Samarbejd i Microsoft Teams med Power BICollaborate in Microsoft Teams with Power BI

I takt med at en distribueret og ekstern arbejdsstyrke bliver normen, anvender stadig flere organisationer Microsoft Teams til at holde medarbejderne opdateret. Power BI giver flere muligheder for at dele og samarbejde om interaktivt Power BI-indhold i Microsoft Teams-kanaler og -chats.As a distributed and remote workforce becomes the norm, more organizations are relying on Microsoft Teams to keep employees in sync. Power BI offers several options for sharing and collaborating on interactive Power BI content in Microsoft Teams channels and chats.

 • Med den opdaterede Power BI-fane til Microsoft Teams kan du integrere interaktive rapporter i Microsoft Teams-kanaler og -chats.With the Power BI tab for Microsoft Teams, you can embed interactive reports in Microsoft Teams channels and chats. Fanen Power BI hjælper dine kolleger med at finde dit teams data og drøfte dataene i dit teams kanaler.The Power BI tab helps your colleagues find your team's data and discuss the data within your team channels.
 • Vi opretter et linkeksempel, når du indsætter et link til dine rapporter, dashboards og apps i Microsoft Teams-meddelelsesfeltet.Create a link preview when you paste a link to your reports, dashboards, and apps into the Microsoft Teams message box. Linkeksemplet viser oplysninger om linket.The link preview shows information about the link.
 • Brug Del i Teams, når du får vist rapporter og dashboards i Power BI-tjenesten, til hurtigt at starte samtaler i Teams.Use Share to Teams when viewing reports and dashboards in the Power BI service to quickly start conversations in Teams.

Skærmbillede af en Power BI-rapport, der er integreret i en Teams-kanal.

KravRequirements

For at Power BI kan fungere i Microsoft Teams, skal du overordnet sørge for følgende:In general, for Power BI to work in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • At brugerne har en Power BI Pro-licens, eller at rapporten er indeholdt i en Power BI Premium-kapacitet (EM- eller P-SKU) med en Power BI-licens.Your users have a Power BI Pro license, or the report is contained in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • At brugerne er logget på Power BI-tjenesten for at aktivere deres Power BI-licens.Users have signed in to the Power BI service to activate their Power BI license.
 • At brugerne opfylder kravene til at bruge Power BI-fanen til Microsoft Teams.Users meet the requirements to use the Power BI tab in Microsoft Teams.

Giv adgang til rapporterGrant access to reports

Integrering af en rapport i Microsoft Teams eller afsendelse af et link til et element giver ikke automatisk brugerne tilladelse til at få vist rapporten.Embedding a report in Microsoft Teams or sending a link to an item doesn't automatically give users permission to view the report. Du skal give brugerne tilladelse til at få vist rapporten i Power BI.You need to allow users to view the report in Power BI. Du kan bruge en Microsoft 365-gruppe til dit team for at gøre det nemmere.You can use a Microsoft 365 Group for your team to make it easier.

Vigtigt

Sørg for at gennemse, hvem der kan få vist rapporten, i Power BI-tjenesten, og giv adgang til dem, der er ikke angivet.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Du kan f.eks. sikre, at alle i et team har adgang til rapporter, ved at placere rapporterne i et enkelt arbejdsområde og give Microsoft 365-gruppen for dit team adgang til det.One way to ensure everyone in a team has access to reports is to place the reports in a single workspace and give the Microsoft 365 Group for your team access.

Kendte problemer og begrænsningerKnown issues and limitations

 • Power BI understøtter ikke de samme oversatte sprog som Microsoft Teams.Power BI doesn't support the same localized languages that Microsoft Teams does. Derfor ser du muligvis ikke den korrekte oversættelse i den integrerede rapport.As a result, you might not see proper localization within the embedded report.
 • Power BI-dashboards kan ikke integreres i Power BI-fanen til Microsoft Teams.Power BI dashboards can't be embedded in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Brugere uden en Power BI-licens eller en adgangstilladelse til rapporten, får vist meddelelsen "Indholdet er ikke tilgængeligt".Users without a Power BI license or permission to access the report see a "Content is not available" message.
 • Du har muligvis problemer med dette, hvis du bruger Internet Explorer 10.You might have issues if you use Internet Explorer 10.
 • URL-filtre understøttes ikke med Power BI-fanen til Microsoft Teams.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Den nye Power BI-fane ikke tilgængelig i de nationale cloudmiljøer.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Der er muligvis en ældre version tilgængelig, som ikke understøtter den nye arbejdsområdeoplevelse eller rapporter i Power BI-apps.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Når du har gemt fanen, kan du ikke ændre navnet på fanen under fanen Indstillinger.After you save the tab, you can't change the tab name through the tab settings. Du kan bruge funktionen Omdøb for at ændre navnet.Use the Rename option to change it.
 • Enkeltlogon understøttes ikke for tjenesten til linkeksempler.Single sign-on isn't supported for the link preview service.
 • Linkeksempler fungerer ikke i forbindelse med mødechat eller private kanaler.Link previews don't work in meeting chat or private channels.

Næste trinNext steps

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'et.Try asking the Power BI Community.