Installér Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserverInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server

Hvis du vil oprette Power BI-rapporter for Power BI-rapportserver, skal du downloade og installere den Power BI Desktop-version, der er optimeret til Power BI-rapportserver.To create Power BI reports for Power BI Report Server, you need to download and install the version of Power BI Desktop that's optimized for Power BI Report Server. Dette er en anden udgivelse end Power BI Desktop, der bruges med Power BI-tjenesten.This release is different from the Power BI Desktop used with the Power BI service. Versionen af Power BI Desktop til Power BI-tjenesten indeholder f.eks. prøveversionsfunktioner, som ikke findes i versionen Power BI-rapportserver, før de er generelt tilgængelige.For example, the version of Power BI Desktop for the Power BI service includes preview features that aren't in the Power BI Report Server version until they're generally available. Når du bruger denne udgivelse, sikrer du, at rapportserveren kan interagere med en kendt version af rapporterne og modellen.Using this release makes sure that the report server can interact with a known version of the reports and model.

Den gode nyhed er, at du kan installere Power BI Desktop og Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver side om side på den samme computer.The good news is that you can install Power BI Desktop, and Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, side by side on the same computer.

Download og installér Power BI DesktopDownload and install Power BI Desktop

Den nemmeste måde til at sikre, at du har den nyeste version af Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver, er ved at starte fra webportalen på rapportserveren.The easiest way to be sure you have the most up-to-date version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server is to start from the web portal of your report server.

 1. På webportalen Rapportserver skal du vælge pilen Download > Power BI Desktop.In the report server web portal, select the Download arrow > Power BI Desktop.

  Download Power BI Desktop fra webportalen

  Eller gå til hjemmesiden for Power BI-rapportserver, og vælg Avancerede indstillinger for download.Or go to the Power BI Report Server home page and select Advanced download options.

 2. På siden Download Center skal du vælge et sprog og derefter vælge Download.In the Download Center page, select a language, then select Download.

 3. Afhængigt af din computer skal du vælge:Depending on your computer, select:

  • PBIDesktopRS.msi (32-bit-version) ellerPBIDesktopRS.msi (the 32-bit version) or
  • PBIDesktopRS_x64.msi (64-bit-version).PBIDesktopRS_x64.msi (the 64-bit version).
 4. Når du har downloadet installationsprogrammet, skal du køre installationsguiden til Power BI Desktop (september 2019).After you download the installer, run the Power BI Desktop (September 2019) Setup Wizard.

 5. Til sidst i installationsprocessen skal du vælge Start Power BI Desktop.At the end of the installation, select Launch Power BI Desktop.

  Programmet starter automatisk, og du er klar til at gå i gang.It starts automatically and you're ready to go.

Kontrollér, at du bruger den korrekte versionVerify you're using the correct version

Det er nemt at kontrollere, at du bruger den korrekte version af Power BI Desktop: Se på startskærmen eller titellinjen i Power BI Desktop.It's easy to verify that you're using the correct Power BI Desktop: Look at the launch screen or title bar within Power BI Desktop. Du kan se, at du har den rigtige version, fordi der står Power BI Desktop (september 2019) på titellinjen.You can tell you have the right version because Power BI Desktop (September 2019) is in the title bar. Farverne i Power BI-logoet er også omvendt: gul på sort i stedet for sort på gul.Also, the Power BI logo colors are reversed, yellow on black instead of black on yellow.

Power BI Desktop – september 2019

I versionen af Power BI Desktop til Power BI-tjenesten vises måned og årstal ikke på titellinjen.The version of Power BI Desktop for the Power BI service doesn't have the month and year in the title bar.

Tilknytning af filtypenavneFile extension association

Hvis du installerer både Power BI Desktop og Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver på den samme computer, er den seneste installation af Power BI Desktop tilknyttet filtypenavnet .pbix.If you install both Power BI Desktop and Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server on the same machine, the most recent installation of Power BI Desktop has the file association with .pbix files. Det betyder, at den version af Power BI Desktop, du senest har installeret, startes, når du dobbeltklikker på en .pbix-fil.Thus, when you double-click a .pbix file, it launches the Power BI Desktop you installed most recently.

Hvis du har installeret Power BI Desktop og derefter installerer Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver, åbnes alle .pbix-filer i Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver som standard.If you have Power BI Desktop and then install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, all .pbix files open in Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server by default. Hvis du foretrækker, at Power BI Desktop åbnes som standard, når du dobbeltklikker på en .pbix-fil, kan du geninstallere Power BI Desktop fra Microsoft Store.If you would rather have Power BI Desktop be the default to launch when opening a .pbix file, reinstall Power BI Desktop from the Microsoft Store.

Du kan til enhver tid starte med at åbne den version af Power BI Desktop, du vil bruge.You can always open the version of Power BI Desktop you want to use first. Og derefter kan du åbne filen fra Power BI Desktop.And then open the file from within Power BI Desktop.

Hvis du redigerer en Power BI-rapport i Power BI-rapportserver eller opretter en ny Power BI-rapport fra webportalen, er det altid den korrekte version Power BI Desktop, der åbnes.Editing a Power BI report from within Power BI Report Server, or creating a new Power BI report from the web portal, always opens the correct version of Power BI Desktop.

Overvejelser og begrænsningerConsiderations and limitations

Power BI-rapporter i Power BI-rapportserver, i Power BI-tjenesten (https://app.powerbi.com) og i Power BI-mobilapps fungerer stort set ens, men nogle enkelte funktioner er forskellige.Power BI reports in Power BI Report Server, in the Power BI service (https://app.powerbi.com), and in the Power BI mobile apps act almost exactly the same, but a few features are different.

Vælg et sprogSelecting a language

I forbindelse med Power BI Desktop, der er optimeret til Power BI-rapportserver, skal du vælge sproget, når du installerer appen.For Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, you select the language when you install the app. Du kan ikke ændre det bagefter, men du kan installere en version på et andet sprog.You can't change it after, but you can install a version in another language.

Rapportvisualiseringer i en browserReport visuals in a browser

Rapporter i Power BI-rapportserver understøtter alle visualiseringer, herunder Power BI-visuals.Power BI Report Server reports support almost all visualizations, including Power BI visuals. Rapporter i Power BI-rapportserver understøtter ikke:Power BI Report Server reports don’t support:

 • R-visualsR visuals
 • ArcGIS-kortArcGIS maps
 • BrødkrummerBreadcrumbs
 • Prøveversionsfunktioner i Power Bi DesktopPower BI Desktop preview features

Rapporter i Power BI-mobilappsReports in the Power BI mobile apps

Rapporter i Power BI-rapportserver understøtter al den grundlæggende funktionalitet i Power BI-mobilappsene, herunder:Power BI Report Server reports support all the basic functionality in the Power BI mobile apps, including:

 • Rapport med telefonlayout: Du kan optimere en rapport til Power BI-mobilapps.Phone report layout: You can optimize a report for the Power BI mobile apps. På din mobiltelefon har optimerede rapporter et særligt ikon ikon for layout af rapport på telefon og layout.On your mobile phone, optimized reports have a special icon Phone report layout icon, and layout.

  Rapport optimeret til telefoner

Rapporter i Power BI-rapportserver understøtter ikke disse funktioner i Power BI-mobilappsene:Power BI Report Server reports don’t support these features in the Power BI mobile apps:

 • R-visualiseringerR visuals
 • ArcGIS-kortArcGIS maps
 • Power BI-visualiseringerPower BI visuals
 • BrødkrummerBreadcrumbs
 • Geofiltrering eller stregkoderGeo filtering or bar codes

Brugerdefineret sikkerhedCustom Security

Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver understøtter ikke brugerdefineret sikkerhed.Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server does not support custom security. Hvis din Power BI-rapportserver er konfigureret med en brugerdefineret sikkerhedsudvidelse, kan du ikke gemme en Power BI-rapport fra Power BI Desktop (optimeret til Power BI-rapportserver) til instansen af Power BI-rapportserveren.If your Power BI Report Server is configured with a custom security extension, you can't save a Power BI report from Power BI Desktop (optimized for Power BI Report Server) to the Power BI Report Server instance. Du skal gemme PBIX-rapportfilen fra Power BI Desktop og uploade den til portalwebstedet for Power BI-rapportserver.You need to save the .pbix report file from Power BI Desktop and upload it to the Power BI Report Server portal site.

Gem rapporter på en Power BI-rapportserver på et andet domæneSaving reports to a Power BI Report Server in a different domain

Når du gemmer en Power BI-rapport på Power BI-rapportserver, bruges dine Windows-legitimationsoplysninger.When you save a Power BI report to Power BI Report Server, your Windows credentials are used. Hvis du gemmer direkte på en rapportserver i et andet domæne, understøttes dine Windows-legitimationsoplysninger ikke.Saving directly to a report server in a different domain to your Windows credentials is not supported. Du kan bruge en webbrowser til at få vist rapportserveren og manuelt overføre filen fra computeren i stedet for.You can use a web browser to view the report server and manually upload the file from your machine instead.

Power BI Desktop til tidligere versioner af Power BI-rapportserverPower BI Desktop for earlier versions of Power BI Report Server

Hvis du har en tidligere version af rapportserveren, skal du have den tilsvarende version af Power BI Desktop.If your report server is an earlier version, you need the corresponding version of Power BI Desktop. Her er linket til at downloade en tidligere version.Here's the link to download a previous version.

Næste trinNext steps

Nu, hvor du har installeret Power BI Desktop, kan du begynde at oprette Power BI-rapporter.Now that you have Power BI Desktop installed, you can start creating Power BI reports.

Opret en Power BI-rapport til Power BI-rapportserverenCreate a Power BI report for Power BI Report Server
Hvad er Power BI-rapportserveren?What is Power BI Report Server?

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community