Tips til udformning af et fantastisk Power BI-dashboardTips for designing a great Power BI dashboard

Nu, hvor du har oprettet et dashboard og tilføjet nogle felter, kan du overveje, hvordan du ikke bare gør dit dashboard flot, men også funktionelt.Now that you've created a dashboard and added some tiles, think about how to make your dashboard not just pretty, but also functional. Generelt betyder det, at man skal få de vigtigste oplysninger til at skille sig ud og gør dem tydelige og ikke rodet.In general, it means making the most important information stand out and making it clean and uncluttered.

Dashboard med eksempel på marketing og salg

Tip

Kan du lide dette dashboard?Like this dashboard? Du kan downloade dét og relaterede rapporter fra AppSource.You can download it and related reports from AppSource. Gå til Hent data > Tjenester.Go to Get data > Services. Søg efter Microsoft Sample - Sales & Marketing > Hent det nu.Search for Microsoft Sample - Sales & Marketing > Get it now.

Her er nogle få tip til dashboards.Here are a few tips for dashboards.

Video om bedste praksis for dashboarddesignDashboard design best practices video

Se videoen Bedste praksis for dashboarddesign i Power BI, og få designtip fra Marco Russo fra SQLBI.com.Watch this video, Dashboard design best practices in Power BI, for design tips from Marco Russo of SQLBI.com.

Tænk over din målgruppeConsider your audience

Hvad er de vigtigste målepunkter, der kan hjælpe dem med at træffe beslutninger?What are the key metrics that will help them make decisions? Hvordan vil dashboardet blive brugt?How will the dashboard be used? Hvilke indlærte eller kulturelle forudsætninger kan påvirke designvalg?What learned or cultural assumptions may affect design choices? Hvilke oplysninger skal modtageren bruge for at få succes?What information does your audience need to be successful?

Husk, at et dashboard er en oversigt – et samlet sted, hvor du kan se dataenes aktuelle tilstand.Keep in mind that the dashboard is an overview, a single place to monitor the current state of the data. Dashboardet er baseret på underliggende rapporter og datasæt, og de indeholder ofte mange detaljer.The dashboard is based on underlying reports and datasets, and those items often contain loads of details. Dine læsere kan analysere rapporterne fra dit dashboard.Your readers can drill into the reports from your dashboard. Du skal derfor ikke placere detaljerne på dashboardet, medmindre det er det, dine læsere skal overvåge.So, don't put the detail on the dashboard unless that's what your readers need to monitor.

Hvor skal dashboardet vises?Where is the dashboard going to be displayed? Hvis det skal vises på en større skærm, kan du placere mere indhold på det.If it's on a large monitor, you can put more content on it. Men hvis læserne får det vist på deres tablets, er et dashboard med færre felter nemmere at læse.But if readers view it on their tablets, a dashboard with fewer tiles is more readable.

Fortæl en historie på én skærmTell a story on one screen

Eftersom dashboards er beregnet til at vise vigtige oplysninger i overblik, er det bedst, at alle felterne er på samme skærmbillede.Because dashboards are meant to show important information at a glance, having all the tiles on one screen is best. Kan du undgå rullepaneler på dit dashboard?Can you avoid scroll bars on your dashboard?

Er dashboardet for rodet?Is the dashboard too cluttered? Fjern alle oplysninger på nær de vigtigste, der er nemme at læse og fortolke.Remove all but essential information that's easily read and interpreted.

Brug fuldskærmstilstandMake use of full screen mode

Når du præsenterer et dashboard, kan du vise det i fuldskærmsvisning uden distraktioner.When presenting a dashboard, display it in full screen mode, without distractions.

Beton de vigtigste oplysningerAccent the most important information

Hvis tekst og visualiseringer på dit dashboard alle har samme størrelse, kan læserne have vanskeligt ved at fokusere på, hvad der er vigtigst.If the text and visualizations on your dashboard are all the same size, your readers will have a hard time focusing on what's most important. For eksempel er kortvisualiseringer en god måde at fremhæve et vigtigt tal på:For example, card visualizations are a good way to display an important number prominently:
Kortvisualisering

Men husk at angive kontekst.But be sure to provide context.

Læs om oprettelse af et felt med blot et tal.Read about creating a tile with just a number.

Placer de vigtigste oplysningerPlace the most important information

De fleste personer læser oppefra og ned.Most people read from top to bottom. Det er derfor en god idé at placere det højeste niveau af data i øverste venstre hjørne og vise flere detaljer, efterhånden som du følger den retning, som modtagerne læser i (venstre mod højre, oppefra og ned).So, put the highest level of data at the top left corner, and show more detail as you move in the direction the audience uses for reading (left-to-right, top-to-bottom).

Brug den rigtige visualisering til dataeneUse the right visualization for the data

Undgå at variere visualiseringerne bare for variationens skyld.Avoid visualization variety for the sake of variety. Visualiseringer skal give et overblik og være enkle at "læse" og forstå.Visualizations should paint a picture and be easy to "read" and interpret. En enkel grafisk visualisering er nok til visse data og visualiseringer.For some data and visualizations, a simple graphic visualization is enough. Men andre data kan kræve en mere kompleks visualisering - brug titler og etiketter og andre brugerdefinerede hjælpemidler til at hjælpe læseren.But other data may call for a more-complex visualization - be sure to make use of titles and labels and other customization to help the reader.

 • Vær forsigtig med at bruge visualiseringer, der er flotte, men som er svære at læse, f.eks. 3D-diagrammer.Be careful using visuals that look pretty but are hard to read, such as 3-D charts.
 • Det er måske skuffende at finde ud af, at cirkeldiagrammer, kransediagrammer, målere og andre cirkulære diagramtyper ikke er bedste praksis for en datavisualisering.It may be a disappointment to learn that pie charts, donut charts, gauges, and other circular chart types aren't a data visualization best practice. Cirkeldiagrammer er bedst, hvis de har mindre end otte kategorier.Pie charts are best if they have fewer than eight categories. Da man ikke kan sammenligne værdier ved siden af hinanden, er det sværere at sammenligne værdier i et cirkeldiagram end i liggende og stående søjlediagrammer.Because humans can't compare values side by side, it’s harder to compare values in a pie chart than in bar and column charts. Cirkeldiagrammer kan være gode til visning af dele i forhold til helheder i stedet for at sammenligne delene.Pie charts can be good for viewing part-to-whole relationships rather than for comparing the parts. Og målerdiagrammer er gode til at vise den aktuelle status i forbindelse med et mål.And gauge charts are great for displaying the current status in the context of a goal.
 • Vær konsekvent med diagramskalaer på akser, rækkefølgen af diagramdimensioner og de farver, som bruges til dimensionsværdier i diagrammer.Be consistent with chart scales on axes, chart dimension ordering, and also the colors used for dimension values within charts.
 • Sørg for, at kode kvantitative data pænt.Be sure to encode quantitative data nicely. Brug ikke mere end tre eller fire tal ved visning af tal.Don’t exceed three or four numerals when displaying numbers. Vis måleenheder for et eller to tal til venstre for decimalkommaet og skala for tusinder eller millioner, dvs. 3,4 millioner og ikke 3.400.000.Display measures to one or two numerals left of the decimal point and scale for thousands or millions, that is, 3.4 million not 3,400,000.
 • Bland ikke præcisions- og tidsniveauer.Don’t mix levels of precision and time. Sørg for, at tidsrammerne forstås korrekt.Make sure that time frames are well understood. Undgå at have et diagram, der har sidste måned ud for filtrerede diagrammer fra en bestemt måned i året.Don’t have one chart that has last month next to filtered charts from a specific month of the year.
 • Bland ikke små og store målinger i den samme skala, f.eks. et kurvediagram eller liggende søjlediagram.Don’t mix large and small measures on the same scale, such as on a line or bar chart. En måling kan f.eks. være i millioner og en anden måling i tusinder.For example, one measure can be in the millions and the other measure in the thousands. Med sådan en stor skala vil det være svært at se forskellene i den måling, som er i tusinder.With such a large scale, it would be difficult to see the differences of the measure that's in the thousands. Hvis du er nødt til at blande, skal du vælge en visualisering, som tillader brug af en akse mere.If you need to mix, choose a visualization that allows the use of a second axis.
 • Fyld ikke dine diagrammer med unødvendige datamærkater.Don’t clutter your charts with data labels that aren't needed. Værdierne i liggende søjlediagrammer forstås normalt uden at vise det faktiske tal.The values in bar charts are usually understood without displaying the actual number.
 • Vær opmærksom på, hvordan diagrammer sorteres.Pay attention to how charts are sorted. Hvis du vil fremhæve det højeste eller laveste tal, skal du sortere efter målingen.If you want to draw attention to the highest or lowest number, sort by the measure. Hvis folk hurtigt skal kunne finde en bestemt kategori blandt mange andre kategorier, skal du sortere efter aksen.If you want people to quickly find a particular category within many other categories, sort by the axis.

Se Visualiseringstyper i Power BI for at få en mere visualiseringsspecifik vejledning.For more visualization-specific guidance, see Visualization types in Power BI.

Få mere at vide om dashboarddesignLearn more about dashboard design

For at kunne mestre kunsten at lave et godt dashboard-design bør du overveje at lære de grundlæggende designprincipper for visuel perception, og hvordan du tydeligt kommunikerer handlingsrettet information i kontekst.To master the art of excellent dashboard design, consider learning basic Gestalt Principles of visual perception and how to clearly communicate actionable information in context. Heldigvis findes der allerede et bredt udvalg af ressourcer bl.a. rundt omkring på vores blogs.Luckily, there's a plethora of resources already widely available and sprinkled within our blogs. Nogle få af vores foretrukne bøger er bl.a.:A few of our favorite books include:

 • Information Dashboard Design af Stephen FewInformation Dashboard Design by Stephen Few
 • Show Me the Numbers af Stephen FewShow Me the Numbers by Stephen Few
 • Now You See It af Stephen FewNow You See It by Stephen Few
 • Envisioning Information af Edward TufteEnvisioning Information by Edward Tufte
 • Advanced Presentations by Design af Andrew AbelaAdvanced Presentations by Design by Andrew Abela

De næste trinNext steps

Opret et dashboard fra en rapportCreate a dashboard from a report
Grundlæggende begreber for designere i Power BI-tjenestenBasic concepts for designers in the Power BI service
Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry the Power BI Community