Hvad er Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

Power BI Desktop er et gratis program, som du installerer på din lokale computer, og som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til, transformere og visualisere dine data.Power BI Desktop is a free application you install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Med Power BI Desktop kan du oprette forbindelse til flere forskellige datakilder og kombinere dem (også kaldet udformning) i en datamodel.With Power BI Desktop, you can connect to multiple different sources of data, and combine them (often called modeling) into a data model. Med denne datamodel kan du bygge visualiseringer og samlinger af visualiseringer, som du kan dele som rapporter med andre personer i organisationen.This data model lets you build visuals, and collections of visuals you can share as reports, with other people inside your organization. De fleste brugere, der arbejder på Business Intelligence-projekter, bruger Power BI Desktop til at oprette rapporter og bruger derefter Power BI-tjenesten til at dele deres rapporter med andre.Most users who work on business intelligence projects use Power BI Desktop to create reports, and then use the Power BI service to share their reports with others.

Power BI Desktop

De mest almindelige anvendelsesområder for Power BI Desktop er følgende:The most common uses for Power BI Desktop are as follows:

 • Opret forbindelse til dataConnect to data
 • Transformér og ryd disse data for at oprette en datamodelTransform and clean that data, to create a data model
 • Opret visuelle elementer, f.eks. diagrammer eller grafer, der giver visuelle præsentationer af dataeneCreate visuals, such as charts or graphs, that provide visual representations of the data
 • Opret rapporter, der er samlinger af visuelle elementer på en eller flere rapportsiderCreate reports that are collections of visuals, on one or more report pages
 • Del rapporter med andre ved hjælp af Power BI-tjenestenShare reports with others by using the Power BI service

De personer, der oftest er ansvarlige for sådanne opgaver, opfattes ofte som dataanalytikere (kaldes også analytikere) eller Business Intelligence-medarbejdere (også kaldet rapportoprettere).People most often responsible for such tasks are often considered data analysts (sometimes referred to as analysts) or business intelligence professionals (often referred to as report creators). Men mange, der ikke opfatter sig selv som analytiker eller rapportopretter, bruger Power BI Desktop til at oprette overbevisende rapporter eller til at trække data fra forskellige datakilder og oprette datamodeller, som de kan dele med kolleger og organisationer.However, many people who don't consider themselves an analyst or a report creator use Power BI Desktop to create compelling reports, or to pull data from various sources and build data models, which they can share with their coworkers and organizations.

Der er tre visninger i Power BI Desktop, som du kan vælge i venstre side af lærredet.There are three views available in Power BI Desktop, which you select on the left side of the canvas. Visningerne er som følger (vist i den rækkefølge, de forekommer i):The views, shown in the order they appear, are as follows:

 • Rapport: I denne visning kan du oprette rapporter og visualiseringer, hvor du bruger mest tid på oprettelser.Report: In this view, you create reports and visuals, where most of your creation time is spent.
 • Data: I denne visning kan du se tabeller, målinger og andre data, der bruges i den datamodel, som er knyttet til din rapport, og transformere dataene til den bedste brug i rapportens model.Data: In this view, you see the tables, measures, and other data used in the data model associated with your report, and transform the data for best use in the report's model.
 • Model: I denne visning kan du se og administrere relationerne mellem tabeller i din datamodel.Model: In this view, you see and manage the relationships among tables in your data model.

På følgende billede kan du se de tre visninger, som forekommer langs venstre side af lærredet:The following image shows the three views, as displayed along the left side of the canvas:

Visninger i Power BI Desktop

Opret forbindelse til dataConnect to data

For at komme i gang med Power BI Desktop skal du som det første oprette forbindelse til data.To get started with Power BI Desktop, the first step is to connect to data. Du kan oprette forbindelse til mange forskellige typer datakilder fra Power BI Desktop.There are many different data sources you can connect to from Power BI Desktop.

Sådan opretter du forbindelse til data:To connect to data:

 1. På båndet Hjem skal du vælge Hent data > Mere.From the Home ribbon, select Get Data > More.

  Vinduet Hent data vises, og det indeholder de mange kategorier, som Power BI Desktop kan oprette forbindelse til.The Get Data window appears, showing the many categories to which Power BI Desktop can connect.

  Hent data i Power BI Desktop

 2. Når du vælger en datatype, bliver du bedt om at angive oplysninger, f.eks. URL-adressen og legitimationsoplysningerne, der er nødvendige, for at Power BI Desktop kan oprette forbindelse til datakilden på dine vegne.When you select a data type, you're prompted for information, such as the URL and credentials, necessary for Power BI Desktop to connect to the data source on your behalf.

  Opret forbindelse til en SQL Server-database i Power BI Desktop

 3. Når du har oprettet forbindelse til en eller flere datakilder, kan du transformere dataene, så de er nyttige for dig.After you connect to one or more data sources, you may want to transform the data so it's useful for you.

Transformér og rens dataene, og opret en modelTransform and clean data, create a model

I Power BI Desktop kan du rense og transformere data ved hjælp af den indbyggede Power Query-editor.In Power BI Desktop, you can clean and transform data using the built-in Power Query Editor. Med Power Query-editoren ændrer du dine data, f.eks. ændring af en datatype, fjernelse af kolonner eller kombination af data fra flere kilder.With Power Query Editor, you make changes to your data, such as changing a data type, removing columns, or combining data from multiple sources. Det er lige som at lave en skulptur: Du starter med en stor klump ler (eller data), og derefter barberer du stykker af eller tilføjer nogle efter behov, indtil formen af dataene er, som du ønsker det.It's like sculpting: you start with a large block of clay (or data), then shave off pieces or add others as needed, until the shape of the data is how you want it.

Sådan starter du Power Query-editor:To start Power Query Editor:

 • Vælg Rediger forespørgsler > Rediger forespørgsler under båndet Hjem.Select Edit Queries > Edit Queries from the Home ribbon.

  Vinduet Power Query-editor vises.The Power Query Editor window appears.

  Power Query-editor i Power BI Desktop

Hvert trin, du udfører, når du transformerer data (f.eks. omdøbning af en tabel, transformation af en datatype eller sletning af en kolonne), registreres af Power Query-editor.Each step you take in transforming data (such as renaming a table, transforming a data type, or deleting a column) is recorded by Power Query Editor. Hver gang denne forespørgsel opretter forbindelse til datakilden, udføres disse trin, så dataene altid formes på den måde, du angiver.Every time this query connects to the data source, those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify.

På følgende billede vises ruden Power Query-editor for en forespørgsel, der er formet og blevet til en model.The following image shows the Power Query Editor window for a query that has been shaped, and turned into a model.

Vinduet Power Query-editor

Når dine data er, som du ønsker det, kan du oprette visuelle elementer.Once your data is how you want it, you can create visuals.

Opret visuelle elementerCreate visuals

Når du har en datamodel, kan du trække felter til rapportlærredet for at oprette visuelle elementer.After you have a data model, you can drag fields onto the report canvas to create visuals. Et visuelt element er en grafisk repræsentation af dataene i din model.A visual is a graphic representation of the data in your model. Du kan vælge mellem mange forskellige typer visuelle elementer i Power BI Desktop.There are many different types of visuals to choose from in Power BI Desktop. Det følgende visuelle element viser et simpelt søjlediagram.The following visual shows a simple column chart.

Et visuelt element i Power BI Desktop

Sådan opretter eller ændrer du et visuelt element:To create or change a visual:

 • Vælg ikonet for visuelt element i ruden Visualiseringer.From the Visualizations pane, select the visual icon.

  Ruden Visualiseringer i Power BI Desktop

  Hvis du allerede har et visuelt element, der er markeret på rapportlærredet, ændres det valgte visuelle element til den type, som du har valgt.If you already have a visual selected on the report canvas, the selected visual changes to the type you selected.

  Hvis der ikke er markeret et visuelt element på lærredet, oprettes der et nyt visuelt element ud fra din markering.If no visual is selected on the canvas, a new visual is created based on your selection.

Opret rapporterCreate reports

Typisk vil du oprette en samling visuelle elementer, der viser forskellige aspekter af de data, du har brugt til at oprette din model i Power BI Desktop.More often, you'll want to create a collection of visuals that show various aspects of the data you've used to create your model in Power BI Desktop. En samling visuelle elementer i én Power BI Desktop-fil kaldes en rapport.A collection of visuals, in one Power BI Desktop file, is called a report. En rapport kan bestå af en eller flere sider, på samme måde som en Excel-fil kan bestå af et eller flere regneark.A report can have one or more pages, just like an Excel file can have one or more worksheets.

Med Power BI Desktop kan du oprette komplekse og visuelt avancerede rapporter ved hjælp af data fra flere kilder – det hele i én rapport, som du kan dele med andre i din organisation.With Power BI Desktop you can create complex and visually rich reports, using data from multiple sources, all in one report that you can share with others in your organization.

På følgende billede kan du se den første side i en Power BI Desktop-rapport, der kaldes Overview som vist nederst på billedet.In the following image, you see the first page of a Power BI Desktop report, named Overview, as seen on the tab near the bottom of the image.

Power BI Desktop-eksempelrapport

Del rapporterShare reports

Når en rapport er klar til at blive delt med andre, kan du udgive rapporten til Power BI-tjenesten og gøre den tilgængelig for alle i din organisation, som har en licens til Power BI.After a report is ready to share with others, you can publish the report to the Power BI service, and make it available to anyone in your organization who has a Power BI license.

Sådan udgiver du en Power BI Desktop-rapport:To publish a Power BI Desktop report:

 1. Vælg Publicer fra båndet Hjem.Select Publish from the Home ribbon.

  Udgiv en rapport fra Power BI Desktop

  Power BI Desktop opretter forbindelse til Power BI-tjenesten med din Power BI-konto.Power BI Desktop connects you to the Power BI service with your Power BI account.

 2. Power BI beder dig vælge, hvor i Power BI-tjenesten du vil dele rapporten, f.eks. dit arbejdsområde, et gruppearbejdsområde eller en anden placering i Power BI-tjenesten.Power BI prompts you to select where in the Power BI service you'd like to share the report, such as your workspace, a team workspace, or some other location in the Power BI service.

  Du skal have en licens til Power BI for at dele rapporter til Power BI-tjenesten.You must have a Power BI license to share reports to the Power BI service.

Næste trinNext steps

For at komme i gang med Power BI Desktop skal du først downloade og installere programmet.To get started with Power BI Desktop, the first thing you need is to download and install the application. Du kan hente Power BI Desktop på to måder:There are two ways to get Power BI Desktop: