Hurtig introduktion – Navigation i Power BI-tjenestenQuickstart - Getting around in Power BI service

Bemærk

Power BI går over til et nyt udseende, og nogle af billederne i dokumentationen stemmer muligvis ikke overens med det, du kan se i tjenesten.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Få mere at vide om det nye udseende, og prøv det selv.Learn more about the new look and try it for yourself.

Nu, hvor du kender de grundlæggende funktioner i Power BI, kan vi se nærmere på Power BI-tjenesten.Now that you know the basics of Power BI, let's take a look around the Power BI service. Som tidligere nævnt kan en person i dit team måske bruge al sin tid i Power BI Desktop på at kombinere data og oprette rapporter for andre.As mentioned earlier, someone on your team might spend all of their time in Power BI Desktop, combining data and creating reports for others. Mens du måske bruger al din tid i Power BI-tjenesten på at se på og interagere med indhold, der er oprettet af andre, dvs. at du har oplevelsen som forbruger.But you, on the other hand, might spend all of your time in the Power BI service, viewing and interacting with content created by others (consuming experience). I denne hurtige introduktion prøver du at importere eksempeldata og bruge disse data til at finde rundt i om Power BI-tjenesten.In this quickstart you'll be importing sample data and using that data to learn your way around the Power BI service.

ForudsætningerPrerequisites

Åbn Power BI-tjenestenOpen the Power BI service

Du kommer i gang ved at åbne Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), og gå til Start.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) and navigate to Home.

 1. Hvis navigationsruden til venstre er skjult, skal du vælge ikonet navigationsrudeIf the left navigation pane is collapsed, select the nav pane icon ikon med tre vandrette streger for at udvide den.to expand it.

 2. Vælg Start, hvis startsiden ikke allerede er åben.Select Home if it's not already open.

 3. Hent eksempeldata.Get sample data. Vi tager nogle eksempeldata, som vi bruger til vores præsentation af Power BI-tjenesten.We'll grab some sample data to use for our tour of Power BI service. Vi giver dig alle mulige former for eksempeldata, som du kan udforske, og i dette eksempel bruger vi dataene om marketing og salg.There are all types of sample data we provide for you to explore, and this time we'll use the data about marketing and sales.

  Hvis du vil følge med, skal du bruge denne vejledning til at installere appen Eksempel på salg og marketing.To follow along, use these instructions to install the Sales and marketing sample app.

 4. Når appen er installeret, skal du vælge Apps i navigationsruden.After the app is installed, from the nav pane, select Apps.

  åbne Power BI-tjenesten første gang

 5. På skærmen Apps skal du vælge appen Eksempel på salg og marketing.On the Apps screen, select the Sales and Marketing sample app.

  åbne Power BI-tjenesten første gang

 6. Vælg Udforsk app.Select Explore app.

  vælge eksemplet

 7. Power BI-tjenesten åbner appens dashboard.The Power BI service opens the app's dashboard. Dashboards er noget, der adskiller Power BI-tjenesten fra Power BI Desktop.Dashboards are something that differentiates the Power BI service from Power BI Desktop. Eksemplet indeholder også en rapport og et datasæt.The sample also includes a report and a dataset.

  dashboardvisninger

  Som forbruger vil du opleve, at de fleste apps, du modtager, ikke giver direkte adgang til de underliggende datasæt.As a consumer, most apps that you receive won't include direct access to the underlying datasets. Da Power BI-eksemplerne er oprettet til alle Power BI-kunder, er datasættene dog inkluderet her.Because the Power BI samples are created for all Power BI customers, datasets are included. De af dine kolleger, som har fokus på arbejdet som designer, bruger disse datasæt til at få mere at vide om, hvordan de opretter nye dashboards og rapporter.Your designer colleagues use the datasets to learn how to create new dashboards and reports.

Få vist indhold (dashboards og rapporter)View content (dashboards and reports)

Lad os starte med at se på, hvordan det grundlæggende indhold (dashboards, rapporter og apps) er organiseret.Let's start by looking at how the basic content (dashboards, reports, apps) is organized. Indhold vises i forbindelse med et arbejdsområde.Content is displayed within the context of a workspace. Hver forbruger har mindst ét arbejdsområde, og det kaldes Mit arbejdsområde.Every consumer has at least one workspace, and it's called My workspace. Hver gang du installerer en app, oprettes der et arbejdsområde til den pågældende app.Each time you install an app, a workspace is created for that app. Da vi har installeret appen "Eksempel på Salg og marketing", har vi nu to arbejdsområder.Since we installed the Sales and Marketing sample app, we now have two workspaces.

Du kan selv se dem ved at vælge Arbejdsområder i navigationsruden til venstre.Check it out for yourself by selecting Workspaces from the left nav.

Mine arbejdsområderMy Workspaces

I Mit arbejdsområde gemmes alt det indhold, du ejer og opretter.My Workspace stores all the content that you own and create. Tænk på det som din personlige sandkasse eller arbejdsområde til dit eget indhold.Think of it as your personal sandbox or work area for your own content. For mange Power BI-forbrugere vil Mit arbejdsområde vedblive med at være tomt, fordi deres job ikke involverer oprettelse af nyt indhold.For many Power BI consumers, My workspace remains empty because your job doesn't involve creating new content. Forbrugere er defineret som dem, der forbruger data, som er oprettet af andre, og bruger disse data til at træffe forretningsbeslutninger.Consumers, by definition, consume data created by others and use that data to make business decisions. Hvis du opretter indhold, kan du overveje at læse Power BI-artiklerne til rapportdesignere i stedet for.If you find that you are creating content, consider reading the Power BI articles for report creators instead.

App-arbejdsområder indeholder alt indhold til en specifik app.App workspaces contain all the content for the specific app. Når en designer opretter en app, samler vedkommende alt det indhold, der er nødvendigt for at bruge den pågældende app, og inkluderer det i appen.When a designer creates an app, they bundle together all the content that is necessary for that app to be utilized. Vælg arbejdsområdet "Salg og marketing" for at se, hvad designeren har inkluderet i denne app.Select the Sales and Marketing workspace to see what the designer bundled into the app.

Skærmen App-arbejdsområde

App-arbejdsområdet "Salg og marketing" indeholder ét dashboard, én rapport og ét datasæt.The Sales and Marketing app workspace contains one dashboard, one report, and one dataset. Det er ikke alle apps, der indeholder disse tre indholdselementer.Not every app will contain these three pieces of content. En app kan indeholde blot ét dashboard eller tre af hver indholdstype eller endda 20 rapporter.An app may contain only one dashboard, or three of each content type, or even twenty reports. Det afhænger af, hvad designeren inkluderer i appen.It all depends on what the designer includes in the app. Da dataene i "Salg og marketing" er et eksempel, indeholder denne app et datasæt.Since the Sales and marketing data is a sample, it does include a dataset. Det mest almindelige er dog, at app-arbejdsområder til forbrugere ikke indeholder datasæt.But, more commonly, app workspaces for consumers won't include any datasets.

Et arbejdsområde er meget mere end blot en simpel liste over indhold.A workspace is much more than a simple listing of content. På denne side kan du få meget mere at vide om arbejdsområdets dashboards og rapporter.On this page, you can learn a lot about the workspace's dashboards and reports. Brug et par minutter på at identificere indholdsejeren, datoen for seneste opdatering, relateret indhold og godkendelser.Take a few minutes to identify the content owner, last refreshed date, related content, and endorsements. Hvis arbejdsområdet har en beskrivelse, kan beskrivelsen hjælpe dig med at få en bedre forståelse af arbejdsområdets mål, og hvordan du kan bruge det til dine forretningsmæssige formål.If the workspace has a description, that description may help you gain a better understanding of the workspace's goals and how you might go about using it for your business purposes. Hvis arbejdsområdet har meget indhold, kan du bruge funktionerne til søgning og sortering til hurtigt at finde det, du skal bruge.And, if the workspace has a lot of content, use the search and sort options to find what you need, quickly.

Skærmen App-arbejdsområde med menuen Flere handlinger vist

Et arbejdsområde er også en af adgangsvejene til dine data.A workspace is also one of the paths into your data. Åbn et dashboard eller en rapport ved at vælge elementet på listen.Open a dashboard or report by selecting it from the list. Gør et dashboard eller en rapport til favorit ved at holde markøren over elementet og vælge stjerneikonet.Favorite a dashboard or report by hovering and selecting the star icon. Hvis designeren har givet dig delingstilladelse, vises denne handling også, når du holder markøren over elementet.If the designer gave you sharing permissions, hovering will display that action as well.

Menu, der vises, når markøren holdes over et element

Åbn dashboardet ved at vælge navnet på dashboardet.Open the dashboard by selecting the dashboard name.

Åbne dashboards

Vælg et dashboard og en rapport som favoritFavorite a dashboard and a report

Med Favoritter kan du hurtigt få adgang til det indhold, der er vigtigst for dig.Favorites lets you quickly access content that is most important to you. Nu har du lært, hvordan du kan gøre et dashboard fra et arbejdsområde til favorit.You just learned how to favorite a dashboard from a workspace. Du kan også oprette favoritter direkte fra et dashboard eller en rapport.You can also create favorites directly from a dashboard or report.

 1. Mens dashboardet er åbent, skal du vælge Favorit på menulinjen.With the dashboard open, select Favorite from the menu bar.

  tilføj favorit

  Favoritter ændres til Fjern fra Favoritter, og stjerneikonet bliver gult.Favorite changes to Unfavorite and the star icon becomes yellow.

  fjern favorit

 2. Du kan få vist en liste over alt indhold, du har gjort til favoritter, ved at vælge pilen til højre for Favoritter i navigationsruden.To display a list of all the content that you have added as favorites, from the nav pane, select the arrow to the right of Favorites. Da den venstre navigationsrude er en permanent funktion i Power BI-tjenesten, har du adgang til denne liste overalt i Power BI-tjenesten.Because the nav pane is a permanent feature of Power BI service, you have access to this list from anywhere in the Power BI service.

  pop op-vinduet favoritter

  Denne Power BI-bruger har fire favoritter indtil videre.This Power BI user has four favorites so far. Favoritter kan være dashboards, rapporter eller apps.Favorites can be dashboards, reports, or apps.

Du kan få flere oplysninger i FavoritterTo learn more, see Favorites

Find dit seneste indholdLocate your most recent content

 1. På samme måde som med favoritter kan du hurtigt få adgang til dit seneste indhold overalt i Power BI-tjenesten ved at vælge pilen ud for Seneste i navigationsruden.Similar to Favorites, quickly see your most recently accessed content from anywhere in the Power BI service by selecting the arrow next to Recent in the nav pane.

  Pop op-vinduet Seneste

  I pop op-vinduet skal du vælge indhold for at åbne det.From the flyout, select content to open it.

 2. Nogle gange ønsker du ikke blot at åbne det seneste indhold, men vil også have vist oplysninger eller udføre andre handlinger, f.eks. få vist Indsigt eller eksportere til Excel.Sometimes you don't want to simply open recent content, but want to view information or take other action, such as viewing Insights, or exporting to Excel. I sådanne tilfælde skal du åbne ruden Seneste ved at vælge Seneste eller ved at klikke på ikonet i navigationsruden.In cases like these, open the Recents pane by selecting Recent or its icon from the nav pane. I dette eksempel har Power BI-brugeren mere end ét arbejdsområde, så denne liste kan inkludere indhold fra alle disse arbejdsområder.In this example, the Power BI user has more than one workspace, so this list can include content from all of their workspaces.

  Ruden Seneste

Hvis du vil vide mere, kan du se Seneste i Power BITo learn more, see Recents in Power BI

Søg og sortér indholdetSearch and sort content

Når du er ny bruger af Power BI-tjenesten, har du kun lidt indhold.When you're new to the Power BI service, you'll have only a few pieces of content. Men når kollegaer begynder at dele indhold med dig, og du begynder at downloade apps, kan du få en lang liste med indhold.But as colleagues begin sharing content with you and you begin downloading apps, you may end up with long lists of content. Det er i den situation, at søgning og sortering er meget praktisk.That's when you'll find searching and sorting extremely helpful.

Søgefunktionen er tilgængelig næsten overalt i Power BI-tjenesten.Search is available from almost every part of the Power BI service. Se blot efter søgefeltet eller søgeikonet med et forstørrelsesglas.Just look for the search box or search magnifying glass icon.
forstørrelsesglasikon

I søgefeltet skal du skrive hele eller en del af navnet på et dashboard, en rapport, en projektmappe, en app eller en ejer.In the Search field, type all or part of the name of a dashboard, report, workbook, app, or owner. Power BI søger i hele dit indhold.Power BI searches all of your content.

søg efter en rapport

Der er også mange måder at sortere indhold på.There are also many ways to sort content. Hold markøren over kolonneoverskrifterne, og se efter pile, der angiver, at kolonnen kan sorteres.Hover over column headers and look for arrows indicating that the column can be sorted. Ikke alle kolonner kan sorteres.Not all columns can be sorted.

pil ud for kolonneoverskriften Type

Du kan også se efter kontrolelementet til sortering tæt på det øverste højre hjørne af dit lærred.Or, look for the sort control near the upper right corner of your canvas. Vælg, om du vil sortere stigende eller faldende efter dato, navn eller ejer.Select whether to sort ascending or descending by date, name, or owner.

sortér indhold

Hvis du vil vide mere, kan du se Power BI-navigation: søg og sortérTo learn more, see Power BI navigation: search and sort

Power BI StartPower BI Home

Vi afslutter denne hurtige introduktion, hvor vi begyndte, dvs. på startsiden: Power BI Start.And we'll end this quickstart where we began; Power BI Home.

Lærred på startsiden

Start samler søgnings- og sorteringsværktøjer, navigationsrude og et lærred med kort, som du kan vælge for at åbne dashboards, rapporter og apps.Home brings together the searching and sorting tools, the nav pane, and a canvas with cards that you can select to open your dashboards, reports, and apps. I begyndelsen har du måske ikke så mange kort på dit lærred på Start, men det ændrer sig, i takt med at du begynder at bruge Power BI sammen med dine kolleger.At first, you might not have many cards on your Home canvas, but that will change as you start to use Power BI with your colleagues. Dit lærred for startsiden opdateres også med de anbefalede indholds- og læringsressourcer.Your Home canvas also updates with recommended content and learning resources.

Få flere oplysninger under Power BI StartFor more information, see Power BI Home

Fjern ressourcerClean up resources

Når du er færdig med denne hurtige introduktion, kan du slette dashboardet, rapporten og datasættet fra eksemplet, hvis du vil.After you finish this quickstart, you can delete the sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Åbn Power BI-tjenesten (app.powerbi.com), og log på.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Åbn Power BI Start, rul ned til Arbejdsområder, og vælg Salg og marketing.Open Power BI Home, scroll down to Workspaces and select Sales and marketing.

 3. Hold markøren over dashboardet, rapporten eller datasættet, og vælg Flere indstillinger (...) > Slet.Hover over the dashboard, report, or dataset and select More options (...) > Delete. Gentag, indtil alle tre elementer er fjernet.Repeat until all three are removed.

  slet dashboard

De næste trinNext steps