Meld dig selv og andre til et abonnement på sideinddelte rapporter i Power BI-tjenestenSubscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service

Du kan nu oprette mailabonnementer på sideinddelte rapporter i Power BI-tjenesten for dig selv og andre.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. Generelt er processen den samme som at abonnere på rapporter og dashboards i Power BI-tjenesten.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. I denne artikel forklares forskelle og overvejelser.This article spells out the differences and considerations.

Når du konfigurerer abonnementer, vælger du ofte, hvordan du vil modtage mails: dagligt, ugentligt, månedligt eller hver time.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, monthly, or hourly. Du kan også vælge det eller de tidspunkter, du vil have abonnementet til at køre på.You can also choose the time(s) you'd like the subscription to run. Du kan i alt angive op til 24 forskellige abonnementer for hver rapport.In all, you can set up to 24 different subscriptions for every report.

Overvejelser i forbindelse med abonnementer på sideinddelte rapporterConsiderations for paginated report subscriptions

  • I modsætning til abonnementer på dashboards eller rapporter i Power BI indeholder dit abonnement en vedhæftet fil af hele outputtet for rapporten.Unlike subscriptions for dashboards or Power BI reports, your subscription contains an attachment of the entire report output. Følgende vedhæftede filtyper understøttes: PDF, PowerPoint-præsentation (PPTX), Excel-projektmappe (XLSX), Word-dokument (DOCX), CSV-fil og XML.The following attachment types are supported: PDF, PowerPoint presentation (PPTX), Excel Workbook (XLSX), Word Document (DOCX), CSV file, and XML.

  • Du kan inkludere et billede som forhåndsvisning af rapporten i mailens brødtekst.You may include a preview image of the report in the email body. Dette er valgfrit og kan variere en smule for den første side i din vedhæftede rapport, afhængigt af det valgte format for den vedhæftede fil.This is optional, and may differ slightly than the first page of your attached report document, depending on the attachment format selected.

  • Den maksimale størrelse for vedhæftede rapporter er 24 MB.The maximum report attachment size is 24 MB.

  • Du kan tilmelde andre brugere et abonnement på sideinddelte rapporter, der har forbindelse til en hvilken som helst understøttet datakilde, herunder Azure Analysis Services eller Power BI-datasæt.You can subscribe other users for paginated reports that connect to any currently supported data sources, including Azure Analysis Services or Power BI datasets. Husk på, at den vedhæftede rapport afspejler dataene baseret på dine tilladelser, ligesom SQL Server Reporting Services gør i dag.Keep in mind the report attachment reflects the data based on your permissions, just as SQL Server Reporting Services does today.

  • Mailabonnementer kan sendes med enten de aktuelt valgte parametre eller standardparametrene for din rapport.Email subscriptions can be sent with either the currently selected or default parameters for your report. Du kan angive forskellige parameterværdier for hvert abonnement, du opretter for din rapport.You may set different parameter values for each subscription you create for your report.

  • Hvis forfatteren af din rapport har angivet parametre baseret på et udtryk (f.eks. er standardværdien altid dags dato), bruger abonnementet det som standardværdi.If your report author has set expression-based parameters (for example, the default is always today's date), the subscription uses that as the default value. Du kan ændre andre parameterværdier og vælge at bruge aktuelle værdier, men medmindre du også eksplicit ændrer denne værdi, bruger abonnementet parameteren, der er baseret på et udtryk.You can change other parameter values and choose to use current values, but unless you explicitly change that value as well, the subscription uses the expression-based parameter.

  • Der findes ingen indstilling til Efter dataopdatering for hyppigheden i forbindelse med sideinddelte rapporter.There is no After Data Refresh option for frequency with paginated reports. Du får altid de nyeste værdier fra den underliggende datakilde.You always get the latest values from the underlying data source.

Næste trinNext steps

Meld dig selv og andre til abonnementer på rapporter og dashboards i Power BI-tjenestenSubscribe yourself and others to reports and dashboards in the Power BI service

Sideinddelte rapporter i Power BI-tjenestenPaginated reports in the Power BI service