Hvad er Power BI-rapportserveren?What is Power BI Report Server?

Power BI-rapportserveren er en rapportserver med en webportal i det lokale miljø, hvor du kan få vist og administrere rapporter og KPI'er.Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal in which you display and manage reports and KPIs. Der medfølger værktøjer til oprettelse af Power BI-rapporter, sideinddelte rapporter, mobilrapporter og KPI'er.Along with it come the tools to create Power BI reports, paginated reports, mobile reports, and KPIs. Dine brugere kan få adgang til disse rapporter på forskellige måder: Se kan få vist dem i en webbrowser eller på en mobilenhed eller som en mail i deres indbakke.Your users can access those reports in different ways: viewing them in a web browser or mobile device, or as an email in their in-box.

Webportalen til Power BI-rapportserver

Sammenlign Power BI-rapportserverenComparing Power BI Report Server

Power BI-rapportserveren ligner både SQL Server Reporting Services og Power BI-onlinetjenesten, men på forskellige måder.Power BI Report Server is similar to both SQL Server Reporting Services and the Power BI online service, but in different ways. På samme måde som Power BI-tjenesten er Power BI-rapportserveren vært for Power BI-rapporter (.PBIX), Excel-filer og sideinddelte rapporter (.RDL).Like the Power BI service, Power BI Report Server hosts Power BI reports (.PBIX), Excel files, and paginated reports (.RDL). På samme måde som Reporting Services findes Power BI-rapportserveren i det lokale miljø.Like Reporting Services, Power BI Report Server is on premises. Power BI-rapportserverens funktioner er overordnede i forhold til Reporting Services: Alt det, du kan bruge Reporting Services til, kan du også bruge Power BI-rapportserveren til, inklusive understøttelse af Power BI-rapporter.Power BI Report Server features are a superset of Reporting Services: everything you can do in Reporting Services, you can do with Power BI Report Server, along with support for Power BI reports. Se Sammenlign Power BI-rapportserveren med Power BI-tjenesten for at få flere oplysninger.See Comparing Power BI Report Server and the Power BI service for details.

Licens til Power BI-rapportserverenLicensing Power BI Report Server

Power BI-rapportserver er tilgængelig via to forskellige licenser: Power BI Premium og SQL Server Enterprise Edition med Software Assurance.Power BI Report Server is available through two different licenses: Power BI Premium and SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Med en Power BI Premium-licens kan du oprette en hybrid udrulning med en blanding af clouden og det lokale miljø.With a Power BI Premium license, you can create a hybrid deployment mixing cloud and on-premises.

Bemærk

I forbindelse med Power BI Premium er Power BI-rapportserveren kun inkluderet med P-SKU'er.For Power BI Premium, Power BI Report Server is only included with P SKUs. Den er ikke inkluderet i forbindelse med EM-SKU'er.It is not included with EM SKUs.

WebportalWeb portal

Indgangspunktet for Power BI-rapportserveren er en sikker webportal, som du kan få vist i alle moderne browsere.The entry point for Power BI Report Server is a secure web portal you can view in any modern browser. Her får du adgang til alle dine rapporter og KPI'er.Here, you access all your reports and KPIs. Indholdet på webportalen er organiseret i et traditionelt mappehierarki.The content on the web portal is organized in a traditional folder hierarchy. Indhold i dine mapper er grupperet efter type: Power BI-rapporter, mobilrapporter, sideinddelte rapporter, KPI'er og Excel-projektmapper.In your folders, content is grouped by type: Power BI reports, mobile reports, paginated reports, KPIs, and Excel workbooks. Delte datasæt og delte datakilder har deres egne mapper, du kan bruge som komponenter til dine rapporter.Shared datasets and shared data sources are in their own folders, to use as building blocks for your reports. Du markerer dem som favoritter for at få vist dem i en enkelt mappe.You tag favorites to view them in a single folder. Du kan også oprette KPI'er direkte på webportalen.And you create KPIs right in the web portal.

Webportalen til Power BI-rapportserver

Afhængigt af dine tilladelser kan du administrere indholdet på webportalen.Depending on your permissions, you can manage the content in the web portal. Du kan planlægge behandling af rapporter, få adgang til rapporter efter behov og abonnere på udgivne rapporter.You can schedule report processing, access reports on demand, and subscribe to published reports. Du kan anvende din egen brugerdefinerede branding på webportalen.You can also apply your own custom branding to your web portal.

Mere om webportalen til Power BI-rapportserveren.More about the Power BI Report Server web portal.

Power BI-rapporterPower BI reports

Du kan oprette Power BI-rapporter (.PBIX) med den version af Power BI Desktop, der er optimeret til rapportserveren.You create Power BI reports (.PBIX) with the version of Power BI Desktop optimized for the report server. Derefter kan du udgive og få vist dem på webportalen i dit eget miljø.Then you publish them to and view them in the web portal in your own environment.

Power BI-rapporter på Power BI-rapportserveren

En Power BI-rapport er en visning med flere perspektiver af en datamodel med visualiseringer, som repræsenterer forskellige resultater og indsigter fra denne datamodel.A Power BI report is a multi-perspective view into a data model, with visualizations that represent different findings and insights from that data model. En rapport kan indeholde en enkelt visualisering eller sider fulde af visualiseringer.A report can have a single visualization or pages full of visualizations. Afhængigt af din rolle kan du læse og udforske rapporter, eller du kan oprette dem for andre.Depending on your role, you may read and explore reports, or you may create them for others.

Læs om installation af Microsoft Power BI Desktop.Read about installing Microsoft Power BI Desktop.

Sideinddelte rapporterPaginated reports

Sideinddelte rapporter (.RDL) er dokumentlignende rapporter med visualiseringer, hvor tabeller udvides vandret og lodret for at vise alle de indeholdte data, og de fortsætter fra side til side efter behov.Paginated reports (.RDL) are document-style reports with visualizations, in which tables expand horizontally and vertically to display all their data, continuing from page to page as needed. De er velegnede, når du vil oprette dokumenter med fast layout og perfekte pixel, der er optimeret til udskrivning, f.eks. PDF- og Word-filer.They're great for generating fixed-layout, pixel-perfect documents optimized for printing, such as PDF and Word files.

Sideinddelte rapporter på Power BI-rapportserveren

Du kan oprette sideinddelte rapporter, der bruger Report Builder eller Rapportdesigner i SQL Server Data Tools (SSDT).You can create paginated reports using Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).

Reporting Services-mobilrapporterReporting Services mobile reports

Mobilrapporter opretter forbindelse til data i det lokale miljø og har et dynamisk layout, der kan tilpasses til forskellige enheder og de forskellige måder, du holder dem på.Mobile reports connect to on-premises data and have a responsive layout that adapts to different devices and the different ways you hold them. Du kan oprette dem med SQL Server Mobile Report Publisher.You create them with SQL Server Mobile Report Publisher.

Mere om Reporting Services-mobilrapporter.More about Reporting Services mobile reports.

Programmeringsfunktioner til Report ServerReport Server programming features

Drag fordel af programmeringsfunktionerne til Power BI-rapportserveren, så du kan udvide og tilpasse dine rapporter med API'er til at integrere eller udvide data- og rapportbehandling i brugerdefinerede programmer.Take advantage of Power BI Report Server programming features to extend and customize your reports, with APIs to integrate or extend data and report processing in custom applications.

Mere dokumentation til Report Server-udviklere.More Report Server developer documentation.

Næste trinNext steps

Installer Power BI-rapportserverInstall Power BI Report Server
Download Report BuilderDownload Report Builder

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community