Oversigt over omkostningsstyring

Arbejdsområdet Omkostningsstyring er et centralt punkt, hvor ledere, der er ansvarlige for styring af et omkostningsobjekt eller en række omkostningsobjekter inden for en dimension eller på tværs af dimensioner (for eksempel bærere and produktgrupper), har adgang til rapporter. Rapporterne i arbejdsområdet administreres fuldstændigt af omkostninger lagerbogholdere, så layoutet og de data, der bruges til rapportering, kan være ensartet på tværs af hele organisationen.

Konfiguration af arbejdsområde for omkostningsstyring

Lagerbogholdere kan definere så mange rapportkonfigurationer, de har brug for til den ønskede datakomposition eller layoutet. En rapportkonfiguration en består af seks sektioner, der hver især bidrager til at vælge kompositionen af måldata eller layoutet.

Når du vil konfigurere et arbejdsområde for omkostningsstyring, skal du klikke på Omkostningsregnskab > Opsætning > Konfiguration af arbejdsområde for omkostningsstyring.

Almindelig

I oversigtspanelet Generelt kan du oprette et entydigt rapportlayout. Navnet på rapporten er en entydig identifikator, som brugerne kan genkende i arbejdsområdet Omkostningsstyring. Du kan også angive, om rapporten skal deles eller kun gælde internt for bogholdere.

Felt Betegnelse
Navn Angiv et entydigt navn til layoutet.
Betegnelse Angiv en mere detaljeret beskrivelse.
Publiceret Hvis du indstiller dette felt til Ja, kan en bruger, der er tildelt en af følgende roller, få vist rapporten i arbejdsområdet Omkostningsstyring:
 • Vedligehold regnskabschef for omkostning
 • Lagerbogholder
 • Lagerregnskabsassistent
 • Controller til omkostningsobjekt
Hvis du indstiller dette felt til Nej, er det kun brugere, der er tildelt en af følgende roller, der kan få vist rapporten i arbejdsområdet Omkostningsstyring:
 • Vedligehold regnskabschef for omkostning
 • Lagerbogholder
 • Lagerregnskabsassistent

Filtrering af data

I oversigtspanelet Filtrering af data skal du definere datagrundlaget for rapporten. Brugerne af denne rapport får vist værdier i rapporten, når kildedataene er blevet behandlet.

Felt Betegnelse
Finanspost for omkostningsregnskab Den Finanspost for omkostningsregnskab, som rapporten er baseret på. Den værdi, der er afledt af feltet Omkostningskontrolenhed.
Omkostningskontrolenhed Den værdi, du vælger, bestemmer den finanspostering for omkostningsregnskabet og de omkostningsobjekter, som rapporten skal baseres på.
Statistisk dimensionshierarki, Dimensionshierarki for omkostningselement Et konfigurationspost for Omkostningsstyring-arbejdsområdet kan rapportere enten ikke-pengemæssige værdier eller pengeværdier, men ikke i det samme layout. Vælg en værdi i feltet Dimensionshierarki for omkostningselement for at rapportere pengemæssige værdier. Vælg en værdi i feltet Statistisk dimensionshierarki for at rapportere ikke-pengemæssige værdier. Den dimensionshierarkipost, som du vælger, bestemmer strukturen i rapporterings- og aggregeringsniveauerne.
[!NOTE]
For at få vist ikke-pengemæssige og pengemæssige værdier ved siden af hinanden kan du eksportere data til Microsoft Excel til Microsoft Power BI-indholdspakken.
Dimensionshierarki for omkostningsobjekt Vælg dimensionshierarkiet for den omkostningsobjektdimension, der passer til formålet med den rapportering, som du definerer.
Oprindelig budgetversion Vælg det budgetversions-id, der fungerer som det oprindelige budget i forbindelse med denne rapport.
Revideret budgetversion Vælg det budgetversions-id, der fungerer som det reviderede budget i forbindelse med denne rapport.

Tildel beregningsposter

Beregningen af faste omkostninger udfører flere beregningstrin på kildedataene, f.eks. klassificering af omkostningsfunktionalitet, omkostningsfordeling og omkostningstildeling. Beregning af flere faste omkostninger kan udføres for samme regnskabsperiode, i tilfælde af manglende kildedata eller regler, der skal opdateres. Alle beregninger af faste omkostninger gemmes med et entydigt id. Bogholderen kan vælge et specifikt id for beregning af faste omkostninger. Brugerne af rapporten, f.eks. ledere, kan se resultatet af beregningen af faste omkostninger i arbejdsområdet Omkostningsstyring.

Felt Betegnelse
Regnskabskalenderperiode Vælg den regnskabskalenderperiode, du vil tildele et id for beregning af faste omkostninger til.
[!NOTE]
De regnskabsperioder, der er angivet i feltet, stammer fra den regnskabskalender, der er knyttet til finansposteringer for omkostningsregnskab.
Aktuel version Vælg den relevante id for beregning af faste omkostninger.
Budgetversion Vælg den relevante id for beregning af faste omkostninger.
Revideret budgetversion Vælg den relevante id for beregning af faste omkostninger.

Regnskabsperioder pr. kolonne

I oversigtspanelet Regnskabsperioder pr. kolonne vælger bogholderen, hvilke regnskabsperiode der skal vises i rapportens layout.

Værdierne i de markerede kolonner skal ganges med de valgte værdier i oversigtspanelet Regnskabsperioder pr. kolonne.

Felt Betegnelse
Aktuel periode Saldoen for den aktuelle regnskabsperiode vises.
[!NOTE]
Som standard afhænger den aktuelle periode af sessionsdatoen. I arbejdsområdet Omkostningsstyring kan du vælge en bestemt regnskabsperiode. Den valgte værdi repræsenterer derefter den aktuelle periode.
Forrige periode Saldoen for den forrige regnskabsperiode vises. Følgende formel bruges:
Aktuel regnskabsperiode – 1
[!NOTE]
Som standard afledes den forrige periode af sessionsdatoen. I arbejdsområdet Omkostningsstyring kan du vælge en bestemt regnskabsperiode som den aktuelle periode. Forrige periode genberegnes derefter i overensstemmelse hermed.
År til dato År til dato vises. Følgende formel bruges:
YearToDate (aktuel regnskabsperiode)
[!NOTE]
Som standard afhænger den aktuelle periode af sessionsdatoen. I arbejdsområdet Omkostningsstyring kan du vælge en bestemt regnskabsperiode. Den valgte værdi repræsenterer derefter den aktuelle periode, og År til dato-værdien opdateres tilsvarende.
Gennemsnit år til dato Gennemsnit for år til dato vises. Følgende formel bruges:
(YearToDate [aktuel regnskabsperiode]) ÷ (Antal [aktuel regnskabsperiode])

Eksempel

 • Statistisk dimensionsmedlem: Fuldtidsmedarbejdere
 • Dags dato: 21-3-2017
 • Periode: Regnskabsperiode 1, regnskabsperiode 2, regnskabsperiode 3
 • Størrelsesorden: 10, 10, 12
I dette tilfælde er Gennemsnit år til dato = (10 + 10 + 12) ÷ 3 = 10,67

Værdien i Gennemsnit år til dato kan beregnes for omkostningselements dimensionsmedlemmer og statistiske dimensionsmedlemmer.

[!NOTE]
Som standard afhænger den aktuelle periode af sessionsdatoen. I arbejdsområdet Omkostningsstyring kan du vælge en bestemt regnskabsperiode. Den valgte værdi repræsenterer derefter den aktuelle periode, og År til dato og Gennemsnit år til dato-værdierne opdateres tilsvarende.

Kolonner, der skal vises for omkostninger

I oversigtspanelet Kolonner, der skal vises for omkostninger angiver bogholderen, hvilke kolonner rapportlayoutet skal indeholde. Der findes tre kategorier: fast omkostning, variabel omkostning og ikke-klassificeret omkostning.

Felt Betegnelse
Fast omkostning Denne kolonnetype viser de faste omkostninger baseret på det valgte id for beregning af faste omkostninger.
[!NOTE]
Denne kolonnetype viser kun en saldo, når der er valgt et id for beregning af faste omkostninger for regnskabsperioden.
Variabel omkostning Denne kolonnetype viser de variable omkostninger baseret på det valgte id for beregning af faste omkostninger.
[!NOTE]
Denne kolonnetype viser kun en saldo, når der er valgt et id for beregning af faste omkostninger for regnskabsperioden.
Fast + variabel omkostning Denne kolonnetype viser de faste omkostninger og variable omkostninger baseret på det valgte id for beregning af faste omkostninger.
[!NOTE]
Denne kolonnetype viser kun en saldo, når der er valgt et id for beregning af faste omkostninger for regnskabsperioden.
Totalomkostning Denne kolonne viser de samlede omkostninger (ikke-klassificerede omkostninger, faste omkostninger og variable omkostninger).
[!NOTE]
Kolonnetypen viser den til enhver tid gældende saldo.
Ikke-klassificeret omkostning Denne kolonnetype viser de ikke-klassificerede omkostninger.
[!NOTE]
Denne kolonne kan bruges til at validere, om alle omkostninger er blevet klassificeret korrekt ved beregningen af faste omkostninger, eller om reglerne for omkostningsfunktionalitet skal justeres.

Kolonner, der skal vises for budgetterede omkostninger

I oversigtspanelet Kolonner, der skal vises for budgetterede omkostninger angiver bogholderen, hvilke kolonner der skal vises for de valgte budgetversioner. Individuelle valg kan foretages for det originale og det reviderede budget.

Bemærk

Eftersom følgende felter fungerer på samme måde for det oprindelige budget og det reviderede budget, forklares de kun én gang.

Felt Betegnelse
Budget Budgetsaldi vises pr. de markerede kolonner.
[!NOTE]
Saldiene baseres på de budgetversioner, der er valgt i oversigtspanelet Filtrering af data.
Budgetafvigelse Beregn og vis forskellen mellem de budgetterede og de faktiske værdier. Følgende formel bruges:
Budgetsaldo – faktisk saldo
Budgetafvigelse i % Beregn og vis forskellen mellem de budgetterede og de faktiske værdier i procent. Følgende formel bruges:
(Budgetsaldo – faktisk saldo) ÷ budgetsaldo
Grænse for afvigelsesperiode Angiv en grænse for afvigelsen i pengebeløb for den aktuelle periode. Hvis grænsen overskrides, markeres linjen med rødt i arbejdsområdet Omkostningsstyring.
[!NOTE]
Dette felt gælder kun for de omkostningselementer, der repræsenterer udgifter.
Grænse for afvigelsesår Angiv en grænse for afvigelsen i pengebeløb for det aktuelle år. Hvis grænsen overskrides, markeres linjen med rødt i arbejdsområdet Omkostningsstyring.
Grænse for afvigelse i % Angiv en grænse for afvigelsen i procent. Hvis grænsen overskrides, markeres linjen med rødt i arbejdsområdet Omkostningsstyring.
[!NOTE]
Den samme grænseprocent gælder for den aktuelle periode og det aktuelle år.

Arbejdsområde for omkostningsstyring

Arbejdsområdet Omkostningsstyring er designet som en webrapport. Derfor kan alle ledere, der er ansvarlige for et omkostningsobjekt, få adgang som beskrevet i Angive adgangsrettigheder for controllere til omkostningsobjekt.

Listen over rapporter, der er tilgængelige for brugere, som f.eks. ledere, styres af indstillingen Udgivet på siden Konfigurationer af arbejdsområde for omkostningsstyring.

En rapport, som brugere kan se i arbejdsområdet Omkostningsstyring

En leder kan vælge den regnskabskalenderperiode, der skal vises. Sessionsdatoen bruges til at angive den aktuelle periode, der skal bruges som standard.

Værdierne i regnskabskalenderperioden bestemmes af rapportens navn og den regnskabskalender, der er valgt for de finansposteringer for omkostningsregnskab, der er knyttet til rapportens navn på siden Konfigurationer af arbejdsområde for omkostningsstyring.

Brugere kan vælge det aggregeringsniveau, saldi skal vises i, i dimensionshierarkiet for omkostningsobjektet. Når du aktiverer sikkerhed på adgangsniveau, kan du styre rettighederne, så brugere kun kan vælge de hierarkiniveauer, de har fået adgang til. Derfor kan de kun se de samlede saldi, som de har fået adgang til.

Tilføj eller fjern kolonner

Brugerne kan tilpasse kolonnerne i en rapport, så de passer til deres behov.

Vis detaljer

Brugerne kan dykke ned i detaljerne bag de saldi, der vises i arbejdsområdet. Hvis brugerne vælger en dimensionshierarkinode for et omkostningselement og derefter klikke på Vis detaljer, viser dialogboksen Detaljer om omkostningselement detaljerede oplysninger for noden.

Et gitter viser det enkelte omkostningselement, der er knyttet til omkostningselementets dimensionshierarkinode, og de tilhørende værdier. De kolonner, der vises i gitteret, stemmer overens med indstillingerne for arbejdsområdet.

To diagrammer viser en oversigt over faktisk vs. budget og budgetafvigelse pr. periode.

Diagrammer, som viser en oversigt over faktisk vs. budget og budgetafvigelse pr. periode.

Brugerne kan klikke på Omkostningsposter for at dykke ned i postens oplysninger som nødvendigt.

Omkostningsposter

Leje er f.eks. en udgift, som fordeles til bærere. En bruger, der ønsker at forstå den lejeomkostning, som hans eller hendes bærer skal bære, skal dykke ned for at se, hvordan lejen er blevet beregnet.

Hvis brugerne klikker på Fordelingsgrundlag på siden Omkostningsposter, vises en dialogboks. Brugerne kan derefter tildele fordelingsgrundlaget til reglen og få vist de tilsvarende statistiske mål, der er registreret for perioden.

I følgende eksempel er fordelingsgrundlaget af typen Fordelingsbasis for formel, og formlen vises. De faktorer, der definerer formlen, vises. Desuden viser et gitter den beregning, der udføres pr. omkostningsobjekt.

Beregninger pr. omkostningsobjekt

Se også

Angive adgangsrettigheder for controllere til omkostningsobjekt