikům hladkou integraci aplikace Microsoft Word s Visual Studio Team Foundation Serverem.Microsoft Word plug-in that enables business analysts to seamlessly integrate Microsoft Word with Visual Studio Team Foundation Server.
AnkhSVNAnkhSVN CollabNetCollabNet
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Integrace Open Source SCC pro Microsoft Visual Studio s úplnou podporou pro Subversion pro Visual Studio.Open Source SCC integration for Microsoft Visual Studio providing full Subversion support for Visual Studio.
AnyStatusAnyStatus AnyStatusAnyStatus
(Basic Partner)(Basic Partner)
Monitorování procesů a služeb na back-endu pracovního postupu vývoje.Monitor processes and services on the back end of your development workflow. Zahrnuje integrační služby jako AppVeyor, Jenkins, TeamCity nebo TFS, vzdálené a místní služby Windows, stav HTTP, porty TCP, čítače výkonu, využití procesoru, pokrytí kódu a další.Includes integration services like AppVeyor, Jenkins, TeamCity, or TFS, remote and local Windows services, HTTP status, TCP ports, Performance Counters, CPU Usage, Code Coverage and more.
ApexSQL CompleteApexSQL Complete ApexSQLApexSQL
(Basic Partner)(Basic Partner)
Automatické vyplnění klíčových slov SQL, příkazů a identifikátorů.Automatically fill in SQL keywords, statements and identifiers. Pomáhá u skriptů objektů a kontrol popisů bez přerušení kódování. Dále zrychluje kódování SQL s fragmenty kódu.It helps with object script and description reviews without coding interruption and also speeds up SQL coding with snippets.
ApexSQL RefactorApexSQL Refactor ApexSQLApexSQL
(Basic Partner)(Basic Partner)
Formátovací modul SQL a nástroj pro refaktoring databáze pro SQL Server.SQL formatter and database refactoring tool for SQL Server. Formátování dotazů SQL, jednoduchý refaktoring kódu SQL a databázových tabulek.Format SQL queries, refactor SQL code and database tables with ease.
ApexSQL SearchApexSQL Search ApexSQLApexSQL
(Basic Partner)(Basic Partner)
Analyzuje závislosti objektu databáze SQL Serveru v rámci databáze, napříč databázemi, v rámci skriptů a dokonce aplikací.Analyzes SQL Server database object's dependencies within the database, across databases, scripts, and even applications. Rozpozná všechny závislosti databází.It recognizes all database dependencies.
AquaAqua Aqua SecurityAqua Security
(Premier Partner)(Premier Partner)
Automatizuje kontrolu ohrožení zabezpečení sestavení u image kontejneru.Automates container image build vulnerability scanning. Dá se vložit jako krok v procesu CI pro účely zajištění kontroly ohrožení zabezpečení u image.It can be embedded as a step in the CI process to provide vulnerability scanning for an image.
Arduino IDE for Visual StudioArduino IDE for Visual Studio Visual MicroVisual Micro
(Basic Partner)(Basic Partner)
Bezplatný nástroj pro vývoj kompatibilní s rozhraním Arduino IDE pro jednotlivce a týmy.A free Arduino IDE compatible development tool for individuals and teams. Poskytuje podporu pro neomezený počet různých zařízení micro-controller a IoT, jako například: Esp8266, Arduino Uno, Launchpad atd. Zahrnuje také hardware a správce stažení knihoven.Provides support for an unlimited number of different micro-controller and IoT devices such as:- Esp8266, Arduino Uno, Launchpad etc. Also includes hardware and library download managers. příklady a průzkumník dokumentace, projekty sdílené knihovny a zobrazení skrytého zdrojového kódu Arduino.examples and documentation explorer, shared library projects, view hidden Arduino source code. Za malý poplatek je možné zakoupit také volitelnou verzi Pro.An optional Pro version can also be purchased for a small free. Verze Pro obsahuje mnoho dalších funkcí, jako je například lepší podpora pro vývoj v týmu, možnosti ladicího programu, například sériové ladění, UDP, OCD, GDB atd., rychlejší sestavení a sériové protokolování.Pro includes many extra features such as better support for Team Development, debugger options such as Serial, UDP, OCD, GDB etc,, faster builds and serial logging.
Průvodce aktivací Atalasoft DotImageAtalasoft DotImage Activation Wizard AtalasoftAtalasoft
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Průvodce aktivací Atalasoft DotImage vás provede procesem aktivace sériového čísla nebo zkušební licence pro vaši sadu nástrojů Atalasoft DotImage.Atalasoft DotImage Activation Wizard guides you through the process of activating a serial number or evaluation license for your Atalasoft DotImage toolkit.
Atomineer Pro DocumentationAtomineer Pro Documentation Jason WilliamsJason Williams
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vytvoření a údržba komentářů k dokumentaci zdrojového kódu a další nástroje související s dokumentacíSource-code documentation-comment creation and maintenance, and other documentation-related tools.
BISM NormalizerBISM Normalizer BISM NormalizerBISM Normalizer
(Basic Partner)(Basic Partner)
BISM Normalizer spravuje tabulkové modely služby Analysis Services od Microsoftu.BISM Normalizer manages Microsoft Analysis Services tabular models.
Black Duck HubBlack Duck Hub Black Duck SoftwareBlack Duck Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umožňuje organizacím automaticky vyhledat a opravit chyby zabezpečení v open sourcu během procesu sestavení.Allows organizations to automatically find and fix open source security vulnerabilities during the build process. Vytvoří také úlohu, která vám umožní přijímat výstrahy a ukončit s neúspěchem sestavení v případě jakéhokoli porušení zásad Black Duck Hub.It also creates a task that allows you to receive alerts and fail the build when any Black Duck Hub Policy Violations are met.
Bridge.NETBridge.NET Bridge.NETBridge.NET
(Basic Partner)(Basic Partner)
Open source kompilátor C#-to-JavaScript.Open source C#-to-JavaScript compiler. Pište kód v jazyce C# a kompilujte ho do jazyka JavaSript.Write your code in C#, then compile to JavaScript. Spouštějte svoji aplikaci na miliardách zařízení s použitím jazyka JavaScript.Run your App on billions of devices using JavaScript.
Code AlignmentCode Alignment Chris McGrathChris McGrath Code Alignment zlepšuje prezentaci kódu, aby byl přehlednější a čitelnější.Code alignment helps you present your code beautifully, enhancing clarity and readability.
Code CompareCode Compare DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Při porovnání a sloučení souborů a složek bere Code Compare v úvahu specifika programovacích jazyků (C#, Visual Basic, XML, XAML atd.) a podporuje dvou- a třícestné porovnání a sloučení.File and folder comparison and merging, Code Compare takes into account specifics of programming languages (C#, Visual Basic, XML, XAML, etc.), supports two- and three- way comparison and merge.
CodeContracs R# InteropCodeContracs R# Interop tom-englert.detom-englert.de Nástroj na opravu kódu, který automatizuje přidávání odpovídajících atributů R# k poznámkám CodeContract.A code fix provider that automates adding corresponding R# attributes for CodeContract annotations.
CodeRush for RoslynCodeRush for Roslyn Developer ExpressDeveloper Express
(Premier Partner)(Premier Partner)
Výkonné nástroje na vytváření kódu, ladění, navigaci, refaktoring, analýzu a vizualizaci, které využívají nové jádro Roslyn.Powerful code creation, debugging, navigation, refactoring, analysis and visualization tools that exploit the new Roslyn engine.
combit List & Labelcombit List & Label combitcombit
(Premier Partner)(Premier Partner)
List & Label je jedním z nejrozsáhlejších generátorů sestav.List & Label is one of the most extensive report generators. Hlavní výhody: Tento bezplatný návrhář sestav nabízí vysoký výkon a škálovatelnost. Jazykové sady umožňují přepnutí do mnoha jazyků.Top: Fast performance and scalability with royalty free report designer that can be switched to many other languages with language kits.
Commit FormatterCommit Formatter Kristian AdrupKristian Adrup
(Basic Partner)(Basic Partner)
Rozšiřuje průzkumníka týmových projektů a přidává automatické pevné zalamování řádků do textového pole zprávy potvrzení Git podle stylu 50/72.Extends team explorer and adds automatic hard word wrap to the Git commit message textbox according to the 50/72 style.
Component DiagnosticsComponent Diagnostics Paul HarringtonPaul Harrington Diagnostický výstup různých subsystémů sady Visual Studio v reálném čase.Provides real-time diagnostics output of various sub-systems within Visual Studio.
ComponentOne StudioComponentOne Studio GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Poskytuje bohaté a pohotově reagující desktopové a webové aplikace rychle a za nízkou cenu.Delivers rich, responsive desktop and Web applications on time and under budget. Ovládací prvky zahrnují uživatelské rozhraní, složité vizualizace dat a platformy jako WinForms, UPW, WPF, MVC Core a ActiveX.Controls range from UI to complex data visualization and platforms include WinForms, UWP, WPF, MVC Core & ActiveX.
ComponentOne Studio – ASP.NET Web Forms EditionComponentOne Studio - ASP.NET Web Forms Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Vytvářejte moderní řešení s ovládacími prvky webových formulářů ComponentOne Studio.Deliver modern solutions with ComponentOne Studio Web Forms controls. Poskytujte výkonnou správu dat s rozšiřitelnými dotykovými ovládacími prvky navrženými pro Visual Studio.Provide powerful data management with extensible, touch-first controls designed for Visual Studio.
ComponentOne Studio – MVC EditionComponentOne Studio - MVC Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umožňuje vytvářet moderní dotyková řešení bez zbytečných kompromisů.Build modern, touch-first solutions without compromise. S rozšířením ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition získáte rychlé a jednoduché ovládací prvky, které jsou profesionálně navržené a podporují všechny požadavky uživatelů nejnovějších mobilních zařízení a prohlížečů.With ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition, you'll get fast, lightweight controls with professional designs to support any user requirement on the latest mobile devices and browsers.
ComponentOne Studio – UWP EditionComponentOne Studio - UWP Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Posuňte vaše aplikace na vyšší úroveň díky nádherným vizualizacím, výkonným sestavám a kompletním plánovačům dostupným pro všechna zařízení s Windows 10.Catapult your applications to new heights with our stunning visualization, powerful reports, and complete schedulers available on any Windows 10 device. Desktop, tablet, telefon nebo přenosné zařízení – stačí napsat jenom jeden kód.Desktop, tablet, phone, and wearables become one—and you only have to code once.
ComponentOne Studio – WinForms EditionComponentOne Studio - WinForms Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
ComponentOne Studio WinForms Edition umožňuje využít veškerý výkon počítačových aplikací.Harness the power of desktop applications with ComponentOne Studio WinForms Edition. Využijte naše základní mřížky, sestavy, grafy a vstupní ovládací prvky k vytvoření špičkových, moderních řešení.Deliver top-of-the-line, modern solutions built on our foundation of grids, reporting, charts, and input controls. Můžete hned začít efektivně navrhovat.Design with power, right out of the box.
ComponentOne Studio – WPF EditionComponentOne Studio - WPF Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
ComponentOne Studio WPF Edition představuje kompletní sadu elegantních, inovačních nástrojů pro desktopový vývoj.Embrace elegance and innovation with ComponentOne Studio WPF Edition, your complete toolset for desktop development. Velice rychlé mřížky, poutavé 3D grafy a optimalizace pro dotykové ovládání zajistí špičkové vlastnosti vašich aplikací, které jsou na dnešním trhu potřeba.Lightning-fast grids, stunning 3D charts, and touch optimization will give your applications the edge they need in today's market.
ComponentOne StudioComponentOne Studio GrapeCity, Inc.GrapeCity, inc.
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozšíření ComponentOne Studio je kombinací všech nejoblíbenějších studií pro různé platformy. Díky němu můžete včas a v rámci stanoveného rozpočtu vytvářet bohaté, interaktivní počítačové a webové aplikace.ComponentOne Studio combines all of our most popular platform Studios so you can deliver rich, responsive desktop and Web applications on time and under budget. Ovládací prvky zahrnují uživatelské rozhraní, složité vizualizace dat a platformy jako WinForms, UPW, WPF, MVC Core a ActiveX.Controls range from UI to complex data visualization and platforms include WinForms, UWP, WPF, MVC Core & ActiveX.
ConveyorConveyor KeyotiKeyoti
(Basic Partner)(Basic Partner)
Snadno testujte webové aplikace z externích tabletů a telefonů ve vaší síti.Easily test web applications from external tablets and phones on your network.
CVSNT Client SuiteCVSNT Client Suite March Hare SoftwareMarch Hare Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Používejte CSV Suite ke sledování změn v projektech Visual Studio pomocí poskytovatele CVS Suite Source Code Control Provider for Visual Studio.Use CVS Suite to track changes to Visual Studio projects using CVS Suite Source Code Control Provider for Visual Studio.
dbForge Fusion for MySQLdbForge Fusion for MySQL DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vývoj databáze MySQL a rozšíření možností správy dat.MySQL database development and enhance data management capabilities. Vývoj databáze a úlohy správy budou dostupné z prostředí IDE.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge Fusion for OracledbForge Fusion for Oracle DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vývoj databáze Oracle a rozšíření možností správy dat.Oracle database development and enhance data management capabilities. Vývoj databáze a úlohy správy budou dostupné z prostředí IDE.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge Fusion for SQL ServerdbForge Fusion for SQL Server DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vývoj databáze SQL a rozšíření možností správy dat.SQL database development and enhance data management capabilities. Vývoj databáze a úlohy správy budou dostupné z prostředí IDE.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge SQL CompletedbForge SQL Complete DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Urychluje zápis kódu SQL, nabízí inteligentní návrhy na základě kontextu, provádí automatické formátování, refaktoring a mnoho dalších věcí, které šetří čas a práci v procesu vývoje databáze.Speeds up SQL code writing, offers context-based smart suggestions, performs automatic formatting, refactoring and a lot of other things that save time and effort in the database development process.
DeleakerDeleaker SoftanicsSoftanics
(Basic Partner)(Basic Partner)
Pro vývojáře v jazyce C++ k vyhledání a zjištění nevracení GDI, nevracení popisovačů a dalších typů nevracení.For C++ developers to find and locate memory leaks, GDI leaks, handle leaks and other kinds of leaks.
DevCraftDevCraft TelerikTelerik
(Premier Partner)(Premier Partner)
S knihovnami uživatelského rozhraní pro HTML5 a každou platformou .NET, nástroji, které urychlují vývoj, a intuitivním rozhraním API, představuje Telerik DevCraft™ by Progress nejkompletnější sadu nástrojů pro vytváření moderních a do budoucna použitelných obchodních aplikací.With UI libraries for HTML5 and every .NET platform, tools that speed up development and intuitive API, Telerik DevCraft™ by Progress is the most complete toolbox for building modern and future-proof business applications.
DevExpress Universal SubscriptionDevExpress Universal Subscription Developer ExpressDeveloper Express
(Premier Partner)(Premier Partner)
Software DevExpress Universal Subscription je určený pro pokročilé vývojáře.The DevExpress Universal Subscription was built with the advanced developer in mind. Protože obsahuje komponenty uživatelského rozhraní, rozhraní a sady nástrojů zacílené na všechny hlavní platformy Microsoftu, získají návrháři podporu, kterou potřebují k vytvoření další velké aplikace.Filled with user interface components, frameworks and toolsets targeting all major Microsoft platforms, it will give developers that boost for creating the next big application.
Document Converter for DOCX/DOC/PDF/ImagesDocument Converter for DOCX/DOC/PDF/Images Gnostice Information TechnologiesGnostice Information Technologies
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Snadný převod souborů DOCX a DOC do formátu PDF a obrázkových formátů.Convert DOCX and DOC files to PDF and image formats with ease. Může také rekonstruovat prvky stránek při převodu z formátu PDF do DOCX.It can also reconstruct page elements when converting from PDF to DOCX.
dotConnectdotConnect DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Zprostředkovatelé dat ADO.NET pro širokou škálu hlavních databází a cloudových aplikací s pokročilými funkcemi specifickými pro konkrétní zdroje dat.ADO.NET data providers for a wide range of major databases and cloud apps with advanced data source-specific features.
DotfuscatorDotfuscator PreEmptive SolutionsPreEmptive Solutions
(Premier Partner)(Premier Partner)
Poskytuje inteligentní ochranu aplikací pro více než 5 000 podnikových klientů ve více než 100 zemích a pomáhá organizacím chránit obchodní tajemství (duševní vlastnictví), redukovat pirátství a padělání a zabránit manipulaci s daty a jejich narušení.Provides smart application protection to over 5,000 commercial corporate clients in over 100+ countries helping organizations protect trade secrets (IP), reduce piracy & counterfeiting, and ward off tampering & data breaches.
DotImage Imaging SDK pro ASP.NET a WinFormsDotImage Imaging SDK for ASP.NET and WinForms AtalasoftAtalasoft
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
DotImage je úplná a snadno použitelná sada nástrojů pro zpracování fotografií a obrázkových dokumentů určená pro platformu .NET, která přináší rozšířené možnosti zpracování obrázků v desktopových nebo webových aplikacích.DotImage is a full featured and easy to use photo and document imaging toolkit for .NET that brings advanced imaging to your desktop or web applications.
DotNetBarDotNetBar DevComponentsDevComponents
(Basic Partner)(Basic Partner)
Sada ovládacích prvků WinForms a WPF pro jednoduché vytváření profesionálně vypadajících aplikací.Suite of WinForms and WPF controls to create professional looking applications with ease.
DotVVM for Visual StudioDotVVM for Visual Studio RIGANTIRIGANTI
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vytváření webových aplikací s použitím vzoru MVVM.Build web applications using the MVVM pattern. Přidává funkce IntelliSense pro soubory značek DotVVM, zahrnuje šablony projektu DotVVM pro OWIN a .NET Core a přidává mnoho dalších užitečných funkcí, se kterými se vám bude opravdu skvěle pracovat.Add the IntelliSense features for DotVVM markup files, includes the DotVVM project templates for OWIN and .NET Core, and adds many other useful features to make you really productive.
Dynamics CRM DeployDynamics CRM Deploy Giancarlo LelliGiancarlo Lelli
(Basic Partner)(Basic Partner)
Tento produkt slouží k nasazování jakéhokoli přizpůsobení front-endu pro Microsoft Dynamics CRM přímo ze sady Visual Studio.Use this product to deploy directly from Visual Studio any frontend customization for Microsoft Dynamics CRM.
Dynatrace AppMon IntegrationDynatrace AppMon Integration DynatraceDynatrace
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umožňuje integrovat Dynatrace AppMon do sady Visual Studio.Integrate Dynatrace AppMon with Visual Studio. Automaticky prohledá zdrojový kód z klienta Dynatrace AppMon v sadě Visual Studio pomocí CodeLinku.Automatically look up your source code from the Dynatrace AppMon client in Visual Studio with CodeLink. Spustí aplikace technologie .NET s vloženým agentem Dynatrace .NET.Launch your .NET applications with an injected Dynatrace .NET agent. Agenta Dynatrace .NET můžete použít ke spuštění testů jednotek.Run your unit tests with the Dynatrace .NET agent.
Easy Git Integration ToolsEasy Git Integration Tools Jon ZossJon Zoss
(Basic Partner)(Basic Partner)
Integruje Git s průzkumníkem řešení sady Visual Studio a stavovým řádkem.Integrates Git with Visual Studio solution explorer and the status bar.
Editor GuidelinesEditor Guidelines Paul HarringtonPaul Harrington Přidá do textového editoru v sadě Visual Studio svislá vodítka sloupců.Adds vertical column guides to the Visual Studio text editor.
ElementsElements RemObjects SoftwareRemObjects Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Používejte k vytváření aplikací pro platformy .NET, Cocoa, Java/Android a nativní Windows/Linux jazyk C#, Swift a Oxygene Java.Use C#, Swift, Oxygene Java to create applications for .NET, Cocoa, Java/Android and native Windows/Linux.
Elmah.ioElmah.io elmah.ioelmah.io
(Basic Partner)(Basic Partner)
Procházejte protokoly elmah.io ze sady Visual Studio.Browse your elmah.io logs from within Visual Studio.
Entity DeveloperEntity Developer DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Návrhář ORM pro ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access a LINQ to SQL.ORM designer for ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access, and LINQ to SQL. Použijte při návrhu modelu ORM přístupy, kdy se nejdříve vytvoří model a databáze a pak se pro ně vygeneruje kód jazyka C# nebo Visual Basic .NET.Use Model-First and Database-First approaches to design your ORM model and generate C# or Visual Basic .NET code for it.
ErrorUnitErrorUnit John GoldJohn Gold
(Basic Partner)(Basic Partner)
Nástroj pro zachycení chyb a automatické vytvoření testování částí na základě emulace aktuálního stavu programu (včetně dat dosud zobrazovaných prostřednictvím EF) a parametrů volaných na jednotlivých vrstvách IoC.A tool to capture errors and automatically create Unit tests emulating the current state of the program (including data accessed via EF so far), and the parameters called at each IoC layer.
Essential Studio Enterprise EditionEssential Studio Enterprise Edition SyncfusionSyncfusion
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Podporuje vývoj napříč platformami prostřednictvím webových, desktopových a mobilních platforem s více než 800 jedinečnými ovládacími prvky a rozhraními.Supports cross-platform development through web, desktop, and mobile platforms with over 800 unique controls and frameworks. Zahrnuje řešení pro podniky Syncfusion pro řídicí panely a sestavy a také oceněnou platformu Big Data Platform.It includes Syncfusion’s enterprise solutions for dashboards and reporting as well as its award-winning Big Data Platform.
EyeshotEyeshot devDept SoftwaredevDept Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Eyeshot je ovládací prvek CAD založený na rozhraní .NET Framework.Eyeshot is a CAD control based on the .NET Framework. Umožňuje vývojářům snadno přidávat funkce CAD do aplikací WinForms a WPF.It allows developers to easily add CAD functionalities to WinForms and WPF applications. Eyeshot poskytuje nástroje pro sestavování geometrie od úplného začátku, její analýzu pomocí metody konečných prvků a generování parametrů ToolPath.Eyeshot provides tools for building geometry from scratch, analyzing it with finite element methods, and generating toolpaths on it. Geometrii je také možné importovat nebo exportovat pomocí formátů souborů CAD Exchange.Geometry can also be imported or exported using CAD exchange file formats.
FunnelFunnel Dimitri DeringDimitri Dering
(Basic Partner)(Basic Partner)
Řešení sady Visual Studio největší a střední velikosti.Master large and mid-size Visual Studio solutions. Významně zkraťte dobu načítání a rekompilace řešení na základě filtrování projektů, které nejsou relevantní pro aktuální úlohu.Decrease solution loading and re-compilation times dramatically by filtering projects not relevant for the current task.
GhostDocGhostDoc SubMainSubMain
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vytváření a dokumentace XML a zachování její kvality, vytváření dokumentace nápovědy pro koncové uživatele ve více formátech.Author XML documentation and maintaining documentation quality, produce the end user help documentation in multiple formats.
GitHub Extension for Visual StudioGitHub Extension for Visual Studio GitHubGitHub Umožňuje sadě Visual Studio 2015 a novější připojit se k úložištím na GitHubu a GitHubu Enterprise a pracovat s nimi.Connect and work with your repositories on GitHub and GitHub Enterprise from within Visual Studio 2015 or newer. Klonujte stávající úložiště nebo vytvářejte nová úložiště a začněte spolupracovat.Clone existing repositories or create new ones and start collaborating!
GlyphfriendGlyphfriend Rion WilliamsRion Williams Rozšíření Glyphfriend přidává podporu technologie IntelliSense, aby bylo možné zobrazit náhledy glyfů pro různé běžně používané knihovny glyfového písma, jako například Font Awesome, Glyphicons, Ionic a další.Glyphfriend is an extension that adds Intellisense support to display preview glyphs for many of the common glyph-based font libraries like Font Awesome, Glyphicons, Ionic, and more.
Gnostice XtremeDocumentStudio .NETGnostice XtremeDocumentStudio .NET GnosticeGnostice
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Gnostice XtremeDocumentStudio .NET umožňuje vkládat soubory PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT a obrázky. Můžete je zobrazovat, tisknout, převádět, vytvářet a provádět s nimi další operace v aplikacích .NET.Gnostice XtremeDocumentStudio .NET enables you to embed PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT, and image viewing, printing, conversion, creation, and other document operations in your .NET applications.
Help File Builder and ToolsHelp File Builder and Tools EWSoftwareEWSoftware
(Basic Partner)(Basic Partner)
Integrace sady Visual Studio pro Sandcastle Help File BuilderVisual Studio integration for the Sandcastle Help File Builder
HLSL Tools for Visual StudioHLSL Tools for Visual Studio Tim JonesTim Jones
(Basic Partner)(Basic Partner)
Přináší úplné funkce IntelliSense pro soubory HLSL (High Level Shading Language).Brings full IntelliSense to High Level Shading Language (HLSL) files.
IncrediBuildIncrediBuild IncredibuildIncredibuild
(Premier Partner)(Premier Partner)
Významně zkracuje doby vytváření, kompilace a vývoje, a to až o 90 %.Dramatically reduces build, compilation and development times by up to 90%. Nerušivá paralelní výpočetní technologie IncrediBuild umožňuje uživatelům snadno ušetřit stovky hodin jenom pár minut po instalaci.IncrediBuild’s non-intrusive parallel computing tech empowers users to easily save hundreds of hours just minutes after installing it.
Infragistics Ultimate / Infragistics Templates GalleryInfragistics Ultimate / Infragistics Templates Gallery InfragisticsInfragistics
(Premier Partner)(Premier Partner)
Skvělé aplikace vznikají ze skvělých návrhů. Infragistics Ultimate představuje nejlepší uživatelské prostředí.Great Apps Happen By Design - Superior user experiences start with Infragistics Ultimate. Než začnete sestavovat aplikaci, navrhněte ji v Indigo Studiu, sdílejte návrhy a spolupracujte na nich na webu indigodesigned.com a sestavujte vysoce výkonné podnikové aplikace připravené pro počítače, web a mobilní zařízení s použitím vybrané platformy – WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 a JavaScript, iOS, Android nebo Xamarin.Design before you build with Indigo Studio, share and collaborate on designs with indigodesigned.com, and build high performance, enterprise-ready desktop & Web line of business apps and mobile apps in your platform of choice - WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 & JavaScript, iOS, Android or Xamarin.
Infragistics XamarinInfragistics Xamarin InfragisticsInfragistics
(Premier Partner)(Premier Partner)
Infragistics Xamarin kombinující bleskově rychlé ovládací prvky s prostředím návrhu RAD WYSIWYG, které je první svého druhu, zahrnuje flexibilní iOS, Android a Xamarin. Ovládací prvky formulářů navržené pro nejnáročnější aplikace překonají všechny ostatní ovládací prvky Xamarin na trhu.Combining lightning-fast controls with a first-of-its-kind RAD WYSIWYG design-time experience, Infragistics Xamarin includes flexible iOS, Android, and Xamarin.Forms controls designed for the most demanding apps, outperforming all other Xamarin controls on the market.
InstallAware InstallAware InstallAwareInstallAware
(Basic Partner)(Basic Partner)
InstallAware se integruje přímo se sadou Visual Studio a poskytuje tlačítka na panelu nástrojů pro aktivní projekt sady Visual Studio pro sestavení jedním kliknutím.InstallAware integrates directly with Visual Studio, giving you one-click build buttons on the toolbar for your active Visual Studio project. Vytvářejte balíčky MSI instalační služby systému Windows, univerzální platformy pro Windows APPX a virtualizace App-V jedním kliknutím!Build MSI Windows Installer, APPX Universal Windows Platform, and App-V Virtualization packages in a single click!
InstallSheildInstallSheild Flexera SoftwareFlexera Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vytváření balíčků MSI a EXE instalačních programů a balíčků UPW a WSA pro aplikace pro WindowsBuilds MSI and EXE Installers and UWP and WSA Packages for Windows Applications
IntervalZero RTX64IntervalZero RTX64 IntervalZeroIntervalZero
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Rozšíření pro integraci funkcí RTX64 SDK do sady Visual Studio.An extension for integrating RTX64 SDK features into Visual Studio. Tento balíček obsahuje průvodce, šablony a podporu ladění pro procesy v reálném čase RTX64.This package includes wizards, templates, and debugging support for RTX64 real-time processes.
IP*Works!IP*Works! /n Software/n Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umožňuje rychlou integraci veškerých internetových technologií, včetně – FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP, WebDav atd.Enables rapid integration of any Internet technology including - FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP, WebDav, etc.
JNBridgeProJNBridgePro JNBridgeJNBridge
(Premier Partner)(Premier Partner)
Použijte JNBridgePro a vaše komponenty založené na jazyce Java a na rozhraní .NET (C#, VB) budou moct rychle a snadno spolupracovat.Get your Java-based and .NET-based (C#, VB) components working together quickly and easily, with JNBridgePro.
LEADTOOLSLEADTOOLS LEAD TechnologiesLEAD Technologies
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Sada nástrojů pro vývojáře k integraci rastrových obrázků, dokumentů, medicínských snímků, multimediálních souborů a vektorových snímků do desktopových, serverových, tabletových a mobilních aplikací.Dev toolkit to integrate raster, document, medical, multimedia, and vector imaging into their desktop, server, tablet, and mobile applications.
LightningChart UltimateLightningChart Ultimate ArctionArction
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Sada pro rychlou vizualizaci dat 2D a 3D měření, inženýringu, výzkumu, finančních a obchodních dat pro WPF a WinForms.Fast 2D and 3D measurement, engineering, research, financing and trading data visualization SDK for both WPF and WinForms.
LINQ InsightLINQ Insight DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Spuštění dotazů LINQ v době návrhu přímo ze sady Visual Studio bez spuštění relace ladění. Poskytuje výkonný profiler ORM pro Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL a LinqConnect.Execute LINQ queries at design time directly from Visual Studio without starting a debug session and provides a powerful ORM profiler for Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL, and LinqConnect.
LinqConnectLinqConnect DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Řešení ORM kompatibilní s technologií LINQ to SQL s podporou pro SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL a SQLite.LINQ to SQL compatible ORM solution, supporting SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, and SQLite. Umožňuje použít účinný a výkonný přístup k datům pro aplikace pro .NET Framework, Metro, Silverlight nebo Windows Phone s podporou přístupů typu Code-First, Model-First, Database-First nebo kombinovaných přístupů.It allows you to use efficient and powerful data access for your .NET Framework, Metro, Silverlight, or Windows Phone applications supporting Code-First, Model-First, Database-First or mixed approaches.
Liquid StudioLiquid Studio Liquid TechnologiesLiquid Technologies
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vyvíjejte aplikace XML a XSD ve známém prostředí Microsoft Visual Studio.Develop your XML and XSD applications within the familiar Microsoft Visual Studio environment.
List & Label 22List & Label 22 combit Softwarecombit Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozšiřujte aplikace pomocí výkonných funkcí vytváření sestav a získejte přístup ke všem druhům zpracování a výměny dat v klasických aplikacích, webových sestavách i v cloudu.Extend apps with powerful reporting functions and have access to every kind of data processing and data exchange in classic applications as well as in web reporting or in the cloud.
Lucent Sky AVMLucent Sky AVM Lucent SkyLucent Sky
(Basic Partner)(Basic Partner)
Přístup k Lucent Sky AVM ze sady Visual Studio, včetně skenování aplikací, kontroly zjištěných chyb zabezpečení a použití rychlých oprav pro automatickou opravu chyb zabezpečení.Access Lucent Sky AVM within Visual Studio, including scanning applications, reviewing identified vulnerabilities, and applying Instant Fixes to automatically remediate vulnerabilities.
MacinCloud VSTS Build AgentMacinCloud VSTS Build Agent MobowareMoboware
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vytváření, testování a publikování projektů iOS, watchOS a tvOS na skutečném hardwaru Mac Apple v cloudu.Build, test, and publish iOS, watchOS, and tvOS projects on genuine Apple Mac Hardware in the Cloud. Podnikoví uživatelé mohou využít MacinCloud VSTS Build Agenta k zajištění nepřerušované integrace a doručování.Enterprise users can utilize MacinCloud VSTS Build Agent to accomplish Continuous Integration and Continuous Delivery.
Rozšíření pro zvýšení produktivity od Madse KristensenaMads Kristensen's Productivity Extensions Mads KristensenMads Kristensen Tento seznam s více než 50 nástroji pro zvýšení produktivity pro vývojáře na platformě .NET a webové vývojáře obsahuje například položky Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler a mnohé další.This list of more than 50 productivity tools for .NET and web developers includes Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler, and many more.
Magical C# Debugging - OzCodeMagical C# Debugging - OzCode CodeValueCodeValue
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Zkracuje dobu ladění na polovinu a mimořádně tak vylepšuje možnosti ladění v jazyce C#.Supercharges the C# debugging experience by cutting debugging time in half. Poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu pro změny a umožňuje rychlé opravy chyb.Provides instant visual feedback on changes and allows rapid bug fixing.
Mobilize Modernization ToolsMobilize Modernization Tools Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
Modernizační nástroje pro migraci starších aplikací VB6 na rozhraní .NET, migraci starších desktopových aplikací (.NET, PowerBuilder, Silverlight) na web a do Azure a migraci aplikací Silverlight Phone Apps do Windows 10.Modernization tools to migrate legacy VB6 applications to .NET, migrate legacy desktop apps (.NET, PowerBuilder, Silverlight) to the web and Azure, and migrates Silverlight Phone Apps to Windows 10.
Mobilize.Net Silverlight BridgeMobilize.Net Silverlight Bridge Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
Silverlight Bridge umožňuje migrovat aplikace pro WinPhone na UPW.Silverlight bridge migrates WinPhone apps to UWP. Nástroj analyzuje zdrojový kód aplikace a převádí odkazy na rozhraní API systému Win 10 nebo na HTML5/JavaScript.The tool parses and analyzes the app source code and converts references to Win 10 APIs or HTML5/JavaScript. Získáte nativní kód C# bez modulů runtime.You get native C# code with no runtimes.
Mobilize.Net Visual Basic Upgrade CompanionMobilize.Net Visual Basic Upgrade Companion Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
VBUC migruje kód VB6 na .NET a generuje 100% nativní kód v jazyce C# nebo VB.NET – bez externích modulů runtime a závislostí.VBUC migrates VB6 code to .NET and generates 100% native C# or VB.NET code without third party runtimes or dependencies. Ušetřete 80 % času a nákladů obvykle vynaložených na přepisování kódu a snížení celkové míry poruchovosti.Save 80% of the time and cost of a rewrite and reduce the overall defect rate.
Mobilize.Net WebMAPMobilize.Net WebMAP Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier Partner)(Premier Partner)
WebMAP zachová vaši investici do stávajících aplikací pro Windows a přemění je na webové a mobilní verze bez nákladných modulů runtime.WebMAP preserves your investment in existing Windows applications and transforms them to web and mobile versions – without costly runtimes. Získáte nový zdrojový kód bez vnášení nedostatků do stávající obchodní logiky, který využívá moderní jazyky, komponenty a vzory.You get new source code – without introducing defects in existing business logic – using modern languages, components, and patterns.
Modern Requirements Suite4TFSModern Requirements Suite4TFS eDev TechnologieseDev Technologies
(Premier Partner)(Premier Partner)
Poskytuje kompletní možnosti správy životního cyklu sady požadavků a auditů. Podporuje strukturované metodologie agile/scrum při změně velikosti a hybridní metodologie.Provides a complete set of requirements lifecycle management and audit capabilities; supporting structured, agile/scrum methodologies at scale, and hybrid methodologies. Má dvě uživatelská rozhraní, inteGREAT4TFS a SmartOffice4TFS, která používají nativně Microsoft Team Foundation Server nebo VSTS.It has two user interfaces, inteGREAT4TFS and SmartOffice4TFS that use Microsoft Team Foundation Server or VSTS natively.
MyGet Credential ProviderMyGet Credential Provider MyGetMyGet
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Jednoduchý způsob připojení k zabezpečeným zdrojům balíčků NuGet hostovaným na MyGet.Easy way to connect to secured NuGet package sources hosted on MyGet.
MZ-Tools 8.0MZ-Tools 8.0 MZTools SoftwareMZTools Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Přidává řadu funkcí pro zvýšení produktivity pro C# a VB.NET umožňujících rychleji kódovat, vyhledávat kód, navrhovat, generovat dokumentaci a zajišťovat kvalitu a lepší možnosti sady Visual Studio.Adds many productivity features for C# and VB.NET to code faster, find code faster, design faster, generate documentation, ensure the quality and enhance the Visual Studio experience.
NcacheNcache AlachisoftAlachisoft
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rychlá a lineárně škálovatelná distribuovaná mezipaměť .NET.Fast and linearly scalable .NET distributed cache. Zahrnuje samoopravitelné dynamické clustery, inteligentní replikaci sync/async a kompletní nástroje pro správu grafického rozhraní (GUI) a CL.It includes self healing dynamic clusters, sync/async intelligent replication and complete GUI or CL admin tools. Jedná se o 100% nativní produkt .NET, který je možné používat ze všech aplikací .NET.It is a 100% native .NET product and can be used from any .NET application.
nDependnDepend ZEN PROGRAMZEN PROGRAM
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
NDepend je nástroj sady Visual Studio a Team Services, který umožňuje snadno spravovat kvalitu kódu na rozsáhlém a složitém základu kódu .NET.NDepend is a Visual Studio and Team Services tool that makes it easy to manage Code Quality on large and complex .NET code base. NDepend v2017 se integruje se sadou Visual Studio 2017.NDepend v2017 integrates with Visual Studio 2017.
Nevron Open Vision for .NETNevron Open Vision for .NET NevronNevron
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Poskytuje výkonnou sadu ovládacích prvků uživatelského rozhraní a důležitých komponent, takže můžete vytvářet aplikace bohaté na funkce a prvotřídní uživatelská rozhraní pro více operačních systémů z jediného základu kódu.Provides a powerful set of UI controls and heavy components, so that you can create feature-rich Applications and premium User Interfaces for multiple operating systems from a single code base. Zahrnuje komponenty – ovládací prvky uživatelského rozhraní, mřížky, editory formátovaného textu, diagramy, grafy, měřidla, plány a čárové kódy.It includes UI controls, Grid, Rich Text Editor, Diagram, Chart, Gauge, Schedule and Barcode components.
Nevron Vision for .NETNevron Vision for .NET NevronNevron
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vytvářejte jedinečné a působivé aplikace pro prezentaci dat s efektivními možnostmi vizualizace dat.Create unique and powerful data presentation applications with spectacular data visualization capabilities.
NUnit 2 Test AdapterNUnit 2 Test Adapter NUnit.orgNUnit.org NUnit 2 Test Adapter funguje nejlépe s nástrojem Visual Studio Test Explorer. V sadě Visual Studio 2012 a novějších verzích umožňuje spouštět integrované testy.The NUnit 2 Test Adapter works with the Visual Studio Test Explorer to allow integrated test execution under Visual Studio 2012 and newer.
NUnit 3 Test AdapterNUnit 3 Test Adapter NUnit.orgNUnit.org NUnit 3 Test Adapter funguje nejlépe s nástrojem Visual Studio Test Explorer. V sadě Visual Studio 2012 a novější umožňuje spouštět integrované testy.The NUnit 3 Test Adapter works with the Visual Studio Test Explorer to allow integrated test execution under Visual Studio 2012 and newer.
Object ExporterObject Exporter Omar ElabdOmar Elabd
(Basic Partner)(Basic Partner)
Exportujte při ladění v sadě Visual Studio libovolný objekt. Objekt je možné serializovat v jazyce C#, JSON a XML.Export any object while debugging in Visual Studio, the object can be serialized in either C#, JSON or XML.
OpsHub Integration ManagerOpsHub Integration Manager OpsHubOpsHub
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umožňuje jednosměrnou a obousměrnou synchronizaci se systémy v reálném čase. Synchronizace zahrnuje správu požadavků, kontrolu zdroje, sledování chyb, řízení kvality, správu verzí, servicedesk/helpdesk a CRM.Enables unidirectional and bidirectional real-time synchronization among systems for requirements management, source control, bug tracking, quality management, release management, service desk/help desk, and CRM.
OpsHub Visual Studio Migration UtilityOpsHub Visual Studio Migration Utility OpsHubOpsHub
(Premier Partner)(Premier Partner)
Zajišťuje komplexní a nákladově efektivní přenosy dat a kontextu mezi Team Foundation Serverem a službami Visual Studio Team Services.Facilitates comprehensive and cost-effective transfers of data and context between Team Foundation Server and Visual Studio Team Services.
OzCodeOzCode CodeValueCodeValue
(Premier Partner)(Premier Partner)
OzCode zlepšuje práci při ladění kódu v jazyce C#. Nabízí převratné funkce a vizualizace, které pomáhají rychle odstraňovat chyby. Obsahuje také převratné nové ladění LINQ.OzCode enhances the C# debugging experience by giving you groundbreaking features and visualizations which help you squash bugs in no time, including the revolutionary new LINQ debugging magic!
PHP Tools for Visual StudioPHP Tools for Visual Studio DEVSENSEDEVSENSE
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Nástroje PHP pro Visual Studio transparentně integrované do sady Visual Studio pro podporu jazyka PHP.PHP Tools for Visual Studio transparently integrate into Visual Studio to include support for PHP language. Zaměřuje se na produktivitu vývojáře, ale současně zachovává konvence sady Visual Studio.It is focused on developer productivity respecting Visual Studio conventions.
PostSharpPostSharp PostSharp TechnologiesPostSharp Technologies
(Basic Partner)(Basic Partner)
Umožňuje vývojářům vypustit standardizované aktivity díky přesunutí opakovaných činností z lidí na počítače.Allows developers to eradicate boilerplate by offloading repeating work from humans to machines. Zahrnuje některé nejběžnější vzory a poskytuje nástroje k vytvoření vlastních.Includes some the most common patterns and gives you the tools to build your own.
PowerTCP EmulationPowerTCP Emulation Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Využívá nový návrh rozhraní .NET 2.0.Leverages a .NET 2.0 re-design. Kromě propracovaného řízení VT Display obsahuje Emulation pro rozhraní .NET všechny komponenty a objekty, které obsahuje produkt PowerTCP Telnet for .NET 4.x.In addition to a sophisticated VT Display control, Emulation for .NET includes all the components and objects found in the PowerTCP Telnet for .NET 4.x product.
PowerTCP FTPPowerTCP FTP Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Kopírování souborů mezi klientem a jakýmkoliv serverem FTP – stačí jediná metoda volání.Copy files between your client and any FTP server - a single method call will do. Jednoduché vlastnosti zajišťují důkladnou kontrolu a data souborů budou pravidelně zařazována do a z paměti.Simple properties provide fine-grain control and file data will even spool to/from memory.
PowerTCP MailPowerTCP Mail Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Snadná integrace e-mailových funkcí, jako jsou SMTP, POP a IMAP, do aplikacíEasily integrate email capabilities like SMTP, POP, and IMAP into applications.
PowerTCP SocketsPowerTCP Sockets Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vytvářejte vícevláknové TCP servery a výkonné internetové aplikace TCP/UDP v rozhraní .NET.Create multi-threaded TCP servers and powerful TCP/UDP Internet applications in .NET.
PowerTCP SSH and SFTPPowerTCP SSH and SFTP Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vyvíjejte bezpečné aplikace SSH a SFTP v jazyce C# a VB.NET.Develop secure SSH and SFTP applications in C# and VB.NET.
PowerTCP TelnetPowerTCP Telnet Dart CommunicationsDart Communications
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Využívá přepracované rozhraní .NET 2.0 a poskytuje nejpokročilejší komponenty komunikace v internetu, jaké jsou k dispozici.Leverages a .NET 2.0 redesign, providing the most advanced Internet Communications components available. Poskytuje metody vytvoření, použití a ukončení relací a zjednodušuje tak použití připojení Rexec, Rsh, Rlogin a Telnet.Simplifies the use of Rexec, Rsh, Rlogin and Telnet connections by providing methods to establish, use and terminate sessions.
Prism Template PackPrism Template Pack Brian LagunasBrian Lagunas Prism Template Pack obsahuje kolekci fragmentů kódů, šablon položek a projektů, které můžete použít k vytváření aplikací WPF, UPW a Xamarin.Forms využívajících modul Prism.The Prism Template Pack contains a collection of snippets, item templates, and project templates for use with building WPF, UWP, and Xamarin.Forms applications using Prism.
Project ConnectProject Connect TivitieTivitie
(Basic Partner)(Basic Partner)
Bezproblémový přístup k výměně důležitých informací mezi vývojovými a projektovými týmy s použitím Projectu Online a VSTS.Seamless approach to exchange critical information between development teams and project teams using Project Online and VSTS.
ProjectConfigurationManagerProjectConfigurationManager Tom EnglertTom Englert
(Basic Partner)(Basic Partner)
Správa konfigurací řešení a projektů na jednom místě.Manage your solution and project configurations in one place. Zapomeňte na klikání na všechny karty na stránkách vlastností – zobrazte si všechny projekty a konfigurace v jedné mřížce.Forget about clicking through all the tabs in all the property pages - see all your projects and configurations on one grid.
Redgate ReadyRollRedgate ReadyRoll Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozšiřte procesy DevOps na databáze SQL Serveru a bezpečně automatizujte nasazení databází.Extend DevOps processes to your SQL Server databases and safely automate database deployments.
Redgate ReadyRoll ProRedgate ReadyRoll Pro Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozšiřte procesy DevOps na databáze SQL Serveru.Extend DevOps processes to your SQL Server databases. Vývoj, správa zdrojového kódu a bezpečná automatizace nasazení databází vedle změn aplikací v sadě Visual Studio.Develop, source control, and safely automate database deployments alongside application changes in Visual Studio.
Release PackagerRelease Packager ItsZapItsZap
(Basic Partner)(Basic Partner)
Release Packager vytváří balíčky s označením verzí z více projektů v řešeních.Release Packager creates versioned release package from multiple projects in Solutions. Balíček s označením verze umožňuje lepší kontrolu vydaných verzí v Release Manageru a přesnější dodávky.The versioned release package allows Release Manager to better control the release and enable more granullar deliveries.
ReportMaxReportMax CppMaxCppMax
(Basic Partner)(Basic Partner)
Jednoduchý, ale na funkce bohatý nástroj pro vytváření sestav pro vývojáře Microsoft.net.Light weight yet rich reporting tool for Microsoft.net developers. Integruje se do sady Visual Studio a umožňuje vývojářům .net přidat možnosti vytváření sestav do aplikací Winforms Webforms (ASP.net).It integrates within Visual Studio and enables .net developers to add reporting capabilities to their Winforms and Webforms (ASP.net) applications.
ReSharper UltimateReSharper Ultimate JetBrainsJetBrains
(Premier Partner)(Premier Partner)
ReSharper Ultimate je sada produktů JetBrains pro vývojáře využívající rozhraní .NET, web a jazyk C++, kteří používají Visual Studio.ReSharper Ultimate is a set of JetBrains products for .NET, web and C++ developers who use Visual Studio. Sada zahrnuje ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover a dotPeeek.The set consists of ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover, and dotPeeek.
ResXManagerResXManager Tom EnglertTom Englert
(Basic Partner)(Basic Partner)
Poskytuje centrální přístup ke všem prostředkům řetězců na základě ResX ve vašem řešení.Provides central access to all ResX-based string resources in your solution. Můžete rychle procházet všechny soubory prostředků a zobrazit obsah v dobře uspořádané mřížce dat.You can quickly navigate through all resource files and view the content in a well-arranged data grid. Umožňuje snadno najít nepřeložené řetězce nebo vyčistit osamocené položky.It makes it easy to find untranslated strings or clean up orphaned entries. Všechny řetězce je možné rychle upravovat přímo v daném místě, nepřeložené položky se vytvoří průběžně během psaní.All strings can be quickly edited in place, untranslated entries will be created on the fly while typing. Export a import v Excelu umožňuje snadno vyměňovat překlady mimo sadu Visual Studio.Excel export and import lets you easily exchange translations outside of Visual Studio. Automatické překlady můžou urychlit proces lokalizace.Automated translations can speed up you localization process.
Review AssistantReview Assistant DevartDevart
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Nástroj pro revize kódu pro Visual Studio kolegou.Peer code review tool for Visual Studio. Nástroj obsahuje zjednodušenou podporu pro revize formálního kódu, umožňuje sledování chyb a diskusí a integruje se s nástroji pro porovnání kódu a systémy správy verzí pro usnadnění práce se změnami kódu.The tool includes lightweight support for formal code review, allows defect and discussion tracking, integrates with code comparison tools and version control systems to facilitate working with code changes.
RTX64 Visual Studio SupportRTX64 Visual Studio Support IntervalZeroIntervalZero
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
IntervalZero nabízí šablony projektů pro Visual Studio a fragmenty kódu pro vývoj aplikací v reálném čase. Nabízí také integrovaný základní ladicí monitor pro Visual Studio, který k ladění aplikací v reálném čase používá integrované vývojové prostředí (IDE) sady Visual Studio.IntervalZero provides Visual Studio project templates and code snippets for developing Real-time Applications along with an integrated Visual Studio base debug monitor for debugging Real-time applications within the Visual Studio IDE.
SAP Mobile Platform SDK for WindowsSAP Mobile Platform SDK for Windows SAPSAP
(Premier Partner)(Premier Partner)
Slouží k vytváření desktopových a mobilních aplikací, které propojují uživatele.Build desktop and mobile apps that keep people connected. Řeší výzvy v oblasti mobility, podporuje desktopové a mobilní aplikace, které vyhovují případům použití B2E (business-to-enterprise) nebo B2C (business-to-consumer), a pomáhá zajistit rovnováhu mezi požadavky uživatelů zařízení a požadavky podniků.It solves mobility challenges, supports desktop and mobile apps that fit your business-to-enterprise (B2E) or business-to-consumer (B2C) use case, and helps balance device user requirements with enterprise requirements.
Sauce for Visual Studio Team ServicesSauce for Visual Studio Team Services Sauce LabsSauce Labs
(Premier Partner)(Premier Partner)
Umožňuje nepřetržité doručování na základě urychlení testovacího cyklu při současném zvyšování kvality mobilních a webových aplikací.Enables Continuous Delivery by speeding up the testing cycle while increasing the quality of mobile and web applications.
SD ElementsSD Elements Security CompassSecurity Compass
(Premier Partner)(Premier Partner)
Automatizuje požadavky na zabezpečení softwaru založené na technologii projektu, typu podniku a požadavcích na dodržování předpisů.Automates software security requirements based on your project’s technology, business and compliance drivers. Systém SD Elements eliminuje před zahájením kontroly chyby zabezpečení nejúčinnějším možným způsobem.SD Elements eliminates security vulnerabilities in the most cost effective way, before scanning begins.
SoftTree SQL AssistantSoftTree SQL Assistant SoftTree TechnologiesSoftTree Technologies
(Basic Partner)(Basic Partner)
Urychlete proces vývoje databáze na základě zlepšení kvality kódu a přesnosti.Speed up the database development process, improving code quality and accuracy. Podporuje 14 nejoblíbenějších typů databázových serverů, včetně SQL Serveru a SQL Azure.It supports 14 popular database server types including SQL Server and SQL Azure.
SpecFlowSpecFlow TechTalkTechTalk
(Basic Partner)(Basic Partner)
Překlenuje komunikační mezeru mezi odborníky na domény a vývojáři na základě propojení specifikací chování čitelného pro podniky a příkladů se základní implementací.Bridges the communication gap between domain experts and developers by binding business readable behavior specifications and examples to the underlying implementation.
SpreadSpread GrapeCityGrapeCity
(Premier Partner)(Premier Partner)
Vložení funkce tabulky kompatibilní s Microsoft Excelem pro pokročilé podnikové, technické a vědecké aplikaceEmbed Microsoft Excel-compatible spreadsheet functionality for advanced business, engineering, and scientific applications.
SQL Prompt CoreSQL Prompt Core Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Bezproblémový zápis, formátování a refaktoring SQLWrite, format, and refactor SQL effortlessly.
SQL Prompt ProSQL Prompt Pro Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Bezproblémový zápis, formátování a refaktoring SQLWrite, format, and refactor SQL effortlessly.
SQL SearchSQL Search Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Urychlete vývoj databází SQL na základě rychlého vyhledání objektů SQL a procházení databází systému SQL Serveru v sadě Visual Studio.Speed up SQL database development by finding SQL objects and navigating SQL Server databases fast inside Visual Studio.
SQLite / SQL Server Compact ToolboxSQLite / SQL Server Compact Toolbox ErikEJErikEJ
(Basic Partner)(Basic Partner)
Přidává různé funkce, které pomáhají při vývoji vložené databáze, jako je skriptování tabulek a dat, import z SQL Serveru a souborů CSV a mnoho dalšího.Adds several features to help your embedded database development efforts: Scripting of tables and data, import from SQL Server and CSV files and much, much more.
Stored Procedure GeneratorStored Procedure Generator JSK SoftwareJSK Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Automaticky vytváří uložené procedury CRUD (výběr, vložení aktualizace a odstranění) pro tabulky v databázi.Automatically creates CRUD (Select, Insert, Update, and Delete) stored procedures for the tables in your database.
SuperchargerSupercharger Michael KissMichael Kiss
(Basic Partner)(Basic Partner)
Výrazně zlepšuje vývojové prostředí Visual Studio pomocí funkcí, jako je CodeMAP, AutoText, Intelligent Code Flow Lines, Code Highlighters, Rich Code, Magic Comments, Phrasing Review, Spellist, SuperFind, Statistics atd.Significantly improve the Visual Studio development experience with features like CodeMAP, AutoText, Intelligent Code Flow Lines, Code Highlighters, Rich Code, Magic Comments, Phrasing Review, Spellist, SuperFind, Statistics etc.
SynergyDESynergyDE SynergexSynergex
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Nástroje pro vývoj aplikací, které zahrnují Synergy DBL, což je osvědčený jazyk pro vytváření podnikových aplikací standardu ANSI, který se bez problémů integruje se sadou Visual Studio, škálovatelnou, vysoce výkonnou databázi ISAM, konektory SQL a ODBC a další nástroje vyhovující požadavkům vývojářů pro vytváření vysoce výkonných podnikových aplikací.App development tools that include Synergy DBL, a proven ANSI-standard business language, seamlessly integrated with Visual Studio; a scalable, high-performance ISAM database; SQL and ODBC connectors; and other tools to meet application developers’ requirements for building high-performance, enterprise applications.
Tab StudioTab Studio Sergey VlasovSergey Vlasov
(Basic Partner)(Basic Partner)
V případě potřeby vytváří více řádků karet a skupiny karet se stejným názvem.Creates multiple rows of tabs when needed and groups tabs with the same name. Umožňuje lépe spravovat všechny otevřené dokumenty v sadě Visual Studio, protože jsou seskupené a uspořádané nejúčinnějším možným způsobem.Better manage all open documents in Visual Studio, grouped and organized most efficiently.
Tasktop DevTasktop Dev Tasktop TechnologiesTasktop Technologies
(Premier Partner)(Premier Partner)
Integrace pro systémy ALM do prostředí IDE sady Visual Studio.Integration for ALM systems to the Visual Studio IDE. Vývojáři můžou využívat Tasktop Dev k zobrazení a práci s příběhy, články, úlohami a chybami z takových nástrojů, jako jsou Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central a VersionOne přímo z prostředí IDE sady Visual Studio.Developers can leverage Tasktop Dev to view and work on their epics, stories, tasks, and defects from tools such as Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central, and VersionOne right from their Visual Studio IDE.
TeamCodingTeamCoding George DuckettGeorge Duckett
(Basic Partner)(Basic Partner)
Objevte členy týmu, kteří pracují na stejné oblasti řešení správy zdrojového kódu jako vy.Discover team members who are working in the same area of a source controlled solution as you. Zobrazuje ikony na kartách, text je v CodeLensu a také se zobrazuje barevná stříška na místě, kde se pracuje s kódem jazyka C# a Visual Basic.It displays icons on tabs, text in CodeLens is as well as showing a coloured caret where they are working for C# and visual basic code.
TeamCompanionTeamCompanion EKOBITEKOBIT
(Basic Partner)(Basic Partner)
Umožňuje lepší spolupráci, efektivní agilní řízení projektů a vyšší produktivitu u každodenních úloh.Provides for better collaboration, efficient Agile Project Management and increased productivity in daily tasks.
TeeChartTeeChart Steema SoftwareSteema Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Nabízí kompletní sadu typů grafů a kombinaci typů měřidel pro použití v řídicích panelech.Offers full set of Chart types and a combination Gauge types for dashboard applications. Podporuje formuláře Windows, ASP.NET, UPW, WPF a Silverlight, Windows.Store a Windows Phone, Xamarin iOS, Android a Forms a přidává řadu výstupních formátů, včetně grafů HTML5/Javascripted.It supports Windows Form, ASP.NET, UWP, WPF and Silverlight, Windows.Store and Windows Phone, Xamarin iOS, Android & Forms and adds many output formats including HTML5/Javascripted charts.
Telerik AppBuilder for Visual StudioTelerik AppBuilder for Visual Studio Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Vývoj, testování, ladění, sestavování, nasazení a publikování mobilních aplikací pro různé platformy s využitím Apache Cordova nebo NativeScript.Develop, test, debug, build, deploy, and publish cross-platform mobile apps with Apache Cordova or NativeScript. Nástroje Telerik Platform, Telerik AppBuilder a cloudové služby můžete použít spolu s oblíbenými funkcemi sady Visual Studio k vytvoření aplikací pro hlavní mobilní platformy.Use the Telerik Platform and Telerik AppBuilder tools and cloud services along with your favorite Visual Studio features to create apps for the major mobile platforms.
Telerik UI for ASP.NET AJAXTelerik UI for ASP.NET AJAX Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozšíření Telerik UI automaticky vytvářejí, upgradují a konfigurují vaše projekty během několika sekund. Eliminují tak ruční nastavování odkazů na sestavení, definic obslužných rutin nebo modulů, předpon značek atd.Telerik UI extensions automatically create, upgrade and configure your Telerik UI projects in seconds, eliminating the need to set any assembly references, handler/module definitions, tag prefixes, etc. manually. Balíček rozšíření pro Visual Studio navíc obsahuje sadu šablon pro Visual Studio připravených k použití, které jsou určené pro nejčastější scénáře aplikací pro Telerik UI for ASP.NET AJAX.Additionally the Visual Studio Extensions Package includes a set of ready-to-use Visual Studio templates that cover common application scenarios for Telerik UI for ASP.NET AJAX.
Telerik UI for ASP.NET MVCTelerik UI for ASP.NET MVC Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Rozšíření sady Visual Studio pro projekty Telerik UI for ASP.NET MVC je integrační balíček, který výrazně zvyšuje vaši produktivitu při správě projektů MVC v sadě Visual Studio.The Visual Studio Extensions for Telerik UI for ASP.NET MVC projects is an integration package that aims at significantly increasing your productivity when managing MVC projects in Visual Studio. Obsahuje šablony projektů a průvodce konfigurací a upgradem.Includes Project Templates, Configure and Upgrade Wizards.
Telerik UI for WinForms VSExtensionsTelerik UI for WinForms VSExtensions Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Telerik UI for WinForms Visual Studio Extensions je integrační balíček, který výrazně zvyšuje vaši produktivitu při správě projektů WinForms v sadě Visual Studio.Telerik UI for WinForms Visual Studio Extensions is an integration package that will significantly increase you productivity when managing WinForms projects in Visual Studio. Produkt nabízí automatické funkce, se kterými můžete pracovat chytřeji, a zkracuje proces učení u nových uživatelů.The product helps you work smarter with streamlined features and minimizes the learning curve for new users.
Telerik UI for WPF VSExtensionTelerik UI for WPF VSExtension Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier Partner)(Premier Partner)
Telerik UI for WPF Visual Studio Extensions je integrační balíček, který výrazně zvyšuje vaši produktivitu při správě projektů WPF v sadě Visual Studio.Telerik UI for WPF Visual Studio Extensions is an integration package that will significantly increase you productivity when managing WPF projects in Visual Studio. Produkt nabízí automatické funkce, se kterými můžete pracovat chytřeji, a zkracuje proces učení u nových uživatelů.The product helps you work smarter with streamlined features and minimizes the learning curve for new users.
TFS Auto ShelveTFS Auto Shelve VercelloneVercellone
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vytvoří sadu odložených změn pro nejnovější verzi všech čekajících změn ve všech pracovních prostorech serveru TFS s konfigurovatelným intervalem.Creates a shelveset for the latest version of all pending changes in all TFS workspaces at a configurable interval. Funkce je stejná jako ve verzi 2015.The functionality is equivalent to the 2015 version. Doufám ale, že se zítra zúčastním semináře Visual Studio Extension Migration Workshop a dozvím se o možnostech cílení na více platforem a optimalizace výkonu.However, I hope to attend a Visual Studio Extension Migration Workshop tomorrow to explore the possibility of multi-targeting and performance optimization opportunities.
TFS TimetrackerTFS Timetracker Berichthaus SoftwareBerichthaus Software
(Basic Partner)(Basic Partner)
Umožňuje sledování přímo na úrovni pracovních položek.Allows tracking directly on workitems. Nad rámec práce, průběžné integrace, testování a správy zdrojových kódů přidává k serveru TFS jako pátou dimenzi správu času.Beyond Work, CI, Test and Sourcecontrol, add Time Management as fifth dimension to TFS.
TFSASAPTFSASAP AIT GmbHAIT GmbH
(Basic Partner)(Basic Partner)
Platforma pro pokročilou správu a rozšíření pro server TFS.Platform for advanced administration and extensions for TFS. Jedná se o centrální umístění správy pro plánované automatizace na straně serveru na základě událostí a rozšíření správy.Its a central management location for server-side, event-based, scheduled automations, and administrative extensions.
The Modern Requirements Suite 4TFSThe Modern Requirements Suite 4TFS eDev TechnologieseDev Technologies
(Premier Partner)(Premier Partner)
Sada MR Suite 4TFS rozšiřuje TFS/VSTS o nativní správu požadavků. Jako aplikační server a databázi používá toto rozšíření některou z platforem.The MR Suite 4TFS extends TFS/VSTS for requirements management natively, using either platform as its app server and database. Kombinované řešení automatizuje požadavky a umožňuje audity a spolupráci.The combined solution delivers requirements automation, auditability and collaboration.
Time SaversTime Savers Luminous Software SolutionsLuminous Software Solutions
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vyšší každodenní produktivita pro vývoj pomocí sady Visual Studio.Enhance day-to-day productivity for developing with Visual Studio.
TSVNTSVN Samir BoulemaSamir Boulema
(Basic Partner)(Basic Partner)
Ovládání TortoiseSVN ze sady Visual StudioControl TortoiseSVN from within Visual Studio
TX Text ControlTX Text Control Text ControlText Control
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Vytváření sestav a zpracování textu, které vývojářům nabízí všechny funkce, jaké očekávají od špičkového balíčku s textovým editorem, který je možné opakovaně využít.Reporting and word processing components that offers developers all the features expected in a high end word processing package in reusable component form.
ViasforaViasfora Tomas RestrepoTomas Restrepo Viasfora je bezplatné rozšíření sady Visual Studio 2012–2017, které zlepšuje možnosti úprav textu. Je známé hlavně implementací barevných závorek pro jazyky používané v sadě Visual Studio.Viasfora is a free extension for Visual Studio 2012 - 2017 that improves your text editing experience; known mostly for implementing Rainbow Braces for Visual Studio languages!
VidyanoVidyano 2sky2sky
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Umožňuje vývojářům velice rychle vytvářet plně funkční, zabezpečené a škálovatelné webové aplikace.Allows developers to create full featured, secure and scalable web applications in no time.
Visual AssistVisual Assist Whole Tomato SoftwareWhole Tomato Software
(Premier Partner)(Premier Partner)
Visual Assist je nástroj pro vývojáře sady Microsoft Visual Studio v jazyce C/C++ a C# zvyšující produktivitu.Visual Assist is a productivity tool for C/C++ and C# developers of Microsoft Visual Studio. Vyplňuje mezery prostředí IDE v oblasti navigace, refaktoringu, generování kódu a podpory kódování.Visual Assist fills IDE gaps in navigation, refactoring, code generation, and coding assistance.
Visual COBOLVisual COBOL Micro Focus (US)Micro Focus (US)
(Premier Partner)(Premier Partner)
Poskytuje nástroje pro vývoj a integraci jazyka COBOL – na platformě Visual Studio nebo Eclipse podle vlastního výběru – které nabízejí programátorům bezkonkurenční vývojové prostředí.Provides COBOL development and integration tools—in your choice of Visual Studio or Eclipse—that offer programmers an unrivaled development experience. Visual COBOL pomůže vašim týmům AppDev lépe spolupracovat a rychleji dodávat firemním uživatelům nové funkce.Use Visual COBOL to help your AppDev teams work better together and deliver new functionality faster to your business users.
Visual Studio Spell CheckerVisual Studio Spell Checker EWSoftwareEWSoftware
(Basic Partner)(Basic Partner)
Kontrola pravopisu komentářů, řetězců a prostého textu při psaní nebo interaktivně v okně nástroje.Checks the spelling of comments, strings, and plain text as you type or interactively with a tool window. Kontroluje také pravopis celého řešení, projektu nebo vybraných položek.It also spell checks an entire solution, project, or selected items.
Visual Studio ToolkitVisual Studio Toolkit Thijs TijsmaThijs Tijsma
(Basic Partner)(Basic Partner)
Poskytuje nástroje, které vám pomůžou zvýšit denní produktivitu v sadě Visual Studio.Provides tools that will help boost your daily productivity in Visual Studio.
VisualSVNVisualSVN VisualSVN SoftwareVisualSVN Software
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
VisualSVN je modul plug-in sady Visual Studio, který hladce integruje Subversion a TortoiseSVN se sadou Visual Studio.VisualSVN is a Visual Studio plug-in that integrates Subversion and TortoiseSVN seamlessly with Visual Studio. VisualSVN skutečně eliminuje správu souborů se zdrojovým kódem projektu v rámci systému Subversion.VisualSVN virtually eliminates the management of your project source code files within Subversion. Programujte, navrhujte, laďte a nasazujte pomocí softwaru VisualSVN jako tichého partnera, který chrání váš zdrojový kód.Program, design, debug and deploy with VisualSVN as your silent partner that safeguards your source code. S modulem VisualSVN nasazeným v celé vaší vývojářské organizaci budou všichni vaši vývojáři používat Subversion s důvěrou a účinně tak, aby zvládli a zabezpečili produkt, na kterém vaše organizace pracuje.With VisualSVN deployed throughout your development organization, all of your developers will be using Subversion confidently an effectively to manage and safeguard your organization's work product.
VSColorOutputVSColorOutput Mike WardMike Ward Rozšíření VSColorOutput změní barvu čáry ve výstupním okně na základě určených pravidel.VSColorOutput changes the color of a line emitted to the output window based on specified rules. Pravidla jsou založená na regulárních výrazech.The rules consist of regular expressions. Pravidla jsou mapovaná na klasifikace, které jsou zase mapované na barvy.Rules map to classifications which in turn map to colors.
VsdocmanVsdocman HelixoftHelixoft
(Basic Partner)(Basic Partner)
Nástroj pro přidávání poznámek a automatické generování dokumentace třídy ze zdrojového kódu v jazyce C# a VB .NET, včetně ASP .NET.A tool for commenting and the automatic generation of class documentation from your C# and VB .NET source code, including ASP .NET. Vytvoří dokumentaci podobnou MSDN, IntelliSense a nápovědě po stisknutí klávesy F1.It creates MSDN-like documentation, IntelliSense and F1 help.
VSIXEasyEfRepoVSIXEasyEfRepo Alexi BertiniAlex Bertini
(Basic Partner)(Basic Partner)
Jednoduchá implementace vzoru obecného úložiště.Simple implementation of the generic repository pattern. Nabízí jednoduché operace CRUD u obecných entit pro rychlé vytváření datových vrstev.Offers simple CRUD operations on generic entities for quick making of the data layer.
VSTS Extension Project TemplatesVSTS Extension Project Templates Josh GarverickJosh Garverick
(Basic Partner)(Basic Partner)
Vytvářejte v sadě Visual Studio vygenerovaná rozšíření VSTS/TFS.Create scaffolded VSTS/TFS extensions in Visual Studio.
VSTS on MobileVSTS on Mobile Canarys AutomationsCanarys Automations
(Basic Partner)(Basic Partner)
Přístup k datům VSTS z mobilních zařízení se systémem Android a iOS.Access VSTS data from the mobile devices running Android and iOS. Data týmového projektu jsou přístupná pro zúčastněné strany na cestách, aby mohly mít aktuální informace o stavu projektu.The team project data can be accessed by the stakeholders on the move to stay updated on the project health.
WakaTimeWakaTime WakaTimeWakaTime
(Basic Partner)(Basic Partner)
Rozšíření WakaTime poskytuje metriky, přehledy a sledování času, které se generují automaticky z programovací aktivity.The WakaTime extension provides metrics, insights, and time tracking automatically generated from your programming activity. WakaTime představuje s podporou více než 30 textových editorů a prostředí IDE, zjišťováním více než 700 jazyků a více než 6 milióny kódovacích hodin přední automatizovanou platformu pro metriky v programování.With over 30 text editors & IDEs supported, 700+ languages detected, and over 6 million hours coded, WakaTime is the leading automated programming metrics platform. S použitím modulů plug-in open source textových editorů získáte přehled o aktivitách psaní kódu v reálném čase.Using open-source text editor plugins, you get real-time insight into your coding activity. Řídicí panel WakaTime ukazuje, jak dlouhou dobu strávíte prací na jednotlivých souborech, v jednotlivých jazycích, projektech a větvích.WakaTime's dashboard shows how long you spend working in each file, language, project, and branch. Podívejte se, jak dlouhou dobu zabírají funkce, a zdokonalte svoje odhady.See how long your features are taking and improve your estimates.
Wallaby.jsWallaby.js Wallaby.jsWallaby.js
(Basic Partner)(Basic Partner)
Wallaby.js je inteligentní a velmi rychlý nástroj Test Runner pro jazyk JavaScript, který nepřetržitě spouští testy.Wallaby.js is an intelligent and super fast test runner for JavaScript that continuously runs your tests. Oznamuje pokrytí kódu a další výsledky přímo do editoru kódu okamžitě po provedení změny kódu.It reports code coverage and other results directly to your code editor, immediately as you change your code. Nástroj Wallaby.js je neskutečně rychlý, protože spouští jenom testy, na které mají vliv změny kódu, a spouští je paralelně.Wallaby.js is insanely fast, because it only executes tests affected by your code changes and runs your tests in parallel. Nástroj umožňuje podstatné zlepšení produktivity bez ohledu na to, jestli provádíte vývoj TDD/BDD nebo používáte jiný přístup.The tool provides a huge productivity boost whether you are doing TDD/BDD or using any other approach.
WaxWax Tom EnglertTom Englert
(Basic Partner)(Basic Partner)
Interaktivní editor pro projekty instalace WiX.An interactive editor for WiX setup projects. Zatímco vytvoření prázdného projektu instalace se sadou nástrojů WiX je snadné, naplnění seznamu nasaditelnými soubory a navíc zajištění aktuálnosti tohoto seznamu může být velmi složitý úkol.While it's easy to create an empty setup project with the WiX toolkit, populating the list of deployable files and even more keeping the list up to date can be a very fumbling task. Tento nástroj představuje rozšíření sady Visual Studio, které pomáhá vytvořit, ověřit a udržovat seznam nasazených souborů v interaktivním grafickém rozhraní GUI.This tool is a Visual Studio Extension that helps you to create, verify and maintain the list of deployed files in an interactive gui.
WhiteSourceWhiteSource WhiteSourceWhiteSource
(Premier Partner)(Premier Partner)
WhiteSource automaticky zjišťuje všechny open source komponenty a jejich licence v sestavení.WhiteSource automatically detects all open source components and their licenses in your build. Upozorní také na open source komponenty, u kterých je ohroženo zabezpečení, a navrhne možnou nápravu.It also alerts on vulnerable open source components and suggests possible remediation. WhiteSource Bolt je produkt integrovaný v produktech VSTS a TFS, který běží přímo v sestavení a v kanálu vydané verze.WhiteSource Bolt is an integrated product within the VSTS and TFS products and runs directly in your build and release pipeline.
wiwet ASP.NET Templateswiwet ASP.NET Templates wiwetwiwet
(Basic Partner)(Basic Partner)
Krásné a plně přizpůsobivé šablony pro různé prohlížeče a rozhraní ASP.NET kompatibilní s displeji Retina.Beautiful and fully responsive, cross-browser, and retina ready ASP.NET templates. Všechny šablony, které vytváříme, jsou plně kompatibilní se sadou Visual Studio a zahrnují stránky předlohy, zobrazení, částečná zobrazení, webové ovládací prvky a webové stránky.All the templates we produce are fully compatible with Visual Studio and include master pages, views, partial views, web controls and web pages. Všechny jsou připravené k použití, když je potřebujete, bez jakýchkoli potíží.They are all ready to go when you need them with absolutely no hassle. Naše šablony umožňují vytvořit zcela nové projekty za méně než jednu minutu.Our templates allow you to create brand new projects in less than a minute. Jednoduché.Simple. Snadné.Easy. Rychlé.Fast.
WIX ToolsetWIX Toolset FireGiantFireGiant
(Premier Partner)(Premier Partner)
Výkonná sada nástrojů dostupných k vytvoření prostředí instalace Windows.Powerful set of tools available to create your Windows installation experience.
XabluCross for MvvmCrossXabluCross for MvvmCross XabluCrossXabluCross
(Premier Partner)(Premier Partner)
XabluCross poskytuje podporu podnikové úrovně pro MvvmCross.XabluCross provides enterprise grade support for MvvmCross. Díky odbornosti a ekosystému modulů plug-in ho doporučujeme jako partnera pro společnosti používající Xamarin a MvvmCross.With it's expertise and plugin ecosystem it is the recommended partner for companies using Xamarin and MvvmCross.
XsharpXsharp XsharpXsharp
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
X# je vývojový jazyk platformy .Net, který vychází ze syntaxe xBase.X# is a .Net development language based on the xBase syntax. Podporuje více dialektů xBase.It supports multiple dialects of xBase. Za „základní“ jazyk můžeme považovat C# se syntaxí xBase.The "core" language can be seen as C# with an xBase syntax. Další podporované dialekty jsou VO/Vulcan, FoxPro, dBase a Xbase++. Dialekt Harbour Each přidává vlastní speciální typy. Všechny dialekty (s výjimkou základního) podporují systém xBase RDD s podporou pro mnoho formátů souborů, jako jsou DBF/DBT, DBF/FPT a DBF/SMT, a formátů indexů NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX atd.Other supported dialects are VO/Vulcan, FoxPro, dBase, Xbase++ and Harbour Each dialect adds its own special types All dialects (expect core) support the xBase RDD system with support for many xBase file formats such as DBF/DBT, DBF/FPT and DBF/SMT and index formats NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX etc.
XtremeDocumentStudio .NETXtremeDocumentStudio .NET Gnostice Information TechnologiesGnostice Information Technologies
(Alliance Partner)(Alliance Partner)
Víceformátové rozhraní pro zpracování dokumentů pro vývojáře .NET.A multi-format document-processing framework for .NET developers.
Na začátek stránky
Top of Page