Hvad er Power BI?What is Power BI?

Power BI er en samling af softwaretjenester, apps og forbindelser, der arbejder sammen for at forvandle usammenhængende data til faste, visuelt fordybende og interaktive indsigter.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Dine data kan være et Excel-regneark eller en samling cloudbaserede hybride data warehouses og hybride data warehouses i det lokale miljø.Your data may be an Excel spreadsheet, or a collection of cloud-based and on-premises hybrid data warehouses. Med Power BI kan du nemt oprette forbindelse til dine datakilder, visualisere og finde vigtigt indhold samt dele det med alle, du vil.Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize and discover what's important, and share that with anyone or everyone you want.

Delene i Power BIThe parts of Power BI

Power BI består af:Power BI consists of:

  • Et skrivebordsprogram til Windows, der hedder Power BI Desktop.A Windows desktop application called Power BI Desktop.
  • En onlinetjeneste af typen SaaS (Software som en service) kaldet Power BI-tjeneste.An online SaaS (Software as a Service) service called the Power BI service.
  • Power BI-mobilapps til Windows-, iOS- og Android-enheder.Power BI mobile apps for Windows, iOS, and Android devices.

Diagram over Power BI Desktop, Power BI-tjeneste og Power BI – Mobil, der viser integrationen af dem.

Disse tre elementer — Power BI Desktop, tjenesten og mobilappsene — er designet til at lade dig oprette, dele og bruge forretningsindsigt på en måde, der opfylder dit behov og din rolle mest effektivt.These three elements—Power BI Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let you create, share, and consume business insights in the way that serves you and your role most effectively.

Med det fjerde element Power BI-rapportserver kan du publicere Power BI-rapporter til en server i det lokale miljø, når du har oprettet dem i Power BI Desktop.A fourth element, Power BI Report Server, allows you to publish Power BI reports to an on-premises report server, after creating them in Power BI Desktop. Læs mere om Power BI-rapportserver.Read more about Power BI Report Server.

Sådan passer Power BI til din rolleHow Power BI matches your role

Din brug af Power BI kan afhænge af din rolle i et projekt eller på et team.How you use Power BI may depend on your role in a project or on a team. Andre personer med andre roller bruger måske Power BI på en anden måde.Other people, in other roles, might use Power BI differently.

Du bruger f.eks. primært Power BI-tjenesten til at få vist rapporter og dashboards.For example, you might primarily use the Power BI service to view reports and dashboards. En talfokuseret kollega med ansvar for oprettelse af forretningsrapporter bruger måske overvejende Power BI Desktop til oprettelse af rapporter og udgiver derefter de pågældende rapporter til Power BI-tjenesten, hvor du kan se dem.Your number-crunching, business-report-creating coworker might make extensive use of Power BI Desktop to create reports, then publish those reports to the Power BI service, where you view them. En anden kollega arbejder måske med salg og bruger hovedsageligt Power BI-telefonappen til at overvåge sine salgskvoter og til at analysere nye salgsemners oplysninger.Another coworker, in sales, might mainly use their Power BI phone app to monitor progress on sales quotas, and to drill into new sales lead details.

Hvis du er udvikler, bruger du måske Power BI-API'er til at pushe data til datasæt eller til at integrere dashboards og rapporter i dine egne brugerdefinerede programmer.If you're a developer, you might use Power BI APIs to push data into datasets or to embed dashboards and reports into your own custom applications. Har du en ide til et nyt visuelt element?Have an idea for a new visual? Skab det selv, og del det med andre.Build it yourself and share it with others.

Det kan også være, du bruger alle elementer af Power BI på forskellige tidspunkter, afhængigt af hvad du arbejder med, eller hvad din rolle er i et bestemt projekt.You also might use each element of Power BI at different times, depending on what you're trying to achieve or your role for a given project.

Den måde, du bruger Power BI på, kan være baseret på, hvilken funktion eller tjeneste i Power BI der er det bedste værktøj i din situation.How you use Power BI can be based on which feature or service of Power BI is the best tool for your situation. Du kan f.eks. bruge Power BI Desktop til at oprette rapporter for dit eget team om statistikker for kundeengagementer, og du kan få vist lager og produktionsfremskridt på et dashboard i realtid i Power BI-tjenesten.For example, you can use Power BI Desktop to create reports for your own team about customer engagement statistics and you can view inventory and manufacturing progress in a real-time dashboard in the Power BI service. Alle dele af Power BI er tilgængelige for dig, og derfor er det fleksibelt og overbevisende.Each part of Power BI is available to you, which is why it's so flexible and compelling.

Udforsk dokumenter, der er relevante for din rolle:Explore documents that pertain to your role:

Arbejdsgangen i Power BIThe flow of work in Power BI

En typisk arbejdsgang i Power BI starter med at oprette forbindelse til datakilder og at oprette en rapport i Power BI Desktop.A common flow of work in Power BI begins by connecting to data sources and building a report in Power BI Desktop. Du publicerer derefter den pågældende rapport fra Power BI Desktop til Power BI-tjenesten og deler den, så slutbrugerne i Power BI-tjenesten og på mobilenhederne kan se og interagere med rapporten.You then publish that report from Power BI Desktop to the Power BI service, and share it so end users in the Power BI service and mobile devices can view and interact with the report. Denne arbejdsproces er almindelig og viser, hvordan de tre hovedelementer i Power BI komplementerer hinanden.This workflow is common, and shows how the three main Power BI elements complement one another.

Her er en detaljeret sammenligning af Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.Here's a detailed comparison of Power BI Desktop and the Power BI service.

Rapportering i det lokale miljø med Power BI-rapportserverenOn-premises reporting with Power BI Report Server

Men hvad hvis du ikke er klar til at flytte til et cloudbaseret miljø og har brug for at beholde dine rapporter bag en firmafirewall?But what if you're not ready to move to the cloud, and need to keep your reports behind a corporate firewall? Læs videre.Read on.

Du kan oprette, udrulle og administrere Power BI – Mobil og sideinddelte rapporter i det lokale miljø med udvalget af brugsklare værktøjer og tjenester, som Power BI-rapportserver indeholder.You can create, deploy, and manage Power BI mobile and paginated reports on premises with the range of ready-to-use tools and services that Power BI Report Server provides.

Diagram over Power BI Desktop, Power BI-tjeneste og Power BI – Mobil, der viser integrationen af dem.

Power BI-rapportserveren er en løsning, som du udruller bag firewallen, og som derefter leverer dine rapporter til de rette brugere på forskellige måder, uanset om de skal vises i en webbrowser, på en mobilenhed eller som en mail.Power BI Report Server is a solution that you deploy behind your firewall and then deliver your reports to the right users in different ways, whether that's viewing them in a web browser, on a mobile device, or as an email. Og da Power BI-rapportserveren er kompatibel med Power BI i clouden, kan du flytte til clouden, når du er klar.And because Power BI Report Server is compatible with Power BI in the cloud, you can move to the cloud when you're ready.

Læs mere om Power BI-rapportserver.Read more about Power BI Report Server.

Næste trinNext steps