Udligne kreditorbetalinger manuelt

Når du sender en betaling eller modtager en fra en kreditor, skal du beslutte, om betalingen skal udlignes eller refunderes på en eller flere åbne poster. Du kan f.eks. angive det nøjagtige beløb, som du vil udligne med betalingen, og dermed kun delvist udligne kreditorposter. Det er vigtigt, at du på et vist tidspunkt lukker (udligner) alle kreditorposter for at få korrekte kreditorstatistikker og rapporter over kontoudtog og finansændringer.

Bemærk

Kreditorer kan til tider refundere betalingen i stedet for at udstede en kreditnota, til modregning i fremtidige fakturaer, specielt hvis du returnerer varer, som du allerede har betalt for, eller hvor du har betalt for meget i forhold til en faktura.

Du kan udligne kreditorposter på tre forskellige måder:

 • Ved at indtaste oplysninger i dedikerede vinduer, f.eks. vinduerne Udbetalingskladde og Betalingsudligningskladde.
 • Fra købskreditnotadokumenter.
 • Fra kreditorposter efter at købsdokumenter er bogført, men ikke udlignet.

Bemærk

Hvis feltet Udligningsmetode på kreditorkortet indeholder Saldo, bliver betalinger automatisk udlignet til den ældste åbne kreditpost, hvis du ikke angiver, hvad betalingen skal udlignes til. Hvis udligningsmetoden for en kunde er Manuel, skal du udligne posterne manuelt.

Du kan udligne kreditorbetalinger manuelt på deres relaterede købsdokumenter, når du bogfører betalinger i vinduet Udbetalingskladde. Du kan finde oplysninger om udfyldning af udbetalingskladden Foretage betalinger.

Du kan også udligne kreditorbetalinger og debitorbetalinger, når betalinger vises som negative banktransaktioner i din bank. I vinduet Betalingsudligningskladde kan du kan bruge funktioner til import af bankkontoudtog, automatisk udligning og bankkontoudligning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Sådan udlignes en betaling med en enkelt eller flere kreditorposter

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Udbetalingskladde, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Angiv den relevante information om betalingsposten på første kladdelinje i vinduet Udbetalingskladde.

 3. Sådan udlignes en enkelt kreditorpost:

  1. I feltet Udligningsbilagsnr. skal du vælge feltet for at åbne vinduet Udlign kred.poster.
  2. Vælg den post, som betalingen skal udlignes med, i vinduet Udlign kred.poster.
  3. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du og indtaste beløbet, som posten skal udlignes med.
 4. Sådan udlignes flere kreditorposter:

  1. Vælg handlingen Udlign.

  2. Vælg linjerne med de poster, som betalingen skal udlignes med i vinduet Udlign kreditorposter.

  3. Vælg handlingen Sæt udlignings-id.

  4. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som posten skal udlignes med.

   Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster, kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og om udligningen balancerer.

 5. Vælg knappen OK.

 6. Vælg handlingen Bogfør for at bogføre udbetalingskladden.

Sådan udlignes en kreditnota på en eller flere kreditorposter

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købskreditnota, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den kreditnota du vil udligne.

 3. Angiv de relevante oplysninger i hovedet.

 4. Hvis du vil udligne en enkelt kreditorpost, skal du i oversigtspanelet Udligning i feltet Udligningsbilagsnr. vælge den post, kreditten skal udlignes til, og derefter i feltet Beløb, der skal udlignes angive beløbet, der posten skal udlignes med.

 5. Sådan udlignes flere kreditorposter:

  1. Vælg handlingen Udlign.

  2. Marker linjerne med de poster, kreditnotaen skal udlignes med.

  3. Vælg handlingen Sæt udlignings-id.

  4. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som posten skal udlignes med.

   Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og om udligningen balancerer.

 6. Vælg knappen OK.
  Vinduet Købskreditnota viser posten, som du valgte, i felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr. . Vinduet viser også beløbet på kreditnotaen, som skal bogføres, justeret i forhold til eventuelle kontantrabatter.

 7. Vælg knappen Bogfør for at bogføre købskreditnotaen.

Sådan udlignes bogførte kreditorposter

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den relevante kreditor med poster, der allerede er blevet bogført.

 3. Vælg handlingen Poster, og vælg derefter handlingen Udlign.

 4. I vinduet Udlign kred.poster kan du se kreditorens åbne poster.

 5. Markér linjen med posten, der skal udlignes.

 6. Vælg handlingen Sæt udlignings-id.

  Feltet Udlignings-id viser tre stjerner, hvis du arbejder i et enkeltbrugersystem eller dit bruger-id, hvis du arbejder i et flerbrugersystem.

 7. På hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som posten skal udlignes med.

  Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se beløbet i feltet Udligningsbeløb.

 8. Vælg handlingen Efterudlign.

  Vinduet Efterudlign åbnes med dokumentnummeret på udligningsposten og bogføringsdatoen for posten med den nyeste bogføringsdato.

 9. Vælg OK for at bogføre udligningen.

Sådan udlignes kreditorposter i forskellig valuta med hinanden

Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du alligevel udligne fakturaen med betalingen.

Hvis du udligner en post (post 1) i en valuta med en post (post 2) i en anden valuta, anvendes bogføringsdatoen i post 1 til at finde relevante valutakurser til at konvertere beløb i post 2. Den relevante valutakurs findes i vinduet Valutakurser. Når det er tilfældet, skal du aktivere udligning af kreditorposter i forskellige valutaer. Du kan finde flere oplysninger under Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Udbetalingskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn den ønskede kladde, og udfyld den første tomme kladdelinje ved hjælp af en valutakode.
 3. Vælg handlingen Udlign.
 4. Marker linjen med den post, du vil udligne posten i udbetalingskladden med, vælg handlingen Sæt udlignings-id, og vælg derefter den post, du vil udligne posten med.
 5. Vælg knappen OK for at vende tilbage til udbetalingskladde.
 6. Bogfør udbetalingskladde.

Vigtigt

Når du udligner poster i forskellige valutaer med hinanden, konverteres posterne til RV. Selvom valutakursen for to relevante valutaer er fast, f.eks. mellem USD og EUR, kan der være et lille restbeløb, når disse udenlandske valutabeløb konverteres til RV. Disse små restbeløb bogføres som gevinst og tab på den konto, der er angivet i feltet Realiseret gevinstkonto eller Realiseret tabskonto i vinduet Valutaer. Feltet Beløb (RV) tilpasses også på relevante kreditorposter.

Sådan annulleres en udligning af kreditorposter

Hvis du annullerer en fejlagtig udligning, oprettes og bogføres der automatisk korrigerende poster, der er identiske med den oprindelige post, men med modsat fortegn i beløbsfeltet for alle poster, inklusive alle finansbogføringsposter, der blev afledt af udligningen, f.eks. kontantrabat og kursgevinst/tab. Alle poster, der blev lukket af programmet, genåbnes.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn det relevante kreditorkort.
 3. Vælg handlingen Poster.
 4. Vælg den relevante finanspost, og vælg derefter handlingen Annuller udligning.
 5. Du kan også vælge handlingen Detaljerede poster.
 6. Vælg udligningsposten, og vælg derefter handlingen Annuller udligning.
 7. Udfyld felterne i hovedet, og vælg derefter handlingen Annuller udligning.

Vigtigt

Hvis en post er udlignet med mere end en udligningspost, skal du fjerne udligningen af den sidste udligningspost først.

Se også

Gæld
Køb
Arbejde med Business Central