Tilføj en dataforbindelse i PowerAppsAdd a data connection in PowerApps

I PowerApps kan du føje en forbindelse til en eksisterende app eller til en app, du bygger fra bunden af.In PowerApps, add a data connection to an existing app or to an app that you're building from scratch. I dette emne kan du bruge PowerApps Studio, men du kan også bruge powerapps.com, som beskrevet under emnet Administrer forbindelser.In this topic, you use PowerApps Studio, but you can also use powerapps.com, as the Manage connections topic describes.

Din apps dataforbindelse kan oprette forbindelse til SharePoint, Salesforce, OneDrive eller en af de mange andre datakilder.Your app's data connection can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or one of many other data sources.

Dit næste skridt efter denne artikel er at få vist og administrere data fra datakilden i din app som i disse eksempler:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • Opret forbindelse til OneDrive, og administrer data i en Excel-projektmappe i din app.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Opret forbindelse til Twilio, og send en sms fra din app.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • Opret forbindelse til SQL Server, og opdater en tabel fra din app.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

ForudsætningerPrerequisites

Tilmeld dig PowerApps, installér den, åbn den, og log derefter på ved hjælp af de samme legitimationsoplysninger, som du brugte til at tilmelde dig.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Baggrund på dataforbindelserBackground on data connections

De fleste PowerApps-apps bruger eksterne oplysninger kaldet Datakilder, der er gemt i cloudtjenester.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Et almindeligt eksempel er en tabel i en Excel-fil, der er gemt i OneDrive for Business.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Apps kan få adgang til disse datakilder vha. Connectorer.Apps are able to access these data sources by using Connectors.

De mest almindelige datakildetyper er tabeller, som du kan bruge til at hente og lagre oplysninger.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Du kan bruge connectorer til datakilder til at læse og skrive data i Microsoft Excel-projektmapper, på SharePoint-lister, i SQL-tabeller og mange andre formater, der kan gemmes i cloudtjenester som OneDrive for Business, DropBox, SQL Server osv.You can use connectors to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services such as OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Andre datakilder end tabeller omfatter mail, kalendere, Twitter og meddelelser.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications.

Når du bruger kontrolelementerne Galleri, Vis formular og Rediger formular, er det let at oprette en app, der læser og skriver data fra en datakilde.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it's easy to create an app that reads and writes data from a data source. Kom i gang ved at løse artiklen Om dataformularer.To get started, read the article Understand data forms.

Opret en forbindelseAdd a connection

 1. Klik eller tryk på Ny i menuen Filer (tæt på venstre kant).Click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Indstillingen Ny i menuen Filer

 2. Klik eller tryk på Telefonlayout på feltet Tom app.On the Blank app tile, click or tap Phone layout .

  Opret en app fra scratch

 3. Klik eller tryk på Opret forbindelse til data i den midterste rude.In the center pane, click or tap connect to data.
 4. Hvis listen over forbindelser i ruden Data indeholder den, du ønsker, skal du klikke eller trykke på den for at føje den til appen.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, click or tap it to add it to the app. Ellers skal du springe til det næste trin.Otherwise, skip to the next step.

  Tilføj datakilde

 5. Klik eller tryk på Ny forbindelse for at få vist en liste over connectorer.Click or tap New connection to display a list of connectors.

  Tilføj forbindelse

 6. Rul gennem listen over connectorer indtil den forbindelsestype, du vil oprette, vises (f.eks. Office 365 Outlook), og klik eller tryk derefter på den.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then click or tap it.

  Vælg forbindelse

 7. Klik eller tryk på Opret for både at oprette forbindelsen og føje den til din app.Click or tap Create to both create the connection and add it to your app.

  Nogle forbindelser, som f.eks Microsoft Translator, kræver ingen yderligere trin, og du kan få vist data fra dem med det samme.Some connectors, such as Microsoft Translator, require no additional steps, and you can show data from them immediately. For andre forbindelser bliver du bedt om at angive legitimationsoplysninger, angive et bestemt sæt data eller udføre andre trin.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. SharePoint og SQL Server kræver f.eks. yderligere oplysninger, før du kan bruge dem.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Få vist eller skift en datakildeView or change a data source

Hvis du opdaterer en app, skal du muligvis identificere eller ændre datakilden, der vises i et galleri, en formular eller et andet kontrolelement, der har en Element-egenskab.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control that has an Item property. Du arbejder måske på en app, som er oprettet af en anden, eller du vil måske gerne minde dig selv om en datakilde, du har konfigureret for noget tid siden.For example, you might be working on an app that someone else created, or you might want to remind yourself of a data source that you configured a while ago.

 1. Markér det kontrolelement, du vil identificere datakilden for.Select the control for which you want to identify the data source.

  Vælg f.eks. et galleri (ikke et kontrolelement i galleriet) ved at klikke eller trykke på det på den hierarkiske liste over skærmbilleder og kontrolelementer nær venstre kant.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Navnet på datakilden vises på fanen Egenskaber i ruden til højre.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

  Datakilde på fanen Egenskaber

 2. Klik eller tryk på Data i ruden til højre for at få vist flere oplysninger om datakilden eller ændre den.To show more information about the data source or change it, click or tap Data in the right-hand pane.

  Datarude

 3. Hvis du vil ændre datakilden, skal du klikke eller trykke på pil ned ud for datakilden og derefter vælge eller oprette en anden kilde.To change the data source, click or tap the down arrow next to the data source, and then choose or create another source.

Næste trinNext steps